LIJST VAN HELDENAREN DIE DIENDEN IN HET LEGER VAN NAPOLEON


door Jacques Rutten;  

(NB er zitten nog wat onzekerheden in onderstaande lijst. U ziet een foutje? Dan graag een seintje.)[het stuk is ook nog niet af]

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


In 1982 is er eveneens een artikel verschenen m.b.t. conscrits in Helden. Het artikel is geschreven door  H.P.C. Driesen in het Genealogisch tijdschrift van het L.G.O.G. op de bladen 82-83/93


Inleiding [klad]

Welke Heldenaren hebben gediend in de legers van Napoleon? Niemand weet het precies. Er is heel weinig over geschreven. Er zijn heel wat algemene werken over de dienstplicht in de tijd van Napoleon, maar geen publicaties over de dienstplichtigen uit Helden. Het enige mij bekende werk, waarin dit  onderwerp ruim aan de orde komt, is het boek van Jan Derix en Sjef Verlinden “Ten Oorlog voor Napoleon”. Het brengt het verhaal van de “conscrits” - d.w.z. de dienstplichtigen - van het hele kanton Horst, waar Helden deel van uitmaakte. Een zeer interessant boek.

Het boek van Derix en Verlinden verscheen in 1983, bijna dertig jaar geleden. Zij hebben vooral onderzoek gedaan in het archief van het Franse leger in Vincennes en daar zeer veel zaken ontdekt, die in lokale bronnen niet zijn terug te vinden. Daarnaast hebben ze zich ook gericht op gemeentelijke archieven en op die van het kanton Horst.

In hun boek zijn per gemeente lijsten opgenomen van de mannen die in het leger van Napoleon dienden, vaak met bijzonderheden als het legeronderdeel waarin ze dienden, en de stad of het land waar ze het leven lieten. Deze gegevens zijn grotendeels gebaseerd op de regimentsboeken die ze in Vincennes hebben geraadpleegd.

In de lijst voor Helden vinden we liefst zeventig namen. Voor een dorp van zo’n 2000 inwoners behoorlijk veel. Toch is die lijst allerminst volledig. In het archief van de gemeente Helden bevinden zich twee bestanden die nog heel wat extra namen en informatie opleveren. Het zijn het brievenboek van de maire (burgemeester) uit de Franse tijd, inv nrs 444 t/m 447, en het militieregister van 1815, inv nr 1955.

In het militieregister van 1815 staan alle namen van mannen die eventueel zouden kunnen worden opgeroepen voor de nationale militie. Alle mannen die van 1780 tot/met 1796 zijn geboren staan in de lijst vermeld, tenminste als ze nog in leven zijn, of als men denkt dat ze misschien nog leven. Mannen van wie men zeker wist dat ze waren overleden, zijn (meestal) niet in de lijst opgenomen. Deze militielijst werd afgesloten op 1 juli 1815.
Bij heel wat namen in de lijst staat de vermelding “n’est pas revenu du service français”, niet teruggekeerd uit Franse legerdienst. Het gaat dus om mannen die dienden in het leger van Napoleon en die op 1 juli 1815 nog niet waren teruggekeerd, nadat Napoleon eind maart 1814 verslagen was. Het betreft jongelui die bijna zeker tijdens hun dienttijd zijn omgekomen, of vermist werden. Enkele van die vermisten vinden we later toch nog in Helden terug; de meesten echter zijn achtergebleven op één van de vele slagvelden of in een militair hospitaal, ver van huis.

Door alle namen na te gaan in het overlijdtsregister van Helden heb ik enkele van die vermisten die later toch nog thuis komen kunnen achterhalen. (zie b.v. nr        )

Als de namen van achterblijvers niet in het Heldense overlijdtsregister voorkomen, neem ik aan dat ze tijdens hun diensttijd zijn omgekomen. Natuurlijk is deze aanname niet onfeilbaar. De mogelijkheid bestaat b.v. dat iemand na 1 juli 1815 terugkeerde en later naar een andere gemeente verhuisde.

De meeste namen op deze militielijst van mannen die niet terugkeerden, vinden we ook bij Derix-Verlinden, maar we kunnen er ook heel wat namen aan hun lijst “soldaten voor Napoleon” toevoegen.

Het brievenboek van maire Hendrix is ook een ware bron van informatie over de conscriptie. Heel wat correspondentie had met de dienstplicht te maken. Vaak gaat het over deserteurs of over dienstweigeraars of over jongelui die eigenlijk onmisbaar zijn voor hun ouders. Ook schrijft hij soms om te vragen waar een bepaalde soldaat zich bevindt. Die laatste brieven komen er op vraag van de ongeruste ouders die bij de maire aankloppen voor hulp. Ook het brievenboek geeft een ruime aanvulling op de namenlijst die we kennen van Derix-Verlinden.

De nieuwe bronnen leveren dus heel wat nieuwe gegevens op. Toch blijft de zoektocht per definitie ook een “Unvollendete”. De twee bestanden die onderzocht zijn geven aanvulling, geen voltooiing. We kunnen nog steeds  niet zeggen dat we precies weten wie in Franse dienst ging en wie niet. Waarschijnlijk kan zelfs een uitgebreid onderzoek in de legerarchieven van Vincennes daarin geen volledigheid brengen.  Al zou dat natuurlijk een prachtig onderzoek kunnen zijn.

Er blijven dus veel onzekerheden. Sommige Heldenaren zijn, gezien het jaar waarin ze moesten loten, heel waarschijnlijk in Franse legerdienst geweest. Dat geldt vooral voor de mannen die tussen 1787 en 1794 werden geboren. Anderen die in de jaren 1779 t/m 1785 geboren zijn, hadden veel meer kans dat ze niet hoefden op te komen.

Ook het nummer dat iemand lootte brengt geen duidelijkheid. Een laag nummer betekende dat je meteen naar Aken kon afmarcheren. Dat was de hoofdstad van het Département de la Roer waar alle recruten zich moesten melden. Maar naarmate meer soldaten nodig waren werd het nummer opgetrokken, waarbij vaak eerdere jaren ook werden “meegenomen”. Zo zagen mannen die  al jaren leefden in de “zekerheid” dat ze niet in dienst hoefden omdat ze zich hadden vrij geloot, toch nog opgeroepen. Soms hebben ze zich, zeker als ze zijn van vrijstelling, ver van huis gevestigd, als herder in Vlaanderen, als koperslager in Hannover. Eén van hen, Jacques Willems, heeft zich zelfs als vrijwilliger aangemeld om te dienen als remplaçant. Als hij voor eigen nummer wordt opgeroepen kan hij natuurlijk niet verschijnen en is dus réfractair (dienstweigeraar).

Wie afgekeurd werd hoefde uiteraard niet in dienst. Hij moest wel extra belasting afdragen. Jammergenoeg weten we lang niet atijd wie de afgekeurden waren.

Wie zich niet in Aken meldde was ‘réfractaire”, d.w.z. dienstweigeraar. Wie zich wel meldde en naar een kazerne werd begeleid, maar daarna de benen nam, was déserteur. Beide verschijnselen komen heel vaak voor. De overheid zat de réfractaires en de deserteurs fel op de huid. Er werden razzia’s georganiseerd en de douanes in de grensgebieden, zoals Helden, hielden iedereen die verdacht was aan voor paspoortcontrole. In de laatste jaren van de Franse Tijd, als Napoléon steeds meer soldaten nodig heeft, wordt er in Helden felle jacht gemaakt op réfractaires en op deserteurs. 

Ook de ouders van réfractaires en deserteurs werden niet met rust gelaten; ze werden zwaar beboet en als de boete niet betaald werd, dan werden “garnisaires” bij het gezin ondergebracht.  De kosten die dat met zich meebracht waren voor geen enkel Heldens gezin blijvend op te brengen. Zo’n gezin verviel practisch aan de bedelstaf. (zie b.v. de brieven over Pierre Gielen, of over de familie Korsten)

Door de slechte communicatie ontstaan soms dramatische situaties voor de ouders van mannen die wel in dienst waren, maar van wie de overheid stelde dat ze gedeserteerd waren. (voorbeeld Pierre Gielen)

De kern van dit onderzoekje is een vergelijking van de lijst die Derix-Verlinden hebben opgesteld met de twee genoemde bestanden in het archief van de gemeente Helden. (brievenboek en militieregister 1815)

Als startpunt gebruik ik de conscriptielijsten van de gemeente Helden, inv nrs 1940 t/m 1954.  Alle namen die daarop voorkomen neem ik over en verzamel dan zoveel mogelijk gegevens uit de genoemde archieven.

Bij alle namen kom ik op basis van die gegevens tot een conclusie over het al of niet vervuld hebben van de dienstplicht.

Hoe betrouwbaar is die mening?
In de meeste gevallen is de situatie duidelijk. Als Derix-Verlinden iemand in hun lijst opnemen ga ik ervan uit dat die persoon zeker in militaire dienst is geweest. Als maire Hendrix schrijft dat iemand gelegerd was in Potzdam, dan neem ik dat zonder meer voor zeker aan en concludeer dat die persoon in Franse dienst is geweest. Hetzelfde geldt voor personen die in de militielijst van 1815 de vermelding “n’est pas revenu du service français” (niet teruggekeerd uit Franse legerdienst) hebben.  Als ik hun namen niet terugvind in het overlijdts Register van Helden neem ik aan de dat ze in Franse dienst zijn omgekomen.

Toch is er vaak onzekerheid. Ik kies dan voor wat ik het meest waarschijnlijk vind: ofwel “in Franse dienst geweest”, ofwel “niet in Franse dienst geweest”. De onzekerheid geef ik aan door (?). Het vraagteken bij de vermelding “dus in Franse dienst geweest (?)” laat de kans open dat hij misschien toch geen soldaat was. Omgekeerd bij de conclusie “dus niet in Franse dienst geweest (?)”, houdt het vraagteken in dat die man misschien toch soldaat was. Het blijft soms gissen.

Onderstaand vindt u een lijst met alle mannen die worden genoemd in de Heldense conscriptielijsten, met hun gegevens uit de diverse bronnen en met de conclusie waar die gegevens roe leiden. 

De gebruikte bronnen:

Dialectnamen:

1.       De maire geeft in de Heldense naam altijd met “…… Jong”. Ik denk dat de praktijk is geweest “Tiske Gommes Zeger” en “Tiske Gommans Wilme Driekes”.

2.       Ik vermoed dat de maire soms een voor de hand liggende naam verzint, die misschien helemaal niet algemeen gebruikt werd. Hij fabriceert de dialectnaam bijna altijd door aan de vadersnaam “Jong” te plakken. Dit is wel een gebruikelijk systeem bij de dialectnamen, maar toch denk ik dat het door de maire ook gebruikt wordt om een naam te fabriceren als hij de dialectnaam niet kent.

De gebruikte afkortingen:

DV : Derks Verlinden, “Ten oorlog voor Napoleon”              

Archief Gemeente Helden:

 

a Inv nr 1955, militielijst 1815 afkorting: AH, 1955
b Conscriptielijsten Helden afkorting: AH conscr + jaartal
c Brievenboek van maire Hendrix afkorting: Br H, met datum vd brief
d overlijdtsregister Helden afkorting: overl. Reg.  (Via de klapper die Ger van den Beuken op het register gemaakt heeft.)

WAARSCHUWING:

Hierboven heb ik u al verteld dat er in een aantal gevallen toch nog onzekerheid bestaat. Let op (?)


 

Arts, Arnaud  15-08-1792 Jean X Burskens, Henriette
001
AH conscr 1812: lengte 1m675; landb; nr 168; “ un frère à l'armée, dont il a certificat »
AH 1955: «n’a qu’un seul frère qui est au service français et qui n’est pas revenu.
Pourvoit à la subsistance de sa mère veuve”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest.(broederdienst)[ zie 002]  

 

Aerts,  Guillaume  14-06-1787 Jean X Burskens, Henriette
002
AH conscr 1807:  lengte 1m71; knecht ; Heldense naam: «Maris roye jong»; nr 93.
AH 1955, n’est pas revenu du service français.
DV: niet vermeld.                
Overl. Reg. Niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Best, Ange van 28-01-1794 Jean X Verlinden, Aldegonde
003 AH conscr 1814: lengte 1m60; knecht; nr 121; “fils unique d’une veuve”
AH 1955: vermeld in militieregister 1815 met opm:”fils unique d’une veuve”.
Overl. Reg. niet vermeld. Verhuisd?
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (enige zv weduwe)  

 

Beuken, Jacques van den 28-09-1781 Bartholomeus X Heijnen, Jeanne
004 AH conscr XII: lengte 1m71; landb
AH 1955: heeft elf jaar gediend! Terug in Helden.
DV: niet vermeld.
 
  Dus in Franse dienst geweest.  

 

Beuken, Jean van den 18-01-1786 Bartholomeus X Heijnen, Jeanne
005
AH conscr 1806: lengte 1m72; landb; Heldense naam “Meusen Hannes”; nr 30.
Br H 20-02-1810: Jean staat ten onrechte op departementale lijst van de réfractaires dd 13-5-1807.
Hij is met certificaat dat broer in dienst is, weer teruggestuurd naar huis.
AH 1955: opgenomen in militieregister. Opmerking: “marié”.
Overl. Reg. Niet vermeld. (verhuisd??)
 
  Dus opgeroepen maar niet in Franse dienst geweest  

 

Beuken, Martin van den 04-09-1785 Henry X Gommans, Agnes+
006 AH conscr XIV: lengte 1m66; knecht; Heldense naam “Klasen Trine Heindricke Jong”; nr 57.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
Overl. Reg. Niet opgenomen
 
 
Dus omgekomen in Franse dienst? (laag nr)
vergelijk met de mannen op de “liste supplémentaire de l’an XIII”
 

 

Beuken, Martin van den 05-11-1788 Jean X Janssen, Marie
007 AH conscr 1808: lengte 1m61; knecht; Heldense naam «Martens Hannesse Jong»; nr 98; Opmerking: «renvoyé au conseil de recrutement». (Afgekeurd )
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, zonder opmerking
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Beuken, Nicolas vanden 17-02-1785 Jean X Daniels, Elisabeth
008 AH conscr XIV: lengte 1m73; knecht; Heldense naam “Clarentrine Jans Jong”; nr 143.
AH 1955: vermeld in militielijst 1815 met opmerking “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (hoog nr)  

 

Beucken, Pierre van den 09-02-1781 Jean X Daniels, Elisabeth
009 AH conscr X: lengte 5v 5d; landb; in dat jaar werd niet geloot
AH 1955: opgenomen in militieregister met opm: “fils aîné d’une veuve; il est à la maison pourvoit à sa subsistance et à celle de sa soeur folle”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaargang)  

 

Beucken, Théodor van den 01-04-1786 Jean X Janssen, Marie+
010 AH conscr 1806: lengte 1m611; landb; Heldense naam “Meusen Gerkes Hannes Jong”; nr 128; Opm “N’ayant que trois doigts à la main gauche». Waarschijnlijk afgekeurd.
AH 1955: opgenomen in register 1815 met opm «a un doigt roide».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Beuken, Thomas van den 25-10-1782 André X Fuesers, Godefride
011 AH conscr XII: lengte 1m80; landb.
AH 1955: in register 1815 opgenomen; opm “marié”
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaargang)  

 

Beurskens, Gérard 24-09-1783 Michel X Ophey, Henriette
012 AH conscr XIII: op "liste supplémentaire", die geen bijzonderheden bevat.
AH 1955: niet in register opgenomen. Net als anderen van liste supplémtaire !!
Overl. Reg. Niet opgenomen
 
  Dus omgekomen in Franse dienst

Van lichting XIII staan een aantal mannen op een kantonnale “liste supplémentaire”. Onder hen zijn vier Heldenaren: Gérard Beurskens (24-09-1783); Pierre Crommentuyn (16-04-1784); Martin Driessen (21-07-1784) en Mathieu Janssen (16-07-1784) Alle vier zijn ze niet meer vermeld op de militielijst van 1815 en geen van deze vier is vermeld in het Overl. Reg. van Helden. Ik vermoed dat alle mannen op de liste supplémentaire in dienst zijn geroepen, en dat de vier Heldenaren niet zijn teruggekeerd.
 
 

 

Beurskens, Pierre 22-03-1783 Jean X Tooren, Catharine van
013 AH conscr XII: lengte 1m60; knecht in Neer; (in Peeters 23-03-1783)
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815.
Overl. Reg. niet opgenomen
 
  Dus niet in Franse dienst geweest( ? jaargang)  

 

Boots, Henri 26-10-1789 Pierre x Wis, Gertrude van
014 AH, consc 1809 : lengte niet vermeld ; hoefsmid ;
«Ce conscrit est représenté par ses parents. Il s'est absenté le 1er juillet dernier (1808). Travaillant à Blerick comme maréchal ferrant chez Jean Hermans, de laquelle absence les parents ont donné connaissance le trois du dit juillet. On présume qu'il est noyé dans la Meuse. » (dit bericht over verdrinken wordt weerlegd door het volgende bericht.)
AH 1955: opgenomen in militieregister. Beroep: militair. Opmerking “s’est engagé au service de S.M. le roi des Pays Bas”. En “Ce Henri Boots est inscrit d’office par le maire”.
DV: Henri Boots, 1809. Geen bijzonderheden.
Overl. Reg: niet vermeld. Waarschijnlijk niet teruggekeerd in Helden.
We moeten aannemen dat Henri Boots na een mysterieuse verdwijning weer is opgedoken en in Franse dienst is opgeroepen.
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Bodts, Théodor 22-09-1787 Pierre x Wis, Gertrude van
015 AH conscr 1807: lengte 1m64; landb; Heldense naam «Aerters Peeters Jong»; nr 121.
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815, zonder opm.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Bodts, Jean Theodor 09-10-1779 Pierre x Wis, Gertrude van
016 AH conscr IX: deze jaargang heeft niet geloot.
AH 1955: jaar 1779 niet opgenomen
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Boots, Silvestre 22-09-1792 Pierre x Wis, Gertrude van
017 AH consc. 1812: lengte 1m64; knecht; nr 88; “est parti pour l’armée le 1er mars 1812”
Br H 24-5-1812: een Bodts heeft nog levende broer in dienst. Wie? Henri?
AH 1955: opgenomen in de militielijst van 1815;
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Bruijnen, Gérard 14-04-1792 Henri x Verschaeren, Théodore
018 AH conscr. 1812. Lengte 1m66; knecht; Klein probleem aan linkerhand.
AH 1955: niet in militielijst
DV: Diende in 85e Reg de Ligne; +1812, San Sebastian (Spanje)
 
  Dus omgekomen in Frans dienst  

 

Bruynen, Gijsbert 01-11-1784 Pierre X Dickx, Marie
019 AH conscr XIV: lengte 1m67; knecht in Meijel; Heldense naam “Clamans Pieren Jonge”, nr 131.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815.
Overl. Reg. Niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (nr) ??  

 

Crommentuyn, Gérard 30-03-1781 Théodore X Gommans, Jeanne
020 AH, conscr. 1814: lengte 1m73; landb; nr 130.
AH 1955: n’est pas revenu du service français
DV: Krijgsgevangene bij Dresden, 1813. Diende in 85e Reg de Ligne
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Crommentuyn, Guill 30-03-1781 Gérard X Korsten, Catherine
021 AH conscr X: lengte 5v 9d; timmerman; “Absent depuis le mois de germinal de l'an 9 et demeure dans la commune de Baerlo, ressort de ce canton, pour exercer son métier. Son père en répond”
AH 1955: in militieregister 1815 opgenomen met opmerking: “Aveugle de l’oeil gauche. Pourvoit à la subsistance de son père, agé de 75 ans”.
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar  

 

Crommentuyn,   Guillaume Martin 11-11-1789 Michel X Verhaegh, Christine
022 AH consr 1809: lengte 1m74 ; stijfselfabrikant; nr 25; «un frère conscrit de l’an 1807 au 13e régiment des chasseurs. Ecrouelles. Mis à la fin du dépôt comme ayant un frère à l'armée, au 13e régiment des chasseurs, de la classe 1807.»
Br H, 26-2-1807 aan prefect: Jean Crommentuyn (1807) heeft voor zijn broer remplaçant. Leeftijd misschien probleem, maar zal goed voldoen. Geremplaceerde volgt opleiding in fabriek en doet dat nu geweldig. Als remplaçant niet voldoet, dan graag nog even uitstel om nieuwe te zoeken.
AH 1955: beroep stijfselfabrikant en brouwer; “A un frère mort au service français, pour lequel il a été exempté lors de sa classe (nr 023). Des écrouelles au cou.”
Overl. Reg. +03-12-1867, 78 jr, ongehuwd
 
 

Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)

 

 

Crommentuyn, Jean 18-09-1787 Michel X Verhaegh, Christine
023 AH consc. 1807: lengte 1m78; koopman; Heldense naam “Crommentuyns Hannes”
AH conscr 1809, bij broer Guillaume Martin staat Jean vermeld als zijnde in dienst, ivm broederdienst.
Br H, 26-2-1807 en 11-12-1807. Dient in 8e compagnie van het 3e Reg Jagers te paard, gelegerd in Potzdam.
AH 1955:niet in militieregister 1815 opgenomen.
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Crommentuyn, Jean 12-12-1792 Théodore X Gommans, Jeanne
024 AH conscr 1812: lengte 1m76; landb; nr 98; «aveugle à l'oeil droit qu’il est depuis son enfance». Afgekeurd
Br H, 29-05-1810 aan sspr: meldt dat de lijsten vd afgekeurde conscrits Jean Crommentuyn en Theodore Nijssen naar de controleur vd belastingen zijn gestuurd.
Deze Jean was afgekeurd ivm blindheid aan een oog, maar werd toch opgeroepen.
AH 1955: opgenomen in dit register met opmerking: «fils aîné d’une veuve. Pourvoit à la subsistance de sa famille. Aveugle de l’œil droit.»
Overl. Reg. + 28-11-1854, 61 jr, ongeh.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (afgek)  

 

Crommentuyn, Pierre 16-04-1784 Gérard X Korsten, Catherine
025 AH conscr XIII (liste supplémentaire. Zie opmerking bij nr 012)
AH 1955: niet vermeld
DV: niet vermeld
Overl. Reg. Niet vermeld
 
 

Dus omgekomen in Franse dienst (?)

 

 

Derix, Jean 05-02-1782 Martin X Winckens, Jeanne
026 AH conscr XI: lengte 1m68; landb;
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815 met opm: «marié».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar  

 

Derikx, Michel 09-06-1784 Martin X Winckens, Jeanne
027 AH conscr XIII: lengte 1m70; knecht;
AH 1955: niet in militieregister opgenomen.
AH conscr 1814: opmerking bij Paul Dirix: “un frère à l’armée mort”. (zie 028) Deze opmerking slaat zeker op deze Michel.
Overl. Reg. 13-09-1805, 21 jr, 0ngeh.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Dirix, Paul 05-02-1794 Martin X Winckens, Jeanne
028 AH consc 1814: naam Dirckx; lengte 1m61; knecht; nr 101. Opmerking “un frère à l’armée mort”*
AH 1955, n’est pas revenu du service français.
DV; (onder naam Derks) Dient in 85e Reg de Ligne. Krijgsgevangene 1813.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  
  *Gezien deze opmerking is ofwel Jean Derickx 05-02-1782, ofwel Michel Derickx 09-07-1784 in Franse dienst omgekomen. Dit moet dan zijn Michel. Zijn overlijdt staat ingeschreven op 13-03-1805.
Jean Derickx overlijdt op 21-07-1858, 76 jr. Hij is dus niet de door Hendrix genoemde broer.
 

