Deel van de Inventaris met vermelding van gedigitaliseerde bestanden.

  Algemeen Helden

Van het internet genomen en voor een deel de scanfouten verwijderd

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 

INVENTARIS van de ARCHIEVEN der

GEMEENTE HELDEN 1588(1421) - 1939

samengesteld door

J.G.A. HENDRIKS en W. V A N MULKEN

DIENST INSPECTIE DER ARCHIEVEN IN LIMBURG Maastricht 1976.

INHOUDSOPGAVE.

Korte geschiedenis van het plaatselijk bestuur 7.
Verantwoording van de ordening en inventarisatie 49.
Overzicht van de inventaris 55.
Inventaria van het archief van het dorpsbestuur 65.
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur,
gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris 8?«
Inventaris van het archief van de gemeente-ontvanger 195.
Inventaris van het arohief van het electriciteitsbedrijf 197.
Inventaris van het archief van de commissie tot wering van schoolverzuim te Panningen 199.
Inventaris van het archief van het burgerlijk armbestuur 201.
Inventaris van het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 207.
Inventaris van het archief van het kadaster 211.
Klapper op namen, voorkomende in de inventaris 217.
Klapper op zaken en onderwerpen, voorkomende in de inventaris 225.

 

HET PLAATSELIJK BESTUUR.

Helden heeft ruim 500 jaar lang deel uitgemaakt van het Gelders Overkwartier, nl. vanaf 1279, toen Hendrik IY van Kessel zijn graaf-schap, waartoe Helden behoorde, verkocht aan Reinoud I van Gelder tot aan de Franse veroveringen op het einde der 18e eeuw. Het Gelders Overkwartier behoorde toe aan de graven, later hertogen van Gelder en sinds het verdrag van Venlo in 1543 aan de Spaanse Habsburgers als hertogen van Gelder, ' Het vredestractaat van Utrecht, gevolgd door het verdrag van Hastatt in 1714 en het barrieretractaat van 1715 beklonk een verdeling van het Overkwartier tussen de koning van Pruissen, de Staten-Generaal der Verenigde Provincign en Oostenrijk, ' Helden kwam te behoren tot het Pruissisch gedeelte.

In de Pruissische provincies voerden de zg. "Kriegs- und DomSnenkammern", de krijgs- en domeinenkamers, als ambtelijke colleges de ad-ministratie onder leiding en toezicht van het centrale directorium in Berlijn. Met ingang van 1 juni 1765 werd voor de provincies Gelder en Meurs €^n krijgs- en domeinenkamer, de Gelders-Meurse, samengesteld. Bij de bestuurshervorming van 1770 werd Gelder weer bevrijd van alle banden met Meurs, de krijgs- en domeinenkamer werd voor Gelder vervangen door een nieuwbestuurscollege, het "KBnigliches Lan-des-Administrations-Collegium im Herzogttun Geldern", het lands administratie college,5-'

In 1792 viel een Frans leger de Oostenrijkse Nederlanden binnen, behaalde een beslissende overwinning bio Jemappes en stond v6*<5r decem* ber van dat jaar aan de'grens der Pruissische provinciesj in december werd de provincie Gelder veroverd. In het voorjaar van 1793 keerden de krijgskansen en werd het grootste gedeelte van het bezette gebied weer ontruimd. Het volgende jaar kwamen de Franse troepen echter weer terug en in de eerste helft van October was de linker Rijnoever in hun bezit. Op 15 October 1794 rukten zij Geldern binnen, Pruissisch Gelder werd bezet en zou onder Frans bewind blijven tot 1814« De Gelderse bestuursorganisatie werd niet direct vervangen. Op 23 januari 1798 werd een nieuwe administratieve indeling van de Rijnprovincies gedecreteerd en tevens de departelientale organisatie van bestuur en rechtspleging ingevoerd. '

Tot 1674 vormden Kessel en Helden samen een bestuurlijke eenheid, ze vormden een heerlijkheid met een schepenbank. ' De zittingen van de schepenbank hadden plaats te Kessel, doch vanaf 1618 werden er soms ook gerechtszittingen gehouden in Helden. '

Op 27 november 1673 verkocht de koning van Spanje Helden als een af-zonderlijke heerlijkheidj "ende onder andere ter hant genomen hebben-de de vercoopinge van het recht, ende actie ons competerende in de hooge, middele ende leeghe Jurisdictie van het Dorp van Helden gelegen in het overquartier van onsen landen ende hertoghdomme van Gelre, bestaende inde criminele ende civile breucken, erven ende onterven, met alien t'geene daertoe is gerequireert ende daeraff dependeert, soo nopende het stellen van scholtis, schepenen, gerichtsboden, als ingeboth ende verboth, in diensten, het recht van Collatie van geestelijcke beneficien die wij aldaer souden moegen hebben, om deselve heerlijckheijt te hebben, ende te genieten als sijn eijgen goedt, soo wijdt ende breet als de limiten vande selve heerlijckheijt haer sijn streckende, met recht (•..«.)"• De heerlijkheid Helden werd verkocht "aenden meestbiedenden, ende met den derden stockslagh, aen onsen lieve ende getrouwe Jan Renier Bouwens van der Boije, Raedt ende landtrentmr. gnael onses vorstendombs Gelre, voor de somme van neghen duijsent twee hondert ponden van viertich grooten munten van vlaenderen ieder pont."1'

Jan Renier Bouwens van der Boije werd na zijn dood in 1697 opgevolgd door zijn zoon Jan Albert, die op 29 april 1728 overleed. Na de dood van Jan Albert ging de heerlijkheid Helden over op zijn dochters, allereerst op freule Antoinette Petronilla Raba Bouwens van de Boije en vervolgens na diens dood, op 14 juni 1744» op Maria Barbara Lucie Emilie Bouwens van der Boije, die in 1732 was gehuwd met Karel Joseph baron van Overschie. Zij werd opgevolgd door haar zoon Jan Albert Renier Ysebrant baron van Overschie, die op zijn beurt in 1774 werd opgevolgd door zijn zoon Maximiliaan Emmanuel Marie Joseph baron van Overschie en Neerijssche, de laatste heer van Helden. '

Het plaatselijk bestuur van de heerlijkheid Helden werd gevormd door de heer samen met de schput, schepenen, gezworenen, secretaris en ge-erfden. Het plaatselijk bestuur behartigde de belangen van de gemeenschap, zoals onderhoud van wegen, armenzorg, gebruik van grond, hand-having van de openbare orde, gezondheidszorg e.d.« De belangrijkste taak van het bestuur bestond echter uit de financiering van deze werkzaamheden en van de door het landsbestuur opgelegde lasten. Het moest de inwoners belastingen opleggen, deze innen en ten dele besteden voor de eigen huishouding, doch voor het grootste gedeelte afdragen aan het landsbestuur.

De door de heerlijkheid op te brengen gelden moesten worden geSnd door een of meerdere schatheffersf het ambt van schatheffer werd elk jaar aanbesteed, (Een lijst van schatheffers vindt men achter deze korte geschiedenis.) De schatheffer moest op de vergadering van ge-erfden verantwoording afleggen over zijn beheer van de belasting-gelden.

De vergadering der geerfden werd gevormd door de eigengeSrfde boeren, die in het bezit waren van een stuk grond dat een bepaalde (niet bekende) maat te boven ging. De geMrfden moesten voornamelijk beslissingen nemen inzake een billijke verdeling der belastingen over de inwoners der heerlijkheid en inzake de verkoop en verdeling van ge-meentegronden.

10

Op 16 October 1674 werd Joannes van den Bossche tot eerste schout van de heerlijkheid Helden benoemd. In 1710 werd Joan Francis de Wagener schout, in 1722 Carel Joseph van do?Kelen, in 1750 Michel Smolders,in 1770 Gerhard Joseph de Pollart en in 1?86 tenslotte Petrus Henricus Cremeren. '

Secretarissen van de heerlijkheid Helden waren achtereenvolgens J.de Wagener (..,.-1710), W.van Knippenbergh (substituut secretaris 1710-1721), P.Jurgens (1721-1754), H.F.Guijpers (1754-1789), J.Ver-voort (1790-1794) en G.Stoffels (1794-1798).

Helden kreeg in 1800 zoals alle plaatssn met minder dan 2500 inwoners een maire en een adjoint municipal aan het hoofd, terwijl er een con-ceil municipal van 10 leden werd ingesteld.

Het einde van de Franse tijd in 1814 heeft geen onmiddellijke invloed gehad op het plaatselijk bestuur, alleen heette de maire voortaan bur-gemeester. Ook bij de overgang tot het koninkrijk der Hederlanden bleef de inrichting van het plaatselijk bestuur hetzelfde tot aan de nieuwe bestuursorganisatie in 1818.

In Helden, dat in 1802 1936 inwoners telde volgens de gemeentebegroting van het jaar XI(1802/1803) ', werd P.van Oijen de eerste maire en M.van Wis de eerste adjoint? beiden trokken zich 18 October 1802 (26 vende*miaire an XI) terug uit hun functie, daar ze de Franse taal, die ze noch konden lezen noch schrijven, niet machtig waren. P.van Oijen werd als maire opgevolgd door A.M.Hendrix, terwijl de aftredende maire P.van Oijen M.van Wis opvolgde als adjoint. '

Bij besluit van de prefect van het departement van de Roer van 13 maart 1801 (22 ventSse an IX) werden J.M.Thoer, J.Wijnckens, Th.Gis-berts, A.Steegs, J.Verschaeren, P.Wilms, M.Joosten en W.Gommans benoemd tot leden van de conceil municipal van Helden ter vervanging van W.Keiren| Schmoeder, Jeuken, L.Engels, Gielen, Crommentuijn, Timmermans en F.Engels. '

TFit de gemeenterekening van het jaar XIII (1799/1800), afgehoord en gesloten op 14 april 1801 (24 germinal an IX) blijkt dat P.Versondert

11

en P.de Koning toen ook deel uitmaakten van de conceil municipal. Uit de voorafgaande gegevens kunnen we concluderen dat het plaatse* lijk bestuur van Helden in 1800 als volgt was samengesteldj

P.van Oijen, maire;
M.van Wis, adjoint?
P.Versondert, lid conceil municipal?
P.de Koning, lid conceil municipal5
W.Keiren, lid conceil municipal?
Schmoeder, lid conceil municipal?
Jeuken, l:J.d conceil municipal!
L.Engels, lid conceil municipal?
Gielen, lid conceil municipal?
Crommentuijn, lid conceil municipal?
Timmermans, lid conceil municipal?
F.Engels, lid conceil municipal.

Th.Gisberts weigerde zijn benoeming van 13 maart 1801 tot lid van de conceil municipal te aanvaarden zodat W.Keiren bleef deel uitmaken van de raad, die nu zodoende was samengesteld uit de herens W.Keiren, J.M.Thoer, J.Wijnckens, A.Steegs, J.Verschaeren, P.Wilms, M.Joosten, W.Gommans, P.Versondert en P.de Koning.

Bij besluit van de interim prefect van het departement van de Roer van 18 januari 1804 (27 niv8se an XIII) werden W.Keiren, P.Versondert, J.Verschaeren, W.Gommans en P.van Oijen, die inmiddels was benoemd

i.p.v. J.M.Thoer, vervangen door M.Gommans, J.Janssen, Th.Gisberts,S.Stammen en L.Crommentuijn. '
Het in 1808 demissionaire lid P.de Koning werd bij besluit van de generale prefect van het departement van de Roer, d.d. 4 mei 1808, vervangen door Th.Engels. '

Bij besluit van de prefect van 26 juli 1809 werden H.Wilms, P.Timmermans en P.van Maris benoemd ter completering van de inmiddels niet meer voltallige conceil municipal ? zij vervingen de overleden leden J.Wijnckens (1805) en L.Crommentuijn (1807) •', benevens A.Steegs, die eind 1806 zijn ontslag had ingediend. '

12

Bij besluit van de prefect, d.d. 1 mei 1813, werden J.Winkens, J.Peters, G.Lemmen, H.Joosten en J.Jeucken benoemd tot nieuwe leden van de conceil ter vervanging van P.Wilms, H.Wilms, M.Gommans en P.van Maris.

Blijkens een aantekening achter op dit benoemingsbesluit weigerde H.Joosten de benoeming te aanvaarden,
M.i.v. 1 januari 1815 kreeg Helden een nieuwe burgemeester in de persoon van J.M.Engels, tot deze functie benoemd bij besluit van de heer Boelling, generaal gouvernementscommissaris, d.d. 13 december 1814»
Op 2 October 1815 werd H.A.Verhaegh gelnstalleerd als 2e adjoint van de gemeente. '

De leden H.Joosten, M.Joosten (maart 1814 overleden '), G.Lemmen (mei 1814 overleden ') en S.Stammen (demissionair) werden bij besluit van de commissaris generaal van de koning, d.d. 25 September 1815, vervangen door H.A.Verhaegh, J.Gielen, W.Verscharen en G.van Knippenberg? ze werden op 8 October d.a.v. gelnstalleerd. '

Het nieuwe bestuur van de gemeente zag er nu als volgt uits J.M.Engels, maire? P.van Oijen en H.A.Verhaegh, adjoints? Th.Gisberts, Th.Engels, P.Timmermans, J.Winkens, J.Peters, J.Jeucken, H.A.Verhaegh? J.Gielen, W.Verscharen en G.van Knippenberg, leden van de conceil municipal.

26) In augustus 1816 overleed J.Jeucken '? deze zou echter voor de nieuwe bestuursorganisatie in 1818 niet meer vervangen worden,

In de periode 1800-1818 fungeerde achtereenvolgeris als gemeenteont-

vangers van Heldens M.Verhaegh 1799-1800, L.Engels 1800-1801,

2?) J.Joosten 1801-1804, Kannegieser 1804 en A.Timmermans sinds 1804.

Bij Koninklijk Besluit van 14 februari 1818, nr. 95, werd een regle-ment van bestuur voor het platteland gearresteerd, Elke plattelands-gemeente in Limburg kreeg ingevolge dit reglement een schout, benoemd door de koning, aan het hoofd, terwijl het plaatselijk bestuur verder bestond uit twee schepenen, benoemd door gedeputeerde staten uit de leden van de gemeenteraad, op voordracht van de raad, uit een dubbeltal, en een gemeenteraad, benoemd door gedeputeerde staten, voor de eerste maal onmiddellijk, en vervolgens op voordracht van de raad, uit een opgave van een dubtoeltal kandidaten. De leden der plaatselijke besturen werden benoemd voor zes jaren en waren steeds herkiesbaar, De raadsleden werden bij derde gedeelten vernieuwds om de twee jaar trad een derde gedeelte van de raad en 1 schepen af, terwijl de schout met het laatste derde gedeelte aftrad. Het aantal raadsleden was niet in elke gemeente hetzelfde? het be-droeg, de schout inbegrepen, 12 in gemeenten met meer dan 1.000 inwoners, 9 in die met 500-1,000 en 6 in die met minder dan 500 inwoners.

