PACHTCONTRACT MARIS 1639


door Jacques Rutten.                                                          (RAL, Mariaweide, inv nr 470)  

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Pachtcontract Maris 1639
+
                                                            Anno  1639
 
Den 4 february hebben die matersse ende procuratersse in
name der semptelicke Conventualen inde Wey binnen Venloe utgegeven
ten h­alffscheyt oeren hoff groot Maris inden kerspel van helden gelegen
ten halven te bouwen aen Lenart van Loen ende Itgen Joesten sijn
huysvrouwe ses iaer ter halver tijt opte seggen ter beyder sieden dies niet
en gelieft ende nastcomenden passchen aengaende inmanieren ende
voerwaerden hier volgende.
Inden eersten sal den halffman den hooff ende lenderie in bouw ende mestinge
wel onderhalden, ende het landt dat nu ledich ligt mit de nieue erve
soe veel als het gescieden kan allenskens boubaer maken ende den saet
sal ten beiden sieden half ende half gedaen werden, ende oock al wat daer          
op den hooff wascht, niet wtgesondert, sal half ende half sien ende gaen.
Item perden, koeyen, schapen ten halven sien ende geen vercocht moghen
woerden dan met believen van tconvent, ende off daer meer dan een beest
te vercoepen viel sal den halfman die setten tegen den anderen ende de
susteren sullen kiesen. Ende sal soe veele calveren opvoeden als hij can.
Item den halffman sal gehouden sijn ten minsten onderhalff hondert koppel
scapen te halden, en sal oock niet meer om schaepen op het vierdel moghen hebben
als vijf off ses.
Noch wordt den halffman to voeder koeren toegelacht vijf fimmen roggen
ende vijf fimmen boeckweyt, 1) eenen morgen voederlants om haver te saeyen,
ende eenen morgen linten landts, niet vanden beesten noch van de slechsten dan
soemen hem opden velde wijsen sal van beyder sieden koeren.
Item wanneer het tijt is koeren in te varen soe sal den halff­man sulxs den
convent erst te kennen geven om te tellen, ende dan salt den halffman inder
schueren varen ende in twee bermen leggen, 2) ende den halffman sal gheen
koeren moegen dorssen, het convent sal eerst haeren berm gecoeren hebben.
Ende alst convent bereyt is te dorssen sal den halffman daer toe helpen
ende des convents dorsser den kost ende slapinge geven
Item den halffman sal soe veel schoeven maken als hij kan, 3) ende want daer
eenige te missen sijn die sal men verkoepen ende het gelt deylen, ende alst
van noede is te decken oft eenige andere reparatie op den hooff te doen
sal den halffman alles bij varen ende bestellen den operknecht, den werckman
den koste geeven, ende het convent sal hem loenen, maer wat hij mit
sijne knechten gedoen kan, sal hij selfs maken.
Item is noch voerbehalden dat het convent nae hunne believen sal moghen
dispo­nieren van drie morgen vanden hoefslach, drie morgen landts bij den groeten hoof
ende alle andere landerie ende erve die plach te hoeren onder den nieuwen hooff.
(blad 2:)Verders is versproecken          wat op den hooff wast, het sijn koer­en vruch­ten
oft andersins, sal den halfman gehalden sien de helft binnen Venloe int
convent te leeveren, den sal tconvent voeder voer die perden geven ende
het veer betalen.
Item alsmen die scapen scheeren sal sal het convent
geven een half aem biers, ende tconvent sal eenen hamel meteen lampken wt de coppel
moegen kiesen. Noch sal den halffman iaerlixs aent convent geeven        
31 twintich pont boteren, ende op de kerckwienge kersmis kersmiss kermisse ses
paer hoenderen ende te paesschen anderhalf hondert eyer ende vet kalff ende
noch tot een vereeringe iaerlixs een pont peper, een pont gimber ende

 
een pont rumpen voer de pater 1 broet [.......] ofte 1 rijckxdaler daer voor
ende 4 carren torff ende oock soe daer eenige scapen off andere beesten
gedeylt werden sal den halffman die eerst lievich maken eerse aen het convent
gebracht wierden. Ende offt convent eenigen dienst vandoen hadde, daer
en sal den halffman niet weygerlich in sien.
Item den halffman sal iaerlixs tot steur der scattinge betaelen in ieder      
cedule vijff gulden bb, ende sal oft geviele dat die beesten gescat wierden,
soe sal hij de helft betaelen.
Item want den tijt toelaet ende enichsins gescieden kan soe sal den halffman
ten minsten een acht verkens optrecken, ende oft geviel omtrent S. Lambert
alsmen die deylen sal, datter eenige van het convents verkens onreyn vielen,
soe sal den halffman van sijn suyver verckens soe goet als des convents verkens
inde plaetse leeveren, ende den halffman sal voer ieder vercken een vaet
boeckweyt hebben.
Item sal den halffman sich geens holthouwens onderstaen ende sal
gehalden sien die tuynen, heggen, grachten ende wallen wel te onderhalden
ende die selvige wel te bepoeten.
Item oft geviel dat die conventualen ende den halffman sich niet langer
verdragen en kosten ende af moeghe trecken, soe sal den halffman die beesten
ende alles wat opden hoff te setten is, setten in twee deylen ende die       
conventualen sullen kiesen. Den halffman sal oock geen meest vanden
hoff varen, sal dien in goeden gereeck laten, is daer enich alt stroey,
dat sal deylbaer sien. Oock is geconditioneert dat bij soe veerre den
halffman sich in eenige van dese voergaende puncten overtreden, salt
alle iaer paesschen met hem sien ende men hem soude meugen alle iaer
doen aftrecken.
 
 
Ich Lennert van Loon  Itgen Joesten sijn huysfrou
 
Jacop Joesten,  Jennis Jooesten 
fr Augustinus Vinckedes,
S. Gertruy Kerstens, mater
S Maria Fabri procratersse