 

Driessen, Guillaume 09-01-1782 Pierre X Enckevort, Elisabeth  van
029 AH conscr XI: op conscr lijst alleen opm: “Demeurant à Heythuysen, troime Arr du dép de la Meuse Inf». (N.B. in Peeters geboortedatum 19-01-1782.)
AH 1955: opgenomen in militieregister; beroep landb; opm “marié”
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar  

 

Driessen, Henri 10-01-1787 Pierre X Enckevort, Elisabeth  van
030 AH consc 1807; lengte 1m79; landb; Heldense naam “Beere Geurte Pitte Jong”
AH 1955: n’est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Driessen, Henri 07-05-1780 Adrien x Henrix, Marie
031 AH conscr IX: lengte 5v 4d; landb; «Ce dit Henry Driessen est marié avant le 1 thermidor de l’an X».
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm »marié». Beroep dagloner.
Overl. Reg. 28-09-1852 + Henricus, zn v Arnoldus X Hendrix, Maria. X Mulders, Joanna
 
 

Dus niet in Franse dienst geweest

 

 

Driessen, Martin 21-07-1784 Arnaud X Hendrix, Marie
032 AH conscr XIII: op «liste supplémentaire» van kanton Horst. Geen gegevens.
AH 1955: niet opgenomen in militielijst 1815. (zoals de alle Heldenaren op liste suppl)
Overl. Reg.: niet vermeld
(zie 012 Gerard Beurskens, ook Pierre Crommentuyn, Mathieu Janssen)
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (zie NB bij nr 012  

 

Driessen, Pierre 14-07-1793 Guillaume+ X Verstappen, Jeanne+
033 AH conscr 1813: lengte 1m66; knecht; wees; nr 36; geboren in Horst (Sevenum)
Br H, 02-11-1812: vraagt op einde lijst te worden gezet, waarschijnlijk omdat beide ouders overleden zijn. Ga brief na
AH 1955: op 14-7-1793 staat Pijpers, Pierre, met ouders Guillaume X Verstappen, Jeanne. Het lijkt dus dezelfde persoon als deze Driessen, Pierre.
N.B. 1: die naamsverwisseling lijkt verklaarbaar met de volgende brief:
Br H, 07-09-1807; aan procureur bij hof te Kleef: Jean Pipers geboortig uit Helden, maar scheper in St. Pierre op den Dijck in Vlaanderen vraagt rectificatie vd geboorte-akte, waar de naam Driessen is vermeld. In het Vlaamse dorp wonen ook een oom van vaderszijde en een broer die Pipers heten, evenals zijn vader. Wil nu gaan trouwen, dus moet het rechtgezet. (=samenvatting)
AH 1956: onder de naam Pijpers vermeld in register van 1816 met opmerking: «capable de servir».
Overl. Reg. Naam Driessen, Petrus +09-06-1866, 72 jr, X 1. Rutten, Joanna en 2. Verstappen, Petronella.
 
 

Dus niet in Franse dienst geweest (?)

 

 

Driessen, Théodor 05-08-1787 Arnaud X Hendrix, Marie
034 AH consc. 1807: lengte 1m68; hoefsmid; Heldense naam «Aerte Jong»; nr 98; vermelding door vader dat Theodor pijn aan een been en aan de ogen heeft.
Br H 12-10-1808 aan souspréfet: Théodor Driesen (lichting 1807) is opgeroepen naar Kleef. Maar is bij maire Hendrix komen zeggen dat hij gevaarlijk ziek is. Kan zich niet laten vervoeren en vraagt 10 à 12 dagen uitstel. Prefect Keverbergh geeft advies dat Theodor zich rechtstreeks tot de conseil de recrutement in Aken moet wenden. Hendrix zal hem over enkele dagen naar Aken sturen.
AH, 1955, niet in lijst opgenomen.
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Engels, François 06-03-1788 Mathieu X Janssen, Jeanne
035 AH, conscr 1808: lengte 1m67; knecht in Sevenum; Heldense naam: “Wildts Frans”; nr 43.
Br H, 23-02-1809. Dient in 100e Reg de Ligne
AH, 1955: n’est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Engels, Gérard 02-05-1790 Guillaume X Timmermans, Théodore
036 AH consc. 1810: lengte 1m635; landb; nr 130.
AH, 1955: n’est pas revenu du service français
DV: Gérard Enkel uit Helden diende in 51e Reg de Ligne. Vermist Rusland 1812. Is waarschijnlijk deze Gérard Engels.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Engels, Jacques 03-10-1787 Henri X Janssen, Gertrude
037 AH consc. 1807, lengte 1m63; knecht in Kessel; Heldense naam: “Ronkens Henckens Jong”; nr 166.
Br H, 21-04-1813. Hendrix stuurt vier huwelijksacten op waaronder die van Jacques Engels, conscrit van 1807. Hij wordt in 1813 dus opgeroepen voor de extra-lichting, maar hoefde als gehuwde niet op te komen.
AH 1955: opgenomen in dit register met opmerking “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Engels, Jacques 31-05-1786 Gérard X Daemen, Jeanne
038 AH conscr 1806: lengte 1m74;landb; Heldense naam «Schijve Martens Hanne Jong»; nr 47.
Br H 12-12-1810: aan administratie v 5e Rég de L, te Parijs. Moeder v Jacques Engels, grenadier in 50e Rég, 4e bat, heeft geen nieuws meer van zoon gehoord. Vraagt waar hij nu is. Op 20-12-1809 was hij in Orleans.
AH 1955: niet vermeld in militieregister 1815.
DV: Engels, Jacob +1810 Salamanca, Spanje
Overl. Reg. +04-10-1812, 24 jr, ongeh.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  
  NB op 20-10-1857 + Engels, Joannes, zn v Hendrik X Janssen, Gertrudis, 75 jr. Staat niet in deze lijsten. Zou van an X of XI moeten zijn. Heeft misschien tijdelijk in andere gemeente gewoond? Nog nagaan
 
 

 

Engels, Jean 08-03-1789 Mathieu X Joosten, Guillemine
039 AH conscr 1809:lengte 1m56; landb; nr 162; “un peu sourd d’après la déclaration des conscrits et un doigt roide à la main droite”.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815.
DV: vermelding van Engels, Jan, 1809.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (jaar en DV)  
  NB op 23-03-1814 + Engels, Wilhelmus, 22 jr, zn van Mathias X Joosten, Wilhelmina. Geboren 24-8-1791. Zou van lichting 1811 moeten zijn. Is daar niet te vinden. Nog nagaan.  

 

Engels, Jean 01-11-1790 Mathieu X Janssen, Jeanne
040 AH conscr 1810: lengte 1m532; landb; nr 56; « un frère de 1808 au 100e règ. Allègue un mal au bras droit et au pied gauche
Br H, 23-02-1809: aan sspr: Gisteren "ordre de départ" voor conscrits 1810. Onder nr 56 staat Jean Engels. Die heeft al broer in dienst. (zie François) Hendrix geeft dus certificaat aan Jean zodat hij beroep op broederdienst kan doen.
Overl. Reg. +10-01-1811, 21 jr, ongeh.
 
 

Dus niet in Franse dienst geweest(?)

 

 

Engels, Jean-Michel 09-11-1791 Léonard X Verhaegh, Catharine
041 AH conscr 1811: lengte 1m70; klerk bij gemeente (andere lijst: secrétaire); nr 87; “a avancé de tres mauvais dents. Il n’est pas en état de faire tous les manoeuvres du service”.
AH 1955: opgenomen (zie laatste blad) met opmerkingen 1) fils unique en 2) lieutenant de la milice bourgeoise
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  
  N.B. 1. Vader Léonard had remplaçant geregeld. Akte notaris Hendrix. Was gezien jaar en nummer zeker nodig.
N.B. 2. Jean Michel wordt burgemeester van Helden. Vader Leonard wordt zijn gemeentesecretaris.
 

 

Engels (Daemen),Léonard 03-02-1780 Gérard X Daemen, Jeanne
042 AH conscr IX: lengte 5v; schoenlapper; “ce Léonard Engels est jugé incapable aux services militaries par le conseil municipal”. Andere lijst “Absent depuis l’an et demeure dans la commune de Neer, dépt de la Meuse Inférieure pour exercer sa profession de cordonnier. La mère répond de sa soumission”.
AH conscr X: Leonard staat ook op de lijst van an X met de mededeling dat de Conseil de Recrutement de vrijstelling (afkeuring) door de gemeenteraad niet accepteert. Hij zal daarom ook op de lijst van anXI worden gezet!!
AH consc XI: ook op deze lijst staat Léonard vermeld. Geen nieuwe gegevens
N.B. Léonard Engels wordt vaak als Daemen vermeld omdat hij voorkind was en naar zijn moeder werd genoemd.
AH 1955: niet in dit militieregister opgenomen
Overl. Reg. Niet vermeld (verhuisd naar Neer?)
 
 

Dus niet in Franse dienst geweest

 

 

Engels, Pierre 27-08-1794 Léonard+ X Scheers, Gertrude
043 AH conscr 1814: lengte 1m62; knecht in Helden; nr 45; Fils aîné d'une veuve.
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815.
Overl. Reg. Niet overmeld
 
 

Dus niet in Franse dienst geweest (?)

 
  NB Als oudste zoon (fils aîné) van weduwe niet in Franse dienst geweest??? De regel was dat enige zoon (fils unique) van weduwe was vrijgesteld.  

 

Engels,    Théodore 14-07-1780 Pierre X Gommans, Francine
044 AH conscr IX: lengte 5v 8d; landb
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815. Zie datum overlijdt.
Overl. Reg. + 20-06-1815, 35 jr, ongeh.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar  

 

Faessen, Nicolas 28-11-1779 Pierre X Claessen, Petronelle
045 AH conscr IX: opmerking: Nicolas Faessen est mort en 1784
NB In de eerste jaren kwamen dit soort vergissingen meer voor. Men schreef uit het doopregister de namen van de jongens over op een lijst. Soms wist de betreffende klerk niet dat iemand al overleden was.
 
 
     

 

Fiën, Nicolas 19-04-1787 Henri X Overbruggen, Marie van
046 AH conscr 1807: lengte 1m55; knecht in Kessel; Heldense naam “Kleuren Hennen jong”; nr 135.
AH 1955: niet in militieregister opgenomen
Overl. Reg. Niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (?)  

 

Feyen, Henri 24-08-1787 Sigisbert X Stuydewick, Anne-Marie
047 AH conscr 1807: lengte 1m68; landb; Heldense naam “Syberte Jong”; nr 21
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm “marié”
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest (jaar en nr) (?)  

 

Feyen, Gérard 19-04-1778 Henri X Hanen, Margarite
048 Br H, 09-02-1811 aan commissaris van oorlog: Gerard Feyen en Geoffroi Kessels hebben documenten moeten overleggen (bewijs van pensionering, geboorteacte etc) om voor een uitkering als oorlogsinvalide in aanmerking te komen. Hadden die aan ontvanger gegeven om ze naar Aken te sturen. Maar ontvanger Sinsteden in Kleef zegt dat ze verloren gingen bij de post. P.V. door maire van Kessel bewijst dat ze zijn gepost. De arme ex-militairen mogen niet de dupe worden van deze fout. Hendrix vraagt of commissaris wil zorgen voor nieuwe toelatingsbrieven om alsnog het pensioen te krijgen.
Geen enkele conscriptielijst vermeldt een Gérard Feyen. Ik kom bij deze Gerard uit omdat hij de enige in Helden is die gezien de leeftijd vrijwillig, waarschijnlijk als remplaçant, in Franse dienst heeft kunnen gaan.
Gérard Feyen hoefde dus niet te loten, maar is als remplaçant in het Franse leger geweest en gewond teruggekeerd. Grote kans dat Gérard Feyen remplaçant was voor Joosten, Jean. (nr 167)
AH 1955 niet vermeld omdat register maar tot 1780 teruggaat
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Feyen, Pierre 16-02-1783 Henri X Driessen, Anne
049 AH conscr XII: lengte 1m70; knecht in Grathem, ressort du Dépt de la Meuse Inférieure.
Ouders wonen in Bree volgens deze lijst.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister1815
DV: niet vermeld
Overl. Reg. +18-05-1810, 24 jr, ongeh. (leeftijd zal die van overlijdtsjaar zijn, dus 1807)
 
  Dus omgekomen in Franse dienst(?)  

 

Geerlings, Martin 03-02-1782 Guillaume X Dirickx, Gertrude
050 AH conscr XI: lengte 1m60; timmerman; bij opmerkingen staat “in Antwerpen”.
AH, 1955: n’est pas revenu de l’armée française.
Br H 02-10-1807: Martin Geerlings werkte in haven Antwerpen; is gedeserteerd; wil weer terug in dienst. Hendrix vraagt haven voor hem aan te wijzen en zal hem schrappen als deserteur.
Niet in DV
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Gielen, Gerard 13-05-1784 Silvestre X Rutten, Jeanne+
051 AH conscr XIII: lengte 1m70; landb; geen verdere gegevens.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (??)  

 

Gielen, Gerard 06-12-1781 Jacques X Kessels, Geoffroy
052 AH conscr XI: lengte 1m65; landb; geen verdere gegevens.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815 (zie Overl. Reg.)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar) (?)  

 

Gielen, Henri 31-03-1780 Dionis X Knippenbergh, Jeanne van
053
AH conscr IX:lengte 5v 6d; landb; geen andere gegevens
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm: “seul chez son père qui a l åge de 83 ans, et pourvoit à sa subsistance”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)  

 

Gielen, Henri 31-05-1794 Jean X Gommans, Marie
054 AH conscr 1814: lengte 1m56; knecht in Wankum; nr 49
AH 1955: n'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Gielen, Henri 07-07-1787 Jean X Hoeks, Gertrude
055 AH consc 1807:lengte 1m67; knecht in Sevenum; Heldense naam «Peerkes Herte Jong»; nr 105
AH 1955: opgenomen met opm «marié»; Landb.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Gielen, Jacques 30-12-1790 Jean X Hoeks, Gertrude
056 AH consc 1810: lengte 1m685; landb; nr 156
AH 1955 : n’est pas revenu du service français
DV: Gielen, Jacques, 1810, vermeld als militair. Geen bijzonderheden
Overl. Reg. (Ghielen, Jacobus)) + 03-06-1870, 79 jr, XWetemans, Margaretha
Dus Jacques is teruggekeerd, maar na 5 juli 1815, de dag waarop de militielijst 1815 werd afgesloten. Op die dag was hij nog steeds vermist.
 
  Dus: in Franse dienst geweest  

 

Gielen, Jacques 16-11-1785 Guillaume+ X Driessen, Anne
057 AH consc 1806:lengte 1m51; knecht in Helden; Heldense naam «Peerkes Wilme Jong»; nr 134; (of nr 57?)
AH 1955: niet vermeld in militieregister 1815
Overl. Reg. Niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (?)  

 

Gielen, Jean 06-08-1794 Antoine X Jeucken, Elisabeth
058 AH conscr 1814: lengte 1m666; étudiant destiné à l’état ecclésiastique; bij opm staat « exempté, destiné pour l’état ecclésiastique; nr 108
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815 met opm «destiné à l’état ecclésiastique »
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Gielen, Jean Silvestre 13-12-1791 Jean X Hoeks, Gertrude
059 AH consc 1811: lengte 1m64; landb; Heldense naam “Heerts jong”*
AH, 1955: n’est pas revenu du service français
DV, vermeld als Gielen, Jan, 1811.
Overl. Reg: niet vermeld.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Gielen, Mathieu 21-06-1789 Mathieu x Driessen, Jeannette
060 AH consc 1809: lengte 1m56; landb; Op alg lijst ingeschreven als Thijssen.
AH 1955: heeft vijf jaar gediend in 100e Reg de Ligne.
Br H, 12-11-1809 brief i.v. m. neef Pierre Gielen, die deserteur zou zijn. Hendrix raadt aan contact op te nemen met neef Mathieu Gielen in 100e Reg de Ligne, 3e comp van 5e bataillon. Op 13 mei 1810 waren ze allebei in Burgos in garnizoen.
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Gielen, Martin 16-11-1790 Jean X Gommans, Marie
061 AH conscr 1810: lengte 1m504; knecht in Velden; nr 34 ; «allègue des écrouelles au cou». Misschien afgekeurd ivm lengte.(?)
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815.
Overl. Reg. Niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Gielen, Pierre 29-11-1787 Jean X Rutten, Marie
062
AH consc 1807: 1m67; knecht; Heldense naam “Kattesters Jans Jong”.
Br H. Hendrix schrijft twintigtal brieven over deze Pierre, die deserteur zou zijn. Ouders krijgen garnisaires over de vloer en moeten daarvoor hun laatste koe verkopen. Dient bijna vijf jaar in 69e Reg de Ligne in Spanje. (zie stukje over Pierre in De Moennik)
AH 1955: a servi les Français 4 années et 10 mois.
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Gielen, Pierre 10-08-1788 Léonard X Lier, Jeanne van
063 AH consc 1808: lengte 165; landb; Heldense naam “Decker Lenne Jong”; nr 51.
Br H, 27-05-1807. Hendrix schrijft aan Maire van Horst dat hij een “ordre de départ” verwacht voor Pierre Gielen, die bij loting nr 51 had.
Ah 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (?)  

 

Gielen, Pierre 30-03-1782 Guillaume+ X Driessen, Anne
064 AH conscr XI: lengte 1m65; landb; geen verdere gegevens
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm “difformé”
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)
(was de verminking (difformé) een gevolg van deelname aan de oorlog?)
 

 

Gielen, Pierre 09-04-1794 Barthelemi X Hoekx, Henriette
065 AH conscr 1814: lengte 1m60; knecht in Asten; nr 78; opm. «Difformité aux pieds. fils ainé d'une veuve.
Br H, 02-06-1813: stuurt de belastingopgave van Pierre Gielen, afgekeurde conscrit van 1814
Ah 1955: opgenomen in militielijst 1815. Opm «fils aìné d’une veuve. Difformé» 
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Gielen, Théodor 17-01-1786 Léonard+ X Lier, Jeanne van
066 AH conscr 1806: lengte 1m73; landb; Heldense naam «Decker Lenne Jong»; nr 109 AH 1955: opgenomen in dit register met opm «marié».  
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)
NB ga voor meer zekerheid na wanneer Théodor is gehuwd
 

 

Gommans, Antoine 23-05-1786 Théodor X Gielen, Jeanne
067 AH consc 1806: lengte 1m69; Heldense naam “Huys Vrouws Geurte Jong”; bijziend.
Br H, 24-10-1809. Antoine is opgeroepen. Hendrix geeft hem brief voor prefect. Vader is 71 en de ouders leven van het werk van Antoine. Zou eigenlijk vrijgesteld moeten zijn. Beslissing onbekend.
AH 1955: opgenomen in dit register met opm “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Gommans, Arnaud 18-12-1784 Jean+ X Crommentuyn, Beatrix
068 AH conscr XIV: lengte 1m699; knecht in Helden; Heldense naam “Beute Jong”; nr 100 in kantonlijst: Goumans.
AH 1955: opgenomen in militieregister met opm “fils unique d’une veuve”; landb.
 
  Dus niet Franse dienst geweest (nr en jr)  

 

Gommans, Gerard 19-05-1782 Guillaume X Verschaeren, Gertrude
069 AH conscr XI: lengte 1m68; landb; geen verdere gegevens.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest, jr (?)  

 

Gommans, Gérard 17-10-1787 Martin+ X Daniels, Gertrude
070 AH consc 1807: lengte 1m65; landb; Heldense naam “Kunne Martens Jong”.
AH, 1955. Heeft 7,5 jaar gediend. Raakte gewond.
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Gommans, Henri 12-07-1791 Martin+ X Daniels, Gertrude
071 AH conscr 1811: lengte 1m65; landb; Heldense naam «Kunnes Jong»; nr 34; «a un frère à l'armée dont Il a certificat». (zie 070)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm «marié»; landb.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Gommans, Henri 05-02-1787 Jean X Jacobs, Marie
072 AH conscr 1807: lengte 1m73; dagloner; Heldense naam «Drossaerts Jong»; nr 143; geb in Baarlo.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV niet vermeld
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (?)  

 

Gommans, Henri 25-01-1789 Pierre X Fuysers, Emelie
073 AH conscr 1809: lengte 1m73; hoefsmid; nr 139; n'allègue rien;
DV: Gommans, Hendrik, 1809
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
 
  In franse dienst geweest  

 

Gommans, Jean Théod 02-02-1790 Théodore+ X Jannis, Jeanne
074 AH conscr 1810: lengte 1m585; knecht in Helden; nr 51.
DV: Gommans, Theodoor, 1810, 72RdeL, 1809 krgv door Engelsen
AH 1955: militaire; n’est pas revenu du service français
Overl. Reg. Niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Gommans, Jean 11-08-1788 Gérard X Roy, Aldegonde van
075 AH conscr 1808: Lengte 1m69; landb; Heldense naam “Jonge Martens Geertjes Jong”; nr 64. Atteint de la teigne (hoofdzeer?) réformé (afgekeurd).
Br H, 25-1-1810 aan sspr; Jean Gommans en Jean Nijssen hebben gediend in Garde Nationale. Hebben hun kleding ingeleverd. Die zijn nu bij de maire van Horst.
(Deze brief moet betrekking hebben op deze Jean Gommans nr 75, aangezien nr 76 voor het schrijven van de brief was overleden)
AH 1955: opgenomen in militieregister met opm “atteint d’un mal au cou”.
DV: Gommans Jan, Garde Nationale
Overl. Reg.
 
  Dus in Franse dienst geweest!  

 

Gommans, Jean 14-08-1788 Martin x Beckers, Jeanne
076 AH conscr 1808: Lengte 1m72; landb; Heldense naam “Veldmartens jong”; nr 19. “atteint d’un mal au cou”. Réformé. (afgekeurd)
AH 1955: niet vermeld: zie Overl. Reg.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Gommans, Jean 09-03-1780 Geoffroy x Gielen, Jeanne
077 AH conscr IX: parents en répondent. Woont in Venlo (M.I)
AH 1955:opgenomen in militieregister 1815 met opm: “seul chez ses parents en grand âge, pourvoit à leur subsistance”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)  

 

Gommans, Martin 13-10-1785 Gérard X Roij, Aldegonde van
078 AH conscr 1806: lengte 1m73; knecht in Bree; Heldense naam “Jonge Martens Geerete Jong”; nr 118.
AH 1955: niet in militieregister 1815 opgenomen.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Gommans, Martin 05-07-1784 Martin X Beckhardt, Jeanne
079 AH conscr XIII: lengte 1m74; knecht; geen verdere gegevens.
AH 1955: in militielijst 1815 opgenomen met opm “marié” (naam moeder Beckers)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Gommans, Martin 12-12-1792 Guillaume X Verschaeren, Gertrude
080 AH conscr 1812: lengte 1m69; nr 159; « un frère à l'armée qui est mort, dont il a l'extrait mortuaire».
AH 1955: opgenomen in militieregister met opm “sa mère veuve déclare de pourvoir à sa subsistance. A un frère mort au service français, pour lequel il a été exempté”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Gommans, Théodor 23-04-1784 Martin+ X Daniels, Gertrude
081 AH conscr XIII: lengte 1m68; landb; geen verdere gegevens.
AH 1955: niet opgenomen in milititieregister 1815
DV: Gommans, Theodoor, XIII, +1808, St. Vincent, Spanje
 
  In Franse dienst geweest  

 

Gommans, Théodor 20-03-1788 Guillaume X Verschaeren, Gertrude
082 AH conscr 1808: lengte 1m760; hoefsmid in Bree; Heldense naam “Frens Wilme Dirick”; nr 22. (zie ook nr 80)
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1855 (zie Overl. Reg)
Overl. Reg. + 24-01-1812, 20 jr! ongeh
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (jr en nr)(?)  