Schout en schepenen benoemden alle andere gemeentefunctionarissen met uitzondering van de gemeentesecretaris en de gemeente-ontvanger, die door gedeputeerde staten werden bsnoemd uit een dubbeltal kandidaten, voorgedragen door de raad*

Helden, dat volgens de op 31 december 1818 vastgestelde gemeentebe-groting van 1819 inmiddels 2015 inwoners telde, kreeg nu dus een gemeenteraad, bestaande uit 12 leden, de schout inbegrepen,

Bij Koninklijk Besluit van 3 October 1818 werd burgemeester J.M.Engels benoemd tot schout. ''

Bij besluit van gedeputeerde staten van 19 november 1818 werden tot gemeenteraadsleden benoemd* H.A.Verhaegh, P.van Oijen, W.Willemsen, Th.Gisberts, J.Winkens, J.Peters, W.Verscharen, G.van Knippenberg, J.Gielen, Th.Engels en W.M.Crommentuijn.5 '

In de raadsvergadering van 1•december 1818 werden de nieuwbenoemde raadsleden gelnstalleerd met uitzondering van W.Willemsen "welker naam binnen deze gemeente niet bekend is, en abusivelijk schijnd te zijn benoemd". In deze installatievergadering werd allereerst dank gebracht aan P.Timmermans, de enige die niet opnieuwbenoemd was tot raadslids "Den aftredende gemeenteraad /den eenigste/ De Heer Petrus Timmermans, is ontslagen van de verplichting als gemeenteraad van Helden, blijvende het gemeente Bestuur namens de ganze gemeente hem ten hoogsten dankbaar voor de bezondere zorgen en moeijtens welke door denzelve voor het belangen der gemeente geduren-de 9 jaren /waaronder verscheide zo moeijelijke/ zijn aangewend", Ook de heer Timmermans tekende het installatiebesluit. '

14

In dezelfde vergadering werden de voordrachten opgemaakt voor de func-ties van schepenen, secretaris en ontvanger. Als kandidaten werden voorgedragens

schepenens P.van Oijen-Th.Gisberts en H.A.Verhaegh-J.Peters?

secretariss L«Engels-G,Willemsen?
ontvangers J.J.Verhaegh-J.van Oijen,

Bij de voordracht voor de post van gemeente-ontvanger tekende de gemeenteraad aans "De Leden van de gemeente Raad vermeinen te mogen aanhalen, het doelmatig waar, dat bij deze gelegenheid eene van de twee candidaat*an voorgedragen als gemeente ontvanger voor deze func-tie benoemd wierd, overmitz den tegenwoordig fungeerende gemeente-ontvanger Arnold Timmermans van Kessel, zijnde tevens ontvanger van fs rijks middelen over zeven aanzienlijke gemeentens, buiten deze gemeente is woonende, en door zijn afwezendheid meer hinder en onge rief aan de ingezetenen wordt toegebragt." '

Tenslotte werden ook nog twee kandidaten voorgedragen voor de vervul-
ling van de open plaats in de raad, daar de benoemde W.Willemsen geen
inwoner van de gemeente was? L.Rutten en M.Gommans werden voorgedra-
sen.'"
Bij besluit van gedeputeerde staten van 3 februari 1819 werden P.van
Oijen en H.A.Verhaegh benoemd tot schepenen en L.Engels tot gemeente*
secretaris? ze werden op 2 maart d.a.v. geSnstalleerd. '
Met de voordracht voor de post van gemeente-ontvanger was gedeputeerde
staten echter niet accoord gegaan, daar de fungerende ontvanger
A,Timmermans op deze voordracht ontbrak. In de vergadering van 19
maart 1819 handhaafde de raad echter het bezwaar tegen A.Timmermans
35) en werd alleen J.J.Verhaegh op de nieuwe voordracht geplaatst. '

Op 3 juli 1819 stelde de gemeenteraad de instructies voor de gemeente-ontvanger en secretaris vast, De instructie voor de gemeentesecretaris bepaalde o.a.s

"art.IIII. De secretaris belast zijnde met de bewaring en het toeverzigt der archiven, zal hij er dadelijk eene inventaris, in drie dubbele expeditie van opmaken, welke, zoo door den voorma-ligen bezitter dier archiven als door hem zal worden geteekend,

15

elk zal er eene expeditie van onder zich houden, en de derde zal aan de schout worden ter hand gesteld.

art.V. De secretaris zal, behalve de verplichtingen, welke hem bij art.29 van voorschreven reglement (van Bestuur voor het plat-te land dezer provincie) zijn opgelegd, een register of algemeen indicateur en journal houden, van alle zaken, instruction, beslui-ten, wetten, missiven en depeches, betreffende de administratie, welke de schout hem zal ter hand stellen.

art.VI, Hij zal van de archiven geene communicatie mogen doen, dan aan de leden van de raad of op een toestemming van den schout.''56)

Inmiddels hadden gedeputeerde statei| nog steeds geen nieuwe gemeente-ontvanger benoemd noch een nieuwlid voor de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 29 juni 1820 werden daarom weer nieuwe voor-drachten gemaakt, waarbij men bij de voordracht voor de post van ontvanger weer eens de bezwaren tegen de fungerende ontvanger Timmermans naar voren bracht? de voordracht bevatte J.J.Verhaegh en J.van Oijen en die voor de open plaats in de raad P.de Koning en L.Rutten.5?)

Bij besluit van gedeputeerde staten van 29 September 1820 kreeg de gemeenteraad eindelijk zijn zin, J.J.Verhaegh werd benoemd tot gemeente-ontvanger en P.de Koning tot raadslid. '

In de raadsvergadering van 30 October 1821 werd er geloot voor het

vaststellen van het rooster van aftreding van de raad, met als resultaats

2 januari 1822s G.van Knippenberg, Th.Engels, J.Gielen en schepen
H.A.Verhaegh? 2 januari 1824s W.Verscharen, P.de Koning, J.Peters en schepen
P,van Oijenf 2 januari 1826s W.M.Crommentuijn, J.Winkens, Th.Gisberts en schout

J.M.Engels.59^

Bij besluit van gedeputeerde staten van 21 december 1821 werden de per 2 januari 1822 aftredende raadsleden vervangen door L.Rutten, Th.Nijssen, Th.Leijsten en P.Joosten en werd P.de Koning benoemd tot schepen, '

16

Voor de nieuwe bestuursorganisatie in 1825 kwam er geen verandering meer in de samenstelling van het gemeentebestuur van Helden.

Bij het reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Limburg, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1825, nr, 132, werden de namen schout en schepenen veranderd in burgemeester en assessoren, benamingen, die in de noordelijke provincies reeds sedert de eerste reglementen voor het bestuur der plasbtelandsgemeenten in de verschillende provincies (1815-1819) in gebruik waren. Het plaatselijk bestuur bleef bestaan uit een burgemeester, twee assessoren en een gemeenteraad. De burgemeester werd door de koning benoemd, de assesgoren vanwege de koning door de staatsraad gouverneur der provincie, uit de leden van de gemeenteraad en de gemeenteraad door gedeputeerde staten, na het plaatselijk bestuur te hebben gehoord. De termijn van benoeming voor al deze functionarissen bleef zes jaar, hgrbenoeming was steeds mogelijk. Om de twee jaar trad een derde of ongeveer een derde gedeelte der gemeenteraad af ? de assessoren maak-ten deel uit van het eerste of tweede aftredende derde gedeelte, de burgemeester behoorde tot het laatste.

De gemeenteraad, inclusief burgemeester en assessoren, bestond uit 7 of 9 personen, naar gelang de provinciale staten bepaalden. De gemeentesecretaris werd door de koning op voordracht van de gemeenteraad benoemdj de gemeente -ontvanger door gedeputeerde staten, even-eens op voordracht van de gemeenteraad.

Helden telde in 185 2229 inwoners.
Bij Koninklijk Besluit van 30 juli 1825 werd J.M.Engels benoemd tot
burgemeester? hij legde op 22 augustus d.a.v, de voorgeschreven eed af
in handen van A.H.Michiels van Verduynen, arrondissements en militie-
commissaris in het arrondissement Roermond? de burgemeester werd bij
Koninklijk Besluit ook benoemd tot gemeentesecretaris,
Bij besluit van gedeputeerde staten van 18 augustus 1825 werden tot
assessoren, tevens raadsleden, benoemd! R.Jenniskens en J,Bollen?
tot raadsleden! Th.Gisberts, J.van Oijen, W.Peeters, H.Joosten,
J.Spee en Th.Leijsten? J.J.Verhaegh werd herbenoemd tot gemeente

ontvanger,' Hieruit blijkt dat het aantal raadsleden, inclusief burgemeester en assessoren, door provinciale staten voor Helden op 9 was bepaald.

In de raadsvergadering van 26 augustus 1825, waarin de raadsleden, assessoren, gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger werden geSnstal-leerd, werd het volgende rooster van aftreding vastgesteldi

2 januari 1828s W.Peeters, Th.Leijsten en assessor J.Bollen?
2 januari 1830s Th.Gisberts, H.Joosten en assessor R.Jenniskens?
45) 2 januari 1832i J.van Oijen, J.Spee en burgemeester J.M.Engels. '

Van de op 2 januari 1828 aftredende raadsleden werden W.Peeters en J.Bollen herbenoemd en werd Th.Leijsten vervangen door P.van Oijen bij besluit van gedeputeerde,staten van 28 december 1827? J.Bollen werd weliswaar herbenoemd tot raadslid doch niet tpt assessor, hij werd als zodanig bij besluit van de provinciaal-gouverneur van 9 januari 1828 vervangen door net nieuwbenoemde raadslid P.van Oijen* ' Bij besluit van gedeputeerde staten van 28 december 1829 werden de aftredende raadsleden Th.Gisberts en H.Joosten herbenoemd en werd het aftredende lid R.Jenniskens vervangen door, L.van de Mortel? bij het-zelfde besluit werd J,van Oijen, die ontslag nam per 2 januari 1830, vervangen, door J.Janssen? bij besluit van de provinciaal-gouverneur van 31 december 1829 werd de aftredende assessor R.Jenniskens vervangen door Th.Gisberts, '

Bij de Belgische opstand in 1830 stond bijna geheel Limburg aan de zijde van onze Zuiderburen, Ook Helden "heeft negen jaar lang, 1830-1839, deel uitgemaakt van het nieuwe Belgische Koninkrijk. Als ge-volg van de af scheiding ontstond er een. nieuwe bestuursregeling voor de plattelandsgemeenten. Ingevolge het besluit van het gouvernement provisoire van 8 October 1830^ ' moesten de notabelen (zij die een be-paalde som in de belasting betaalden en zij die een vrij beroep uit-oefenden) een burgemeester, assessoren en raadsleden kiezen. Over de "termijn van benoeming werd in dit besluit niet gesproken, Het besluit van het gouvernement provisoire van 28 October bepaalde, dat de gemeentesecretaris zou worden benoemd door de ge-meenteraadsleden en de gemeente-ontvanger door de gouverneur der provincie uit een voordracht van 3 kandidaten door de gemeenteraad.

In Helden, dat volgens de gemeentebegroting van 1831, op 25 September 1830 vastgesteld, 2430 inwoners telde, vond de bij besluit van het provisoir gouvernement van Belgie*, d.d. 8 October 1830, voorgeschreven verkiezing van burgemeester, assessoren en raadsleden plaats op 30 October 1830.

Aan de eerste verkiezingen in Helden namen de volgende 81 notabelen deeli (Th.Knippenbergh, akkerman)? P.van Maris, akkeiJman? M.Rutten, akkerman} J.Jeucken, akkerman? wed,J,Verlinden, akkervrouw? J.Spee, akkerman? wed.Th.Verscharen, akkervrouw? J,Crommentuijn, akkerman? J.Hendriks, timmerman? E.Janssen, timmerman? J.Janssen, timmerman? L.Engels, koopman? J.M.Engels, burgemeester? wed.H.Jansseri, akkervrouw? wed.P.Timmermans, akkervrouw? P.van Oijen, assessor? A,Joos— ten, akkerman? J.Wilms, akkerman? M.Dirks, akkerman? P.Grommen, akkerman? P.van Enkevort, akkerman? Th.Cremeren, akkerman? H.Joosten, akkerman? J.Groenen, akkerman? J.Verhaegh, akkerman? P.F.Buijs, pastoor? W.Janssen, akkerman? F.Engels, akkerman? (P.Joosten, akkerman)? wed, J.van Oijen, akkervrouw? wed.W.Gommans, akkervrouw? J.Bollen, mole-naar? G.Hermkes, smid? F.Stammen, looier? L.Wouters, looier? (W.Pee-ters, akkerman)? J.de Groot, blauwverver? ThiRutten, blauwverver? (S.Korsten, looierj F.Engels, akkerman? Th.van den Beuken, akkerman? P.Versondert, akkerman? P.van Oijen, heelmeester? F.Knippenbergh, akkerman? K.Peeters, bakker? J,van Oijen, koopman? wed.P.de Koning, rentenierster? F.L.Meijer, ontvanger? L.van de Mortel, herbergier? P.Verhaegh, koopman? G.Hillen, smid? M.L.Hoemoet, pastoor)? Th.Gis-berst, assessor? J.Wijnkens, brouwer? (wed.M.Crommentuijn, brouwster? wed.H.Willems, tapster? J.Janssen, akkerman? J.Coumans, akkerman); W.Verscharen, akkermans (Wed.J,Knippenbergh, akkervrouw)? S.Lemmen, akkerman5(Th.Lemmen, akkerman? W.Gommans, akkerman? F.Keeren, sla-ger)? A.Korsten, akkerman? W,van Oijen, particulierj wed.M.Driessen, akkervrouw? G.van Knippenberg, akkerman? Th.Nijssen, akkerman? M.Hendriks, timmerman? wed,P.Steeghs, akkervrouw? A.Verlinden, akkerman? wed.M.Gommans, akkervrouw? (R.Jenniskens, akkerman)? wed.A« Buijs, rentenierster? wed.B.Nijssen, akkervrouw? J.H.Janssen, akkerman? (S.de Koning, kapelaan)? A,van den Brand, kapelaan? B.M.van Oijen, onderwijzer en J.Coenders, onderwijzer, De tussen haakjes vermeldde kiezers namen alleen deel aan de verkiezing van de leden der gepeenteraad, niet aan de verkiezing van de burgemeester en assesso* ren.

