ini AHS: 07-12-2007 

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezin: Janssen   -  Maesen   

Tweede huwelijk mogelijk  huwelijk

Janssen, Joannesgedoopt 16-06-1671Helden Loo D1671-024
 overlijdt waarschijnlijk 30-05-1746Helden-Loo  
 trouwt16-02-1707Helden  
Maessen, Mechtildisgedoopt    
 overlijdt07-12-1745Helden-Loo  

Testament Joannes : RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 199

Kinderen:

 Godefridusgedoopt23-07-1708Helden D1708-034
 Elisabethgedoopt13-06-1710Helden D1710-033
 Joannagedoopt27-05-1712Helden D1712-023
 Thomasgedoopt24-04-1714Helden D1714-029
  trouwt30-06-1746Helden  
  begraven    
 Godefridusgedoopt26-06-1717Helden D1717-042
 Mattheusgedoopt08-10-1721Helden D1721-047
   leeft 1746 soldat koning van  Pruissen 
Testament van Jan Janssen
 
Op heden dato onderss soo hebben wij Jan Gielen ende Derick Gommans, beyde schepenen des gerichts tot Helden, den secretaris present, ons vervoeght ten huyse van Jan Janssen aen de Loo, ende hebben den selven aldaer bevonden cranck van lichaem, noch niet geadministreert met de heylige sacramenten, nochtans sijn memorie ende verstandt wel machtigh wesende ende gebruyckende.
Heeft uyt goeder ende voorsieniger deliberatiŽn bij forme van testament ofte anderen uyttersten wille geordonneert het geene hier naer volght, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet achtervolght en waeren, deselve derogeerende wel expresselijck.
In den eersten beveelt hij testateur sijne siele soo wanneer die bij den wille Godts uyt sijn lichaem sal scheyden, Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder, ende alle den hemelschen geselschap, ende sijn lichaem der gewijder aerden tot Helden, welcke hij testateur begeert aldaer begraven te worden.
Komende ter dispositie van sijne tijdelijcke goederen, soo ordonneert hij testateur dat sijne naerkinderen, verweckt bij Mechel Maes, sullen hebben alle sijne gereede mobiliŽn ofte gereede goederene, geene uytgesondert, mitsgaders sijne aengekochte nieuwe erven, die hij testateur bij leven van sijne overledene huysvrouwe heeft aengeslaegen, bedraegende ongeveer vijfftien roeden minder als acht morgen, welcke hij testateur selve betaelt heeft volgens termijn in leven van sijne huysvrouwe Mechel Maes voorss.
Item ordonneert hij testateur ten profijte van sijne naerkinderen ongeveer anderhalven morgen nieuw erff, geleegen neffens Steeger Cemp.
Alnoch ordonneert hij voor sijnen soone Thijs Janssen voor dat hij in den dienst van Sijne Cone Mait van Pruyssen is, eene somme van veertigh patts welcke van de voorss gereede mobilien moeten affgetrocken worden, mitsgaders noch aff te trecken van de voorss gereede mobiliŽn, voor Thijs Janssen een koey, een malder rogh en een verdel speck, ende voor Thomas Janssen oock het selve als voor Thijs Janssen.
Noch ordonneert hij testateur, dat Thijs Janssen ende Thomas Janssen ieder sullen hebben een nieuw kleedt, uyt de voorss mobiliŽn, ofte ieder thien pattecons, in de plaetse vant kleet.
Item ordonneert noch voor sijnen soon Thomas Janssen, voor sijnen getrouwen dienst ende arbeytsloon, sijnen vader altijdt bij te staen, ende noch doen sal soo lange sijn vader komt te leven, sijn peerdt, karren, ploegh ende eeghde, met het geene het peerdt volght.
Welcke voorgespeci[fi]ceerde gifften eerst moeten betaelt worden, voor ende aleer te mogen deelen.
Aldus verklaert hij testateur dit te sijnen uyttersten wille, welcke hij begeert dat naer sijnen doodt sal achtervolght ende onderhouden worden, reserveerende nochtans hier inne te veranderen, minderen ende meerderen, soo dickwils hem sal gelieven.
Des ter waerer oirkonde heeft hij testateur dit sijn instrument van testament eygenhandigh onderteeckent tot Helden, den 24 Mey 1746.
onderstont:  dit ist merckt ## van Jan Janssen, eygenhandigh gestelt soo wij onderss gerichtspersoonen verklaeren, int schrijven onervaeren.
Waeren onderteeckent:  Jan Gielen;  Derick Gommans;  P. Jurgens  secris.
                                      T'accordeert bij mij P. Jurgens, secris.