 

Gommans, Théodor 10-02-1792 Théodore+ X Jannis, Jeanne
083 AH conscr 1812: lengte 1m69; knecht in Helden; nr 33; un frère à l'armée. Il sent quelquefois des douleurs dans la jambe gauche.
AH 1955:opgenomen in militieregister 1815 met opm «fils unique sans parents. Un frère au service français qui n’est pas revenu». (zie nr 074)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Goumans, Adrien 09-03-1783 Gérard X Roy, Aldegonde van
084 AH conscr XII: lengte 1m59; knecht in Venray; geen verdere gegevens
AH 1955: opgenomen in militieregister met opm “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)  

 

Groenen, Arnaud 16-09-1793 Gérard X Joosten, Gertrude
085 AH conscr 1813: lengte 1m65; knecht; nr 108; “frère mort à l’armée”.
Br H, 02-11-1812 vraagt plaatsing op einde vd lijst ivm broer
AH 1955: capable de servir(1956) Vraagt op einde van de lijst te staan.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Groenen, Jacques 14-07-1791 Mathieu X Verschaeren, Barbe
086 AH conscr 1811: lengte 1m715; landb; Heldense naam «Tisch Groenes Jong»; nr 29; N'allègue rien
AH 1955: n’est pas revenu du service français
DV: Groenen, Jac, 1811, 19e RdeL, + 1811 St Omer (misschien betreft dit nr 087)
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

N.B. DV vermeldt: Groenen, Mathieu, 1811. Ik vind deze Mathieu niet in de conscriptielijsten. Misschien moeten we denken aan Jacques Groenen, zn van Mathieu. Zie nr 086; de opmerking over legeronderdeel etc zou dan moeten staan bij nr 087.
 

Groenen, Jacques 17-10-1791 Gérard X Joosten, Gertrude
087 AH conscr 1811: lengte 1m74; landb; Heldense naam: “Gerard Groenes Jong”.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: niet vermeld (misschien is de vermelding bij nr 086 voor deze Jacques)
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Grommen, Henri 13-04-1788 Jean X Peters, Jeanne
088 AH conscr 1808: lengte 1m61; landb; Heldense naam “Nobis Jans Jong”; nr 174.
Atteint d’un mal à la jambe gauche. Réformé. (afgekeurd)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm “un mal à la jambe gauche”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Grommen, Henry 10-08-1788 Guillaume x Roosen, Marie
089 AH conscr 1808: lengte 1m795; landb; Heldense naam “Rutjes Wilmen Hencke”;nr 57.
Br H, 27-5-1807 er is “ordre de départ” voor Henry Gommans; moet zijn Henry Grommen.
Br H, 24-12-1808. Hendrix vraagt overlijdtsbericht van Henri Grommen, grenadier in 8e comp, 3e bataillon, 51e reg inf aan hospitaal Mainz.
DV vermelding: Grommen, Henderik 1808; 51 RdeL; +1807 Mainz;
Overlijdt waarsch op 06-12-1807 in militair hospitaal in Mainz. Zie AH consc 1814.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
Overl. Reg: 21-01-1809 (zie Br H, 24-12-1808)
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

N.B. het gezin Grommen-Roosen woonde in het huis nu Beekstraat 25

Grommen, Jean 05-11-1794 Guillaume x Roosen, Marie
090 AH conscr 1814: lengte 1m66; landb.
DV: diende in 85 Reg de ligne; + 1813 bij Magdeburg
AH 1955: n’est pas revenu du service français
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Grommen, Pierre 29-09-1791 Guillaume x Roosen, Marie
091 AH conscr 1811: lengte 1m71; landb; nr 154; « A un frère mort à l'armée. (=Henri) Allègue asthma
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm “fils seul qui pourvoit à la subsistance de sa mère veuve. A eu un frère au service français qui n’est pas revenu”*.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)

*N.B. hier wordt alleen Henri vermeld als broer die in Fr dienst is omgekomen.. Broer Jean (nr 90) is in 1815 nog vermist. Men is dan nog niet zeker over zijn lot.

 

 

Hesen, Bernard 19-02-1793 Pierre X Zegers, Petronille
092 AH conscr 1813: lengte 1m64; knecht in Helden; nr 29; «frère à l’armée»
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm «a un frère au service français qui n’est pas revenu, pour lequel il a [été] exempté lors de sa classe».
AH 1956 : «capable de servir».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Heesen, Jean 04-02-1790 Pierre X Zegers, Petronille
093 AH conscr 1810: lengte 1m68; knecht in Sevenum; nr 93.
Br H, 18-5-1809; 11-6-1809; 15-6-1809; 20-2-1810: Jean wordt réfractaire genoemd door document vd préfecture dd 13-5-1807(?), maar hij is dat zeker niet. Ouders hebben “certificat de présence” dd 9-5-1809. Dient dan in Wissenbourg in 40e RdL.ondanks de brieven van Hendrix ten gunste van Jean blijft de Beschuldiging van dienstweigering of desertie staan. Er komen zelfs garnisaires. Hendrix vraagt de terugtrekking in brief 15-06-1809.
AH, 1955: n’est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Hendrix, Everard 16-02-1792 Pierre+ X Faessen, Louise
094 AH conscr 1812: lengte 1m58; dagloner; nr 131; «fils ainé d'une veuve»; geboren in Bree.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815 ( ???)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (zn v weduwe)( ?)Regel was dat enige zoon van weduwe vrijstelling kreeg. Of dat ook gold voor de oudste zoon, als er meer zonen zijn?  

 

Hendricks, Guillaume 02-12-1787 Pierre+ X Dirix, Gertrude
095 AH conscr 1807: lengte 1m65; Heldense naam «Scheeper Peeters Jong»; knecht in Blerick; nr 118. «déclare être estropié à sa jambe gauche».
AH 1955: vermeld in militieregister 1815 et opm «marié».
Guillaume Hendricks wordt … opgeroepen, maar is net daarvoor getrouwd.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

N.B.
Er zijn twee mannen die Guillaume Hendricks heten, nl nr 095 en nr 096. De oudste van de twee is een ruige schelm, die in de buurt van Xanten knecht is bij een oud Heldenaar, Silvester Brummans. Hij krijgt daar ruzie met enkele douaniers en wordt gearresteerd. Hij belandt in het gevang, eerst in Kleef, later in Aken.
Er zijn meerdere brieven van maire Hendrix over de arrestant. Daarbij lijkt het erop dat de maire de twee Guillaumes verwisselt.

Hier volgt een korte samenvatting van alle brieven:
(voor een goed begrip de souspréfet zetelde in Kleef, de préfet die boven hem stond in Aken)
nr 551; 25-10-1809; aan souspr; De Gendarmerie van Xanten heeft Guillaume Hendricks, uit Helden, aangehouden. Was knecht bij Silvester Brummans in Wardt. Men vermoedde dat hij conscrit was. Maar Hendrix schrijft dat hij van de jaargang 1811 is. Guillaume zit nu gevangen in Kleef. Hendrix vraagt dus de vrijlating.
Nr 556; 06-11-1809; aan sspr; stuurt geboortebewijs van Guillaume Hendricks op en vermeldt dat hij nog geen conscrit is. (de maire stuurt dus het geboortebewijs van nr 096!)
De maire denkt duidelijk dat het om Guillaume uit 1791 gaat, nr 095.
Maar de volgende brieven gaan over dezelfde zaak en dus over dezelfde man. En die man is nu Guillaume uit 1787:
Nr 557; 07-11-1809; aan préfet; stuurt “ordre de départ” van Guillaume Hendrix op. is geweldadig geweest
t.o.v. douanebeambten en is naar Aken gebracht. (Dus Guillaume 1787 moest opkomen)
nr 567; 02-12-1809; aan sspr; Stuurt "ordre de départ" van een conscrit op. Die zit namelijk in Aken in het gevang op beschuldiging van geweldpleging tegen de douane. (we hebben dezelfde persoon die ook in brief 7-11-1809 bedoeld werd)
nr 42; 02-05-1810; aan sspr; Antwoord op brief van de souspréfet dd 23-4-1810. In die brief vroeg de souspréfert zich af of Hendrix misschien een familielid had begunstigd. De Maire schrijft nu dat hij geen eigenbelang had bij zijn standpunt ivm Guillaume Hendricks. Deze zat in Aken in de gevangenis (geweld tegen douane) toen hij opgeroepen werd. Hendrix schreef toen een brief aan de prefect (zie 07-11-1809) en dacht dat in Aken alles afgehandeld was toen Guillaume naar Helden kwam en daar vertelde dat hij vrijgesteld was. Guillaume trouwde meteen en maire Hendrix had er geen vermoeden van een nieuwe oproep voor deze Guillaume. Heeft dus niet tegen belang van de staat gehandeld, maar ter goeder trouw geloof geschonken aan het verhaal van Guillaume Hendricks.
Guillaume Hendricks (1787) was dus een bijzonder gehaaide schelm. Hij werd opgeroepen, maar de oproepen werden doorgestuurd naar Aken waar hij in de gevangenis zat. Als hij in Helden terugkeert vertelt hij dat hij vrijstelling kreeg en dus niet meer in dienst hoeft. Om daarna zeker niet meer opgeroepen te worden trouwt hij in alle haasten, op 05-02-1810. Als gehuwde was je namelijk vrijgesteld!
Het probleem ontstond omdat maire Hendrix de twee Guillaumes verwisselde.
Ik weet niet of nakomelingen van Guillaume Hendricks dit onder ogen krijgen. Het lijkt me een prachtige aanvulling op een stukje familiegeschiedenis.
 

 

Hendricks, Guillaume 05-09-1791 [doop?] Pierre x Gielen, Marie
096 AH conscr 1811: lengte 1m70; knecht; Heldense naam “Duysels Peere Jong”.
Br H, 25-10-1809: Guillaume zit in gevangenis in Aken na geweld tegen douane;
Br H en 02-12-1809: Hendrix stuurt ordre de départ op naar Aken.
AH 1955: n’est pas revenu du service français
DV: Hendrix, Willem, 1811. Geen andere gegevens.
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Hendricks, Henri 16-03-1787 Mathieu+ X Verlinden, Marie
097 AH conscr 1807: lengte 1m67; kleermaker; Heldense naam «Schreur Tyskes Jong»; nr 179; opmerking: »il est fils unique d’une veuve».
AH conscr 1810: op achterkant vd lijst staat dat Henri Hendricks van lichting 1807 moest opkomen met de lichting van 1810.
AH 1955: «n’est pas revenu du service français”.
DV: Hendrix, Hendrik, 1806 ; 51e Rég de ligne; in Rusland vermist, in 1812.
NB op de conscriptielijst van 1806 staat geen Henri Hendricks, in welke spelling ook. Misschien is er verwarring over het jaar. In 1807 vinden we deze Henri Hendricks op de lijst. Hij is in alle geval in het Franse leger geweest, zie AH 1955.
Ik neem dus aan dat we te maken hebben met één en dezelfde persoon, geboren op 16-03-1787, die diende in het 51e Régiment de ligne, en die in Rusland vermist raakte in 1812.
Overl. Reg. Niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Hendrix, Jacques 25-06-1785 Pierre x Gielen, Marie
098 AH conscr an XIV: lengte 1m76; landb; Heldense naam «Weerter Peere Jong»; geboren in Weert.
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Hendrix, Jean 07-09-1785 Pierre X Dirix, Gertrude
099 AH conscr An XIV: lengte 1m63; timmermansgezel; Heldense naam “Snaeksjong”; nr onleesbaar.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: Hendrix, Jan, 1805; + 1810, Santander.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Hendrikx, Jean 21-05-1786 Guillaume X Verschaeren, Petronella
100 AH conscr 1806: lengte 1m62; knecht in Helden; Heldense naam “Scheeper Wilme Jong”; nr 110.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
Overl. Reg: +02-12-1811 Jean Hendrich (schrijffout?), 24 jr, ongeh, zn v Guillaume X Verschaeren, Petronella(??). Ik vermoed dat dit onze Jean betreft.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest, nr (?)  

 

Hendricks, Jean 15-03-1792 Guillaume X Peeters, Marie (?)
101 AH conscr 1812: lengte 1m555; landb; nr 8; «difformé» .
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm «difformé» ; beroep schoenlapper
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Hendrickx, Martin 17-09-1788 Guillaume X Verschaeren, Petronella
102 AH conscr 1808: lengte 1m65; knecht in Helden; Heldense naam «scheeper Wilme Jong»; nr 124.
Br H 03-12-1809 aan prefect: Gerard van Hooren (1807) is opgeroepen maar heeft broer in dienst. Gerard woont al jaren in Duitsland (Hannover). Zijn zieke vader laat hem nu vervangen door neef Martin Hendricks, die alle benodigde stukken zal meebrengen. (zie van Hooren)
AH 1955: opgenomen in register 1815 met opm “marié”; beroep timmerman;
 
  Dus niet in Franse dienst geweest
Toelichting: gezien het feit dat Henri van Hooren in het Franse leger zit zou Gerard van Hooren vrijstelling moeten hebben wegens broederdienst. Ik denk dat Martin Hendrickx uiteindelijk niet als vervanger van Gerard van Hooren in dienst hoefde.
 

 

Hendrickx, Mathieu 09-10-1794 Guillaume X Peeters, Petronella (?)
103 AH conscr 1814: lengte 1m72; landb; nr 57.
AH 1055: opgenomen in militieregister 1815
AH 1956: "capable de servir"
 
  Dus in Franse dienst geweest, (jr en nr) (?)
Toelichting: gezien jaar en nummer is Mathieu bijna zeker in dienst geweest. Van de lichting 1814 staan liefst negen man als niet teruggekeerd of vermist op de militielijst van juli 1815.
 

 

Hendrix, Pierre 29-05-1785 Jean X Verblackt, Catharine+
104 AH conscr XIV: lengte 1m69; knecht in Helden; Heldense naam “Jan Trines Jong”; nr 17. (moeder ook "Verblet")
AH 1955: niet vermeld
DV: Piet Hendrix, 1805, 51e Rég de Ligne; in 1814 in het hospitaal.
De enige conscrit die bij deze gegevens past is Pierre Hendrix, zoon van Jean x Verblackt, Catharine, geboren 29-05-1785, dus lichting 1805.
AH 1955: niet opgenomen
Overl. Reg: +27-03-1815, 28 jr, ongeh.
 
  Waarschijnlijk is deze Pierre Hendrix dus in militaire dienst geweest, gewond geraakt of ziek geworden, dan naar huis gekomen en in Helden gestorven. Of hij is ergens in een ziekenhuis gestorven en het overlijdt is ingeschreven in Helden. Het is gissen.
Dus in Franse dienst geweest
NB Jean Hendrix en Catharina Verblackt zijn voorouders van o.a. “Trines-Jacques” (caféhouder in Panningen) en anderen die de naam Trines droegen. Een voorbeeld van de taaiheid van sommige dialectnamen.
 

 

Hendrix, Tilman 11-01-1788 Jean X NN
105 AH conscr 1808: lengte 1m70; landb; Heldense naam «Breedse Lijne Jong»; nr 138 ; geb in Bree (Mbree)
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
 
  Dus ??  

 

Heijnen, Joseph 20-09-1790 Pierre+ X Muijs, Catharine
106 AH consc 1810: lengte 1m58; knecht; “parti le premier avril 1809”. In dienst gegaan.
AH conscr.1813. op de lijst van 1813, die werd afgesloten op 08-10-1812, staat Léonard Heijnen, een broer van Joseph. Opmerking bij Léonard: «un frère mort à l’armée». De enige broer die in aanmerking komt is Joseph. Dus Joseph is vóór october 1812 in militaire dienst gestorven.
MAAR: zie Overl. Reg. Dezelfde Joseph Heijnen staat daar vermeld op 08-01-1869!
Waarschijnlijk zijn er lange tijd geen berichten over Joseph Heijnen gekomen. In 1812 nam men aan dat hij dood was.
AH 1955 brengt uitkomst: Joseph staat op de lijst met de opmerking «a servi plus de cinq ans, réformé pour blessures». Joseph heeft ruim vijf jaar gediend en is in 1815 afgekeurd i.v.m. verwondingen.
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Heijnen, Léonard 11-02-1793 Pierre+ X Muijs, Catharine
107 AH conscr 1813: lengte 1m76; knecht in Sevenum; nr 104; «frère mort à l’armée».
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815
AH 1956: «onder de carabiniers in 1815 ingelijfd».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Hiblot, Jean Joseph 15-10-1785 And JNxMN Tavernier
108 AAH conscr 1806: Nr 151. Geboren in Sedan. Woont in Kleef
Wordt in de andere Heldense archiefbestanden niet meer genoemd.
 
     

 

Hilkens, Mathieu 15-11-1779 Jean x Hanssen, Lisette
109 AH conscr An IX: lengte 5 voet en 7 duim; knecht. Op de achterkant staat dat Mathieu is ingeloot*.
DV: Hilkens, Mathieu; IX. Geen verdere bijzonderheden
AH 1955: Militieregister 1815 gaat terug tot 1780, dus niet opgenomen.
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

*In de eerste jaren werd er niet geloot, maar de conscrits bepaalden onderling wie vrijwillig in dienst zou gaan. Iedereen die daardoor niet hoefde te loten, legde geld bij om de vrijwilligers te belonen. Mathieu ging dus vrijwillig in dienst.
In An IX (1802/1803) moesten de dorpen Helden, Kessel, Baarlo, Bree en Blerick samen twee militairen leveren. Mathieu was een van die twee.
Ook moesten die dorpen samen twee mannen aanwijzen voor “la Réserve”. Van lichting IX werd uit Helden daarvoor Michel Verlinden aangeduid.
 

Holtackers, Lambert 27-01-1793 Pierre X Aerts, Petronelle
110 AH conscr 1813: lengte 1m59; landb; nr 97; geb in Kessel.
BR H, 02-11-1809: Hendrix stuurt proces-verbaal op over In Helden gearresteerde deserteur Lambert Holtackers.
Br H, 10-02-1810: Hendrix stuurt nieuw rapport in over arrestatie van Lambert Holtackers.
AH 1955: “N'est pas revenu du service français»
AH 1956: “in franschen dienst”. En “In franschen dienst agtergebleven”.
DV: Holtackers, Lambert, 1813; vermist bij Würzburg in 1813.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

Samenvatting proces verbaal:
arrestatie Lambert Holtackers, 18-10-1809. Webre, een van de douanes gestationneerd in Kepèl (Panningen), brengt een jongeman op, die hij heeft aangehouden omdat hij zonder paspoort reisde. De arrestant geeft toe deserteur te zijn, op weg naar zijn moeder in Helden. Hij zegt de desertie te betreuren en terug te willen naar zijn korps en vraagt of Hendrix een goed woordje wil doen bij zijn superieuren.
Wordt overgedragen aan de gendarmerie, "pour être conduit envers qui de droit".
N.B. 1. in AH 1956 staat bij deze Lambert vermeld: “in franschen dienst”! Men weet dus niet zeker of Lambert nog leeft of is omgekomen. Deze lijst is afgesloten 12 april 1816 .
NB 2. Men zou bijna denken dat maire Hendrix een vergissing maakt. Lambert is van lichting 1813 en is al deserteur in 1809! Zijn broer Jean is van lichting 1810 en zou dus veel beter bij de data passen. De gegevens van AH 1955 bevestigen echter dat het zeker om Lambert gaat.
 

Holtackers, Jean 10-03-1790 Pierre X Aerts, Petronelle
111 AH conscr 1810 : lengte 1m505; landb; nr 46; n'allègue rien.
Gezien de desertie van broer Lambert kon Jean eigenlijk geen aanspraak maken op broederdienst. Ik denk dat hij toch vrijstelling kreeg. (?)
AH 1955: Jean is opgenomen in de militielijst. Opm “marié”
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Hoogers, Jean 01-03-1783 Jean X Peters, Francine
112 AH conscr An XII : lengte 1m58; dagloner.
Bron Br H, 22-08-1811; over strafmaatregelen tegen deserteurs, onder wie Jean Hoogers. Garnisaires geplaatst bij 4 deserteurs van wie 2 betaald hebben. Jean Hoogers is insolvabel. De gemeente heeft voorgeschoten.
Br H, 29-04-1812: Volgens de publieke mening is Jean Hoogers dood. Was ouderloos en had geen fortuin.
Br H, 14-08-1811: Helden kent geen deserteurs, behalve misschien Jean Hoogers.
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815, beroep “militair”, met opm: “s’est engagé au service de S.M. le roi des Pays Bas”. En “Ce Jean Hoogers est inscrit d’office par le maire”. (dus in militie)
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Hooren van, Gerard 02-08-1787 Jean X Verschaeren Guillemine
113 AH conscr 1807: lengte niet vermeld; niet present, want in Duitsland, onbekend waar; Heldense naam “van Horens Jong”.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm “fils seul, pourvoit à la subsistance de ses parents. A eu un frère au service français qui n’est pas revenu”. (enige zoon die in onderhoud van zijn ouders voorziet. Broer is niet teruggekeerd uit Franse dienst.) (zieHenri)
Br H, 03-12-1809, aan prefect: Gerard van Hooren (1807) is opgeroepen en heeft broer in dienst. Hij woont al jaren in Duitsland. Zieke vader laat hem nu vervangen door neef Martin Hendricks, die alle benodigde stukken zal meebrengen.
Prov Arch 12002: brief burgemeester Engels dd 9 april 1815 om vrijstelling te vragen voor Gerard van Hooren voor de militie. Sinds 30 juli 1809 geen bericht gehad van Henri. Kameraden hebben gezegd dat broer Henri overleden is.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Hooren van, Henri 18-06-1790 Jean X Verschaeren Guillemine
114 AH consc 1810: lengte 1m525; landb; nr 63.
AH 1955 : N'est pas revenu du service français
Brief burgemeester Engels (Prov Arch 12002): Gesneuveld 1809 bij Breskens.
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Houben, Pierre 01-02-1789 Jean X Janssen, Marie
115 AH conscr 1809: lengte 1m65; knecht in Horst; geb in Nederweert; nr 8; stijve vingers aan rechterhand. Hernia gehad en voelt nog pijn bij weersverandering. Afgekeurd?
Zou in 1812 of 1813 opgeroepen kunnen zijn.
AH 1955: niet in de lijst opgenomen.
Overl. Reg : niet vermeld
 
  Dus? Is gezin verhuisd ?  

 

Houberts, Léonard 20-09-1780 Michel X Feyen, Aldegonde
116 H conscr IX: lengte 4v 9d; hoefsmid
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)
Ik ga er van uit dat hij niet opgeroepen is i.v.m. jaar.
 