De vergadering der notabelen kwam -bijeen. onder voorzitterschap van de oudste notabele, de heer Andries Joosten, akkerman, geassisteerd door "de Heeren Jan Bollen,.Molenaar, Stephanus Napoleon de Koning, kapellaan, als plaatsvervanger van MevrouWPetronella van Zail, weduwe Pieter de Koning, Renteniersse, Jacob van Oijen en Pieter Ver-haegh, beide stookers, alle wonende binnen deze gemeente, zijnde de vier hoogst belasten, als stemopnemers, waar van de Heer Jacob van Oijen als Jongste tot Secretaris". Allereerst ging men over tot de keuze van "een president, vier stemopnemers en een Secretaris ten definitive". Met 81 stemmen ieder werden gekozen tot presidents Martin Leonard Hoemoet, pastoor "der succursale te Helden"? 1e stemopne-mers Pieter Francis Buijs, pastoor "der auxiliaire te Helden"? 2e stemop-nemers Stephanus Napoleon.de Koning, kapelaan? 3e stemopnemers Antoon van den Brand, kapelaan? 4e stemopnemers Jan Michael Engels, burgemeester en tenslotte tot secretariss Jan Jozef Verhaegh, gemeente-ontvanger,

Vervolgens ging men over tot de verkiezing der raadsleden, die het volgende resultaat opleverdes

Spee Jan, akkerman, 49 stemmens
Engels Jan Michael, burgemeester, 51 stemmen?
van Oijen Pieter, assessor, 56 stemmen?
Gisberts Thomas, assessor, 72 stemmen?
van de Mortel Louis, herbergier, 75 stemmen?
Joosten Hendrik, landmeter, 50 stemmen?
Janssen Jan, timmerman, 49 stemmen?
Peters Nioolaas, bakker, 76 stemmen?
Korsten Silverster, looier, 48 stemmen?
Grommentuijn Jan, akkerman, 5 stemmen?
van Oijen Jacob, koopman, 30 stemmen?
Jenniskens Renier, koopman, 30 stemmen?
Engels Frans, akkerman, 28 stemmen.
Hillen Gerard, smid, 26 stemmen?
Joosten Peter, akkerman, 28 stemmen?
Janssen Jacob, akkerman, 29 stemmen?
Meijer Frans Louis, ontvanger, 5 stemmen?
Knippenbergh Francis, akkerman, 5 stemmen
van Oijen Pieter, dokter, 3 stemmen?
Joosten Hendrik, pachters akkerman, 1 stem?
Knippenbergh Theodoor, akkerman, 1 stem?
Joosten "als onbekend buiten aanmerking gebleven", 1 stem?
Bollen Jan, molenaar, 1 stem.

Ten slotte ging men over tot de verkiezing van een burgemeester en twee assessoren uit de zojuist gekozen raadsleden, te wetens J.Spee, J.M.Engels, P.van Oijen, Th.Gisberts, L.van de Mortel, H.Joosten, J.Janssen, N.Peters en S.Korsten, Deze verkiezing, waaraan nog slechts 54 stemgerechtigden deelnamen, leverde als resultaat ops

Jan Michael Engels, oud burgemeester, als burgemeester 54 stemmen?
Petrus van Oijen, oud assessor, als assessor 54 stemmen?
Thomas Gisberts, oud assessor, als assessor 54 stemmen,

Het proces-verbaal van de verkiezingen werd besloten met enkele op-merkingen, gemaakt door de president, pastoor Hoemoet, tijdens d%ze verkiezingen. Ten eerste merkte hij op dat de weduwe P.Jacobs, die f 21,26 belasting had betaald, op de lijs.t van de ontvanger was ge-bracht, doch niet voorkwam op de definitieve kiezerslijst. Het ge-meentebestuur antwoordde hierop dat de weduwe slechts een zevende deel van de goedereri van haar overleden man bezat en zpdoende lang niet toekwam aan de vereiste belasting van / 10. Vervolgens merkte de president op dat de ontvanger A.Korsten op zijn lijst had gebracht en dat het gemeentebestuur hem ook op de definitieve kiezerslijst had bijgevoegd, bevens wed.M.Driessen, G.van Knippenberg, Th.Nijsten en M.Hendriks "welke alle vijf ieder beneden de. / 10 in de belastingen zouden betalen, en waarom de heer president omtrent het einde der eerste stemopneming, wanneer zijn Ed. gezien had, dat zijne partij te kortschot, verklaarde de kiezing van nulle en geene waarde te houden, en de vergadering verlaten heeft". Het antwoord van de gemeente op deze aantijging luidde dat de bijgevpegde kiezers de vereiste belasting betaalden "als blijkt uit de definitieve lijst der kiezers? hebbende niet kunnen onderzoeken in hoeverre de lijst van den ontvanger nauwkeurig was, maar wel resulteert uit de gedane re-clamatien, dat hij wel tien bevoegden als kiezers van die lijst heeft afgelaten, welke alle volgens meening tegen zijne partij stemmen? terwijl de wed.Peter Jacobs door den Burgemeester terug gelaten onder no 1 genoemd, volgens. meeningen wel zeker voor de partij van den Burgemeester stemt,", Vervolgens werd nog gezegd. dat de reclamaties voor de aanvang der verkiezingen hadden moeten worden gemaakt en dat de stemmen van de vijf genoemden, ook al zouden zij niet stemgere.ch-tigd zijn, geen inyloed kunnen hebben op de einduitslag van de verkiezingen, zodat "de stemopnemingen van heden in alle val wettig en geldig moeten beschouwd worden", Tenulotte werd nog meegedeeld dat er acht is geslagen op de opmerking dat bij de eerste stemming "op den gekozen onder no 13 Frans Engels eenige stemmen zijn gevallen die iets onduidelijk waren".

Het proces-verbaal van de eerste verkiezingen te Helden werd gete-kend door "het gemeentebestuur en eenige voorname goede burgers kiezers", daar president Hoemoet en stemopnemer de Koning het weigerden te tekenen,-*1'

In een brief van nog diezelfde 30 October tekenden president Hoemoet en diverse kiezers protest aan tegen deze verkiezingen in een brief aan de Staatsraad Gouverneur der provincie Limburg? zij schreven o.a. letterlijki "Er wierd bij opneming van stemmen ondervonden dat er stemde daar toe niet geregtigd? bij opening van een gesloten kistje wierden bevonden namen die op verschillige konden toegepast werden? den President alle deze nulleteiten opserveerende verklarende te langen laatste alle tot hier aangedane zaken van geene kracht en heeft niettegenstaande den keus op het verlangen van de Heer J.M.En-gels zijnen voortgang gehad in afwezendheid van den President en van een groot getal stemgeregtigde uit de kom van het dorp", Na gevraagd te hebben de verkiezingen ongeldig te verklaren en nieuwe verkiezingen uit te schrijven besloten ze de brief alduss "daarenboven noch oedmoediglijk verlangen dat Z.E, mogt daar stellen, dat de Burgemeester in de kom van de gemeente moet woenachtig zijn. In afwachting van een gunstige dispositie noeme wij ons met de grootste achting", '

22

Hun protestschrijven haalde echter niets uit, er kwamen geen nieuwe verkiezingen, zodat op 13 december 1830 het volgende gemeentebestuur in functie trads J.M. Engels, burgemeester, P.van Oijen en Th.Gisberts,

assessoren, L. van de Mortel, H.Joosten, J.Janssne, N.Peters, S.Korsten en J.Spee, raadsleden. JJJ

Op deze verkiezingen is hier zo uitgebreid ingegaan, niet alleen om-dat het de eerste zijn in de gemeente, maar ook* omdat er zeer duide-lijk e'en partijstrijd uit naar voren kdmt, een partijstrijd, die zo hevig was, dat er zelfs ernstige onlusten uit voortvloeiden. Zo werd er daags na de verkiezingen, op 31 October fs avpnds, een aanval ge-daan op het huis van assessor Thomas Gisberts? het op 1 november d.a.v, opgemaakt proces-verbaal van* deze gebeurtenis vermeldts "dat gister anvond tusschen 9 en 10 uren, zich eene bende kwaadwilligen vervoegd heeft aan zijn (Gisberts) huis, die geschreeuWen getier maakten en verscheide kaai stenen op de deur van zijn huis geworpen hebben, zoodanig dat hij alien ogenblikken vreezde de deur in stuk-ken te zien springen, daartegen dezelve geworpen is met verschillende soorten van steenen, waaronder eenen ter zwaarte van nagenoeg vijf

5 a ) nedr ponden". ^'.

In de nacht van 1 op 2 november moest het schoollokaal te Helden het ontgelden, de klink van de deur werd besmeurd met "eene partij stront of menschendrek". •*' Op 4 november in de avonduren braken er weer on-geregeldheden uit. Een schreeuwende menigte, bewapend met knuppels en aangevoerd door de klerk van ontvanger F.L.Meijer (die slechts 5 stemmen verwierf bij de raadsverkiezingen), G.J.Merrij, weigerde die avond de nachtwacht de toegang tot het dorp, zij zouden de nachtwacht zelf wel waarnemen. Het geschreeuWen getier duurde die avond tot ongeveer 12 ^ '

In een brief van 24 november 1830, gericht aan de vrederechter van het kanton Horst, merkte de burgemeester over deze onlusten o,a, ops "Dat dezelve alleenlijk voortvloeijen uit eene jalousie van eene partij in'gezetenen, dewelke met een groote minderheid van stemmen burg,, assessoren en leden van het plaatselijk bestuur willen zijn en dewelke meenen de kiezing naar hunnen zin te moeten kunnen dwingen (...,)?

23

De assessor Gisberts waarbij de straatschenderijen, en de onderwijzer van Oijen aan welker school zoo schandig bedrijf plaats gehad hebben, waren beide degenen, die zich niet hebben willen laten leiden door gemelde partij bij het kiezen van leden des gemeentenbestuurs, zij worden derhalve mishandeld en tot heden zenden men uit dien hoofde bijna geene kinderen meer ter school van dezen onderwijzer", /

Inmiddels was de hevige strijd echter gelukkig al weer geluwd. In een brief van 30 november 1830 werden als kandidaten voor de post van gemeente-ontvanger voorgedragens J.J.Verhaegh, J.Janssen en J.Joosten. •* ' Bij schrijven van de burgemeester van 2 februari 1831 werd een nieuwe voordracht ingestuurd, waarvgn de namen echter niet bekend zijn

Tot gemeentesecretaris werd L.Engels benoemd, die bij schrijven van

ech-i

62) volgd door B.M.van Oijen, '

Hit een brief van de burgemeester, gericht aan de commissaris, d.d, 22 September 1831, blijkt dat de gemeente Helden toen exact 448 huizen en hutten telde, >)

Op 14 October 1834 vond er weer een verkiezing van raadsleden plaats ter vervanging van H.Joosten en L.van de Mortel? bij deze verkiezing, waaraan slechts 26 kiesgerechtigden deelnamen, werden W.Janssen en A.Verlinden met algemene stemmen tot hun opvolgers gekozen. '

Met de Belgische gemeentewet van 30 maart 1836 ' traden nieuwe be-palingen in werking en vervielen ipso facto de zo juist genoemde gou-vernementsbesluiten. In deze wet werd de gemeenteraad, niet meer de burgemeester, op de voorgrond geplaatst, De raadsleden werden door de kiesgerechtigde inwoners (censuskiesrecht) gekozen, en wel recht-streeks? de burgemeester en schepenen Werden door de koning uit de leden van de raad benoemd. De zittingstermijn der raadsleden, even-als die van burgemeester en schepenen, was zes jaar, maar de in wijze van aftreding kwam enige verandering? deze zou om de drie jaar plaats hebben, de helft der raadsleden trad dan tejkens af? de schepenen zouden voor de helft bij de eerste reeks behoren, voor de helft bij de tweede en de burgemeester bij de tweede.

Het aantal raadsleden, inclusief burgemeester en schepenen, bedroeg 7 in gemeenten beneden 1.000 inwoners, 9 in die van 1.000-3,000 inwoners, 11 in die van 3»000-10.000 etc..,,.. en tenslotte 31 in die van 70,000 en meer inwoners.

De gemeentesecretaris werd volgens de gemeentewet van 30 maart 1836 door de gemeenteraad benoemd, welke benoeming moest worden goedge-keurd door de deputation permanente du conceil provincial. De eerste benoeming van de secretaris geschiedde door het gouvernement. De gemeente-ontvanger werd eveneens doo:? de gemeenteraad benoemd onder goedkeuring van de deputation permanente du conceil provincial.

Helden, dat volgens de gemeentebegroting van 1837, opgemaakt op 12 October 1836, 2571 zielen telde, kreeg een gemeenteraad van 9 leden. Bij de verkiezingen op 14 juli 1836 werden J.M.Engels, P.van Oijen, Th.Gisberts, L.Neessen, S.Rutten, A.Driessen, J.Wilms, S.Kors-ten en H.Joosten tot raadsleden gekozen, Bij Koninklijke Besluiten van 14 »ctober 1836 werden J.M.Engels tot burgemeester en Th.Gisberts en P.van Oijen tot schepenen benoemd. Allen legden op 19 november d.a.v. de voorgeschreven eed af, luidends "Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk", ^' B.M.van Oijen werd weer tot gemeentesecretaris benoemd, hij legde

L 18 69)

ontvanger.

In de raadsvergadering van 19 november 1838 werd er geloot voor de
vaststelling van het rooster van aftreding, met het volgende resul-
taats,

1e reekss A.Driessen, S.Rutten, H.Joosten en schepen P.van Oijen?
2e reekss J.Wilms, L.Neessen, S.Korsten en schepen Th.Gisberts. '

Gedurende de nog resterende Belgische overheersing zou er geen ver-andering meer komen in de samenstelling van de gemeenteraad van Helden,

25

Na de ingevolge het Londens tractaat van 19april 1839' ' tot stand

gekomen vereniging van de tegenwoordige provincie Limburg met de noor-delijke Nederlandse provincies (officieel door de wet van 4 September 1840, Stb,48) werd bij besluit van koning Willem I van 24 September

1.840 de Nederlandse grondwet, zoals die,in dat jaar gewijzigd was, voor het hertogdom Limburg van kracht verklaard, .

Voordien echter waren er al voorlopige bestuursmaatregelen getroffen
o.a. dat alle bestaande en werkzame ambtenaren, zonder onderscheid
of uitzondering, in de weder in het bezit genomen landstreken v§n Lim
burg, aanvankelijk en tot zolang daaromtrent nader zou zijn beschikt,
hun bedieningen bleven ultoefenen. Ofk na de van kracht verklaring
van de grondwet (24 September 1840) kwamen er nog verschillende wet-
ten omtrent het plaatselijk bestuur in de provincie tot stand.
We vatten deze besluiten en wetten voor wat betreft de benoeming van
burgemeester, schepenen, raadsleden, secretaris en ontvanger gemaks-
halve als volgt kort samens
.••••..

De burgemeester bleef benoemd worden door de koning,

•^e schepenen werden benoemd door de commlssarissen, belast met het
voorlopig bestuur, later door de Staatsraad Gouvemeur van het her-
togdom,, > .

De raadsleden werden benoemd door de commissarissen, belast met het voorlopig. bestuur, en vanaf 28 September- 1841 door de gedeputeerde staten, .„'-••>

De secretaris werd benoemd door de koning,

De pntvanger werd benoemd door de commissarissen, belast met he* voorlopig bestuur, en later door de Staatsraad Gouverneur van het hertogdom.

In de samenstelling van het plaatselijk bestuur van Helden (2568 in
woners volgens de begroting van 1840'5')vond geen wijziging plaats
toen Limburg weer onder Nederlands bewind kwamj het bleef bestaan uits
J.M.Engels, Iburgemeester, P.van Oijen en Th.Gisberts, schepenen,
S.Korsten, L.Neessen, S.Rutten, A.Driessen, J,Wilms en H.Joosten,
raadsleden. .

Bind 1839 nam raadslid J.Wilms ontslag. '

26

Bij Koninklijk Besluit van 24 december 1842 werd J.M. Engels herbenoemd tot burgemeester? hij legde op 9 januari 1843 de voorgeschreven eed af in handen van de gedelegeerde districhts en militie commissaris H.F.Michiels van Verduijneri. (J'

Bij besluit van gedeputeerde staten van 17 januari: 1843 werden Th. Gisberts en L.Neessen herbenoemd als raadsleden en werd S.Kprsten

vervangen door F. Knippenbergh, die 'deze benoeming echter weigerde te aanvaarden. '

Th.Gisberts werd bij besluit van de staatsraad gduverneur van 25 januari 1843 eveneens als schepen herbenoemd,

In januari 1843 werd aan H.Joosten eervol ontslag verleend als raads-

Bij besluit van gedeputeerde staten van 9 juni 1843 werden J..Janssen en, H.Joosten (zoon) benoemd tot raadsleden, van wie de laatste weigerde de benoeming te aanvaarden? bij besluit van 23 juli 1844 werd het overleden raadslid P.van Oijen vervangen door J.F, Joosten en werd

J, Crommentuijn benoemd i.p.v. F. Knippenbergh, die zijn benoeming in 1843 niet had aanvaard* ' '
S.Rutten werd bij besluit van de staatsraad gouverneur van 24 juni
1844 benoemd tot schepen als opvolger van de overleden P.van '
Nadat B.Segers bij besluit van gedeputeerde staten van 10 September
1844 was benoemd tot raadslid i.p.v0 H.Joosten (zoon), die zijn benoeming In 1843 had geweigerd aan te nemen, beschikte Helden eindelijk weer (sinds eind 1839) over een voltallig bestuur, te wetens : J.M. Engels, burgemeester, Th.Gisberts en S.Rutten, schepenen, L.Neessen, A.Driessen, J.Janssen, J.F, Joosten, J. Crommentuijn en B.Segers, raadsleden.

Bij besluit van gedeputeerde staten, d.d. 2 januari 1846, werden A.Driessen, B.Segers, J.F. Joosten en S.Rutten herbenoemd tot raadsleden, terwijl S.Rutten bij besluit .van de staatsraad gouverneur

van 7 januari 1846 eveneens werd herbenoemd tot schepen.

84) Op 10 maart 1846 overleed burgemeester J.M. Engels, ' Bij Koninklijk

Besluit van 25 September 1846 werd J.J.Verhaegh benoemd tot zijn opvolger onder de verplichting zijn ontslag in te dienen als gemeente-ontvanger, '

27

Voor de post van gemeente-ontvanger werden J.F.Joosten en J.Janssen voorgedragen bij raadsbesluit van 18 december 1846? benoemd werd bij besluit van de gouverneur, d.d. 11 februari 1847, J.Janssen, die,op 86 i 24 maart d.a.v, de voorgeschreven eed aflegde. ' J.Janssen, die sinds 1843 raadslid was, werd als zodanig bij besluit van gedeputeerde staten van 16 april 1847 vervangen door H.Joosten, ''
Bij Koninklijk Besluit van 30 december 1848 werd J.J.Verhaegh herbenoemd tot burgemeester, terwijl Th.Gisberts, H.Joosten, L.Neessen en J.Crommentuijn bij besluit van gedeputeerde staten van 21 maart 1849 werden herbenoemd tot raadsleden en Th.Gisberts bij besluit van de
gouverneur, d.d. 9 mei 1849,werd herbenoemd tot schepen. '

De grondwet van 1848 en de daardoor geSiste gemeentewet van 29 juni 1851, Stb.85, stellen de raad aan het hoofd van de gemeente. Het bestuur van elke gemeente bestaat uit een gemeenteraad, een college van burgemeester en wethouders en een burgemeester, De leden van de raad worden gekozen door de inwoners der gemeente volgens census-kiesrecht. De raadsleden hebben zitting gedurende 6 jaar? een derde van hen treedt om de twee jaar af en zijn weer herkiesbaar. De wethouders worden door de raad uit zijn midden benoemd? ze worden gekozen voor 6 jaar, de helft treedt om de drie jaar af en zijn weer herkiesbaar. De burgemeester wprdt door de koning benoemd voor de tijd van 6 jaar? hij kan na verloop van die tijd herbenoemd worden. Het aantal raadsleden bedraagt, onverschillig of de burgemeester al dan niet lid van de raad is, 7 in gemeenten beneden de 3«000, 11 in gemeenten van 3iOOO-6.000, 13 in gemeenten van 6,001-10.000 inwoners etc..... en tenslotte 45 in gemeenten boven de 200,000 inwoners. De gemeentesecretaris wordt door de raad, op voordracht van burgemeester en wethouders, benoemd, geschorst of ontslagen. De burgemeester, tot secretaris benoemd, wordt als zodanig niet dan met goedkeu-ring van de Kroon geschorst of ontslagen. De gemeente-ontvanger wordt eveneens door de raad, op voordracht van burgemeester en wethouders, benoemd, geschorst of ontslagen.

28

Helden kreeg een raad van 7 leden? het telde blijkens een brief van de burgemeester aan de controleur der directe belastingen te Venlo, d.d. 6 mei 1851, volgens de laatste volkstelling 2679 inwoners, als volgt over de gemeente verdeelds Dorp(kom) 294, Stogger 194, Onder en Eindt 227, Zandberg en Hei 244, Keup en Echgel 274, Kapel(kom) 355, Vosberg 334, Everlo 236, Beringe 350 en Hub 171,°°''

De eerste verkiezingen van de gemeenteraad van Helden onder Nederlands bewind hadden plaats op 9 en 10 September 1851, op 9 September werden de stembriefjes ingeleverd, op 10 September geopend. Hit het "Proces-verbaal van de opening der stembriefjes, welke ter benoeming van ze-ven Leden van de Gemeenteraad van Helden den 9 September 1851 zijn ingeleverd", opgemaakt op 10 September, blijkt dat er 425 geldige stemmen werden uitgebracht, als volgt over de kandidaten verdeelds S.Rutten 51, L.Janssen 43, P.van Oijen 40, P.Rutten 37, J.Crommentuijn 35, J.J.Verhaegh 33, R.Jenniskens 32, J.Lormans 27, J.Wilms 22, G.van den Beuken 17, M.van Wis 15, Th.Gisberts 14, S.Smolders 9, J.G.Wijnckens 9, G.Versondert 8, P.van Oijen 6, W.Peters 3, W.Mertens 3, B.Segers, P.van Oijen, J.H.Janssen, J.H.Janssen, M.Hendrix, G.Jeucken, A.Verlinden, alien 2, L.Hermkes, S.Korsten, F.Engels, G.van 't Groe-newolt, G.H.Engels, J.Joosten en A.Gommans, alien 1, Daar slechts de heren S.Rutten, L.Janssen en P.van Oijen de vereiste volstrekte meer-derheid van stemmen hadden verkregen, waren zij de enige drie die direct tot raadsleden waren gekozen? voor de overige 4 plaatsen moest er een herverkiezing plaats vinden tussen de 8 personen die'na de 3 gekozenen de meeste stemmen hadden verworven, '

Uit deze verkiezingsuitslag kunnen we reeds condluderen dat Thomas Gisberts, die sinds 1804 onafgebroken deel had uitgemaakt van de gemeenteraad en sinds 1830 ook onafgebroken wethouder was geweest, niet meer zou terugkeren in de raad, daar hij net niet genoeg stemmen had vergaar'd om deel te nemen aan de herstemming.

De herstemming had plaats op 23 en 24 September 1851? de 315 geldige stemmen werden als volgt uitgebrachts P.Rutten 72, J.J.Verhaegh 49, G.van den Beuken 49, J«Wilms 48, R.Jenniskens 37, J.Lormans 35, M,van

Wis 22 en J.Crommentuijn 3, zodat de eerste vier, P.Rutten, J.J.Verhaegh, G.van den Beuken en J.Wilms tot raadsleden waren gekozen, '

29

De nieuwe gemeenteraad kwam op 1 October 1851 voor het eerst in vergadering bijeen? nadat de geloofsbrieven der leden waren onderzocht en in orde bevonden werden zij alle 7 toegelaten. '

In de raadsvergadering van 21 October d.a.v. werd G.van den Beuken tot wethouder benoemd'^'? ook S.Rutten werd door de raad tot wethouder benoemd.

J.J.Verhaegh, die aanvankelijk burgemeester bleef, werd in 1852 als zodanig opgevolgd door J.H.Janssen, die hem ook opvolgde als raadslid. Blijkens een brief van de burgemeester aan gedeputeerde staten, d.d,22 december 1851, werd J.Janssen herbenoemd tot gemeente-ontvangeren werd A.Nijssen benoemd tot gemeentesecretaris, '

Met het volgend schrijven van 21 januari 1852, gericht aan burgemeester en wethouders, nam de oud secretaris ontslags "Daar er door vier Leden van den Gemeente-raad /de meerderheid/ een andere Secretaris dan ik benoemd is, zoo is het, dat ik vermeen tF.W.Ed. te moeten in kennis leggen, zoo als geschiedt bij deze, dat ik dien tengevolge heden ophoud met de aan de betrekking van Secretaris dezer Gemeente

verbonden werkzaamheden waar te nemen en uit te oefenen. De aftredende Secretaris van Helden, B,van Oijen", '

In de raadsvergadering van 31 augustus 1852 werd het volgende rooster van aftreding voor de raadsleden vastgestelds

September 1853s J.H.Janssen en J.Wilms?
September 1855s P.Rutten en P.van Oijnen?

September 1857s L.Janssen, S.Rutten. en G,van den Beuken," ' Het in dezelfde vergadering vastgestelde rooster van aftreding der wethouders bepaalde dat S.Rutten op de eerste dinsdag van September 1854 zou aftreden en G.van den Beuken op de eerste dinsdag van September 1857.97^

30

De grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851 zijn, met inbegrip van hun vele wijzigingen, nog steeds de grondslag voor de huidige samenstelling van het plaatselijk bestuur. De voomaamste wijzigingen in verband met het hierboven behandelde zijns het algemeen kiesreoht, de zittingsperiode van 4 jaar voor zowel de gemeenteraad als de wethouders en de afschaffing van de periodieke aftreding.

Bij adressen van 12 februari en 2 mei 1866 wendde de gemeenteraad van Helden zich tot koning Willem III met het verzoek om "vergunning tot het aannemen van het Rijkswapen omgeven van het randschrift "gemeente-bestuur van Helden" (Limburg) als wapen der gemeente". Op 15 januari 1867 schreef de commissaris van de konlng in het hertogdom Limburg, op uitnodiging van de minister van justitie, n.a.v.deze adressen aan het college van burgemeester en wethouders dat de koninklijke beslui-ten van 3 januari 1818 en 4 maart 1823 net toekennen van het rijkswapen aan een gemeente niet toelieten? hij gaf de raad in overweging de koning vergunning te vragen om het beeld van St.Lambertus als ge-meentewapen te mogen voeren, indien gewenst met de kleuren van het rijkswapen. Bij beschikking van de minister van justitie van 28 September 1867 werd aan de gemeente Helden het volgende wapen verleends "een schild van lazuur, beladeri met een naar voren gekeerden St.Lambertus in bisschoppelijk gewaad van goud, houdende in de linkerhand een zwaard en eene palmtak en in de regterhand eene bisschopsstaf, alles van goud, het geheel omgeven van het randschrifts "Gemeentebestuur van Helden" (Limburg)," '

In 1864 begroette de gemeente haar 3000e inwoner, op 1 januari van dat jaar telde ze 2986 zielen en op 31 december 3060, 157° mannen en 1490 vrouwen. '' Toch zou het nog tot 1872 duren, toen het inwoners-aantal op 1 januari van dat jaar inmiddels al gestegen was tot 3310, vooraleer het aantal raadsleden werd uitgebreid tot elf, Er waren twee verkiezingen nodig, op 16 en 30 juli 1872, om de raad voltallig te krijgen, daar de eerste stemming geen enkele kandidaat de vereiste volstrekte meerderheid verschafte, ' Nadat de nieuwgekozen raadsleden in de raadsvergadering van 3 September 1872 waren gelnstalleerd, bestond het plaatselijk bestuur van Helden uits J.H.Janssen, burgemeester en tevens raadslid, S.Rutten en G.van den Beuken, wethouders, P.Jeucken, P.J.Rijs, P.L.H.Jenniskens, B.Segers, L.Hermkes, A.A.L. Haffmans, P.van Oijen en M.Derix, raadsleden, '