 

Houwen, Arnaud 23-07-1794 Guillaume X Joosten, Marie
117 AH conscr 1814: lengte 1m665; knecht in Helden; nr 10;
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm «fils aîné d’une veuve. Un frère qui n’est pas revenu du service français. Pourvoit à la subsistance de sa mère.»
Overl. Reg. +07-03-1835 Arnold Houwen, 40 jr, XCorsten, Joanna (zn v Willem/Guillaume X Janssen, Marie)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Houwen, Jean 11-12-1789 Guillaume X Joosten, Marie
118 AH conscr 1809: lengte 1m604; landb; nr 72.
Br H, 24-10-1808 aan prefect: extralichting. Jean Houwen (1808)!! nr 72 opgeroepen, moet op 26-10 opkomen. Trok 3 mnd geleden naar Hannover, om bij vriend vak te leren. Ouders vragen 5 weken uitstel, en zullen zoon dan zeker sturen.
Br H, 01-12-1808; Bevel dd 22-11 om op te komen is ouders doorgegeven. Jean is in Hannover. ouders vragen 6 weken uitstel. Verbinden zich dat zoon zal komen. Leert er vak. Is er 4 maanden geleden naar toe getrokken, toen hij dacht zeker niet meer te worden opgeroepen.
Br H, 11-1-1809: Jean Houwen Is nu thuis. Vraagt nog 1 week om te bekomen vd vermoeienis.
Br H, 16-01-1809: Hendrix geeft brief mee voor prefect. Jean heeft goede mentaliteit!
AH 1955 : N'est pas revenu de l'armée française.
DV: niet vermeld
Overl. Reg. Niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Houtakkers, André 16-09-1780 Jean X Smeets, Dorothée
119 AH conscr IX: «absent depuis l'an 5 pour le commerce. Le dit André Houtakkers marié à Hambourg avant 1 thermidor an 10, d'après la déclaration de sa mère, demeurant dans cette commune.
AH 1955: niet vermeld
 
  (waarschijnlijk buiten Helden woonachtig gebleven)
Dus niet in Franse dienst geweest
 

 

Impelmans, Corneille 28-04-1782 Jean X Driessen, Elisabeth
120 AH conscr XI: lengte 1m05, dus réformé (afgekeurd)
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

  nog niet aanwezig  
121    
     

 

Impelmans, Gerard 19-12-1789 Jean X Driessen, Elisabeth
122 AH conscr 1809: lengte 1m498; landb.
0 AH conscr 1809: Afgekeurd ivm lengte. Pokdalig MAAR:
BrH, 1-12-1813; brief Hendrix aan prefect. Gerard Impelmans (1809) krijgt brief mee voor prefect. Hij betuigt daarin zijn spijt dat hij niet meteen is opgekomen.
AH 1955, staat zonder opmerking in de militielijst. Dus in 1815 in Helden.
Ondanks afkeuring werd Gerard in november 1813 opgeroepen!. En Gerard gaat!!
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Impelmans, Guillaume 25-12-1794 Pierre X Jacobs, Hélène
123 AH conscr 1814: lengte 1m51; knecht in Grubbevorst; nr 139; «défaut de taille» AH 1955: opgenomen in militieregister 1815
AH 1956: capable de servir
Overl. Reg. niet vermeld.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Impelmans, Henry 14-05-1783 Pierre X Jacobs, Hélène
124 AH conscr XII: Lengte 1m59; knecht;
Br H, 20-05-1812: de maire stuurt inlichtingen over Colen en Impelmans, die bij Garde Nationale zijn. Waarschijnlijk is dit Henry Impelmans of Jean Impelmans.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest(?)  

 

Impelmans, Jean 06-10-1791 Pierre X Jacobs, Hélène
125 AH conscr 1811: lengte 1m555; knecht in Helden; Heldense naam: «Heijers Jong»; nr 103.
AH 1955: vermeld, met opmerking: drie vingers stijf. (dus in 1815 in Helden)
Overl. Reg: + 22-11-1860, 69 jr, wednr Boots, Gertrudis en v Timmermans, Gertrudis.
 
  Dus in Franse dienst geweest jr en nr (?)  

 

Impelmans, Théodor 10-07-1785 Pierre X Jacobs, Hélène
126 AH consc An XIV: lengte 1m46; knecht in Grubbenvorst; Heldense naam “Heijers Jong”; opm: “atteint d’une rupture”
Br H 07-07-1806: aan contr belastingen te Geldern ivm conscriptie; stuurt staten vd belastingbijdrage van de conscrits Zeelen, Impelmans en Lemmen op om ze te laten controleren. Daarna zullen ze worden doorgestuurd naar de sspr.
Br H 07-12-1806 aan contr belastingen: conscriptie. Stuurt staten in vd betaalde belasting door conscrits Guillaume Lemmen(?); Guillaume Zelen; Mathieu Joosten en Theodore Impelmans’. Deze brieven wijzen er op dat de genoemde conscrits zijn afgekeurd of vrijstelling kregen. Bij Theodor is het duidelijk: hij is te klein.
Alle vier, Theodor Impelmans, Mathieu Joosten, Guillaume Lemmen en Guillaume Zeelen zijn van het jaar 14.
AH 1955: Staat op militielijst 1815 als dagloner; gehuwd.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Jacobs, Gérard 06-09-1794 Henri X Verbong, Marie
127 AH, consc 1814: lengte 1m75; landb; geb in Baarlo; nr 60
AH 1955: ingeschreven in militierlijst 1815, met opm “fils unique”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Jacobs, Henri 16-06-1791 Théodore X Aerts, Pétronelle
128 AH conscr 1811: lengte 1 m56; knecht in Helden; Heldense naam «Tulmes Diricke»; nr 63.
DV: Jacobs, Hendrik, 1811. Geen bijzonderheden vermeld.
AH 1955, niet vermeld in de lijst van 1815. Waarschijnlijk was overlijdt bekend.
Overl. Reg. ??????
 
  Dus in Franse dienst geweest (DV)  

 

Jacobs, Jacques 19-01-1786 Pierre X Brummans, Hélène
129 AH conscr 1806: lengtye 1m67 ; knecht ; Heldense naam «Padel Wevers Jg»
Br H, 14-10-1808: dacht niet meer te worden opgeroepen, en wordt remplaçant voor Gérard Knippenbergh. Wordt nu opgeroepen voor dienst.
DV: niet vermeld
Overl. Reg: + 02-12-1811, 23 jr, ongeh. (Leeftijd is waarschijnlijk die van het tijdstip van overlijdt, dus 1809/1810. Het overlijdtsbericht komt in 1811.)
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Jacobs, Nicolas 02-06-1792 Sigisbert X Samuels,Jeannne+
130 AH conscr 1812: lengte 1m68; knecht in Helden; geboren in Straelen; nr 15
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm “bevroren voeten, kan geen afstand lopen”.
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld (misschien verhuisd naar geboorteplaats Straelen?)
 
  Dus in Franse dienst geweest
We mogen aannemen dat Niocolas de tocht naar Rusland heeft meegemaakt en daar de bevroren voeten opdeed.
 

 

Jacobs, Silvestre 18-06-1785 Pierre X Groenen, Marie
131 Jacobs, Silvestre 18-06-1785 zoon van Pierre X Groenen, Marie
Bron AH conscr An XIV: lengte 1m64; knecht in Helden; Heldense naam «Tulmkes Jong»; nr niet vermeld.
AH 1955: niet vermeld in militieregister 1815. (zie Overl. Reg)
Overl. Reg. +04-09-1808, 23 jr, ongeh.
 
  Dus niet in mil dienst geweest(?)  

 

Janssen, Antoine 11-10-1791 Arnaud+ X Hendricks, Gertrude
132 AH conscr 1811: lengte 1m60; landb; Heldense naam «Maris Nolle Jong»
AH 1955: niet opgenomen in militieregister
DV vermelding :Janssen, Antoon, 1811. (Dit kan alleen deze Antoine zijn)
Overl. Reg. Niet vermeld
 
  In franse dienst geweest  

 

Janssen, Balthasar 26-10-1780 mogelijke ouders
133 Janssen, Balthasar. Geen verdere gegevens.  
  Niet in de Heldense lijsten te vinden. Ik denk dat hij uit Maasbree komt.  

 

Janssen, Bernard 03-05-1790 Jean X Claes,Jeanne
134 AH conscr 1810: lengte 1m51; landb; nr 183; “n’allègue rien”. AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm “marié”
DV: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (hoog nr. dus vrijgesteld)  

 

Janssen, Godfroid 02-03-1785 Wilm X Joosten, Beatrix
135 AH conscr An XIV: lengte 1m66; knecht in Helden; Heldense naam «Diresse Grotens Jonk»; nr 78.
AH 1955: opgenomen in militieregister, opm «marié».
 
  Dus niet in mil dienst geweest( ?)  

 

Janssen, Guillaume 05-07-1788 Pierre X Claes, Marie
136 AH conscr 1808: lengte 1m73; landb; Heldense naam «Maris Pitte Jong» nr 163 ; «Ayant à la main droite le petit doigt roide» (stijve pink aan r hand).
Br H, 21-04-1813 er wordt een grote extralichting opgeroepen. Veel mannen van voorgaande lichtingen, die dachten vrij te zijn van dienst, worden alsnog opgeroepen. Ook Guillaume Janssen. Hendrix stuurt van vier opgeroepenen de huwelijksacte op. Een van de gehuwden is deze Guillaume Janssen.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm «marié»
 
  Dus niet in Franse dienst geweest.  

 

Janssen, Guillaume 21-07-1792 Jean+ X Oijen, Hélène van
137 AH conscr 1812, lengte 1m755; knecht in Horst; nr 137; heeft een broer in de «compagnie de réserve du Département». (zie nr 149) Waarschijnlijk vrijstelling.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, geen opm
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederd)  

 

Janssen, Guillaume 06-09-1790 Gerard x Metsemakers, Guillemine
138 H conscr 1810: lengte 1m615; dagloner; nr 72; «n’allègue rien»
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Janssen, Guillaume 06-07-1794 Jean X Beuken, Aldegonde van
139 AH conscr 1814, lengte 1m55; knecht in Horst; nr59; broer omgekomen tjdens legerdienst, in hospitaal in Bordeaux. (zie Nicolas)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm «enige zoon»
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Janssen, Henri 30-07-1783 Jean x Wilms, Marie
140 AH conscr XII: lengte 1m59; knecht in MBree;
Br H, 29 prairial 12 (18-06-1804) aan commandant vd recrutering in departement; Henry Janssen van lichting 11 zou zich moeten melden bij een “compagnie voltigeurs". Maar in Helden is geen conscrit Henry Janssen van dat jaar
Br H, 16 messidor an 12 (05-07-1804): er was een oproep voor Henri Janssen. Hendrix dacht aan vergissing (zie vorige brief) en heeft de "ordre de départ" niet doorgegeven. Henri komt nu meteen naar Aken. Het te laat komen is dus niet zijn schuld. Hendrix hoopt dat hij recht behoudt om zich te laten vervangen.
Br H, 07-09-1807, Henri Janssen, van lichting XII, is niet opgekomen, dus dienstweigeraar. Was bestemd voor compagnie van voltigeurs. Ivm arrêté dd 22 ventose (dat straf kwijtscheld bij alsnog opkomen) wil hij nu toch in dienst.
DV: niet vermeld
AH 1955: n’est pas revenu du service français
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Janssen, Henry 19-12-1786 Arnaud+ X Hendricks, Gertrude
141 AH conscr 1806, lengte 1m65; knecht in Horst; Heldense naam “Maris Nolle Jong”; nr 121; “atteint d’une miopie” (bijziende)
Br H, 11-12-1807 aan administr v 21e Rég de Ligne te Gulick; Henri Janssen dient in dit regiment. Zijn broer is conscrit van 1809. Dus wordt certificaat van aanwezigheid gevraagd.
(Is dat deze Henri Janssen? Waarschijnlijk) Op lijst 1809 staat geen zoon van Arnaud X Hendrix Gertrude. Dus probleem. De enige Janssen van 1809 zijn:
Janssen, Pierre, 23-01-1789 zn v Henri X Janssen, Mathilde en
Janssen, Pierre, 08-11-1789 zn v Henri X Hendrix, Janette
Misschien betreft de brief Henri Janssen 30-7-83, zn Jean X Wilms, Marie; maar die ouders hebben geen tweede zoon als conscrit. Ik gok er voorlopig op dat de brief deze Henri Janssen, zn van Arnaud X Hendrix Gertrude betreft.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  In Franse dienst geweest  

 

Janssen, Jean 23-03-1783 Arnaud+ X Hendricks, Gertrude
142 AH conscr An XII: zonder paspoort vertrokken. Ouders weten niet waar hij is. Men zegt dat hij in Pruisische dienst is.
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Janssen, Jean 14-12-1788 Henri X Heesen, Henriette
143 AH conscr 1808: lengte 1m65; landb; Heldense naam “Beuckels Henckes Jong”; nr 167.
Niet in DV
AH 1955: oudste zoon van een weduwe en voorziet in haar onderhoud
Overl. Reg. + 03 10-1858, 69 jr, ongeh. Moeder heet Hendrina
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (nr)  

 

Janssen, Jean 01-08-1785 Henri X Hendrix, Janette
144 AH conscr An XIV: lengte 1m65; knecht in Helden; Heldense naam “Maris Henkes Jong”; nr 91.
AH 1955: niet vermeld
Zie Br H 19-05-1810 bij nr 145 hoewel het onwaarschijnlijk is dat die brief op deze Jean Janssen slaat.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Janssen, Jean 13-03-1790 Guillaume x Kessels, Cornélie
145 AH conscr 1810: lengte 1m53 ; knecht in Helden; nr 114.
Br H 19-05-1810 aan sous préfet: antwoord op brief van sspr dd 10-5. Hendrix kent geen enkele dienstweigeraar of deserteur in Helden. De brigadier in Horst noemt Jean Janssen als deserteur. Moeder Janssen is er zeker van dat zoon in dienst is. Hij schreef een jaar geleden nog vanuit Gent.
(N.B. Het is niet zeker dat deze brief betrekking heeft op nr 145; zou ook nr 144 kunnen zijn)

Br H, 13-10-1811: prefect vroeg inlichtingen over Jean Janssen. Moeder heeft nooit bericht van hem gehad. Men denkt dat hij dood is.
AH 1955: n’est pas revenu du service français
DV: diende in 72e Rég de L. In 1809 opgenomen in hospitaal.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Janssen, Leonard 12-11-1794 Jean X Verstegen, Catherine
146 AH conscr 1814: lengte 1m67; landb; nr 15
AH 1955: n'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg.: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Janssen, Mathieu 16-07-1784 Jean x Wilms, Marie
147 AH conscr, An XIII op kantonnale "liste supplémentaire": geen gegevens
AH 1955: niet opgenomen in de lijst.
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
Zie opmerking bij nr 12 i.v.m. liste supplémentaire. Op basis daarvan is de conclusie:
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Janssen, Mathieu 17-04-1787 Jean+ X Engels, Marie+
148 AH conscr 1807: lengte 1m65; landb; Heldense naam “Sandberger Jans jong”; nr???
Br H, 30-06-1809. Zie bij Michel Janssen. Waarschijnlijk werd Mathieu ivm broederdienst op einde van de lijst geplaatst en hoefde hij niet op te komen.
AH 1955: staat op de militielijst van 1815, zonder opmerking.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Janssen, Mathieu 24-05-1790 Jean+ X Oijen, Hélène van
149 AH conscr 1810: lengte 1m68; knecht in Sevenum; nr 39.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm « a servi les Français cinq ans quatre mois ».
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest, teruggekeerd  

 

Janssen, Michel 25-04-1790 Jean+ X Engels, Marie+
150 AH conscr 1810: lengte 1m61; knecht in Helden; nr 60.
Br H, 30-06-1809. Gisteren heeft Mathieu Janssen, conscrit van 1807, zijn "ordre de départ" gekregen. Die order kwam te laat binnen om op tijd in Aken te zijn. Bovendien Mathieu Heeft al een broer, Michel conscrit van 1809 (=1810!), in het leger. Michel heeft nog wel geen "certificat de présence au corps" opgestuurd, maar hij is zeker geen deserteur. Hendrix verzoekt dus Mathieu achteraan op de lijst te zetten.
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815, opm. Marié.
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest; teruggekeerd (?)  

 

Janssen, Nicolas 29-03-1787 Jean X Beuken, Aldegonde van
151 AH conscr 1807: lengte 1m73; knecht; Heldense naam “Klaessen Trienen Euletjes Jong”; nr
AH conscr 1914: opm bij broer Guillaume stelt dat Nicolas als conscrit is overleden in een hospitaal in Bordeaux.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Janssen, Nicolas 04-12-1791 Ange X Ghielen, Mathia
152 lengte 1m655; landb; Heldense naam “Cuyper Engele Jong”; rechteroog zwak; nr 143.
AH 1955 : N'est pas revenu du service français (beroep in deze lijst kuiper)
DV: Janssen, Nicolaas, 1811. Geen verdere gegevens.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst
NB bij de «Heldense naam» ligt de oorsprong van de bekende Panningse naam «Kepringele». De van de vader van Nicolas was kuiper en werd dus «Cuyper Engel» genoemd.
 

 

Janssen, Pierre 28-12-1784 Arnaud+ X Hendricks, Gertrude
153 AH conscr XIV: Lengte 1M67; knecht; Heldense naam “Maris Nolle Jong”. Nr 11.
Br H, 20 vend 14 (12-10-1805) aan maire v Mainz: Pierre Janssen is met de paarden meegegaan. In Mainz gearresteerd zonder papieren. Hendrix vraagt hem een paspoort te geven. Hij moet 30e vd maand loten, als conscrit van het jaar 14. Hij vertrok 23 fruct an 13 (10-09-1805) naar Keulen met Heldense paarden en karren die door de circulaire 20 fructidor an 13 waren opgeeist.
Br H, 8 brumaire 14 (30-10-1805) aan souspréfet: de conscrits van Helden die order hebben om te op te komen zullen zich zeker melden. Behalve Pierre Janssen. Die is met paarden en karren mee. Kan dus niet als dienstweigeraar worden beschouwd. Svp doorgeven aan prefect.
Br H, 26-11-1807 aan prefect: Pierre Janssen (zie 14-8-1808 is maand voor loting met convooi paarden en karren meegetrokken naar Oostenrijk. Nooit meer iets van gehoord. Waarschijnlijk is hij dood. Ook nog eens gemeld op 14 brumaire an 14. Is door de autoriteiten dus geen réfractaire genoemd, en stond daarom niet op de lijst van réfractaires die Hendrix instuurde. (Hendrix kreeg dus verwijt een refractaire niet te hebben vermeld)
Br H, 04-08-1808 aan sspr: Verwijst naar brieven dd 8 brum an 14, en 20 vend an 14, en 26-11-1807, ivm afwezigheid vd conscrit Pierre Janssen van an 14. Men dacht dat hij dood was. Vandaag komen ouders van Pierre met het bericht dat hun zoon thuis is. Hendrix ging meteen naar hem toe. Pierre zegt dat hij voerman was in Franse leger, tiidens laatste oorlog tegen Oostenrijk. Gewond en gevangen genomen en na lange ziekte voerman bij de Oostenrijkers. Moest deserteren om weer thuis te komen. In zijn afwezigheid had zijn vader geloot en nr 11 getrokken, waardoor hij moest dienen. Zal zich neerleggen bij beslissing die de autoriteiten nemen. Brengt zelf deze brief naar de souspréfet in Kleef.
AH 1955:opgenomen in militielijst 1815, is dan gehuwd.
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest
Ik weet niet of Pierre na zijn thuiskomst nog in dienst moest.
 

 

Janssen, Pierre 23-01-1789 Henri X Janssen, Mathilde
154 AH conscr 1809: lengte 1m61; landb; Nr 68; «n'allègue rien».
Br H, 21-04-1813: Pierre moet opkomen maar is dan gehuwd. Hendrix stuurt 4 huw aktes in, o.a. die van Pierre Janssen 1809, nr 68
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm “marié”
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Janssen, Pierre 08-11-1789 Henri X Hendrix, Janette
155 AH conscr 1809 : lengte 1m632; knecht in Sevenum; nr 142 ; «n’allègue rien»
AH 1955, niet opgenomen in militielijst 1815
DV: Piet Janssen, lichting 1809. Geen verdere gegevens. In Helden zijn van lichting 1809 twee personen die Piet Janssen heten. Gezien de andere Pierre Janssen (nr 154) bij de oproep al gehuwd is, moet de mededeling van DV op deze Pierre slaan.
Over l. Reg: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest (?)  

 

Janssen, Pierre 24-02-1781 Guillaume X Peeters, Elisabeth
156 AH conscr An X: Absent depuis plusieurs années et demeure dans la commune de Baerlo.
AH 1855: niet opgenomen in militieregister 1815
Overl. Reg: niet vermeld
Gezien de normale gang bij de conscriptie in de eerste jaren neem ik aan dat deze Pierre Janssen niet in militaire dienst is geweest.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Janssen, Pierre 10-01-1783 Guillaume x Kessels, Cornélie
157 AH conscr An XII: lengte 1m59; geen verdere gegevens
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
Overl. Reg: niet opgenomen
 
  Dus niet in Franse dienst geweest jr (??)  

 

Janssen, Pierre 17-05-1784 Jean+ X Engels, Marie+
158 AH conscr An XIII: lengte 1m67; landb; Heldense naam “Sandberger Jans Zoon”.
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815, opm “marié”
Gezien hij conscrit van An XIII is neem ik aan dat hij niet in mil dienst is geweest.
 
  dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Janssen, Stephan, 01-11-1786 Jean X Claes,Jeanne
159 AH conscr 1806: lengte 1m499; Heldense naam “Stevens Menkes Jong”; nr 169.
Waarsch afgekeurd ivm lengte
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815, opm “fils aîné d’une veuve, pourvoit à sa subsistance”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Jeucken, Leonard 24-02-1785 André X Martens, Jeanne
160 AH conscr An XIV: lengte 1m66; knecht; Heldense naam «Decker Driesse Jong» ; nr 15.
DV: diende in 51e RdL; gewond bij Jena in 1806.
AH 1955 : N'est pas revenu du service français.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Jeucken, Martin 05-04-1780 André X Martens, Jeanne
161 AH conscr IX: lengte 5 voet 6 duim; landb; Ook bij conscr X vermeld. Hendrix meldt ook waarom hij Martin behalve voor het jaar IX ook voor het jaar X op de lijst zet: de mannen die in het jaar IX moesten loten hadden afgesproken dat ze allemaal een bedrag zouden betalen om daarmee een vrijwilliger te betalen. Er werd daarom niet echt geloot. Martin Jeucken deed aan de overeenkomst mee, maar weigerde achteraf zijn deel te betalen. Daarom vindt Hendrix het redelijk dat hij in het jaar X weer moet loten.
Overl. Reg. + 26-12-1848, 68 jr, XPeeters, Catharina, Ida.
 
  dus gezien jaargang niet in Franse dienst geweest  

 

Joosten, Guillaume 22-03-1793 Pierre X Gommans, Angeline
162 AH conscr 1813: lengte 1m57; knecht in Venlo; nr 91;
AH 1955: in 1815 is hij vrijwillig in dienst bij ZM koning der Nederl
AH 1956: “sert dans la ligne” en “in dienst van ZM linie trouppen”.
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest; jaar (?)  

 

Joosten, Henri 21-01-1794 Jacques X Gommans, Antoinette
163 AH conscr 1814: lengte 1m665; landb; nr 99; fils unique d'une veuve
AH 1955: in militieregister 1815 vermeld met opm «fils unique d’une veuve»
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Joosten, Jean 03-08-1782 Mathieu X Gielen, Catharine
164 AH conscr An XI:lengte 1m80; landb;
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815 (zie Overl. Reg.)
Overl. Reg. + 19-03-1811, 29 jr, ongeh.
 
 
Dus: niet in Franse dienst geweest( ??)
NB van de 27 conscrits van dit jaar XI werden er 9 afgekeurd !!
 

 

Joosten, Jean 31-10-1790 Pierre X Gommans, Angeline
165 AH conscr 1810: lengte 1m30; herder (berger); nr 68.
Gezien lengte afgekeurd (réformé)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Nu knecht in Horst.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Joosten, Jean 24-10-1791 Jacques X Gommans, Antoinette
166 AH conscr 1811: lengte 1m67; landb; Heldense naam «Ninnes Coobbesse Jong»;
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815.
Overl. Reg. + 11-10-1810, 19 jr, ongeh.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (??)
Toch akte nagaan !!!!
 