Bij Koninklijk Besluit van 12 november 1890 werd aan J.H.Janssen op zijn verzoek met iugang van 20 november d.a.v. eervol ontslag ver-leend als burgemeester van Helden. 5' Bij Koninklijk Besluit van 28 januari 1891 werd J.W.J.Janssen tot zijn opvolger benoemd? deze werd in de raadsvergadering van 7 februari d.a.v. gejnstalleerd, ' Daar de nieuwe burgemeester een half broer was van de toenmalige wethouder J.W.H.Specken hield deze laatste van rechtswege op lid van de raad te zijn en wel krachtens artikel 21 der gemeentewet, dat voorschreef dat er geen bloedverwantschap in de tweede graad mag be-staan tussen de burgemeester en de leden van de raad. ' Wethouder Specken legde zich echter niet zonder meer neer bij dit ontslag? in de raadsvergadering van 2 februari 1891 bood hij de raadsleden een rekest aan ter ondertekening, gericht tot de koningin-weduwe, regentes, "waarin hij zijnen afgelegden werkkring blootlegde en het hem zeer bevreemde, dat zonder gegronde redenen art.21 der Gem. wet op hem toegepast wierd"? alle aanwezige raadsleden, te wetens P.L.H.Jenniskens, M.Derix, M.Verlinden, G.Janssen, B.Zegers, Th.Ver-haegh, J.H.Beurskens en L.Hermkes (alleen A.A.L.Haffmans was afwe-zig) verklaarden zich ogenblikkelijk bereid dit rekest mede te on-dertekenen en te steunen, ' Op 18 februari 1891 werd aldus beschikt op dit rekests "De Minister van Binnenlandse Zaken, Krachtens mach-tiging van 6 Februari j.l. No 53, beschikkende op een klacht van den Raad der gemeente Helden over eerekrenking van den wethouder J«W.H« Speoken« doordien een ander tot Burgemeester dier gemeente is benoemd en het gevolg daarvan zal zijn, dat die wethouder, krachtens art.21 der Gemeentewet, geen lid van dien Raad kan blijven? Geeft, namens de Koningin-Weduwe, Regentes, aan adressant te kennen, dat het aan-gehaalde wetsartikel niet bedoelt de keuze van een burgemeester te beperken, terwijl voorts in de omstandigheid, dat een wethouder niet tot burgemeester wordt benoemd, geen eerekrenking voor dien wethouder gelegen is, zoodat zijn klacht ongegrond is." '

32

Op 1 januari 1900 telde de gemeente Helden 4259 inwoners, 2178 van het mannelijke en 2081 van het vrouwelijke geslacht, ' Het plaatselijk bestuur was ^ij de eeuwwisseling als volgt samengestelds J.W.J. Janssen, burgemeester en raadslid, G.Janssen en J.H.Versondert, wethouders, P.M.Rutten, O.M.F.Haffmans, J.A.Willemsen, C.Engels, J.Ger-ris, J.Stappers, Th.Hermkes en P.J.Koch, raadsleden, "' Bij Koninklijk Besluit van 17 September 1914 werd met ingang van 21 September d.a.v. op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan J.W,J. Janssen als burgemeester '? hij zou eohter wel lid van de gemeenteraad blijven, zelfs onafgebroken tot aan het verdwijnen van de raad onder de Duitse bezetting in 1941? van 1919-1941 bezette hij tevens een van de beide wethouderszetels.

Bij Koninklijk Besluit van 2 december 1914 werd O.L.P.van de Loo tot burgemeester van Helden benoemd? hij zou dit echter maar kort blijven, want bij Koninklijk Besluit van 11 februari 1916 werd hem reeds eervol ontslag verleend m.i»v, 21 februari van dat jaar, ' F.P.M.van Cann werd bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1916 tot zijn opvolger benoemd? hij zou officieel burgemeester van Helden blijven tot 1 augustus 1946, met ingang van welke datum hem bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1946 eervol ontslag werd verleend? inmiddels was hij echter op 17 mei 1944 door de Duitse Sicherheits-polizei gearresteerd en in September van dat jaar van Vught naar OraniSnburg-Sachsenhausen vervoerd. Blijkens mededeling van gere-patrieerden zou hij in februari 1945 van Sachsenhausen naar Bergen-Belsen zijn getransporteerd? hij keerde niet meer terug uit Duitse gevangenschap en is vermoedelijk in maart 1945 overleden, '

Op 1 januari 1931 bedroeg het aantal inwoners van Helden 6179, 3277

•m -z\ mannen en 2902 vrouwen J', zodat de gemeenteraad moest worden uit-

ge breid tot 13 leden. In de raadsvergadering van 1 September 1931 legden de volgende gekozen raadsleden de voorgeschreven eed af in handen van burgemeester F.P.M.van Canns J.W.J.Janssen, J.Gerris, L.Stappers, G.H.Vullings, P.J.Timmermans, G.Kusters, J.van Maris, M.Bos, J.G.H.Mestrum, P.van der Linden, W.Lenders, J.F.Manders en P.J.Kluijtmans? zij kozen J.W.J.Janssen en J.Gerris tot wethou-

33.

Met ingang van 1 September 1941 moesten de werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders en die van de gemeenteraad blijven rusten en ging hun bevoegdheid over op de burgemeester ingevolge verordening no 152/1941 van de rijkscommissaris, Burgemeester en wethouders vergaderden voor het laatst op 28 augustus 1941, de gemeenteraad op 30 augustus 1941

Het plaatselijk bestuur van Helden was als volgt samengesteld toen het voor het laatst bij elkaar kwam!

F.P.M.van Cann, burgemeester?
J.W,J.Janssen, wethouder?
J.Gerris, wethouder?
L.Stappers, raadslid?
G.H.VullingB, raadslid?
P.J,Timmermans, raadslid?
J.van Maris, raadslid?
J.A.Steeghs, raadslid?
J.van Berlo, raadslid?
M.Bos, raadslid?
J.Stals, raadslid?
W.Grommen, raadslid?
J.C.Berkers, raadslid?
W.J.J.Peters, raadslid.117'

Tenslotte volgen hier nog lijsten van schatheffers, burgemeesters (maires, schouten), wethouders (adjoints, assessoren, schepenen), raadsleden, gemeentesecretarissen en gemeente-ontvahgers van Helden.118)

34

Schathefferss

l674/75s W.Engels, W.Roosen, A.Coumans en S.Jannis.
l6?5/76s M.Gomans, W.Versondert, E.Verhaegh en M.van Nijenhuijse.
l676/77s P.Sloots (ten Jongen), N.van Holt, F.Joosten en J.Verspecken.
l677/78! L.Vogels, J.Gomans, S.yan den Boomen en J.Jeucken,
l678/79« P.Jeucken, J.aengen Eijndt, H.Neessen en D.Neessen.
l678/80s P.Gomans en J.Geelen i.p.v. P.Schreurs.
1680/81s P.Crommentuijn en W.Roosen,
1681/82s J.Versondert en P.Clooten,
l682/83s J.Beeren en P.Smollers.
1683/84S W.van Knippenbergh en S.Stimmen.
l684/85s F.Smollers en P.Jeucken.
l685/86s J.Gommans en J.Smollers.
l686/87s G.Smeets en D.van Knippenbergh.
l687/88s H.Hielkens en M.van Nienhuys.
l688/89$ P.Feijen en G.Zeelen.
l689/90s P.Smollers en M.Comans.
1690/91i P.Driessen en J.Timmermans.
1691/92S J.Roosen en G.Jeucken.
l692/93* P.Feijen en D.Janis.
l693/94s G.Zeelen.
l694/95s J.van Knippenbergh en A.de Bruijn i.p.v. J.Corsten,
1695/9$S W.van Knippenbergh,
l696/97« I.Janssen en Th.Joosten.
1697/98S W.Gommans en M.Driessen,
1699« J.Geelen en I,van Daell i.p.v, D.Claes,
1700s M.Gommans en J.Heesen,
1701s I.van Daell, J.Geelen i.p.v. G.Crommentuijn en H.Winckens.
1702s D.Verhaegh en D.Gommans.
1703s P.Feijen, I.van Daell i.p.v. P.Zeelen en G.Verstappen.
1704s J.Beeren en G.Jeucken,
1705! S.Geelen en J.Heesen.
1706s P.Gommans en M.Gommans. 1707-'08s I.Janssen en J.Geelen.
1709-'10s M.Gommans en P.Gommans,
1711s D.Verhaegh en M.Jeucken,
1712s W,van Knippenbergh en J.Heesen i.p.v. J.Verhaegh.
1713s D,Janssen en W.Gommans,
1714! D.Comans en J.Smollers.
1715s G.Joosten en G.Crommerituin,
17165 J.Gijsen en D.Gommans,
1?17s D.Smollers en J.Verscharen,
1718s H.Knippenfeergh en G.Jeucken,
1719s M.Backers en T.Kessels,
1720s W.Jaken, W.Gommans, W,Peters en H.Janssen,
1721s W.van der Cruijs, J.Janssen, W.Engels en S.Linssen,
1722s G.Joosten, G.Crommentuyn, P.Gommans en D.Bollen,
1723s H.Verstappen, D.Janis, J.Gielen en J.Zeelen,
1724? M.Engels, M.Coumans, G.Jeucken en G.Crommentuyn.
1725? J.Beiren, D.Coumans, S.Verhagh en F.Drijssen,
1726s G.Engels, W,van Heughten, D.Engels en J.van Oijen,
1727s M.Engels, P.Engelen, P.Versondert en D.Verhagh,
1728s D.Janssen, W.Verscharen, Th.Jeucken en J.Winckes,
1729s H.Wilms, A.Stammen, J.Versondert en L.Brummans,
1730s S.Roosen, R.Peeters, W.Slodts en J.Janis.
1731s L.Engels, J.Geeven, G.Timmermans en Th.Coumans.
1732s Weduwe Jurgens, A.Verdeuseldonck, D.Daniels en D.Coumans,
1733s M.Roosen, D.Gommans en P.van Heughten,
1734s M.Crommentuyn, J.Cupers, J.Hendrikx en P.Engels,
1735s M.Smolders, M.Crommentuyn i.p.v. S,Wilms, P.Hulskens en F.Drijssen.
1736s M.Smolders en M.Crommentuyn. 1737-'4ls A.Knippenbergh en D.Engels,
1742s J.Gielen en D.Gommans,
1743-'49s D,Engels en A.Knippenbergh,
1750s W»Slodts en J.Verhaegh.
1751-159. d.Engels,
1760s D.Engels i.p.v. A.Knippenbergh, J.Verhaegh, P.Korsten en G.Engels.

36

1761s H.Keiren, D.Gielen, P.Peters en J.Joosten.
1762$ J.Jeucken, P.van Buyken en D,En-gels,
1763s P.Korsten, J.Roosen, M.Knippenbergh en F.Milius*
1764s P.Engels. 1765-'66s M.van Wis.
1767s J.Roosen. 1768-*69s H.F.Cuijpers.
1770s J.Hendrix.
1771* J.Gommans,
1772s S.Smolders. 1773*'74s J.Korsten.
1775s R.Knippenbergh,
1776s R.Knippenbergh i.p.v. J.Hendrickx. 1777.178$ R.Knippenbergh.
1779s J.Hendrickx.
1780s R.Knippenbergh,
1781s P.Verhaegh. 1782-'83$ J.Hendricx,
1784s L.Engels.
1785s M.Verhaegh,
1786s P.Verhaegh. 1787-'89s M.Verhaegh, 1790-«91s ???
1792s L.Engels.
1793s M.Verhaegh.
1794s P.Nabben.
1795s M,van Wis,
1796s P.Nabben,
1797s M.van Wis.
1798s L.Engels en M.Verhaegh^
1799$ M.Verhaegh.

Burgemeesters s

P.van Oijen, 1800-1802. A.M.Hendrix, 1802-1814. J.M.Engels, 1815-1846. J.J.Verhaegh, 1846-1852. J.H.Janssen, 1852-1890. J.W.J.Janssen, 1891-1914, O.L,P.van de Loo, 1914-1916. F.P.M.van Cann, 1916-1946.

Wethouders s

M.van Wis, 1800-1802. P.van Oijen, 1802-1825, H.A.Verhaegh, 1815-1822. P.de Koning, 1822-1825. J.Bollen, 1825-1828, R.Jenniskens, 1825-1830. P.van Oijen, 1828-1844. Th.Gisberts, 1830-1851. S.Rutten, 1844-1877. G.van den Beuken, 1851-1891. Th.Rutten, 1877-1887. J.W.H.Speoken, 1887-1891. M.Verlinden, 1891-1893. G.Janssen, 1891-1919. P.J.Koch, 1893-1899. J.H.Versondert, 1899-1900. M.Verlinden, 1900-1917. J.Gerris, 1917-1941. J.W.J.Janssen, 1919-1941.

Raadliedens

Jeuken, 1800-1801. Gielen, 1800-1801, Crommentuijn, 1800-1801, Timmermans, 1800-1801, Schmoeder, 1800-1801, L.Engels, 1800-1801. F.Engels, 1800-1801. P.Versondert, 1800-1804. W.Keiren, 1800-1804* P.de Koning, 1800-1808. J.M.Thoer, 1801-1803. J.Verschaeren, 1801-1804. W.Gommans, 1801-1804, J.Wijnckens, 1801-1805. A.Steegs, 1801-1806, P.Wilms, 1801-1813. M.Joosten, 1801-1814. P.van Oijen, 1803-1804. L.Crommentuijn, 1804-1807. M.Gommans, 1804-1813. J.Janssen, 1804-1813. S.Stammen, 1804-1815. Th.Gisberts, 1804-1851. Th.Engels, 1808-1822. H.Wilms, 1809-1813. P.van Maria, 1809-1813. P.Timmermans, 1809-1818. G.Lemmen, 1813-1814, J.Jeucken, 1813-1816. J.Winkens, 1813-1825. J.Peters, 1813-1825. H.A.Verhaegh, 1815-1822,

39

J.Gielen, 1815-1822. G.van Knippenberg, 1815-1822, W,Verscharen,1815-1825, W.M.Crommentuijn, 1818-1825. P.de Koning, 1820-1825. L.Rutten, 1822-1825, Th.Nijssen, 1822-1825. P.Joosten, 1822-1825. Th.Leijsten, 1822-1828. R.Jenniskens, 1825-1830, J.Bollen, 1825-1830. J.van Oijen, 1825-1830, W.Peeters, 1825-1830. H.Joosten, 1825-1834, J.Spee, 1825-1836. P.van Oijen, 1828-1844. L.van de Mortel, 1830-1834. J.Janssen, 1830-1836. N.Peters, 1830-1836. S.Korsten, 1830-1843. J.M.Engels, 1830-1846, W.Janssen, 1834-1836. A.Verlinden, 1834-1836. J.Wilms, 1836-1839. H.Joosten, 1836-1843. L.Neesen, 1836-1851. A.Driessen, 1836-1851. S.Rutten, 1836-1877. J.Janssen, 1843-1847. J.F.Joosten, 1844-1851, J,Crommentuijn, 1844-1851* B.Segers, 1844-1851. J.J.Verhaegh, 1846-1852. H.Joosten, 1847-1851.

40

J.Wilms, 1851-1853. P.Rutten, 1851-1861, L.Janssen, 1851-1862. P.van Oijen, 1851-1876. G.van den Beuken, 1851-1891. J.H.Janssen, 1852-1889. P.L.H.Jenniskens, 1853-1893. A.Verlinden, 1861-1863, P.Jeucken, 1862-1881. A.A.L.Haffmans, 1863-1891. P.J.Rijs, 1872-1881, M.Derix, 1872-1891. B.Zegers, 1872-1895. L.Hermkes, 1872-1895. Th.Verhaegh, 1876-1897. Th.Rutten, 1877-1887. M.Verlinden, 1881-1893. J.H.Beurskens, 1881-1893. J.W,H.Specken, 1887-1891. G.Janssen, 1889-1919. P.J.Koch, 1891-1904. C.Engels, 1891-1915. P.M.Rutten, 1891-1924. J.W.J.Janssen, 1891-1941, P.Th.van den Beuken, 1893-1895, J.H.Versondert, 1893-1900. J.A.Willemsen, 1893*1919. Th.Hermkes, 1895-1901, J.Stappers, 1895-1907. O.M.F.Haffmans, 1895-1931. J.Gerris, 1897-1909. M.Verlinden, 1900-1917, P.L.Peeters, 1901-1904. Th.Hermkes, 1904-1908.

41

G.Peters, 1905-1919. H.H.Lintjens, 1907-1919. J.De Bruijn, 1908-1919. F.J.Bruijnen, 1909-1927. P.L.Janssen, 1915-1927. J.Gerris, 1917-1941. H.van Mullekom, 1919-1921. J.H.Hunnekens, 1919-1923. S.T. Janssen, 1919-1923. L.Stappers, 1919-1941. G.H.Vullings, 1919-1941. M.Verstappen, 1921-1923. W.Bos, 1923-1927. H.van Mullekom, 1923-1927. P. J.Timmermans, 1923-1941. S.T.Janssen, 1925-1927, Th.Engelen, 1927-1931. G.Kusters, 1927-1935. M.Bos, 1927-1935. J.G.M.Mestrum, 1927-1939. J.van Maris, 1927-1941. W. Lenders, 1931-1935. J.F.Manders, 1931-1935. P.J.Kluijtmans, 1931-1935. P.van der Linden, 1931-1939, A.H.H.Hagens, 1935-1937. P.J.Reijnders, 1935-1939. L.Janssen, 1935-1939. J.A.Steeghs, 1935-1941. J.van Berlo, 1935-1941. J.G.Absil, 1938-1939. M.Bos, 1.939-1941. J.Stals, 1939-1941. W.Grommen, 1939-1941. J.C.Berkers, 1939-1941. W.J.J.Peters, 1939-1941.

Gemeentesecretarissens

L.Engels, 1819-1825. J.M.Engels, 1825-1830, L.Engels, 1831-1833. B.M.van Oijen, 1833-1852, A.Nijssen, 1852-1864, J.A.Tummers, 1864-1899, P.L.H.Tummers, 1899-1940.

Gemeente-ontvangerss

M.Verhaegh, 1799-1800. L.Engels, 1800-1801, H.Joosten, 1801-1804, Kannegieser, 1804. A.Timmermans, 1804-1820. J.J.Verhaegh, 1820-1846. J.Janssen, 1847-1880. J.H.Janssen, 1880-1909. J.Gerris, 1909-1911. J.A.Janssen, 1911-1954.

go ten s

1) Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen. Helden-Panningen 1974,
biz,20-21.

2) L«A.H.Peters, Pruissisch Gelder in de achttiende eeuw? Enige as-
pecten vatt bestuur en volkshuishouding. Publications de la Socle" te"
Historique et Arche'ologique dans le Limb mrg CV-CVI (1969-1970),
biz.130.

5) L.A.H.Peters, o.c.,biz.154,178,183-184. 4) L.A.H.Peters, o.c.,biz.199-201,

43

Helden, o.c.,biz.10-11
Helden, o.c.,biz.41.
7; Extract uit het leenregister van het Overkwartier van Gelder, bevattende akte van verkoop d.d. 27 november 1673 van de heerlijkheid Helden door de koning van Spanje aan Jan Renier Bouwens van der Boije, heer van Macken, zie onders inv. nr. 8.
Helden, o.c.,biz.34-35.
Helden, o.c.,biz.43,45-46.
10) Dorpsrekeningen van de inkomsten en uitgaven, zie onders inv.
nrs.73-174*
Begroting van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar XI (1802/»03),
zie onders inv, nr, 622.
Lijsten van raadsleden, wethouders, burgemeester, secretaris en
ontvanger, zie onders inv. nr. 783*
Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onders inv,
nr. 789,

Rekening van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar VIII (1799/
1800), zie onders inv, nr, 619.

Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onders inv,
nr. 789.

Idem.

Idem.

18; Register, bevattende de akten van overlijdt, zie onders inv, nr,
2345.
Stukken betreffende het ontslag en de aftreding van raadsleden,
zie onders inv, nr. 796.
Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onden inv.
nr. 789.
Persoonsbundel Engels,J.M., zie onders inv, nr. 849*
Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onders inv. nr.
429.
Register, bevattende de akten van overlijdt, zie onder! inv.
nr. 2345.
Idem.
Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onders inv. nr.
429.
Register, bevattende zowel de akten van gebooarte, als huwelijk
en overlijdt, zie onders inv, nr. 2356.
Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar VIII (1799/
1800)-1818, zie onders inv. nrs.619-636.
Begroting van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar 1819, zie
onders inv. nr. 637*
29). Persoonsbundel Engels,J.M., zie onders inv, nr. 849.
30; Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onders inv.
nr. 789. 31) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder! inv. nr.
429.
Idem. Idem. Idem. Idem, Idem,
44
Idem.

Idem.

Idem.

Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onders inv.
nr. 789.
Afzonderlijke uitgave, niet in het Journal officiel du royaume des
Pays-Bas, uitg. Brussel.
Begroting van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar 1826, zie
onders inv. nr. 644*
Persoonsbundel Engels,J.M., zie onders inv. nr. 849.
Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onder! inv,
nr. 789.
Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onders inv, nr.
430.
Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onders inv.
nr. 789.
%
Idem.
Bulletin officiel des lois et arre'te's royaux de la Belgique,
nr. 7»pg.3-5.
Bulletin ..... de la Belgique, nr.20,pg.4-6.
Begroting van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar 1831, zie
onders inv, nr, 649.
Stukken betreffende verkiezingen van leden van de gemeenteraad,
burgemeester en assessoren gedurende de belgische periode, zie
onders inv, nr, 790,
Idem.
Idem,
Processen-verbaal en politierapporten, zie onders inv. nr. 2136.
Idem.
Idem,
Brievenboek, zie onders inv. nr. 448,
Idem,
Brievenboek, zie onders inv, nr. 449.
Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar 1830-1836,
zie onders inv. nrs.648-654.
Persoonsbundel Engels,L., zie onders inv. nr. 850.
Begroting van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar 1834, zie
onders inv. nr. 652.
Brievenboek, zie onders inv. nr. 449.
Stukken betreffende verkiezingen van leden van de gemeenteraad,
burgemeesters en assessoren gedurende de belgische periode, zie
onders inv. nr. 790,
Bulletin officiel ..... de la Belgique, .nr. 136,pg.270-363.
Begroting van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar 1837, zie
onders inv. nr, 655*
Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onders inv. nr.
431. Idem,
Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaren 1836-1840,
zie onders inv. nrs. 654-658.
Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onders inv. nr.
431.
45
Baron CH.de Martens-D.de Cussy, Recueil manuel et pratique de
traite's, conventions et autres actes diplomatiques, sur les-
quels sont e"tablis les relations et les rapports existant
aujourd'hui, entre les divers e"tats souverains du globe, depuis
I'annSe 1760 jusqu'a 1'lpoque actuelle, Leipzig 1845-1857, t.IY,
pg.573-581.
cf. G.Fanhuysen, Uit de geschiedenis van Limburgs Provinciaal
Bestuur, De MaasgouW1955, biz.97-124.
Begroting van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar 1840, zie
onders inv. nr. 658.
Lijsten van raadsleden, wethouders, burgemeester, secretaris
en ontvanger, zie onders inv. nr. 783.
Persoonbundel Engels,J.M., zie onders inv. nr, 849.
Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onders
inv. nr. 789.
Stukken betreffende benoeming, eedsaflegging en jaarwedden van
wethouders (adjoints en schepenen), zie onders inv, nr. 798*
Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onders
inv, nr, 789.
Idem.
Stukken betreffende benoeming, eedsaflegging en jaarwedden van
wethouders (adjoints en schepenen), zie onders inv, nr, 798.
Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onders
inv. nr. 789.
Idem.
Stukken betreffende benoeming, eedsaflegging en jaarwedden van
wethouders (adjoints en schepenen), zie onders inv, nr, 798.
Register, bevattende de akten van overlijdt, zie onders inv.
nr. 2346.
Persoonsbundel Verhaegh,J.J., zie onders" inv. nr. 919.
Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onders inv. nr.
432.
Stukken betreffende de benoeming van raadsleden, zie onders
inv. nr. 789,
Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onders inv.
nr. 432. .
Brievenboek, zie onders inv. nr. 454.
Stukken betreffende verkiezingen van leden van de gemeenteraad,
zie onders inv. nr. 791*
Idem.
Brievenboek, zie onders inv. nr. 454*
Stukken betreffende benoeming, eedsaflegging en jaarwedden van
wethouders (adjoints en schepenen), zie onders inv. nr. 798.
Brievenboek, zie onder! inv. nr. 454.
Idem,
Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder! inv. nr.
432.
Idem.

Stukken betreffende de verlening van een wapen aan de gemeente,
zie onder! inv. nr. 564.

99) Verslag van de toestand der gemeente,18£4 onders inv. nr. 491*
100) Verslag van de toestand der gemeente, 1872, zie onders inv.

nr. 499.

46

Stukken betreffende de verkiezingen van leden van de gemeenteraad,
zie onders inv. nr, 791.

Register van notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad,
zie onders inv. nr. 422.

Register van notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad,
zie onders inv. nr. 423»

Idem.

Stukken betreffende het ontslag en de aftreding van raadsleden,
zie onders inv. nr. 796.
Register van notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad,
zie onder! inv. nr. 423*
Stukken betreffende het ontslag en de aftreding van raadsleden,
zie onders inv. nr. 796.

Verslag van de toestand der gemeente, 1900, zie onder: inv. nr.

527.
109) Register van notulen van de vergideringen van de gemeenteraad,
zie onders inv. nr. 423.
Persoonsbundel Janssen,J.W.J«, zie onderi inv, nr. 877. Persoonsbundel Loo,O.L.P.van de, zie onder! inv. nr, 894.

47

49

VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE .

In deze inventaris zijn de archieven van de gemeente Helden uit de periode 1588(1421)-1939 beschreven.

Het oudste aanwezige originele stuk dateert uit 1588(inv.nr.297)J daarnaast zijn er in 1618 gemaakte afschriften van nog oudere stuk-ken aanwezig, die teruggaan tot 1421(inv.nr.10), vandaar de dubbele datering 1588(1421) voor de aanvangsdatum van de in deze inventaris beschreven archieven,

Vanaf 1 januari 1940 wordt in Helden het registratuurstelsel der Vereniging van Nederlandse Gemeenten toegepast bij de ordening van het gemeente-archief, De diep ingrijpende wijziging, welke de in-voering van dit stelsel in de wijze van ordening pleegt te brengen, was aanleiding om 31 december 1939 als eindpunt te nemen voor de ordening en inventarisatie van het oudere archief van de gemeente Helden. Een enkele keer is daar waar dit wenselijk of noodzakelijk was (bv, bij registers) van deze einddatum afgeweken.

Laten we nu even in het kort de lotgevallen van de archieven der gemeente Helden gaan bekijken.

De oudste (bewaard gebleven) inventaris van de archieven van Helden is uit I750(inv.nr.6), hij geeft echter slechts een zeer summiere en zeker lang niet volledige opsomming der aanwezige stukken.

50

In 1787-'88 werd in Helden een nieuwraadhuis gebouwd (inv.nr.69). In dit nieuwe raadhuis werd ook een kamer voor het archief geprojec-teerd (zie afbeelding 3). Of het archief hier ook inderdaad werd bewaard is nergens (meer) te vinden, Mocht dit wel het geval zijn geweest dan zal dit hoogstwaarschijnlijk niet lang hebben geduurd, Zeer vermoedelijk werden de archieven in de eerste helft van de vo-rige eeuWbewaard bij de burgemeesters thuis. Dit was zeker het geval onder het bewind van burgemeester J.M.Engels (1815-1846), ja zelfs na diens dood in 1846 bleven de archieven nog tot in augustus 1852 berusten in de woning van zijn weduwe, wat blijkt uit de titel van de op 5 augustus 1852 opgemaakte inventaris (inv.nr.560), lui-dends "Inventaris der Gemeente-archiven, zich tot hieraan met toe-stemming en goedkeuring van het Gemeente Bestuur van Helden, bevin-dende en bewaard gebleven ten sterfhuize van wijlen de Heer J.M.Engels in leven Burgemeester te Helden",

Ook uit 1815 is er 'n dergelijke inventaris, toen burgemeester J.M.Engels nl. de archieven der gemeente overnam van zijn voorgan-ger A.M.Hendrix (inv.nr.558). Overigens zijn dit geen inventarissen in de eigenlijke zin van het woord, het zijn lijsten, die een zeer summiere opsomming der stukken bevatten,

De eerste echte inventaris van de archieven der gemeente Helden dateert van 31 maart 1830 en is opgemaakt door burgemeester J.M.Engels en bijgehouden tot 1835(inv.nr.559)J de stukken zijn geordend volgens een aantal rubrieken.