 

Joosten, Jean 25-10-1782 André X Roosen, Hélène
167 AH conscr XII: lengte 1m68; landb;
Br H, 16-3-1807 aan souspr: Jean Joosten grenadier vd nationale garde heeft zijn tenue bij Hendrix ingeleverd. Deze brief is doorgestreept.
Br H 14-3-1807 aan sspr: Jean Joosten heeft tenue vd garde nationale bij Hendrix ingeleverd om ze door te sturen naar Horst. Ook in Helden worden fondsen geworven voor uitrusting vd garde. Slechts ingezameld 34,775 frs. Quotum voor gemeente ligt veel hoger volgens circulaire van 19 october 1806. Heeft daarom directe belasting geheven die ongeveer 400 frs opbracht. Die som is nog niet bij de bijzondere ontvanger overgebracht omdat nog velen niet hebben betaald, en omdat in veel gemeentes niets betaald wordt willen sommigen het geld terug vorderen. Circ dd 20-2 bepaalt dat lijst wordt opgesteld van wie niet vrijwillig bijdraagt. Er is wel lijst van vrijwillige gaven, maar die is klein. Wel hebben velen bijgedragen door de belasting. (Enthousiasme daalt als er gecollecteerd wordt!!)
AH 1955: op militielijst ingeschreven met opm: “ce jeune homme a l’administration d’une ferme entière depuis dix ans. S’est fait remplacer lors de sa classe” (deze jongeman beheert al tien jaar lang een boerderij. Heeft zich laten vervangen door remplaçant) .
Dus opgeroepen, maar niet in Franse dienst geweest
 
  Jean Joosten is bewoner van Kartuizershof, heeft remplaçant gekocht, die in zijn plaats  

 

Joosten, Leonard niet bekend! André X Roosen, Hélène
168 AH conscr 1806: lengte 1m72; landb; Heldense naam “Pagters Len”*; nr 181
Geboortedatum onbekend, want niet opgenomen in Burgerlijke Stand.
AH 1955: vermelding van niet opgenomen in Burgerl Stand en opmerking: “1er lieutenant de la milice bourgeoise”
Overl. Reg: 07-09-1854, 69 jr, ongeh.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest
*Kartuizershof wordt in en na de Franse tijd Pagtershof genoemd. (zie ook Tranchot)
 

 

Joosten, Mathieu 16-09-1785 Pierre X Clemens, Marie+
169 AH conscr XIV: lengte 1m52; knecht; Heldense naam «Stadsbais Jong»; nr. 93 (?)
Br H, 07-12-1806 aan controleur belastingen: Stuurt staten in vd betaalde belasting door vier conscrits, o.a. die van Mathieu Joosten. Dit wijst er op dat Mathieu niet in dienst hoefde.
AH 1955: niet vermeld in militieregister 1815.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Joosten, Michel 02-01-1793 Gérard X Daniels, Jeanne (of Gertrude)
170 AH conscr 1813: lengte 1m64; knecht in Helden; nr 64
AH 1955: pourvoit à la subsistance de ses parents. NB moeder heet hier Gertrude
AH 1956: capable de servir
 
  Dus in Franse dienst geweest (jr) (??)  

 

Joosten, Nicolas 26-11-1787 Jean X Thijssen, Thérèse
171 AH conscr 1807: lengte 1m63; landb; Heldense naam «Jan meulens Jong». Nr 134.
AH 1955: «a un frère au service français qui n’est pas revenu pour lequel il a été exempté …. de sa classe». Zie Tilman.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Joosten, Pierre 20-12-1783 Mathieu X Gielen, Catharine
172 AH conscr An XIII: lengte 1m71; landb; Heldense naam «Ninnes Peer», opmerking: Renvoyé au conseil de recrutement et n’a pas tiré au sort. (heeft dus niet geloot, waarschijnlijk afgekeurd.)
AH 1955: fils aîné d’une veuve ; pourvoit à sa subsistance
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in mil dienst geweest  

 

Joosten, Tilman 16-11-1788 Jean X Thijssen, Thérèse
173 AH conscr 1808: lengte 1m75; landb; Heldense naam «Jan Meulens Jong». nr 87
AH 1955 : N'est pas revenu du service français.
Niet in DV
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Karis, Jean 13-09-1785 Martin X Janssen, Elisabeth+*
174 AH conscr XIV: lengte 1m71; knecht; Heldense naam «Rappe Martens Jong»; nr 125.
AH 1955: staat op militielijst met opm «marié».
 
  Dus niet inFranse dienst geweest
*op sommige lijsten staat als moeder Clemens, Marie. Stiefmoeder??
 

 

Keeren, Jean 26-11-1792 Jean X Gergent, Jeanne Isabelle
175 AH conscr 1812: lengte 1m70; zadelmaker; nr 9.
AH 1955: N'est pas revenu du service français.
DV: niet vermeld
Over. Reg. Niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Kempen, Henri 30-12-1789 Martin+ X Peeters, Henriette
176 AH conscr 1809: lengte 1m575; landb; nr 14; « Parti pour l'armée may 1808 ».
AH 1955: heeft 7 jaar gediend.
DV: niet vermeld
Overl. Reg. Niet opgenomen
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Kerckels, Simon 18-03-1790 Jean X Janssen, Catharine
177 AH conscr 1810: lengte 1m585; landb; nr 96.
Br H 17-03-1809 : Opgeroepen maar vraagt uitstel. Pokken!! Enige zoon. Controleer die brief!!!
AH 1955: N'est pas revenu du service français.
DV: niet vermeld
Overl. Reg. +15-11-1815, 22 jr, ongeh. De akte is pas opgemaakt toen bericht van overlijdt kwam. Als leeftijd is 22 jaar vermeld. Dat duidt op overlijdt in 1812.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst.  

 

Kerckels, Godefroid, 28-09-1785 Jean+ X Claes, Guillemine
178  AH conscr 1806: lengte 1m62; landb; Heldense naam «Pigge Fridus»; nr 183
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815, met opmerking: “fils unique sans parents; a l’administration d’une brasserie et d’une culture». (enige zoon zonder ouders. Beheert brouwerij en boerderij(?)
Overl. Reg. Niet opgenomen
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (nr)  

 

Kessels, Godefroid 15-05-1787 Antoine X Mous, Guillemine
179 AH conscr 1807 : lengte 1m70; landb; Heldense naam «Peeten Theunissen Jong» ; nr 9.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm. «marié».
Br H, 09-02-1809: ce Godefroid Kessels est revenu dans sa patrie le 12 août 1809.
Br H, 20-10-1809: aan prefect: Geoffroi Kessels, gewond soldaat, komt met deze brief. Heeft recht op "solde de retraite" (pensioen voor gewonde militairen). Verzoekt om snel het bedrag van het pensioen vast te laten stellen.
Br H, 09-02-1811 aan comm v oorlog over Gerard Feyen en Geoffroi Kessels. Moeten documenten overleggen (bewijs van ontslag uit dienst, geboorteacte etc). Ze hadden die aan de ontvanger gegeven om naar Aken te sturen. Maar ontvanger Sinsteden in Kleef zegt dat ze verloren gingen bij de post. Proces verbaal door maire van Kessel bewijst dat ze zijn gepost. De arme ex-militairen mogen niet de dupe worden. Vraagt of commissaris wil zorgen voor nieuwe toelatingsbrieven om pensioen te krijgen.
Br H, 06-10-1811: aan souspréfet: heeft de betalingsmandaten voor twee exmilitairen gekregen. Dat zal ongetwijfeld Godefroid Kessels en Gérard Feijen betreffen.
 
  Dus gewond geraakt Franse dienst  

 

Kessels, Guillaume 03-02-1781 Geoffroy X Heldens, Lucie
180 AH conscr X: Guillaume Kessels est mort en 1787.  
  NB
In de conscriptielijsten van de eerste jaren zitten vaker dit soort vergissingen. Men haalt de namen uit de doopregisters, maar wie de lijst opmaakte was niet altijd op de hoogte van het verdere verloop.
 

 

Kessels, Guillaume 21-10-1788 Godefroid X Tilmans, Gertrude
181 AH conscr 1808: lengte 1,49; knecht in Helden; Heldense naam «Schreurkes Fridesse Jong»; nr 34; «N'a pas la taille». Dus afgekeurd ivm te klein.
Br H 29-11-1813: aan prefect: Guillaume Kessels (1808) is opgeroepen voor lichting van 120.000 man. Hij is niet direct vertrokken. Wil nu nog opkomen, belooft Sa Majesté trouw te dienen. Ik denk dat hij in december 1813 niet meer het leger in ging. Het einde was erg duidelijk in zicht. Ik vermoed dat het verloop van de oorlog voorkomen heeft dat Guillaume nog in dienst ging. (Op 01-01-1814 stak Blücher de Rijn over)
AH 1955: in militieregister 1815 vermeld zonder opmerking. Dus weer in Helden
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Kessels, Herman 24-05-1786 Godefroid X Tilmans, Gertrude
182 AH conscr 1806: lengte 1m67; knecht in Bree; Heldense naam «Schreurkes Friedese Jong»; nr 153.
AH 1955: niet in militielijst 1815.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (nr) (??)  

 

Kessels, Pierre 02-11-1789 Antoine X Mous, Guillemine
183 AH conscr 1809: lengte 1m622; knecht; nr 114; il a un frère à l'armée. Marqué de petite vérole (pokdalig).
Br H 25-11-1813 : aan souspréfet; Pierre Kessels (1809) en Xavier Peters (1811) zijn in dienst geroepen voor lichting van 120.000 man. Maar zijn beiden op 24 november getrouwd!!! Moeten dus vrijgesteld worden. Ze zullen zich allebei in Kleef melden met huwelijksakte en persoonsbewijs.
AH 1955: op militielijst 1815 met opmerking «marié».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest.  

 

Cluytmans, Jacques 06-11-1787 Simon X Peeters, Agnes+
184 AH conscr 1807: lengte 1m68; knecht in Helden; Heldense naam «Boers Symons Jong»; nr 15.
Br H 12-02-1813: aan souspréfet: de Keizer heeft een beloning verordonneerd voor militair Jacques Cluytmans. Hij is nu terug in Helden. Hendrix stuurt zijn gegevens op.
AH conscriptie 1810: dient in 3e Rég de L.
DV: niet vermeld
AH 1955: niet in militielijst 1815.
Overl. Reg. +09-07-1846, 58 jr, ongeh. Stox
 
  Dus in Franse dienst geweest
Jammer dat we sommige mannen uit Napoleons tijd niet meer kunnen interviewen.
 

 

Cluytmans, Jean 24-02-1790 Simon X Peeters, Agnes+
185 AH conscr 1810: lengte 1m ??; herder in Grave; nr 13; Un frère conscrit de 1807 au 3e régiment d’infanterie de ligne. (Zie Jacques)
Zou dus vrijstelling ivm broederdienst moeten hebben.
AH 1955: n’est pas revenu du service français
DV: Kluitmans, Jan, + Burgos (Spanje) 1810
Overl. Reg: 28-01-1811, Cluytmans Joannes, 22 jr, ongeh, soldaat in Spanje.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Kluijtmans, Marcel 26-03-1780 Jacques X Kalders, Anne
186 AH conscr An IX: naam staat op achterkant van de lijst. Woont in Asten, République Batave.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Schoenlapper. Woont in Roggel.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Knippenbergh, André 28-03-1781 Edmond X Spee, Catherine
187 AH conscr X: lengte 5 voet 9 duim; landb;
AH 1955: vermeld in militieregister 1815 met opm “marié”.
 
  dus niet in Franse dienst geweest(jr)  

 

Knippenbergh, Ange 11-01-1788 Henri X Cuijpers,Jeanne
188 AH conscr 1808 : lengte 1m53; landb; Heldense naam «Halmes Henckes Jong» heeft stijve vinger aan rechterhand. Afgekeurd i.v.m. lengte: »Il est réformé faute de taille».
AH 1955: vermeld in militieregister 1815 met opm « aîné d’orphelins. Ayant un doigt roide à la main gauche. «A été réformé pour défault de taille. A eu un frère au service français qui n’est pas revenu». (zie nr 193)
1955: Moeilijk leesbare foto.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Knippenbergh, Gérard 18-01-1788 Jean X Engels, Barbe
189 AH conscr 1808: lengte ?; landb; Heldense naam «Halmes Jans Jong»; nr niet vermeld; vader heeft voor hem geloot.
AH 1955: staat op militielijst 1815. Opmerking: «Seul chez sa mère, pourvoit à sa subsistance. A eu un remplaçant qui a servi deux ans» («is alleen met zijn moeder en voorziet in haar onderhoud. Heeft een remplaçant die twee jaar heeft gediend».
Br H 14-10-1808, aan kapitein vd recrutering in het Roerdep: Geeft brief mee aan Gerard Knippenbergh, (1808). Hij heeft als vervanger Jacques Jacobs, nr 72, conscrit 1806. Nu wordt Jacobs toch nog opgeroepen. Daarom vraagt Knippenbergh, volgens art 18 vh reglement dd 2-10 1808, om uitstel om nieuwe vervanger te zoeken. Wil naar huis komen en belooft eind vd maand zelf present te zijn, als hij geen vervanger vindt.
 
  Dus opgeroepen, maar niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Knippenberg van, Guillaume 31-08-1781 Théodore x Winckens, Mathilde
190 AH conscr An X: absent depuis plusieurs années. On dit qu’il est soldat prussien. Ses parents ne demeurent pas dans cette commune.
AH 1955. Niet in deze ljst opgenomen.
Overl. Reg. Niet opgenomen
Waarschijnlijk niet (meer) woonachtig in Helden
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)
 
 

 

Knippenbergh, Henri Renier 17-06-1786 Edmond X Spee, Catherine
191 AH conscr 1806: lengte 1m70; landb; Heldense naam “Monne Jong” nr 104. Opmerking: met paspoort naar Buderich en Xanten vertrokken in Jaar 11. Volgens zijn moeder, die hem vertegenwoordigt, is hij nog in Duitsland. Adjoint van Oijen loot voor Henri Renier en trekt nr 104. (lijkt redelijk veilig, maar …)
Br H 12-03-1810 aan préfet Ladoucette: Henry Knippenbergh, (1806) is 3 mnd geleden opgeroepen; woont in Hannover. Is nu op vraag van Hendrix terug in Helden en vraagt 5 weken om vervanger te zoeken. Hendrix ondersteunt verzoek.
Br H, 20-6-1810: aan ontvanger v registratie en domeinen. De ontvanger heeft op 5-6 gewaarschuwd dat ouders van Henry Rene Knippenberg een boete van 1500 frs moeten betalen, omdat zoon dienstweigeraar is. Maar Henry is geen dienstweigeraar. Hij dient in 69e régiment de ligne. Dient bij de buitengewone lichting.
Br H, 30-7-1810:Henri Knippenbergh wordt abusievelijk als dienstweigeraar aangemerkt. Dient bij 69e reg, 5e bataillon 3e comp in Luxemburg. Van daaruit heeft hij op 19-6 geschreven. Hendrix weet zeker dat hij in het leger is.
Br H, 18-5-1811: aangemerkt als weigeraar. Klopt niet want familie krijgt geregeld nieuws van hem.
Br H, 30-05-1811: Er zijn garnisaires bij de ouders. Die zeggen geen contanten te hebben. Hendrix heeft moeder Knippenberg en zoon André laten komen. Geen kasgeld, klopt, maar ze hebben nog meubilair en huis/grond ter waarde van 800 frs. Hendrix vraagt de ouders te laten executeren. Vraagt meubels in beslag te nemen.
Br H 22-08-1811: ouders betalen onder dwang van executie. (er zijn vier deserteurs)
DV: Hendrik Knippenbergh, 1806, dient in 69e Reg de L; deserteert in 1810; overlijdt in Middelburg in 1811. (naar ik aanneem als Frans soldaat).
Overl. Reg. + 29-02-1812, 24 jr, ongeh. overlijdt pas ingeschreven toen bericht uit Middelburg (zie DV) kwam. De leeftijd van 24 jaar klopt als hij in 1810 overleden is.
Overl. Reg: akte dd 29-02-1812, 24 jr, ongeh. (dus lang na overlijdt akte gemaakt)
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Knippenberg van, Jean van 04-07-1781 Guillaume X Vervoort, Marie
192 AH conscr X: lengte 5 voet 6 duim; knecht;
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Knippenbergh, Jean 06-12-1793 Henri X Cuijpers,Jeanne
193 AH conscr 1813: lengte 1m59; landb; nr 94;
Br H, 10-12-1812; aan sspr: vandaag komt "ordre de départ" van Jean Knippenbergh, conscrit van 1813. Jean kon dus onmogelijk op 9-12 naar Aken vertrekken.
AH 1955: n’est pas revenu du service français
AH 1956: “in Franschen dienst agtergebleven”.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Knippenberg van, Jacques 22-02-1792 Thomas X Groenen, Gertrude
194 AH conscr 1812: lengte 1m67; knecht in Grubbenvorst; nr 69; «n’allègue rien»
AH 1955 : staat op lijst met opm: fils unique.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Knippenberg, Mathieu 18-01-1794 Guillaume X Gielen, Agnes
195 AH conscr 1814: lengte 1m67; knecht in Helden; nr 18.
AH 1955: staat op lijst met opm “capable de servir ».
DV: niet vermeld.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus: gezien jr en nr in Franse dienst geweest?)  

 

Knippenbergh, Pierre 05-11-1791 Guillaume X Gielen, Agnes
196 AH conscr 1811: lengte 1m61; landb; Heldense naam «Jungskes Jong»; nr. 138; opm «n’allègue rien ».
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815.
DV: Knippenberg, Piet lichting 1811. Geen verdere gegevens.
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Kolen, François 26-02-1792 Jean+ X Verhaegh, Elisabeth
197 AH conscr 1812:lengte 1m589; knecht in Horst; nr 102; N'allègue rien
Br H 20-05-1812: een Coolen is bij Garde Nat. Ik gok voorlopig op François.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, geen opm.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus gezien jaar in Franse dienst geweest(?)  

 

Kolen, Guillaume 06-09-1787 Jean+ X Verhaegh, Elisabeth
198 AH conscr 1807: lengte 1m55; dagl2oner; Heldense naam «Neers Jong»; nr 42; estropié à sa jambe droite (kreupel) Waarschijnlijk afgekeurd.
AH 1955: op militielijst 1815 (foute plaats) met opm: «un mal au pied, boiteux ».
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Kolmans, Adrian 15-09-1791 Léonard X Hooren, Cath van
199 AH 1955: opgenomen in militielijst 1815, met opmerking: “fils unique d’un père veuf”.
DV: vermelding: “Kolmans, Adriaan, 1811; terug medaille St Hélène”. (in 1859}
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Koning de, Jean Pierre 21-07-1792 Pierre X Zail, Petronella van
200 AH conscr 1812: lengte niet vermeld, omdat hij al onderluitenant op Walcheren was. Dient als onderluitenant, als vrijwilliger in «les bataillons de Walcheren»; nr 54; «Son père s'est présenté pour lui».
AH 1955: niet opgenomen in de militielijst
sneuvelt bij Waterlo (bron vergeten??)
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Corsten, André 28-06-1788 Arnaud X Verhaeg, Sibille! (= Léonore)
201 AH conscr 1808: lengte 1m 59; landb; Heldense naam «Nulkes Dries»; nr 142; «ces Pierre et André Corsten sont jumeaux et ont un frère à l'armée». (zie nr 206)
Br H, 06-06-1813 aan souspréfet: André Corsten conscrit van 1808 is zojuist opgeroepen. Met nog 20 anderen uit Helden. De ouders van André zijn naar Aken gereisd om uitstel te vragen: André woont al 6 jr in Hannover. Ze kregen uitstel, maar toen ze thuis kwamen vernamen ze, dat alle anderen die waren opgeroepen, naar huis waren gestuurd. Nu moet alleen André opkomen. De ouders denken dat hun zoon nu ook in depot is geplaatst, tot nader order, temeer omdat hij van tweeling is en al 3 broers in het leger heeft. (dus zoon van Arnold X Eleonora Verhaegh). Bovendien hebben anderen van zijn lichting nog lagere nummers. Daarom hebben ze hun zoon niet gevraagd naar huis te komen. Nu worden ze vervolgd. Ze vragen een maand om zoon te zoeken. Hendrix dringt aan op soepelheid. De ouders willen ook nagaan waarom anderen met lager nummer niet opgeroepen zijn en hun zoon wel.
Br H, 18-9-1813 aan souspréfet: André Corsten wordt beschouwd als niet opgekomen. (retardataire). Arnaud Corsten heeft al 3 zonen in het leger. Nu is André als 4e opgeroepen. Garnisaires die 5,20 frs per dag kosten zijn er al. Vader dacht dat zoon op einde vd lijst stond (in depot). Lagere nummers zijn nog niet opgeroepen. André zit in Hannover. Vader vraagt 3 weken uitstel, om zoon te zoeken. Vraagt ook terugtrekking van de garnisaires. Twee zonen zijn al gevalllen in het leger.
Br H, 22-9-1813 aan préfet: zelfde brief als de vorige, nu aan prefect. André opgeroepen bij de lichting van 80.000 recruten. Ouders hadden bij oproep aan de prefect persoonlijk verzocht om vrijstelling, omdat ze al drie zonen in het leger hebben. Alle andere conscrits die reden hadden om op einde vd lijst te staan kregen die gunst. Hoopt dat de garnisaires worden teruggeroepen. De ouders verdienen beter. Hebben al een expres naar Hannover gestuurd. Hendrix pleit echt!!
AH 1955: vermeld in militieregister 1815 met opmerking: “un frère mort au service français, pour lequel il a été aussi exempté lors de sa classe, comme l’un des jumeaux”.
Overl. Reg: niet vermeld.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Korsten, Henri 02-03-1793 Arnaud X Verhaeg, Léonore
202 AH conscr 1813: lengte 1m68; landb; nr 62;
Br H, 18-10-1812: Henri Korsten heeft nr 62 maar kan niet op einde vd lijst geplaatst omdat hij een broer heeft die deserteerde. Hendrix heeft hem de nieuwe regeling uitgelegd en hij is bereid om volgens nummer (nr 62) eventueel in dienst te gaan.
AH 1955: “fort blessé. Impropre au service. Boîteux”.
AH 1956: lam. Geblesseerd aan rechter been;
DV: niet Vermeld
Overl. Reg. +15-05-1825, 32 jr, ongeh.
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Korsten, Jean 08-01-1782 Herman X Wis, Catharine van
203 AH conscr XI: lengte 1m?; schoenlapper in Heythuysen;
AH 1955: niet in militieregister 1815. Zie Overl. Reg.
overl. Reg. +20-03-1810, 28 jr, ongeh.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Korsten, Jean 29-04-1786 Arnaud X Verhaeg, Léonore
204 AH conscr 1806: lengte 1m60; landb; Heldense naam “Noore Jencke”; nr 31.
Br H, 26-10-1807: Jean Corsten, conscrit van 1806, heeft gediend, maar is uit het korps gedeserteerd. Vraagt nu om bij een nieuw korps te worden ingedeeld. ivm circulaire dd 13 sept. (verlengt decreet dd 20 juni tot 14 nov.)
Br H, 13-4-1808 aan sspr; in Helden zijn 3 deserteurs, Martin Verstappen, Jean Corsten en Martin Geerlings. Ze hebben alle drie de aangeboden amnestie aangegrepen om terug te keren in hun regiment.
Br H, 30-4-1808: de drie Heldense deserteurs zijn vrijwillig teruggekomen. Hebben zich bij hem gemeld: Geerlings op 2 oktober, Corsten op 26 oktober en Verstappen op 7 september ll. Heeft ze meteen doorgestuurd naar prefect. Verstappen dient nu in 21e regiment de ligne, 3e bataillon. Van de twee anderen nog geen nieuws. Heeft de ouders gevraagd na te vragen waar hun zonen zijn.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm: “marié”.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Korsten, Michel 30-11-1779 Herman X Wis, Catharine van
205 AH conscr IX: lengte 4voet, 10duim; knecht.
AH 1955 niet van toepassing. Zie Overl. Reg.
Overl. Reg. + 30-12-1809, 30 jr, ongeh.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)  

 

Corsten, Pierre 28-06-1788 Arnaud X Verhaeg, Sibille! (= Léonore)
206 AH conscr 1808: lengte 1m66; landb; Heldense naam «Nulkes Peer»*; nr 97; Ces Pierre et André sont jumeaux et ont un frère à l’armée. (zie Henri)
Br H, 22-10-1808 aan prefect: Pierre Korsten komt met brief en vraagt 2 weken uitstel. Vader ziek en akkers moeten worden ingezaaid.
Br H, 01-02-1809 aan brigadier Horst: Pierre Corsten niet gedeserteerd. Enkele dagen geleden hebben ouders "certificat de présence" overgelegd.
Br H, 13-10-1811 aan sspr: Prefect vroeg informatie over Pierre Corsten. Die is op 08-08-1809 in militair hospitaal in Straatsburg overleden.
Br H, 27-5-1813 aan procureur: informatie over Pierre Korsten. Onbekend in gemeente. Wel een Pierre Corsten, die in het leger is overleden.
AH 1955: niet vermeld in militieregister 1815. (wel zijn tweelingbroer André)
DV : niet vermeld.
Overl. Reg. overlijdt ingeschreven op 01-06-1810 met vermelding dat Petrus Korsten soldaat was en in Straatsburg overleed.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst NB: constatering: sommige kinderen uit dit gezin zijn met hun Heldense naam  

 

Korsten, Silvestre 04-04-1789 Herman X Wis, Catharine van
207 AH conscr 1809: lengte 1m69; schoenlapper; nr 141; marqué le corps de petite vérole. (pokdalig)
Br H, 20-12-1807; sspr; Moeder van Silvestre Korsten heeft gevraagd hem vrij te stellen. Is absoluut nodig ivm oppas op broer "en état de démence". Moeder is weduwe. Hendrix vraagt toestemming om hem onderaan de lijst te plaatsen.
AH 1955: vermeld op militielijst 1815 (geb datum 20-04-1789 !!). Opmerking: «fils seul et unique. Pourvoit à la subsistance de sa mère; n’a qu’un frère qui n’est pas revenu du service français. (zie Théodore)
DV: Korsten Silvester, 1809, 1813 deserteur.
 
  Dus in Franse dienst geweest(?)  

 

Korsten, Théodore 10-10-1791 Herman X Wis, Catharine van
208 AH conscr 1811: lengte 1m635; Heldense naam «Hermes Kaete jong»; nr 42; Déclare être un peu sourd
AH 1955: n'est pas revenu de l'armée francaise (1955)
DV: vermelding «Korsten, Theodoor»
Overl. Reg. Niet opgenomen
 
 
Dus omgekomen in Franse dienst
N.B. ook hier zien we weer een «Heldense naam, -Kaete-«, die tot de huidige dag naar hun vader vernoemd, anderen naar hun moeder. Vgl «Noore Jencke» en «Nulkes Dries».
 

 

Cuijpers, Ange 10-02-1785 Mathieu X Janssen, Helène
209 AH conscr An XIV: lengte 1m71; knecht in Helden; Heldense naam «Cuijpers Jong»; nr 20.
AH conscr 1810: opmerking bij broer Henri Cuijpers over deze Ange Cuijpers: «frère conscrit de l'an XIV au 51e rég d'inf de ligne. 
AH 1955: a été 8½ années au service français. (diende 8,5 jr)
DV: Cuijpers, Engelbert, 1805, 51e Rég de Ligne
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Cuijpers, Henri 03-05-1790 Mathieu X Janssen, Helène
210 AH conscr 1810 : lengte 1m70; landb: nr 78; opm: «frère conscrit de l'an 14 au 51e rég d'infanterie deligne. Le dit Cuijpers allègue encore un mal au bras gauche».
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm: «un frère au service français qui n’est pas revenu».
Overl. Reg: +22-10-1817; 32 jr; ongeh.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederd)  

 

Kuijpers, Théodore 21-04-1794 Mathieu X Janssen, Helène
211 AH conscr 1814: lengte 1m705; landb; nr 126;
AH 1955: n'est pas revenu du service francais
DV: Cuijpers, Theodoor, 1814; 85e Reg de L; 1813 krijgsgevangene bij Dresden
Overl. Reg: niet als Cuypers of Kuijpers vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Laborde, Charles François 27-11-1783 Bernard Gr X Langlette,
212 XIII nvt préposé des douanes  
  In Heldense bronnen niet verder vernoemd  

 

Lemmen, Corneille 01-07-1783 Jean X Keeren, Corneille
213 AH conscr An XIII: Corneille komt op geen Heldense conscriptielijst voor.
Br H, 10-12-1808 aan prefect: Corneille Lemmen is in de loop van jaar 11 vertrokken om vrijwillig dienst te nemen in Franse leger. Meldde zich in Venlo, maar was te klein. Om inkomsten te hebben liet hij zich ronselen door Holland. Dacht dat het mocht omdat beide landen bevriend zijn. Wilde nu als remplaçant de plaats innemen van een conscrit van 1806, die werd opgeroepen. Geeft als leeftijd op 25 jaar. Hendrix zegt dat hij dus conscrit van jaar 12 is; maar hij ontbreekt op lijst van dat jaar. Jaar 12 heeft niet geloot, de manschappen die het kanton moest leveren zijn gestuurd op basis van een onderling accoord van de conscrits. Dus zou Lemmen gewoon remplaçant moeten kunnen zijn. Hij is door zijn eigen jaar voorgesteld als zodanig. Omdat Hendrix een fout maakte door Corneille niet op de lijst te zetten, wil hij nu weten of hij hem een bewijs kan geven dat hij aan de conscriptie heeft voldaan. Hendrix hoopt dat Lemmen er geen problemen mee zal krijgen. Fout lag bij de maire. Voegt verklaring bij vd conscrits van jaar 12, dat alles is gegaan zoals geschreven. Corneille zal nu een conscrit van 1806, die al voor de 2e keer een remplaçant stelt, gaan vervangen. (is dat Gerard Knippenbergh??)
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: Lemmen, Cornelis, 19e Rég de Ligne. Vermist in Rusland in 1812
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Lemmen, Guillaume 15-09-1785 Martin+ X Impelmans, Marie+
214 AH conscr An XIV: lengte 1m738; knecht; Heldense naam «Trineskes Martens Jong» nr 14; Atteinte d’une rupture.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest (nr; of afgek) (?)  

 

Lemmen, Jean 20-10-1793 Pierre X Vaessen, Jeanne
215 AH conscr 1813: lengte 1m65; knecht; nr 151; renvoyé au conseil ; définitivement réformé par le conseil.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815. Zie Overl. Reg.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Lemmen, Léonard 14-09-1788 Jean X Keeren, Corneille
216 AH conscr 1808: lengte 1m565; dagloner; Heldense naam «Nilkes Jong»; nr 69.
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Lemmen, Martin 08-02-1789 Martin+ X Impelmans, Marie+
217 AH conscr 1809: lengte 1m605; knecht in Sevenum; nr 135; n'allègue rien.
AH 1955: niet in het militieregister 1815 vermeld.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(nr; ?)  

 

Lenders, Jean 23-05-1783 Silvestre X Smits, Marie+
218 AH conscr XIII: lengte 1m74; knecht in Venlo; Heldense naam “Visters Jong”; Geboren in Bree.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1855.
Overl. Reg: niet vermeld (verhuisd?)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Letten (Lenders), Arnaud 12-10-1779 Henri X Korsten, Adrienne
219 AH conscr An IX: absent depuis plusieurs années. woont in Meijel ((Meuse Inf)
AH 1955: Militieregister gaat terug tot 1780, dus niet opgenomen
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Letten (Lenders), Henri 26-10-1782 Henri X Korsten, Adrienne
220 AH conscr An XII: lengte 1m75; landb; woont met zijn ouders in Meijel
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
Overl. Reg: niet vermeld (naar Meijel verhuisd?)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Leysten, Theodore 26-07-1782 Pierre X Gommans, Gertrude
221 AH conscr XI: lengte 1m70; landb.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm: “réformé par le gouvernement français. Fils unique d’une veuve”. Afgekeurd.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Lier, Geoffroy van 02-03-1782 Jacques X Borghs, Odile
222 AH conscr An XI; lengte 1m68; kleermaker
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Linssen, Henri 21-05-1790 Pierre+ X Knippenbergh, Jeanne
223 AH conscr 1810: lengte 1m545; landb; nr 45; «Une ouverture à la lèvre supérieure». Misschien afgekeurd?
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm «marié». (geb 29-5-1790)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest ( ?)  

 

Linssen, Pierre 09-12-1791 Pierre+ X Knippenbergh, Jeanne
224 AH conscr 1811: lengte 1m555; Heldense naam «Boere Geerete Pitte Jong»; nr 46; «Le pied droit roide et a la teigne sur la tête (je zou verwachten afgekeurd)
AH 1955 : N'est pas revenu du service français
DV: Linssen, Piet, zonder verdere gegevens
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Maesen, Francois Henry 23-12-1786 Paul X Engels, Jeanne Guillemette+
225 AH conscr 1806: lengte 1m611; kuiper; Heldense naam “Cuypers Frans”; nr 63.
AH 1955: opgenomen in militieregister, opm “fils unique. Réformé par le gouvernement français pour défaut à la main droite”. (afgekeurd)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Mennen, Jean 06-05-1793 Gérard X Smets, Catherine
226 AH conscr 1813: lengte 1m73; knecht in Helden; nr 152; “renvoyé au conseil. Définitivement réformé par le conseil”. Dus afgekeurd.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm “fils unique d’une veuve”.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Mortel, Antoine-
Theodore vd
08-09-1781 Jean X Cremeren, Marie.CN
227 AH conscr X: lengte niet vermeld. Opm: woont al diverse jaren met zijn ouders in Horst
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815. Waarschijnlijk definitief verhuisd.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Mortel, Louis van den   Jean X Cremeren, Marie.CN
228 Bron AH conscr XIV: Louis staat niet op de Heldense lijsten van het jaar 14. geboren in Horst. Niet verder uitgezocht.  
     

 

Nelissen, Corneille 14-03-1786 Jean X Hanssen, Henriette
229 AH conscr 1806: lengte 1m645; knecht in Helden; Heldense naam “Geever Boers Jong”; nr 35.
Br H, 11-12-1807 aan administr v 45e regiment te Wilsnack: in 3e comp v 2e bat dient Corneille Nelissen. Broer is conscrit van 1809. Vraagt certificaat v aanwezigheid i.v.m. broederdienst.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: Nelissen, 1804, 35e Rég de L. Lijkt me te slaan op Corneille. Ik hecht qua details meer geloof aan brief van Hendrix.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (zie 230)  

 

Nelissen, Martin 12-11-1789 Jean X Hanssen, Henriette
230 AH conscr 1809: lengte 1m575; landb; nr 53; geboren in Baarlo; opm «un frère conscrit de l'an 1807 au 45e régiment». (zie Corneille)
AH 1955: vermeld met opm «fils unique et marié». Dit «fils unique» bevestigt dat broer Corneille dood is.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Neessen, Bartholome 16-07-1787 Henri X Janssen, Théodore
231 AH concr 1807: lengte 1m66; timmerman; Heldense naam: «Hencke Neessens Bartel»; nr 69.
AH 1955: N'est pas revenu du service français. Maar zie Overl. Reg.
DV: niet vermeld.
 
  Dus in Franse dienst geweest.
Bartel is dus één van de mannen die vermist waren en later toch nog terugkeerden.
 

 

Neessen, Leonard 16-07-1787 Henri X Janssen, Théodore
232 AH conscr 1807: lengte 1m63; landb; Heldense naam “Hencke Neessens Lendert”. Nr 116; tweelingbroer van vorige.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm: “a été exempté lors de sa classe pour avoir un frère à l’armée et qui n’est pas revenu. Son dit frère et lui sont jumeaux”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Niessen, Jan    
233 1809 G.N. volgens DV.  
  Ik kan niet achterhalen wie bedoeld is. Gezien het jaar kan het niet nr 234 zijn.
Misschien iemand uit een andere gemeente.
 

 

Niessen, Jean 22-12-1782 André+ X Hoogten, Jeanne van
234 AH conscr An XII: (Nijssen) lengte 1m70; llandb;
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm. “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Ninhuijs, Marcellis van 06-07-1784 Jean X Smolders, Elisabeth
235 AH conscr XIII: lengte 1m68; knecht in Helden; Heldense naam “Zilkes jans Jong”;
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm: “marié”.
Overl. Reg. +15-08-1846, 62 jr, wednr Joosten, Petr.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Ninhuijs, Pierre Servais 29-06-1792 Jean X Smolders, Elisabeth
236 AH conscr 1812: lengte 1m70; knecht in Helden; nr 144; opm. «Est parti pour l'armée le 1er mars 1812 et revenu du service francais le 21 avril 1814».
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm: «seul chez son père en grand âge et pourvoit à sa subsistance. N’a qu’un seul frère qui est marié.»
DV: niet vermeld.
 
  Dus in Franse dienst geweest
(waarschijnlijk heeft Pierre Servais de tocht naar Rusland meegemaakt)
 

 

Nijssen, Henri 12-07-1787 André+ X Hoogten, Jeanne van
237 AH conscr 1807: lengte 1m69; landb; Heldense naam “Bloems Henken”; nr 45.
Br H 19-09-1807: Henri is definitief afgekeurd. Vraagt certificaat v afkeuring
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815 (zie Overl. Reg.)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Nijssen, Henri 23-03-1790 Bartholomé X Jannis, Jeanne
238 AH conscr 1810: lengte 1m74; landb; nr 139; «N'allègue rien».
Br H 14-05-1809: Henri is in 1809 opgeroepen. Vraagt 1 week uitstel om remplaçant te zoeken.
Br H 28-06-1811 aan sspr: Heeft overlijdtsbericht van Henri Nissen ontvangen
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: Nissen, Hendrik, 1810, +1810 in Brussel
Overl. Reg. akte 06-07-1811, 19 jr, ongeh. In akte "Nissen" (19 jr bij overlijdt)
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Nijssen, Jean 03-11-1791 Henri X Smolders, Barbe
239 AH conscr 1811: lengte 1m665; landb; Heldense naam “Hoof Henkes Jong”; nr 120; opm: “dit être un peu sourd”.
Br H, 09-06-1809: in juni 1809 naar GN
Br H, 23-01-1810: Levert in januari 1810 spullen van GN weer in.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: Nijssen, Jan, lichting 1811, geen verdere gegevens
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Nijssen, Jean 05-08-1794 onbekend en Nijssen, Margarethe
240 AH conscr 1814: lengte 1m62; dagloner; nr 92; opm: difformité au dos; renvoyé au conseil. (dus afgekeurd)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm: “difformé”.
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Nijssen, Theodor 30-12-1784 André+ X Hoogten, Jeanne van
241 AH conscr XIV: lengte 1m69; knecht in Helden; Heldense naam “Bloems Dorus”; nr 147. (of 117?)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm: «veuf avec enfants».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Nijssen, Théodore 05-12-1787 Mathieu+ X Wilms, Jeanne
242 AH conscr 1807: lengte 1m58; knecht in Helden; Heldense naam «Timmer Tisse Jong»; nr 48; réformé (afgekeurd).
Br H, 09-06-1807: Theodore Nijssen (1806) is abusivelijk door een kapitein als refractaire aangeduid. Hij is afgekeurd op de lijst van recruten van 1807.
Br H, 20-02-1810: op lijsten van het departement staat Théodore als dienstweigeraar. Maar Thédore is afgekeurd door de conseil de recrutement.
Br H, 29-05-1810 aan souspr: Hendrix meldt dat gegevens van de afgekeurde conscrits Jean Crommentuyn en Theodore Nijssen naar de controleur vd belastingen zijn gestuurd.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm: “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Noblecourt, Pierre 27-03-1780  
243    
  AH conscr XI: geboren in Cléry, Arr van de Somme. Beambte bij de douane in Helden
Geen verdere gegevens in Heldense archief.
 

 

Oijen, Gérard van 02-10-1788 Jean X Claessen, Gertrude
244 AH conscr 1808: lengte 1m71; landb; Heldense naam «Urselen Hannes Jong»; nr 117 AH 1955: N'est pas revenu du service français.
DV: niet vermeld
Overl. Reg. 
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Oijen, Guillaume van 28-08-1780 Pierre X Neessen, Dorothée
245 Conscr An IX: lengte 5v; landb.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm “fils seul chez sa mère, pourvoit à sa subsistance. A mauvaise denture. A remplacé lors de sa classe.” ( enige zoon bij zijn moeder, voorziet in haar onderhoud. Slecht gebit. Heeft als remplaçant gediend.)
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Oijen, Jacques van 19-05-1783 Pierre X Neessen, Dorothée
246 AH conscr An XII: nvt
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm «marié. Lieutenant de la milice bourgeoise ».
Brander in Dorp
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)  

 

Oijen, Pierre van 10-11-1794 Jean X Gommans, Jeanne Gertrude
247 AH conscr 1814: lengte niet vermeld (afw); arts in opleiding in Düsseldorf; nr86; Son père s'est présenté pour lui. Opm «Chirugien»
Br H, 15-01-1813: wil vrijwillig in dienst als "sous-aide" (assistent-arts)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm «Fils ainé de veuve».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest
Deze Pierre is de latere dokter, die o.a. een Belgische onderscheiding krijgt voor zijn inzet tegen de pokken. Zijn vader Jean was de eerste «echte» dokter in Helden. In 1813 ging hij namens Pierre loten. In hetzelfde jaar, op 29-08-1813 verdwijnt vader Jean als hij bij kennissen in Steyl op bezoek is. Hij verlaat daar het huis zonder afscheid te nemen, en komt niet meer terug. Men neemt aan dat hij ging zwemmen in de Maas en daarbij is verdronken. (Br H, 02-09-1813)
 

 

Peeters, Bartholomé 25-10-1780 Mathieu X Dericks, Anne
248 AH conscr IX; lengte 5v 4d; knecht; présent.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Landb. Opm «marié».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Peeters, Guillaume 27-09-1783 Mathieu X Dericks, Anne
249 AH conscr XIII: lengte 1m68; knecht; Heldense naam “Aersgeerkes Tijsse Jong” Opmerking “absent depuis trois ans et demeure en Allemagne”.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Woont nog in Duitsland. Beroep koperhandelaar/koperslager
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Peeters, Henry 26-11-1780 Jean X Smets, Gertrude
250 AH conscr X: «Henry Peeters est mort en 1781».  
  Voorbeeld hoe gebrekkig de opmaak van de lijsten in de beginjaren was.  

 

Peeters, Henri 24-04-1782 Jean X Smets, Gertrude
251 AH conscr XI: lengte 1m74; landb;
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815, zie Overl. Reg.
Overl. Reg. +20-10-1814, 34 jr, XPeeters, Catharina.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Peeters, Henry 21-11-1786 Guillaume+ X Peeters, Elisabeth
252 AH conscr 1806: lengte 1m69; knecht in Helden; Heldense naam «Collen Hendrik»; nr 168.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Peeters, Henri 16-06-1787 Jean X Beuken, Catharine van den
253 AH conscr 1807: lengte 1m70; landb; Heldense naam «Jins Hannesse Jong»;
AH conscr 1810: bij broer Nicolas is vermeld dat Henri diende bij 1er Rég de cuirassiers
AH 1955: N'est pas revenu du service français)
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Peeters, Henry 01-07-1788 Guillaume X Stevens, Marie
254 AH conscr 1808: lengte 1m74; knecht; Heldense naam «Tiske Gommans Wilme Jong» ; nr 108.
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: Peeters Hendrik, 1808. Geen verdere gegevens.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Peeters, Henry 02-06-1789 Ide Peeters
255 AH conscr 1809: lengte 1m66; knecht in Helden; alias Boomans; nr 71; «allègue une espèce d’une légère hernie».
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
DV: niet vermeld
Overl. Reg: 
 
  Dus omgekomen in Franse dienst ?(jaar/nr; (?)  

 

Peeters, Jean 18-08-1788 Mathieu X Dericks, Anne
256 AH conscr 1808: lengte 1m53; knecht; Heldense naam «Sters Geerkes Tisse Jong”; Nr 122;
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm. «marié»
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Peeters, Jacques 22-10-1781 Lambert X Groenen, Jeanne
257 AH conscr An XI: lengte 1m68; herder in Wikkem; (in Peters 22-9-1781, vrijwel zeker dezelfde)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm “fils unique”.
Overl. Reg:
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)  

 

Peeters, Mathieu 13-10-1782 Guillaume X Stevens, Marie
258  Mathieu 13-10-1782 zoon van Guillaume X Stevens, Marie
Bron AH conscr XII: lengte 1m74; knecht ergens in Duitsland: “on dit que ce Mathieu demeure en Allemagne. Ses parents ignorent le lieu de sa demeure”. (Mathieu was dus ergens in Dld, zijn ouders wisten niet waar) Vader was aanwezig bij opmaak lijst.
In Peeters 15-10-1782
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm. “absent depuis 15 ans. Entré au service russe.”
Overl. Reg. ??
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Peeters, Nicolas 13-02-1790 Jean X Beuken, Catharine van den
259 AH conscr 1810: lengte 1m69; landb; nr 59; «N'allègue rien. Frère à l'armée au 1er R de cuirassiers». (zie nr 253)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm. «marié».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Peeters, Pierre Henri 22-11-1792 Gérard+ X Joosten, Elisabeth
260 AH conscr 1812: lengte 1m59; landb; nr 27; fils unique d'une veuve. « S’est présenté lui-même ».
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm «fils unique d’une veuve». Het beroep is nu handelaar in koper/koperslager (zie ook 249)
Overl. Reg: ??
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (enige zn wed)  

 

Peters, Xavier 31-01-1791 Guillaume X Stevens, Marie
261 AH conscr1811: lengte 1m78; landb; Heldense naam «Tiske Gommes Jong»; nr 39. Frère à l'armée dont il a certificat. A des écrouelles au cou à côté gauche.
Br H 25-11-1813 : aan souspréfet; Pierre Kessels (1809) en Xavier Peters (1811) zijn in dienst geroepen voor lichting van 120.000 man. Maar zijn beiden op 24 november getrouwd!!! Moeten dus vrijgesteld worden. Ze zullen zich allebei in Kleef melden met huwelijksakte en persoonsbewijs!!
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

De Ponti, Jean 11-11-1780 Bernard Léonardus X Gommans, Elisabeth
262 AH consc X: Absent depuis plusieurs années.et demeure dans la commune de Venraeij, ressort de ce canton, avec ses parents. Il est mort que j'ai aussi écrit au souspréfet.  
  Dus adminsitratief foutje  

 

Pijpers, Mathieu 30-04-1793 André X Verheyen, Mathia+
263 AH conscr 1813: lengte 1m60; knecht in Helden; nr 78; “s’est présenté lui-même”.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm. “fils unique”. Mathieu is nu knecht in Sevenum.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)
NB met nr 78 is het bijna onmogelijk dat iemand in 1813 niet werd opgeroepen. Het is dus een groot vraagteken.
 