Na de overname van de archieven door de gemeente in 1852 werden ze bewaard in het gemeentehuis, wat blijkt uit het op 14 October 1852 opgemaakte gemeenteverslag over 1851(inv,nr.484)! "De gemeente archieven ten raadhuize in twee groote daartoe bijzonder ingerigte kasten bewaard en geklasseerd wordende, zijn in eenen goeden staat", Blijkens het gemeenteverslag van 1867(inv,nr,494) werd toen nog ge-bruik gemaakt van de hierboven vermelde inventaris uit 1830, het verslag vermeldt over de archieven! "Dezelve worden ten Raadhuize zorgvuldig bewaard, Hetzelve is geinventariseerd den 31 maart 1830, en werd bij Ministerieele beschikking van den 28 September 1867 met een gemeente wapen verrijkt".

51

In 1896 werden de rechterlijke archieven van de schepenbank overge-dragen aan het rijksarchief in Limburg te Maastricht (inv.nr.771), in 1919 de kerkelijke doop-, huwelijks- en sterfregisters uit de .periode 1683-1798(inv.nr.772).

In 1928 werden de archieven geordend en gelnventariseerd door A.F. van Beurden (inv.nrs.561 en 774). In het gemeenteverslag van dat jaar (inv. nr.555) komen we dan ook weer voor het eerst sinds 1871 •een opmerking tegen over de archieven! "In 1928 werd het archief, tot dusverre berustende op 't Raadhuis te Helden-Dorp, geheel geordend en geinventariseerd en in »200 dossiers naar een speciaal daarvoor ingericht lokaal, in de Gemeente-Secretarie te Panningen, overgebracht".

De waarnemend-rijksarchivaris, belast met de inspectie der gemeente-en waterschapsarchieven in de provincie Limburg, merkte in zijn in-spectierapport van 1936 over het archief van Helden op! "Het archief is materieel goed verzorgd. Een brandvrije archiefbewaarplaats ont-breekt, maar zou in het nieuwe Raadhuis dat met ingang van 1 Januari 1937 betrokken zou worden, ingericht worden. Van het oudere archief bestaat een "inventaris" welke in 1929 is opgemaakt, Ofschoon deze lijst der aanwezige stukken niet de naam inventaris dragen mag, kan zij voorlopig voldoen tot de inventarisatie door onzen ambtenaar ter inspectie ter hand genomen kan worden, Voor stukken van de lo-pende dienst is een zeer weinig bevredigend stelsel in gebruik? de ingekomen stukken worden volgens rubrieken geborgen, een register wordt hiervan niet gehouden? de uitgaande stukken worden per jaar chronologisch bijeen gehouden. Deze worden geregistreerd, Het is ten zeerste gewenst dat op deze secretarie het registratuurstelsel der Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt ingevoerd", (archief Dienst inspectie der archieven in Limburg, Helden d/2), Het registratuurstelsel zou spoedig, nl, met ingang van 1 januari 1940, worden ingevoerd, doch op een brandvrije archiefbewaarplaats zou moeten worden gewacht tot de bouWvan een nieuwgemeentehuis in 1965.

In de loop van 1974 werden de archieven der gemeente Helden van voor 1940 overgebracht naar Maastricht ter ordening en inventarisatie.

52

We zullen nu onze aandacht gaan vestigen op de ordening en inventarisatie van de archieven der gemeente Helden van voor 1 januari 1940. Bij de ordening en inventarisatie van deze archieven werd de "Handleiding voor het ordenen en beschrijven van Archieven", samengesteld door Mrs.Muller Fa., J.A.Feith en R.Fruin Th.Az., als uitgangspunt genomen,

Overeenkomstig het bestemmingsbeginsel en het herkomstbeginsel werden als afzonderlijke archieven geordend en geSnventariseerd de archieven vans het dorpsbestuur? het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris? de gemeente-ontvanger? het electriciteitsbedrijf? de commissie tot wering van schoolverzuim te Panningen? het burgerlijk armbestuur? de ambtenaar van de burgerlijke stand? het kadaster,

Bij de ordening van het archief van het dorpsbestuur werd niet de oorspronkelijke, waarschijnlijk chronologische, orde der losse stukken hersteld, doch deze stukken werden ingedeeld in een aantal ru-brieken, daar ze bij een herstel der chronologische orde praktisch ontoegankelijk zouden zijn.

Ook bij de ordening van de losse stukken uit het archief van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, werd afgeweken van de oorspronkelijke orde? ze zijn nu geordend volgens de "Code archiefordening en documentatie voor de overheidsadministratie", uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Pa-ragraaf 27 van de "Handleiding" zegti "Wanneer geen oude randschik-king der losse stukken herkenbaar is, hangt het antwoord op de vraag, hoe men ze zal rangschikken, in elk voorkomend geval af van de bij-zonder omstandigheden, waarin het archief verkeert, vooral ook van de volledigheid daarvan. Soms kan een compromis dan het beste zijn", Er waren weliswaar nog enkele sporadische sporen van oorspronkelijke ordeningsmethoden te ontdekken, nl, 'n chronologische ordening v<5$r 1928 en »n ordening volgens rubrieken na 1928, maar deze oorspronkelijke ordeningen waren reeds verbroken en herstel er van zou de stukken praktisch ontoegankelijk hebben gemaakt door het ontbreken van voldoende ingangen en neveningangen, Daarom werd besloten deze losse stukken te ordenen volgens bovengenoemde "Code",

53

Voor een goede handhaving in de toekomst van de verkregen orde werden alle stukken, omslagen, delen etc, doorlopend genummerd. Om de kostbare archiefruimte zo goed mogelijk te benutten en om een beter overzicht van het archief te krijgen werden de stukken, die zowel voor de administrate als voor de geschiedenis van geen belang meer waren, uit het archief verwijderd en vemietigd. Hierbij werd toegepast de "Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeente-archieven dagtekenende van na 1850", In het algemeen werd minder vernietigd dan volgens deze lijst strikt genomen geoorloofd is,

Achteraan in deze inventaris zijn een klapper op de namen en een klapper op de zaken en onderwerpen opgenomen,

Aan deze verantoowrding voorafgaand vindt men een korte geschiedenis van het plaatselijk bestuur, op deze verantwoording volgend een overzicht van de inventaris.

Na de ordening en inventarisatie hebben de in deze inventaris beschreven archieven van de gemeente Helden te samen een lengte van ongeveer 23 strekkende meter,

Het archief van het dorpsbestuur werd geordend en geinventariseerd door de heer J.G.A.HENDRIKS, die ook de klapper op de namen vervaardigde. De overige werkzaamheden werden verricht door ondergetekende.

Maastricht, februari 1976.

 • W.VAN MULKEN.
 • 55

  INY||TA|IS=VAN=||T=ARC|I|F=VAN:=H|T=DORPSBESTU 1 - 421. 1 §S2?KEf_YAN_ALGEMENE_AARD 1-7,

  II STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 8-421.

  Betrekkingen tot de heer en tot de landskoning 8-9.
  Grenzen 10 - 14.
  Inriohting bestuur en uitoefening taak 15 - 17.
  Personeel 18 - 20,
  Eigendom 21 *• 69.
  a* l£H-2££.^£S« 21 - 58,
  b. Andere^stukken^betreffende^eigendom 59 - 69.
  6« Financiin 70 - 334. a. ^ekeningen 70 - 296.
  10 * 2£lS£ii2i£2i»lH^22£i£2.e2_Uii§SY22 ^97— 318. o. Schuld 319 - 334.

  56

  Bevolking en Huisvesting 335 - 342.
  Openbare Werken 343 - 348.
  Openbare Orde, Gezondheid en Veiligheid 349 - 358,
   
  LandbouWen Veeteelt 359 - 367.
  Handel 368 - 377.
  Toezioht op de armenzorg 378 - 387.
  13. Toezioht op de kerk 388 - 407.
  14* Onderwijs 408 - 410.,
  15. Landsverdediging 411 - 421.

  §MO|^_ONDER_BEH||R_VAJ_DE^EMEENpSECR|TARIS 422 - 2141.

  DEEL I. SMKNNSIENALGEMENEAA 422 - 563.
  Hptulen van de Raad 422 - 426,
  Notulen van het College van Burgemeester en Wethouders 427 - 428,
  Besluiten van de Raad 429 - 437,
  Besluiten van het College van Burgemeester en .Wethouders 438 - 440,
  Besluiten van de^ Burgemeester 441 - 442.
  Publioaties 443.
  Correspond en tie 444 - 481.
  Algemene statistieken en gemeenteVerslagen 482 - 557.
  Inventarissen 558 - 563.

  57

  DEEL II. STUKKEN EN SERIEN VAN BIJZONDERE AARD 564 - 2141.

  AFDELING I . ORGANEN ALGEMEEN 564 - 923.

  HQOFDSTUK I,

  HET ORGANISMS 564 - 806,

  § I. Installing,.. pntwikkeling, opheffing 564 - 573« § II, Betrekkingen tot andere lichamen 574 - 575.

  § III. Economische en reohtspositie 576 - 781* 1, Eigendom^en^bezit 576 - 616,
   
  a. Verkrijging en verlies 576 - 594.
  b. Andere dan zakeli jke rechten 595 - 601 .
  c. Gebruik 602 - 607.
  d. Beheer van eigendommen 608*- 616,
  2* Ii2S22-!!2 617 - 767,
   
  a, Begrotingen, Rekeningen 619 - 757 •
  b, Financieel beheer 758 - 762,
  c, Schuld 763 - 767.

  3. Benodigdheden en hulpmiddelen 768 - 777

  4. Gebouwen 778 - 781,

  § IV. Vorming, samenstelling en out binding van_ vertegenwpprdi-gende lichamen 782,

  § V. Lichamen, organen, instellingen en funotipnarissen 783 - 805, 1, Vertsgenwoordigende lichamen van staatkundige aard met

  besturende en/of verordenende bevoegdheid 784 * 796,

  3* SlJS.otioa^is.tSS. 80° " 802* 4. Se,dxiiY.sa, 803 * 805.

  § VI, Regeling en vaststelling der bestuurs- en beheershande-lingen 806.

  58

  HOOFDSTTJK II. PERSONEEL 807 - 923.

  AFDELING II. TAAK VAN DE ORGANEN 924 - 2141.

  HOOFDSTUK III.

  EIGENDOM. BELASTINGEN 924 - 983.

  § I, Eigendom 924.

  § I]:' Belastingen 925 - 983.

   

  - 972.

  a. Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendom-
  men? kadaster 932 - 948.

  b. Belastingen naar de uiterlijke staat 949 - 964.

  c. Belastingen naar het inkomen en vermogen 965 - 972.

  2*

  Rechten van registratie, enz. 977.

  Belastingen naar andere grondslagen 978 - 983.

  HOOFDSTUK IV.

  OPENBARE ORDE 984 - 1091. -

  § I, Vereniging 986.

  § II. Wapenen en munitie 987 - 990,

  § III. Toezicht op openbare grond en openbaar water ^Straatpoli-tie) 991 - 997.
  § IV. Maatregelen ten opziohte van Nederlanders en ingezete-nen 998 - 1077.
  2. Registratie van de bevolking 999 « 1073.
  § V. Maatregelen ten opziohte van vreemdelingen 1078 - 1081.
  59
  § VI. Toezioht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen 1082 - 1085.
  § VII. Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde 1086 - 1091.

  HOOFDSTUK V.

  OPEHBARE ZEDELIJKHEID 1092 - 1204.

  § I, Alcohol en andere verdovende middelen 1092 - 1201.

  § II. Kansspelen, bedelari j, di6renbescherming 1202 - 1204.

  HOOFDSTUK VI,

  OPENBARE GEZONDHEID 1205 - 1492.

  § I, Gezondheidszorg 1205 - 1207,

  § II. Toezioht op produoten 1208 - 1223,

  § III. Besmettelijke-ziektenbestrijding 1224 - 1226,

  § IV. Aangelegenheden betreffende lijken 1227 - 1228.

  § V. Hygiene van luoht, bodem en water (milieuhygie'ne) 1229 - 1479.

  1. Schadelijke en gevaarlijke inrichtingen 1229 - 1475.
  2. :'-n 1476,
  3. Lucht- en bodemhygi§ne met betrekking tot bebouwde en
   
  - 1479.

  § VI, Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 1480 - 1489.

  1. Watervoorziening 1480 - 1481,
  2. Volkshuisvesting 1482 - 1489.

  § VII. Hygiene der dieren.Veeartsenijkundig toezicht 1490 - 1492.

  HOOFDSTUK VII.

  OPENBARE VeILIGHEID 1493 - 1503.

  60

  HOOFDSTUK 71.11, WATERSTAAT 1504 - 1529.

  § I. Zorg voor de wateren 1508 - 1518.

  § II. Toezioht op de wateren 1519 - 1529,

  HOOFDSTUK IX.

  VERKEER EH VeRVoER 1530 - 1615.

  § I, Verkeer en Vervoer te land 1530 - 1594.

  * over 1530 - 1579.

  a. Zorg voor wegen 1530 - 1577*
  a. a. Aanleg 1534 - 1544.

  a.b. Verbetering 1545 - 1561. •

  a.c* Instandhouding 1562 - 1573. a.d, Waterafvoer 1574.

  a.e. Bes teaming voor of onttrekking aan de openbare dienst c.q. het openbaar vervoer 1575 - 1576.

  a.f. Overige onderwerpen betreffende zorg voor wegen 1577«

  b. Zorg voor waterovergangen 1578 - 1579.,

  2, Toezicnt op wegen «n waterovergangen en het verkeer en

  I2£Z2££.»aarov£r 1580 - 1594.

  a. Toezicht op wegen en waterovergangen 1580 - 1585.

  b. Verkeersmaatregelen en -voorschrif ten voor wegen en
  waterovergangen 1586 - 1591.

  c. Toezicht op middelen van vervoer 1592 - 1594.

  § II. Verkeer en vervoer langs rail of kabel 1595 - 1597.

  § III. Verkeer en vervoer te water 1598 - 1607,

  § IV. Posterijen. Teleoommunieeatie 1608 -1615.

  HOOFDSTUK X.

  EGONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 1616 - 1684.

  § I. Bodemproductie, Dierenteelt 161 6 - 1661,

  61

  § II• Industrie, Dienstverlening. Handel 1662 - 1681,

  1. Industrie. Energie 1662-- 1673.
  2, Handel 1674 - 1681.

  § III, Bankwezen 1682,

  § IV. Jaoht en Visserij 1683 - 1684.