 

Pijpers, Pierre 14-06-1793 Guillaume X Verstappen, Jeanne
264 AH conscr 1813: niet in de conscr lijst van 1813 vermeld. Er is een vergissing in het spel. In de klapper op de dopen van meester Peeters is Pierre niet vermeld. Iemand (Theo Duis?) heeft erbij geschreven dat bij de volkstelling van 1801 tot het gezin ook een Catharina van 10 jr en een Pieter van 5 jr behoorden. Deze Pierre is dus van lichting 1816 en valt dus buiten de conscriptie.
AH 1955: capable de servir (1956)
Overl. Reg.
 
  Dus naamsverwarring. Zie nr 033  

 

Pubben, Louis 28-10-1782 Théodor X Liboth, Marie
265 AH conscr An XII: lengte 1m78; schoenlapper; (voornaam hier Loudewic).
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: «marié» 
Overl. Reg. +15-01-1839, 56 jr, XEngels, Cornelia
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)  

 

Reijnders, Gerard 12-08-1785 Guillaume+ X Driessen, Guillemine
266 AH conscr XIV: lengte 1m66; knecht in Helden; Heldense naam «Geurtemenkes Jong» nr 109.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: «un pied roide» (stijve voet)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)
Het zou ook kunnen dat die stijve voet een herinnering aan Franse dienst is
 

 

Reinders, Jean 02-05-1782 Guillaume+ X Driessen, Guillemine
267 AH conscr XI: lengte 1m70; landb. NB in jaar XI waren 8 conscrits op 27 afgekeurd.
AH 1955:opgenomen in militieregister 1815. Opm: «marié».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Rochus, Jean 18-10-1780 Thome X Jannis, Guillemine
268 AH conscr X: lengte 5v 6d ; knecht. «Absent depuis l'an 7; et demeure dans la commune de Kessel, ressort de ce canton. La mère en répond».
AH 1955: opgenomen in militiereegister 1815. Jean woont nu in Straelen.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Roosen, Mathieu 14-10-1782 Marcel X Wilms, Mathia
269 AH conscr XII: lengte 1m74; landb.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: “fils unique; pourvoit à la subsistance de sa soeur qui est tout à fait déformé”.
Dus niet in Franse dienst geweest
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Rutten, Henri 19-09-1788 Jean+ X Engels, Catharine
270 AH conscr 1808: lengte 1m58; knecht in Sevenum; Heldense naam “Linse Jans jong”; nr 149.
Br H, 03-06-1813 aan commandant: Henry Rutten conscrit opgegeven als "retardataire". Is nooit opgeroepen. Zal zich vrijwillig melden.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: “fils unique d’une veuve”.
 
  Dus in Franse dienst geweest (?, als enige zn wed?)  

 

Rutten, Jean 13-05-1782 Jean+ X Engels, Catharine
271 AH conscr XI: 1m66; herder. Opm “demeurant dans le département de l’Escaut et de la Lys, d’après la déclaration de sa mère, laquelle n’ayant su nommer l’endroit de sa demeure. Parti sans passeport”. (Jean is dus een van die vele Heldense herders/schepers in Vlaanderen.)
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)  

 

Rutten, Pierre 02-06-1782 Pierre X Winckens, Mathilde
272 AH conscr XI: lengte onbekend (1m…), mandenmaker
AH 1955: niet opgenomen; zie Overl. Reg.
Overl. Reg. + 23-3-1804, 22 jr, ongeh.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Ruijls, Guibert 27-6-1789 François X Thijssen, Gertrude
273 AH conscr 1809: lengte 1m535; landb; nr 85; n'allègue rien. Geb. in Bree.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Scheers, Adrian 12-03-1786 Guillaume X Verlinden, Petronelle+
274 AH conscr 1806: lengte 1m50; knecht in Meijel; Heldense naam : Gileskes Wilme Jong”; nr 89;
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: “ne voit pas clair d’un oeil difformé”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Scheers, Jean 10-12-1787 Marcelus X Simons, Ursule
275 AH conscr 2007: lengte 1m65; knecht in Buggenum; nr NAGAAN;
AH conscr 1810: Bij broer Pierre: Jean wordt opgeroepen door besluit van 10-09-1808 en dient in 2eRég Jagers te Voet
Br H, 24-12-1808 aan sspr: vraagt vrijstelling voor Pierre Scheers omdat Jean al dient.
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg : niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Schers, Michel 19-11-1792 Marcelus X Simons, Ursule
276 AH conscr 1812: lengte 1m625; knecht in Helden; nr 23; «n’allègue rien»
AH 1955: n'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst
NB naam vader is soms Marcelle, dan weer Silvestre. Gebruikelijke voornaam was «Sil». Die kon afgeleid zijn van Marcellis of van Silvester.
 

 

Schers, Pierre 23-02-1790 Marcelus X Simons, Ursule
277 AH conscr 1810: lengte 1m645; landb; nr 127; «n’allègue rien» en «frère à l’armée»
Br H, 24-12-1808 aan souspréfet: Pierre Scheers (1810) heeft broer in leger, Jean, (1807). Jean is door besluit van 10-9-1808 in dienst geroepen. Dient in 1e comp van 2e bat 2e reg jagers te voet. Pierre verzoekt nu vrijstelling en is daarom niet opgenomen in lijst 1810.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Scheers, Sébastien 23-09-1785 Marcelus X Simons, Ursule
278 AH conscr 1806: lengte 1m72; knecht in Haelen;nr 173.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: “marié”.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (nr)  

 

Scheers, Theodor 03-09-1789 Guillaume X Verlinden, Petronelle+
279 AH conscr 1809: lengte 1m46; landb; nr 99; réformé par défaut de taille.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Schouwenberg, François 23-01-1781 Jean X Verstappen, Marie
280 AH conscr X: lengte 4v 10d ; knecht ; «Absent depuis l'an 8 et demeure dans la commune de Kessel ressort de ce canton. Sa mère en répond».
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: “a le pouce de la main droite roide”.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Schouwenberg, Gijsbert 11-03-1784 Jean X Verstappen, Marie
281 AH conscr XIII: lengte 1m64; knecht in Kessel; Heldense naam “Adams Mie Jong”;
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: “marié”.
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Siegers, Guillaume 15-10-1782 Bernard X Nabben, Hélène
282 AH conscr XII: lengte 1m74; knecht; Guillaume is vertrokken samen met Mathieu Peeters. (zie nr 258) Van beiden weet men niet waar ze zijn. Ze zijn allebei vertrokken zonder paspoort. Vader vervangt hem bij de loting.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: “En Allemagne. Les parents ignorent le lieu de sa residence actuelle”.
Overl. Reg. ??
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Sloezen, Hendrik    
283 AH conscr 1810: geen Henri Sloezen
DV: Hendrik Sloezen, 1810, dient in 72e Rég de ligne. In 1809 krijgsgev bij Engelsen.
AH 1955: niet vermeld
Overl. Reg. ??
 
  NB Henri Sloezen staat niet op conscriptielijst 1810. Het zou misschien Henri van Hooren of Henri Linssen kunnen zijn? Of iemand uit een andere gemeente.  

 

Slots, Jean 14-07-1782 Mathieu X Driessen, Petronelle
284 AH conscr An XI: lengte 1m63; landb;
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm: “marié”.
Overl. Reg. +19-02-1819, 36 jr, X Gommans, Gertrudis.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jaar)  

 

Slots, Pierre 20-03-1786 Mathieu X Driessen, Petronelle
285 AH conscr 1806: lengte 1m68; knecht in Kessel; Heldense naam “Slots Tiskes Jong”(?); nr 42; Geboren in Kessel (nagaan in Helden)
AH 1955: niet vermeld
DV: Slots Slots, Piet, + 1809, Vallodolid, (dv)
Overl. Reg: overlijdt van Pierre is ingeschreven op 14-03-1811. Leeftijd 23 jr, dus de leeftijd die Pierre had in 1809
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Smeets, André 10-12-1793 Jean X Verhaegh, Henriette
286 AH conscr 1813: lengte 1m66; landb; nr 58 (naam Smedts)
AH 1955: n’est pas revenu du service français
AH 1956: “in franschen dienst”
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Spee, Jean 01-11-1791 André X Roosen, Pétronelle+
287 AH conscr 1811: lengte 1m50; landb; Heldense naam “Spéées Jong”; nr 44; il prétend l’exemption (beweert recht op vrijstelling te hebben); soms herniapijn;
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815
DV: Spee, Jan, 1811. Geen verdere gegevens
Overl. Reg:
 
  Deze Jean en de volgende zijn één en dezelfde. Merkwaardige verschillen zoals geboortejaar, lengte en de voornaam van de vader berusten mijns inziens op vergissingen of slordigheden. Waarschijnlijk zijn deze vergissingen de oorzaak ervan dat we Jean ook op de lijst van 1812 terugvinden. Op de gegevens van 1811 zou hij worden afgekeurd. (lengte)  

 

Spee, Jean 01-11-1792 André X Roosen, Pétronelle+
287a AH conscr 1812: lengte 1m60; landb; in pl van nr staat er "premier à marcher". Opmerking : «conscrit de 1811, renvoyé à la classe actuelle».
AH 1955: zie nr 287
DV: zie nr 287
Overl. Reg: 24-03-1843, 51 jr, ongeh, woonde op Zelen.
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Steeghs, Bartholomé 23-06-1780 Arnaud X Beucken, Marie van den
291 AH conscr IX: «mort d'après la déclaration de ses parents»  
  Plaatsing op de lijst was dus vergissing  

 

Stevens, Xavier ?? Henri X Wynckens, Ide +
292 AH conscr 1812: lengte 1m70; kleermaker; nr 46; N'allègue rien. *Ce conscrit dont le nom ne se trouvant au registre civil,déclare lui-même qu'il doit faire partie de la classe de cette année.
AH conscr 1813: conscrit de la classe 1812, renvoyé à la classe actuelle. (=1813) Définitivement réformé par le conseil. Pour faible constitution
Xavier stond niet ingeschreven in het bevolkingsregister en zei zelf dat hij bij lichting 1812 hoorde. Werd toch doorverwezen naar lichting 1813 en toen afgekeurd.
Overl. Reg: opgenomen in militieregister 1815. Opm «fils unique. Ne se trouve pas aux registres des naissances. A concouru à la classe de 1812. Declare être né en l’an 1792.»
Overl. Reg: 30-01-1837, niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Sijbers, Lambert 02-05-1787 Pierre X Janssen, Elisabeth+
293 AH conscr 1807: lengte 1m65; wever; Heldense naam «Witte Wevers jong»; nr175; «Il a un frère comme conscrit à l'armée» (=Mathieu)
AH conscr 1810: op achterkant van deze lijst staat dat Lambert moet opkomen met lichting 1810, waarom is onduidelijk. (heeft broer in dienst)
Br H, 13-04-1811: Lambert wordt opgeroepen, maar zijn moeder legt het «certificat de présence au corps» over van Mathieu, de broer van Lambert. Maire Hendrix vraagt voor Lambert nu plaatsing «in dépôt» aan.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm «marié».
DV: niet vermeld
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (?)  

 

Sijbers, Mathieu 14-04-1786 Pierre X Janssen, Elisabeth+
294 AH conscr 1806: lengte 1m64; wever; Heldense naam: «Witte Wevers Jong»; nr 38; geboren in Horst (Sevenum)  
Br H, 13-04-1811: de maire ontvangt bericht van "mise en service" van Lambert S, een broer Mathieu. Maar de moeder legt “certificat de présence au corps” van Mathieu over, getekend te Pau op 10-6-1809. Daarom geniet Lambert het voordeel van het plaatsing in "dépôt" (hij wordt niet snel opgeroepen). Mathieu zit bij "transports militaires". Dient al vanaf 22-10-1806.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm “marié”.
DV: niet vermeld
Overl. Reg: 05-01-860, 74 jr, wednr Sillekens, Anna Margaretha
Bijzonderheid: kreeg in 1859 de “Médaille de St Hélène”. (bron?)
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Tulmans, Henry 23-01-1784 Antoine+ X Linssen, Marie
295 AH conscr an XIII: lengte 1m74; knecht; Heldense naam “Leenen Driek”.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm “marié”.
DV: Tilmans, Hendrik, 1811 (?? zie Timmermans, Henri)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Tilmans, Mathieu 19-08-1789 Gérard X Wilms, Marie
296 AH conscr 1809: lengte 1m62; nr 146 ; «ce conscrit est représenté par ses parents. Il se trouve à Grave, oû il travaille, et a un frère à l’armée.»
AH 1955:N'est pas revenu de l'armée française
DV: Tillmans, Mathieu, 1809. Geen verdere bijzonderheden
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Timmermans, Antoine 22-03-1794 Michel X Wilms, Petronelle
297 AH conscr 1814: lengte 1m65; knecht in Horst; nr 24; zegt een beetje doof te zijn.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm «un peu sourd».
AH 1956: capable de servir
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest (jr en nr)  

 

Timmermans, Henri 24-02-1791 Gérard X Wilms, Marie
298 AH conscr 1811: lengte 1m63; landb; Heldense naam «Loonder Geerete Jong»; nr 91; N'allègue rien. NB=TULMANS!
AH 1955: «n’est pas revenu du service français» en «au service français». Naam Timmermans.
DV: Tillmans, Hendrik, 1809 (ik denk dat deze gegevens slaan op deze Henri Timmermans)
Overl. Reg: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Timmermans, Pierre 05-08-1781 Gisbert X Janssen, Marie
299 AH conscr an X: lengte 5v 2d; landb. Opm: «Pierre Timmermans grièvement estropié à la main gauche et à son pied droit, de sorte u’il est incapable de service militaire».
AH 1955:
Overl. Reg: +19-11-1840, 59 jr, ongeh.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Tulmans, Herman 09-05-1788 Gérard X Wilms, Marie
300 AH conscr 1808: lengte 1m60; knecht in Sevenum; Heldense naam «Loender Geerete
Jong»; nr 140; Atteint d'un mal à la jambe gauche.
Waarsch toch in dienst; zie lijst 1809 Silvestre Tulmans en BvH 18-05-1813
Br H 25-6-1809 aan maire Wondelgem: Herman Tulmans (1808) wil z in Wondelgem vestigen. Maire Wondelgem vraagt of hij nog in dienst moet. Hendrix is er vrij zeker van dat dat niet zal gebeuren. Als dat toch mocht gebeuren zal er meteen bericht komen.
Br H 18-5-1813 aan sspr: Herman Tulmans, 1808, is onlangs opgeroepen en niet opgekomen. Hij woont in de buurt v Gent. Vraagt uitstel; ouders hebben al iemand gestuurd
Br H 04-06-1813 aan sspr: Herman Tulmans, conscrit 1808, is opgeroepen. Woont in de buurt van Brugge. Broer is al onderweg. Vraagt 5 dagen uitstel.
Br H 06-06-1813 aan prefect: Herman Tulmans komt er aan!!
Br H 02-07-1813 aan sspr: Herman Tulmans heeft zich al in Aken heeft gemeld.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm «marié».
Overl. Reg. +26-09-1877, 89 jr, wednr Driessen Joanna en van Nijskens, Maria Gertr.
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Tullemans, Martin 29-08-1781 Jean X Niessen, Gertrude
301 AH conscr X: lengte 5v 2d; landb; opm: «estropié à la main gauche et à son pied droit, de sorte qu’il est incapable au service militaire»
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm «marié».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Tullemans, Martin 28-04-1787 Gérard X Wilms, Marie
302 AH conscr 1807: lengte 1m63; knecht in Cuyck; Heldense naam «Loonder Geerete Jong»; nr 89. Opm: «réformé par le délégué». (afgekeurd).
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm «boiteux». Hij woont in 1815 in Vlaanderen.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Tulmans, Silvestre 03-09-1792 Gérard X Wilms, Marie
303 AH conscr 1812: lengte 1m635; knecht in Horst; nr 132? onleesbaar; opm «un frère à l'armée, nommé Henri Tulmans»
Br H, 29-11-1813; aan prefect; Guillaume Kessels (1808) en Silvestre Tulmans (1812) zijn opgeroepen voor lichting 120.000 man, maar niet direct vertrokken. Willen nu alsnog opkomen en beloven Sa Majesté trouw te dienen.
AH 1955: niet vermeld in militieregister 1815.
 
  dus omgekomen in Franse dienst(?)  

 

Trinekens, Crétien 04-01-1791 Herman X Zelen, Catharine
304 AH conscr 1811: lengte 1m63; landb; Heldense naam «Maenesse Jong»; nr 160; «n’allègue rien». Geb in MBree.
AH 1955: opm: “fils unique. N’est pas revenu du service français”. NB hier is als geboortedatum 30-11-1790 vermeld!
DV: Trienekens, Christiaan, 1811, geen verdere gegevens
 
  Dus omgekomen in Franse dienst.  Ontbreken van de naam in de andere bronnen.  

 

Verhaegh, Guillaume 02-08-1785 Gijsbert X Sturm, Annemarie+
305 AH conscr XIV: lengte 1m64; leerl hoedenmaker in Weert; Heldense naam “Adams Gijsen Jong”; nr 36.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
 
  Dus niet in Franse dienst geweest??  

 

Verhaegh, Henri Adolphe 17-10-1793 Pierre X Meeuwis, Anne Marie
306 AH conscr 1813: lengte 1m71; koopman; nr 159; il s’est présenté lui-même.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm “marié”.
AH 1956: definitief vrijgesteld in 1815. Beroep koopman/tweeden adjunct. Is enige zoon.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Verhaag, Jean 06-03-1783 Pierre X Janssen, Gertrude
307 AH conscr XII: lengte 1m70; dagloner. Opm: “ce Jean Verhaag est incapable aux services militaires, attendu qu’il est né sourd-muet” (In Peeters 06-05-1783!)
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815, opm: sourd-muet.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Verhaegh, Jean 07-07-1787 Jean+ X Janssen, Corneille
308 AH conscr 1807: lengte 1m655; knecht in Duitsland; Heldense naam “Wevermenkes Soon”; nr 44; opm “le père de Jean se Verhaegh se représente mais ignore sa résidence actuelle. Le dit Jean Verhaegh est parti sans passeport.”
AH 1955: N'est pas revenu du service français
Br H; 20-02-1810: Jean is réfractaire volgens document van Prefect dd 13-05-1807.
Br H, 20-1-1807;aan sspr: Jean V (1807) is al lang afwezig. Zijn ouders kunnen geen inlichtingen geven. Is misschien in Duitsland. Ouders vrezen dat hij refractaire zal worden verklaard terwijl ze vrezen dat hij dood is. Hebben nu een vervanger. Overigens zou Jean V niet de maat hebben gehad! Vraagt aanname vd remplacant.
Br H, 29-8-1807 aan prefect: Jean Verhaegh, 1807, had nr 44 en moet in dienst. Sinds 3 jr afwezig. Ouders hebben hem overal gezocht en nu gevonden in Hannover. Komt zich nu met deze brief melden bij prefect. Dus geen réfractaire. Was in onwetendheid en zonder dienstplicht te willen ontduiken vertrokken.
Br H, 20-2-1810; sspr; Antw op circ dd 20-1. In Helden volgens Hendrix geen dienstweigeraars. Enkele opmerkingen: 1. in lijsten vh departement dd 13-5- 1807 staat foutief Jean vd Beuken genoemd als réfractaire. Hij is met certificaat dat broer in dienst is teruggestuurd naar huis. 2. ook Theodore Nijssen staat op die lijst. Is afgekeurd. (réformé par le conseil de recrutement) 3.ook Jean Verhaegh op de lijst als dienstweigeraar. Hendrix weet zeker dat hij bij zijn onderdeel zit. 4.in een andere lijst staat een conscrit van 1810, Jean Hesen, als dienstweigeraar. De ouders hebben certificaat van aanwezigheid in onderdeel. Hoopt dat hij dus geen staten ivm dienstweigeraars hoeft in te vullen.
Br H, 17-08-1810 aan sspr: Jean Verhaegh (1807) als weigeraar aangemerkt. Hendrix heeft met ouders gepraat, die er van overtuigd zijn dat hij in dienst is. Vraagt namens ouders uitstel en zal na die tijd verslag uitbrengen aangaande Jean.
Br H, 30-05-1811 aan commandant mobiele kolonne te Horst: er zijn garnisaires bij de ouders. Stuurt 71,67 frs op die betaald zijn door de ouders van Jean Verhaegh, deserteur. Dient als betaling voor garnisaires tot 01-06.
DV: Verhaag Jan, 1807, 2e Reg drag, deserteert In 1809; terug in leger.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Verhaegh, Jean Joseph 30-05-1793 Mathieu+ X Hendrix, Sibille
309 AH conscr 1813: lengte 1m73; koopman; nr 157; opm «fils aîné d'une veuve».
AH 1955: beroep étudiant. Opm: «faible de constitution. Destiné à l’état ecclésiastique».
AH 1956: opgenomen in militieregister 1816. Beroep nu koopman. «capable de servir».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest
N.B. Jan Joseph Verhaegh werd in 1846 burgemeester van Helden, als opvolger van zijn neef (oomzegger) Jan Michiel Engels .
 

 

Verhaegh, Michel 28-09-1785 Pierre X Janssen, Gertrude
310 AH conscr 1806: lengte 1m625; knecht in Horst; Heldense naam “Marte Meusse Peters Jong”; nr 190.
AH 1955:niet vermeld (hoe kan dat??)
Overl. Reg: +01-05-1863, 77 jr, wednr Verstappen, Gertrudis
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (nr)  

 

Verheyen, Gerard 22-02-1782 Mathieu X Gommans, Leonore
311 AH conscr XI: lengte 1m?; kleermaker.
AH 1955: niet vermeld
DV: niet vermeld
Overl. Reg: + 29-09-1809, 25 jr, ongeh. Gezien de vermelde leeftijd is Gerard niet thuis gestorven. In 1809 zou hij 27 moeten zijn. Dus waarschijnlijk militair.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst (?)  

 

Verheyen, Guillaume 25-09-1787 Mathieu X Gommans, Leonore
312 AH conscr 1807: lengte 1m58; knecht in Bree; Heldense naam «Hassegeertjes Tisse Jong»; nr 172; «Il a un frère comme conscrit à l'armée».
AH conscr 1810: achterkant, 3 mannen van 1807 ook Guillaume worden opgeroepen met lichting 1810.
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815. Opm «marié».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Verheijen, Pierre 25-01-1785 Mathieu X Gommans, Leonore
313 AH conscr XIV: lengte 1m60; knecht in Grubbenvorst; Heldense naam «Hasegeerkestysse Jong»; nr 33.
AH 1955 N'est pas revenu du service français
DV: Verheijen, Piet, 1805. 51e Reg de Ligne. +1807 in Polen.
Overl. Reg: +15-11-1815, 23 jr, ongeh, militair. De leeftijd van 23 jaar geeft aan dat Piet in 1807 overleed.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst;  Peter van Ninhuys : overlijdt in osterade am harz (nedersaksen-duitsland) op 28-05-1807  

 

Verlinden, Ange 18-01-1780 Jean X Janssen, Marie
314 AH conscr IX: “Abge Verlinden est mort en 1780”  
  Dus ten onrechte op lijst geplaatst.  

 

Verlinden, Gérard 24-01-1789 Mathieu+ X Crommentuyn, Elisabeth+
315 AH conscr 1809: lengte 1m598; landb; nr 183; «L'ainé des orphelins au nombre de quatre lui compris. Placé à la fin du dépôt.»
AH 1955: niet opgenomen in dit register.( Zie Overl. Reg.)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Verlinden, Guillaume 03-01-1780 Jean X Verschaeren, Gertrude
316 AH conscr IX: lengte 4v 8d; knecht;
AH 1955: opgenomen in register met opm: “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Verlinden, Guillaume 05-09-1785 Jean X Janssen, Marie
317 AH conscr XIV: 1m65; knecht in Helden; Heldense naam “Bos Jans jong”; nr 130.
AH 1955: opgenomen met opm: “remarié le 14 juin 1815; il fut veuf avec enfants”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Verlinden, Jacques 03-06-1785 Jean X Verschaeren, Gertrude
318 AH conscr XIV: lengte 1m67; knecht in Helden; Heldense naam “Knegtjes Jong”; nr 31
AH 1955: “a été 8½ ans au service français”.
DV: vermelding “Verlinden, Jac, 1805, 51e Rég de L”.
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Verlinden, Jacques 26-10-1782 Henri X Gielen, Jeanne
319 AH conscr XII: lengte 1m77; landb
AH 1955: in militieregister opgenomen met opmerking: “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Verlinden, Léonard 14-01-1788 Jacques X Houberts, Emelie
320 AH conscr 1808: lengte 1m79; knecht Blerick; Heldense naam «Coons Len»; nr 77; atteint d'une hernie. Réformé.(Afgekeurd)
AH 1955: niet in register opgenomen.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Verlinden, Michel 10-11-1779 Henri X Gielen, Jeanne
321 AH conscr IX: “Ingeloot” als reserve.
Br H, 26-1-1810 aan sspr: Heeft overlijdtsbericht ontvangen van Michel Verlinden, gestorven in militair hospitaal Gent. (dit bericht komt jaren na de dood van Michel. Zie overlijdtsakte.)
AH 1955: jaar 1779 niet opgenomen in militieregister 1815.
DV: Verlinden, Michel, IX
Overl. Reg. akte dd 02-02-1810 verklaart dat Michel, "fusilier", op 18-04-1805 is overleden in militair hospitaal te Gent. Aangifte door twee "amis". In acte is hij 25 jr, ongeh.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Verlinden, Pierre 16-01-1791 Mathieu+ X Crommentuyn, Elisabeth+
322 AH conscr 1811: lengte 1m52; landb; Heldense naam «Driskes Tisschen Jong»; nr 38; N'allègue rien.
AH 1955: opgenomen in register met opmerking: «aîné d’une orpheline mineure. Pourvoit à sa subsistance. A eu un remplaçant qui a servi plus de deux ans.»
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Verlinden, Theodor 15-04-1786 Jacques X Houberts, Emelie
323 AH conscr 1806: lengte 1m65; knecht inn Meijel; Heldense naam “Stine Koobes Jong”; nr 143.
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Verschaeren, Guillaume 07-01-1781 Jean X Peters, Marie
324 AH conscr X: niet vermeld op lijst van an X of van nabije jaren
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815 met opm: “aîné d’une veuve. Pourvoit à sa subsistance”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr)  

 

Verscharen, Jean Michel 16-09-1790 Pierre X Janssen, Petronelle
325 AH conscr 1810: lengte 1m628; knecht in Sevenum; nr 191; “n’allègue rien”.
Br H, 19-03-1811 aan prefect; Jean Michel Verscharen, conscrit van 1810, is deserteur, maar komt nu berouwvol bij Hendrix om weer in dienst te gaan. Deze stuurt hem met aanbevelingsbrief naar de prefect. Hij heeft bij desertie geen wapen meegenomen.
Br H, 24-05-1811: aan sspr; Hendrix vraagt informatie over Jean Michel Verscharen, conscrit van 1810. Staat op lijst van deserteurs. Was dat ook maar is in maart weer teruggekomen en heeft zich gemeld bij de prefectuur in Aken. Hendrix verzoekt dit nogmaals te verifieren. Als hij niet bij de troepen is dan wacht de ouders de mobiele kolonne.
Br H, 30-05-1811; aan commandant mobiele kolonne te Horst. Stuurt 71,67 op betaald door ouders Jean Verhaegh, deserteur, voor garnisaires tot 01-06. De ouders van Jean Michel Verscharen en die van Henri Renier Knippenberg zeggen geen contanten te hebben. Klopt, maar de Verscharens hebben grond ter waarde van 400 à 500 frs. Een zoon woont in Lottum en is welgesteld, maar die zegt ook geen geld te hebben. Hendrix heeft gedreigd beslag en verkoop van huis en inboedel. Hendrix heeft ook moeder Knippenberg en zoon Andre laten komen. Geen kasgeld, klopt, maar ze hebben nog meubilair en huis/grond dat 800 waard is. Vraagt toestemming de ouders te laten executeren om betaling af te dwingen. Vraagt dat de deurwaarder de meubels in Helden en in Lottum in beslag neemt. Vraagt de commandant ook in Helden langs te komen.
Br H, 22-08-1811;aan sspr; aangaande mobiele kolonne. Bedrag dat de gemeente moet betalen is nog niet vastgesteld. Colonne is geplaatst bij 4 deserteurs van wie 2 betaald hebben. Voor 2 anderen heeft gemeente voorgeschoten, in de verwachting van uiteindelijke betaling. Nu blijkt dat Jean Hoogers insolvabel is. Komt dus voor gemeenschap. De moeder van Jean Michel Verscharen weigert de terugbetaling van het voorschot, omdat hij is teruggekeerd bij leger voordat de mobiele colonne in actie kwam. Hij is op 27 mei ll in Brussel in hospitaal overleden. Hij heeft wel geen bericht gegeven, maar daarvoor krijg je niet de mobile colonne thuis. Vraagt sspr wat hij moet doen. Er is beloofd terug te betalen, maar moet dat nu? Daarom is er ook nog geen vaststelling van het bedrag voor de gemeenschap.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815. Zie Overl. Reg.
DV: Verschaeren, Jan, 1810. 72e Reg de L. deserteur in 1809. Vijf jr dwangarbeid.
Overl. Reg. +10-6-1811, 21 jr, soldaat.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Verschaeren, Leon 30-01-1782 Pierre X Janssen, Petronelle
326 AH conscr XI: lengte 1m65; landb;
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (jr;?)  

 

Verschaeren, Jean 05-11-1783 Pierre X Janssen, Petronelle
327 AH Conscr XIII: lengte 1m70; knecht in Helden; Heldense naam “Grootens Peere Jong”
AH 1955: opgenomen in register met opmerking: “fils d’une veuve et pourvoit à sa subsistance. N’a que deux autres frères qui sont mariés et demeurent loin de Helden.”. (die buiten Helden wonende broers zijn waarschijnlijk Théodore en Léon)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest.(?)  

 

Verschaeren, Théodore 19-10-1779 Pierre X Janssen, Petronelle
328 AH conscr an IX: lengte 5v; knecht in Lottum. Opm “absent depuis l’an huit, et demeure dans la commune de Lottum, ressort de ce canton. La mère en répond”. Zie Br H, 30-05-1811 bij broer Jean Michel, nr 325.  
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Verschaeren, Servais 08-10-1787 Pierre X Janssen, Petronelle
329 AH conscr 1807: lengte 1m655; knecht in Geraerdsbergen; Heldense naam “Grootens Peere Jong”; nr 122; bij loting is niet Servais maar vader aanwezig.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815.
Br H, 09-05-1809 aan prefect: Stuurt paspoort voor Servais Verscharen (1807). Wil reis in Frankrijk maken. Ter goedkeuring.
Br H, 24-05-1812: 'n Verschaeren heeft een gesneuvelde broer. (nr 325, Jean Michel)
Br H, 10-06-1812. Garde nationale. Een Verscharen moet opkomen. Woont in Brabant. Hendrix heeft moeder gewaarschuwd dat zoon naar Aken moet gaan.
Br H, 14-09-1812: aan sspr; heeft bericht van sspr over 3 conscrits die dienst-weigeraar zijn. Een van hen zit in Brabant, departement van de Lys. Bezit nog 50 are grond. Moeder leeft nog.
Br H, 05-12-1812 aan souspr: Garde Nat. Sinds brief van souspr dd 30-05-1811 is Hendrix op zoek naar Servais Verscharen. Zit waarschijnlijk in dep van de Lys of in dat van de Schelde. Of in buurt van Rijssel. Familie is niet rijk. De moeder, die nog leeft heeft, misschien 1½ morgen grond.
Br H, 05-07-1813, aan souspr: Stuurt staat van goederen van Severin Verscharen en van ouders. (dit is waarschijnlijk Servais)
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Versondert, Jean 06-02-1794 Pierre X Engels, Dorothée
330 AH conscr 1814: lengte 1m669; landb; nr 122; Ingeloot.
Br H, 04-07-1813: vader zoekt remplaçant.
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Versondert, Jean 10-03-1788 Jean X Roosen, Marie+
331 AH conscr 1808: lengte 1m725; landb; Heldense naam «Sengers Jans jong»; nr 111.
Br H 24-10-1809 aan prefect: Jean Versondert (1808) is opgeroepen. Vraagt 5 dagen uitstel om remplaçant te vinden.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815. (overlijdt is dus al bekend)
DV: vermelding “Versondert Jan, 1809, +1811, Valladolid, Spanje”.
Overl. Reg. +20-07-1812, 22 jr, militair. (22 jr op dag van overlijdt, niet op de dag van de inschrijving)
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

332 blanco  

 

Verstappen, Gisbert 01-02-1791 Henri X Verhaegh, Marie
333 AH conscr 1811: lengte 1m531; landb; Heldense naam «Giesen Hindriks Jong»; nr 78; Opm: «a un frère à l’armée. Déclare être un peu sourd».
AH 1955: niet in register opgenomen.
DV: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?; Broederdienst)  

 

Verstappen, Jean 21-05-1786 Henri X Verhaegh, Marie
334 AH conscr 1806: lengte 1m61; knecht; Heldense naam “Gijsen Hendricke Jong”; nr 117; Atteint d'une hernie.
AH 1955: in lijst opgenomen, zonder opmerking.
Dus niet in Franse dienst geweest.(?)
 
  Gezien jongere broer (Gisbert) wordt opgeroepen, is Jean waarschijnlijk niet opgeroepen.  

 

Verstappen, Jean 06-12-1794 Jean X Roosen, Jeanne
335 AH conscr 1814: lengte 1m765; knecht in Meijel; nr 28
AH 1955: N'est pas revenu du service français
AH 1956: « afweesend, in franschen dienst».
DV: verstappen, Jan; 1814; 85e Rég de L; 1813 krgv Dresden”.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Verstappen, Martin 08-08-1786 Jean X Roosen, Jeanne
336 AH conscr 1806: lengte 1m688; knecht; Heldense naam “Meijelse Lenne Grooten Jong”; nr 36; Parti en 7bre 1806.
AH 1955: heeft 8 jr gediend;
Br H, 19-03-1807 aan Pascal, kapit 45e RdeL, Wesel. Martin Verstappen zou niet bij regiment zijn. Heeft ouders verzekerd dat hij er terug keerde. Hendrix heeft alle nasporingen gedaan. Niets. Waarschijnlijk in Holland. Vader is op reis om zoon te zoeken. Vraagt korte opschorting van daging voor de krijgsraad.
Br H, 07-09-1807 aan prefect: Martin Verstappen (1806), wil gebruik maken van amnestiedecreet dd 30 juni 1806. Is deserteur maar wil terug onder de wapenen.
Br H, 13-04-1808; in Helden waren 3 deserteurs, Martin Verstappen, Jean Corsten en Martin Geerlings. Hebben allen geprofiteerd v aangeboden amnestie door terug te keren in hun regimenten.
Br H, 30-4-1808; de drie Heldense deserteurs zijn vrijwillig teruggekomen. Hebben zich bij Hendrix gemeld: Geerlings op 2 oktober, Corsten op 26 oktober en Verstappen op 7 september ll. Heeft ze meteen doorgestuurd naar prefect. Verstappen dient nu in 21e regiment de ligne, 3e bataillon. Van de twee anderen nog geen nieuws. Heeft de ouders gevraagd na te vragen waar hun zonen zijn.
DV: Verstappen, 1806, 21e Rég de L.
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Verstappen, Pierre 27-10-1793 Henri X Verhaegh, Marie
337 AH conscr 1813: lengte 1m535; nr 30; Renvoyé au conseil; renvoyé à la classe de 1814.
AH conscr 1914: niet vermeld in deze lijst van 1814. ??
Br H, 24-08-1813: Pierre wordt opgeroepen, maar hij is overleden. Hendrix stuurt ordre de départ terug
 
  Dus niet in Franse dienst geweest.  

 

Verstappen, Theodor 16-02-1789 Jean X Roosen, Jeanne
338 AH conscr 1809: lengte 1m718; landb in Nederweert; nr 98; Un frère conscrit de l'an 1806 au 21e régiment.
AH 1955: opgenomen in register met opmerking: «hernieux».
(woonde in gehucht Hoeve)
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Verstappen, Theodor 28-12-1788 Henri X Verhaegh, Marie
339 AH conscr 1808: lengte 1m649; knecht in Sevenum; Heldense naam “Gisen Heindrike Jong”; nr 42. Parti pour l'armée en juin 1807.
AH 1955: Heeft 7,5 jr gediend
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Verstraelen, Bernard 09-02-1784 Gérard X Wetemans, Catherine
340 AH consc XIII: lengte 1m69; knecht. Geboren in Venray.
AH 1955: niet opgenomen
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Verstraelen, Guillaume 07-02-1786 Gérard X Wetemans, Catherine
341 AH conscr 1806: lengte 1m61; molenaar: Heldense naam “Mulder Geerete Jong”; geboren in Venray; nr 34. Hij staat op achterkant lijst, is later toegevoegd. Opm: “boiteux et définitivement réformé”.
Br H 13-08-1813 aan sspr: Stuurt belastingoverzicht van Jean Verstralen die afgekeurd is.
AH 1955: niet in register opgenomen.
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Vervoort, Henry 30-09-1789 Hubert X Fieten, Marie+
342 AH conscr 1809: lengte 1m62; landb; werkt in Grave; nr 174;
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: Vervoort, Hendrik 1809. Geen verdere gegevens.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Vervoort, Jean 15-03-1785 Hubert X Fieten, Marie+
343 AH conscr XIV: lengte 1m65; herder ergens in Holland; Heldense naam “Houbbe Jong”; nr 94: ten tijde van opmaken lijst zit hij in Holland
AH 1955: niet in register opgenomen.
Overl. Reg.niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(??)
Het kan dat Jean ivm broederdienst niet meer is opgeroepen.
 

 

Vervoort, Pierre 01-09-1791 Hubert X Fieten, Marie+
344 AH conscr 1811: lengte 1m65; landb; Heldense naam «Hoebbe Jong»; nr 137.
AH 1955: opgenomen in militielijst 1815
DV: Vervoort, Piet, 1811. Geen verdere gegevens.
Overl. Reg. niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Wedemans, Guillaume 23-01-1786 Jean X Hesen, Cornélie
345 AH conscr 1806: lengte 1m74; landb; Heldense naam «Bieringer Herts Jong»; nr 114 Br H 02-12-1809 aan souspréfet: Guillaume Wetemans, conscrit van 1807(!), vraagt vrijstelling ivm enige zoon en ivm leeftijd vader, 65 jr. Als hij moet opkomen vervallen de ouders tot armoede.
BvH 17-01-1810 aan sousspréfet: heeft Guillaume Wedemans niet kunnen arresteren. Ouders gewaarschuwd dat, als hij de 18e van deze maand niet bij zijn onderdeel is, twee gendarmes worden ingekwartierd.
AH 1955: niet opgenomen in militielijst 1815
DV niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Weerts, Jacob ??????? ?????
346 Weerts, Jacob niet op lijst 1811 ? ook niet bij andere jaren
DV: Weerts, Jacques, 1811.
 
  ?????  

 

Wilms, Antoine 28-10-1791 Pierre X Peters, Pétronelle
347 AH conscr 1811: lengte 1m675; landb; «Heldense naam Hoof pitte Jong»; nr 16; N'allègue rien.
AH 1955: une blessure à la jambe gauche. (oorlogswonde??)
DV: Willems, Antoon, 1811.
 
  Dus in Franse dienst geweest  

 

Wilms, François 02-12-1783 Pierre X Jeucken, Aldegonde+
348 AH conscr XIII: lengte 1m72; landb; Heldense naam “Hof Frans”
n.b. in lijst staat "Wimsen".
AH 1955: opgenomen in militieregister 1815.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Wilms, Guillaume 19-07-1782 Pierre X Nabben, Petronelle
349 AH conscr XI: lengte 1m70; landb;
AH 1955:opgenomen in militieregister 1815. Opm «marié».
Overl. Reg: +02-12-1847, 65 jr, wednr van Steeghs, Johanna
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(jr,?)  

 

Wilms, Jacques 15-04-1785 Pierre+ X Cluijtmans, Marie
350 AH conscr XIV: lengte 1m65; knecht in Helden; Heldense naam «Boers Miekes Jong»; nr 147
AH 1955: niet vermeld
 
  Dus niet in Franse dienst geweest

NB ik heb getwijfeld over de personen op wie de Br Hendrix dd 02-07-1813 en 18-09- 1813 betrekking hebben: deze Jacques Wilms of Jacques Wilms nr 355. Ik denk dat Jacques Wilms nr 355 waarschijnlijker is. De Jacques wordt immers opgeroepen op basis van zijn nummer bij loting, dat veel lager is ((97) dan het nr bij loting van deze Jacques Wilms. (147). Voor die brieven zie dus bij nr 355.
 

 

Wilms, Jean 19-11-1788 Pierre+ X Cluijtmans, Marie
351 AH conscr 1808: lengte 1m64; knecht in Blerick; Heldense naam “Boers Miekes Jong”; nr 35.
Br H, 13-8-1807 aan prefect: Jean Wilms, conscr 1808, opgeroepen in dienst. Op weg gegaan, maar onderweg réfractaire. Heeft nu spijt. Belooft zich te melden bij de kapitein van de recrutering.
AH 1955: niet opgenomen in register 1815
DV: Willems, Jan, + sterft 1807 in ziekenhuis Straatsburg. Waarschijnlijk deze Jan.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Wilms, Jean 28-11-1779 Pierre X Jeucken, Aldegonde+
352 AH conscr IX: lengte 5 voet; Knecht;
AH 1955: jaar 1779 in dit register niet vermeld.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest
NB Jan Wilms en zijn vrouw Hendrina Wilmsen zijn vanaf 1816 de bezitters van Maris.
 

 

Wilms, Jean François 04-12-1793 Pierre X Peters, Pétronelle
353 AH conscr 1813: lengte 1m65; landb; nr 114.
AH 1955: opgenomen in register 1815.
AH 1956:capable de servir
DV: niet vermeld
 
  Dus in Franse dienst geweest(?)
NB Gezien nummer en jaar is Jean François bijna zeker in dienst is geweest. Hij zal niet zijn afgekeurd. (zie AH 1956)
 

 

Willems,  Jacob    
354 3 RdL des; ws in BvH 02-07-1813 nagaan dv;  
     

 

Wilms[en], Jacques 21-10-1784 Bartholomé X Marie Gielen
355 AH conscr XIV: lengte 1m65; knecht in Wanckum; Heldense naam «Keuemeuskes Jong»; nr 97;
Br H 02-07-1813: Jacques is deserteur; Hendrix heeft in Helden al bekend gemaakt dat Jacques Wilms is gedeserteerd. Zal alles doen om hem aan te houden.
Br H, 18-9-1813 aan préfet: Wilms Bartholomé heeft zoon Jacques die, zonder de toestemming vd ouders, als remplaçant van Jacques Berger uit Greffrath dient. Werd later zelf opgeroepen en staat nu, ten onrechte, te boek als deserteur. Ouders hebben maar 2 koeien, die spoedig opgegeten zullen zijn. Dan moet gemeente weer bijspringen. Maar wilms heeft nog 500 frs te goed van Berger. Daarmee zouden de garnisaires moeten betaald worden. Die garnisaires zouden beter bij Berger worden geplaatst.
AH 1955: Encore au service prussien. Se trouve en dépot à …. au 2e régiment de cavallerie …………………. 2e escadron NAGAAN foto moeilijk leesbaar
DV: Wilms, Jac, 3e Reg de L ; 1813 deserteur. lichting niet vermeld.
 
  Dus in Franse dienst geweest. NB zie opmerking bij nr 350  

 

Winckens, Mathieu 13-01-1780 Jean X Gommans, Catharine
356 AH conscr IX; lengte 4v 10d; knecht.
AH 1955: niet opgenomen in militieregister 1815
 
  Dus (gezien jaar) niet in Franse dienst geweest.  

 

Wis, Gérard van 13-11-1794 Mathieu André X Crommentuyn, Elisabeth
357 AH conscr 1814: lengte 1m735; landb; nr 62
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: Wis van, Gerard, 1814, 85e Rég de Ligne, krijgsgev bij Dresden in 1813
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Wis, Michel van 30-07-1790 Mathieu André X Crommentuyn, Elisabeth
358 H conscr 1810: lengte 1m75; landb; nr 75. Dit avoir eu une hernie, dont il ressent encore quelquefois des douleurs.
AH 1955: »fils d’une veuve, pourvoit à sa subsistance. a eu un frère au service français qui n’est pas revenu. N’a plus d’autres frères qu’un jeune de dix ans.»
 
  Dus niet in Franse dienst geweest (broederdienst)  

 

Wis, Michel van 05-12-1792 André+ X Giesen, Marie Gertrude
359 AH conscr 1812: lengte niet vermeld; theologiestudent in Grave; nr 167; opm «fils unique d'une veuve et destiné à l'état ecclésiastique. Sa mère s'est présentée pour lui-même».
AH 1955: opgenomen in register 1815 met opmerking : «fils unique d’une veuve»
N.B. Later deken van Horst
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Zegers, Guillaume 29-10-1787 Jean+ X Wilmsen, Henriette
360 AH conscr 1807: lengte 1m68; knecht; Heldense naam «Line Pitte Jong»
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: niet vermeld
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Zelen, Gérard 15-12-1782 Jean X Gommans, Hélène
361 AH conscr XII: lengte 1m68; knecht in Kessel;
AH 1955: opgenomen in register 1815 met opmerking «marié».
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Zelen, Guillaume 06-04-1785 Jean X Gommans, Hélène
362 AH conscr XIV: lengte 1m696; knecht in Helden; Heldense naam «Ides Heyle Jong»; opmerking: bijziende. nr 8.
BvH 07-12-1806 aan contr belastingen: Stuurt staten in vd belastingsom die door 4 conscrits o.a. door Guillaume Zelen betaald wordt. Het gaat dus om vier mannen die afgekeurd zijn.
AH 1955: opgenomen in register 1815 met opmerking “marié”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest  

 

Zelen, Jean 21-12-1782 Bernard X Weem, Anne van de
363 AH conscr XII: lengte 1m67; knecht in Baarlo
AH 1955: opgenomen in register 1815 met opm: “fils unique d’une veuve. Pourvoit à sa subsistance”.
 
  Dus niet in Franse dienst geweest(?)  

 

Zelen, Mathieu 02-06-1788 Bernard X Weem, Anne van de
364 AH conscr 1809 ??
AH conscr 1814: vermelding dat Guillaume Zelen een broer in het Fr leger heeft.
AH 1955: N'est pas revenu du service français
DV: Zelen Mathieu, 1809. Geen verdere gegevens.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst  

 

Zeelen, Guillaume 26-02-1794 Bernard X Weem, Anne van de
365 AH conscr 1814: lengte 1m63; landb. nr 147. Un frère à l'armée (zie Mathieu); vue basse à l'oeil droit.
Br H, 18-12-1813: vader van Guillaume meldt dat zoon Guillaume thuis is gekomen. hij kan door ziekte het terugtrekkende leger niet volgen. Kwam doodziek thuis..
Br H, 20-12-1813: Vader Zeelen heeft gemeld dat Guillaume is overleden.
AH 1955: niet in dit register opgenomen.
 
  Dus omgekomen in Franse dienst