  HOOFDSTUK XI. ARBEID 1685 - 1730,

  § I. Werkvers chaffing 1685 - 168|,

  § II. Verkrijging van onroerend goed door landarbeiderg 1689 - 1727.

  § III. Andere arbeidsaangelegenheden 1728 - 1730,

  HOOFDSTUK XII.

  MAATSCHAPPELIJKE ZORG 1731 - 1759.

  § I, Maatschappelijke zorg in het algemeen 1731 - 1732.

  § II, Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groe-pen 1733 - 1755.

  § III. Maatschappelijke voorzorg door risicgVerdeling.Verzekerings-wezen 1756 - 1759.

  HOOFDSTUK XIII.

  VOLKSONTWIKKELING EN *OPVOEDING. RELIGIE 1760 - 1939*

  § x« Onderwijs 1760 - 1895.

  1« iSI2£-22^££-.;4S 17^1 " 1877.

   

  a. Leerkrachten 1761 - 1826.

  b. Organisatie van het onderwijs en van de school 1827 - 1847-
  C* Bevordering van de studie 1848 - 1850.

  d. Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmid
  delen voor het onderwijs 1851 - 1869.

  e. Subsidies, vergoedingen 1870 - 1875.

  f. Aangelegenheden betreffende de leerlingen 1876 - 1877.
  2* r der 1878 - 1895.

  62

  § II. Overige aangelegenheden betreffende vplksontwikkeling en -opvoeding 1896 - 1899,

  § III. Religie 1900 - 1939.

  HOOFDSTUK XIV. LANDSVERDEDIGING 1940 - 2132,

  § I. Conscriptie 1940 - 1954.

  § II. Nationale militie 1955 - 2060,

  § III. Dienstplioht 2061 - 2069,

  § IV. Rustende schutterij 2070 - 2074,

  § V, Garde Civique 2075 - 2080,

  § 7I» kandweer 2081 - 2096,

  § TII« Landstorm 2097 - 2125.

  § VIII, Militaire vordering en inkwartiering 2126 - 2132.

  HOQFDSTUK XV. JUSTITIE 2133 - 2141.

  !!V||fTA|aS_VM=H^^ 2142 - 2168.

  iiIffi4|il_Ili=P2_A|C|I|F_YAN_H|T=|LEpRICITEITJB|D|^| 2169 - 2185.

  M^

  VeRZUIM TE PANNINGEN 2186 - 2187.

  63

  STAND 2306 - 2377.

  INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET KADASTER 2378 - 2406.

  2188 -

  65

  INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET DORPSBESTUUR.

  66

   

  I. STUKKEN EN SERIEN VAN ALGEMENE AARD.

  "GeSrffde Prothocol". Register van notulen en besluiten
  van de gee"rfden, 1722-1775, tevens register van verzon-
  den brieven van de gemeente, 1821-1826. 1 deel.

  Notulen van de vergadering van de geSrfden, 1799 juni
  4. 1 stuk.

  Ingekomen correspondentie. van allerlei aard, 1757*

  1 lias. I

  Ingekomen brieven, waarin diverse opgaven, verklarin-
  gen en inlichtingen worden gevraagd en waarin oproepen
  worden gedaan om te verschijnen voor de hogere over-
  heid i.v.m. niet met name genoemde kwesties, 1723-
  1789. 1 omslag.

  Statistische opgaven betreffende de heerlijkheid,
  1762, 1787, 1788. 1 omslag.

  6-7 Inventarissen van het archief, 1750, ongedateerd.

  2 stukken,

  "Inventaris gefourneert door beveel van den Heere
  Crieges ende domeijnen Raet Hernius van de ge-
  meijnts papieren in de Compe berustende", 1750
  October 9* 1 stuk.

  "Copie van inventaris van de papieren aangaende
  Keijserbosch, der pastoor, en de gemeijnte van
  Helden", ongedateerd, 1 stuk.

  67

   

  II. STUKKEN_,VAN BIJZONDERE AARD.

  1. Betrekkingen tot de leenheer en tot de koning van Pruissen.

  Extract uit het leenregister van het Overkwartier van
  Gelder, bevattende de akte van verkoop d.d, 27 novem
  ber 1673 van het leen Helden door haar leenheer, de
  koning van Spanje, aan Jan Renier Bouwens van der Boije,
  heer van Macken, eind 1?e eeuw. 1 katern,

  Missiven, ontvangen van het lands administratie college,
  aangaande de rouWin acht te nemen n.a.v. het overlijdt
  van Friedrich Wilhelm, koning van Pruissen, 1786,

  1 omslag.

   

  2. Grenzen,

  10 "Registrum Heldense". Register bevattende afschriften van akten en andere stukken over de grenzen en grens-geschillen tussen Helden en omliggende gemeenten, uit de periode 1421-1830 daterend, 1618-1830, 1 deel. N.B. Achterin oorrespondentie uit 1783 over een boete opgelegd aan J.Janssen voor het laten malen van granen in Meijel en "Informatie ge-nomen ad perpetuam rei memoriam door den heere scholtis alhier, over het permitteeren aan Wilm Gerarts, geswooren tot Meijel, tot het stellen van een schaepskoeije op den peel", uit 1742,

  11 - 13 Stukken betreffende grensgeschillen tussen Helden en omliggende gemeenten, 1600-1789* 3 pakken.

  1600-1630. 1 pak,

  1631-1650. 1 pak.

  1651-1789. 1 pak.

  14 Stukken betreffende de grenspalen, 1745-1752. 1 omslag.

  68

  3. Inrichting bestuur en uitoefening taak.

  15 Akte van volmacht verleend door de regeerders aan de
  schepenen Johan van Wis en Thomas Wijnckens alsmede

  de secretaris Henricus Thomas Cuijpers, om de gemeente naar eigen inzicht te besturen, 1757 October 23. 1 stuk,

  Stukken betreffende de benoeming en de bezoldiging van
  schepenen, 1758-1784* 1 omslag,

  Stukken betreffende de bezorging van post, 1767-1788,
  1 omslag.

   

  4* Personeel,

  Brief, afkomstig van het lands administrate college,
  gericht aan de schout, betreffende de begdiging der
  gerichtsboden en veldschutters, 1770 September 7« 1 stuk,

  Verzoekschrift van M.Gommans en F.Janssen, gericht aan
  de commissie van de provincie Gelder, om verhoging van
  hun vacatiegelden, met afwijzing, 1794. 1 omslag.

  Ontwerp-Verzoekschrift van de bestuurders der heerlijk
  heid, gericht aan de koning, om vrijdom van diensten
  i.v.m. de vele werkzaamheden voortvloeiend uit het be
  stuur der heerlijkheid, einde 18e eeuw. 1 stuk.

   

  5* Eigendom,

  a. Verkoop grond.

  Lijst houdende opgave van de verkoop van 150 bunder
  land, 1616* 1 katern,

  Lijst houdende opgave van de personen die vanaf 1703
  "nieuwe erven" hebben aangekooht met vermelding van
  de grootte der "erven", 1752, 1 katern.

  23 - 33 "Nieuwe ervenrekeninghen". Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de verkoop van heerlijkheidsgronden,

  1767-1773, 1780-1784, 1792*1794, 1796-1797. 1 omslag, 10 katerns.

   

  N.B. Zie ook inv. nrs. 173 en 174.

  23 1767-1773. 1 omslag.

   

  N.B. Dubbel exemplaar,

  24 1780. 1 katern.69

  1761. 1 katem.
  1782. 1 katern.
  1783. 1 katern.
  1784. 1 katem.
  1792. 1 katern.
  1793. 1 katern.

  H.B. Deze rekening is gevat in een bijlage van de dorpsrekening van 1679*

  1794. 1 katem.
  1796. 1 katern.
  1797. 1 katern.

  ,34 r-50 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de verkoop van heerlijkheidsgronden, 1661-1731, 1778-1782, 1784f 1792-1797, 1800, 1801, ongeda-teerd* 1 katern, 2 stukken, 14 omslagen.

  341661-1731* 1 omslag.
  351767-1773. 1 omslag.
  361778. 1 stiak.
  371779. 1 omslag.
  381780. 1 katern.
  39 _1781. 1 omslag.
  401782. 1 stuk..
  411 784. 1 omslag.
  421792. 1 omslag.
  431793. 1 omslag.
  441794. 1 omslag.
  451795. 1' omslag.
  461796. 1 omslag.
  471797- 1 omslag.
  481800. 1 omslag.
  491 801 . 1 omslag.
  50ongedateerd. 1 omslag

  51 Correspondentie betreffende de rekeningen van de in
  komsten en uitgaven van de verkoop van heerlijkheids-
  gronden, 1739-1800. 1 omslag.

   

  N.B. Zie ook inv. nr. 296.

  52 Akte, waarbij Albert en Isabelle, aartshertogen van
  Oostenrijk, toestemming verlenen aan de heerli^kheid
  Helden tot verkoop van 125 bunder land tot delging
  der schulden en 25 bunder land tot reparatie der kerk,
  1660 januari 15. 1 charter.

   

  N.B. Aohterkant copiee*n van akten waarbij de pastoor verzoekt om verkoop van heerlijkheidsgrond voor de reparatie der kerk, d.d. 7 juli 1673.

  53 Akte, waarbij Philips IV toestemming verleent aan de
  heerlijkheid Helden tot verkoop van 600 morgen land
  tot delging van schulden, 1663 maart 14» 1 charter.

  70

   

  Akte, waarbij Carel, aartshertog van Oostenrijk, toe-
  stemming verleent aan de heerlijkheid Helden tot ver
  koop van 600 morgen land tot delging der schulden,
  1800 October 2, 1 charter.

  Akte, waarbij Frederich Wilhelm, koning van Pruissen,
  toestemming verleent aan de heerlijkheid Helden tot
  verkoop van 300 morgen land tot delging der schulden,
  1739 mei 2. 1 charter.

  Stukken betreffende de overdracht van het landgoed ge-
  naamd de "Ceub" aan J.Simons, 1761. 1 omslag.

  "Acta wegen Verkauffttng der entbehrlichen Gemeinheiten
  zu Helden", Stukken betreffende de verkoop van gronden,
  1766-1797. 1 band.

  "Acta ende Vercoopinghi| Prothocol der gemeents gronden
  tot Helden". Stukken betreffende de verkoop van gron
  den, 1767-1821. 1 band.

   

  b. Andere stukken betreffende eigendom.

  Stukken betreffende de verkoop van bomen en hout,
  1735-1765. 1 omslag.
  Afschriften van akten van de verkoop van turf, 1738-
  1758. 1 omslag,
  Akten van de verkoop van paarden, 1759-1760.
  1 omslag.
  Akte van de verkoop van boekweit, 1760. 1 stuk.
  Akte van de verkoop van stroo, 1761. 1 stuk.
  Afschrift van een akte van de verkoop van haver, 1763.
  1 stuk.
  Stukken betreffende de verpachting van weidegronden,
  1760-1773. 1 omslag.
  Akten en andere stukken betreffende de verpachting van
  het jacht- en visrecht, 1737-1786. 1 omslag.
  Stukken betreffend® het onrechtmatig turf steken op de
  Heldense peelgrond door niet-ingezetenen, 1733-1780,
  1 omslag.

  Stukken betreffende de aanp]Lant van bomen, 1727.
  1 omslag.

  Tekening en andere stukken betreffende de bouWvan het
  gemeentehuis, 1784-1788. 1 omslag.

  75

  217

  1718

  1 omslag.

  218

  1719

  1 omslag.

  219

  1720

  1 omslag.

  220

  1721

  1 omslag.

  221

  1722

  1 omslag.

  222

  1723

  1 omslag.

  223

  1724

  1 omslag.

  224

  1725

  1 omslag.

  225

  1726

  1 omslag.

  226

  1727

  1 omslag.

  227

  1728

  1 omslag.

  228

  1729

  1 omslag.

  229

  1730

  1 omslag.

  230

  1731

  1 omslag.

  231

  1732

  1 omslag.

  232

  1733

  1 omslag.

  233

  1734

  1 omslag.

  234

  1736

  1 omslag.

  235

  1738

  1 omslag.

  236

  1739

  1 omslag.

  237

  1740

  1 stuk

  238

  1741

  1 omslag.

  239

  1742

  1 omslag.

  240

  1743

  1 omslag.

  241

  1744

  1 omslag.

  242

  1745

  1 omslag.

  243

  1747

  1 omslag.

  244

  1748

  1 omslag.

  245

  1749

  1 omslag.

  246

  1750

  1 omslag.

  247

  1751

  1 katern

  248

  1752

  1 omslag.

  249

  1753

  1 omslag.

  250

  1754

  1 omslag.

  251

  1755

  1 omslag.

  252

  1756

  1 omslag.

  253

  1757

  1 omslag.

  254

  1758

  1 omslag.

  255

  1759

  1 omslag.

  256

  1760

  1 omslag.

  257

  1761

  1 omslag.

  258

  1762

  1 omslag.

  259

  1763

  1 omslag.

  260

  1764

  1 omslag.

  261

  1765

  1 omslag.

  262

  1766

  1 omslag.

  263

  1767

  1 omslag.

  264

  1768

  1 omslag.

  76

  2651769.1 omslag.
  2661770.1 omslag.
  26?1771.1 omslag.
  2681772.1 omslag*
  2691773.1 omslag.
  2701774.1 omslag.
  2711775.1 omslag.
  2721776.1 omslag.
  2731777.1 omslag.
  2741778.1 omslag.
  2751779.1 omslag.
  2761780.1 omslag.
  2771781.1 omslag.
  2781782.1 omslag.
  2791783.1 omslag.
  2801784.1 omslag.
  2811785.1 omslag.
  2821786,1 omslag.
  28J1787.1 omslag.
  2841788.1 omslag.
  2851791.1 katern.
  2861792,1 omslag.
  2871793.1 omslag.
  2881794.1 omslag.
  2891795.1 omslag.
  2901796.1 omslag.
  2911797.1 omslag.
  2921798.1 omslag.
  2931799.1 omslag.

  294 Ongedateerde bijlagen* 1 omslag*

  "Notata11* Li^sten bevattehde opmerkingen aangaande de
  dorpsrekeningen over de jaren 1757-1?63t 1771 april
  24. 1 band*
  Correspondentie betreffende de dorpsrekeningen, 1700-
  1791. 1 pak*
  N*B* Diverse brieveh handelen tevens over de ftnieuwe ervenrekeningen", zie inv* nr« 51*
  b* Belastingen* Inkomsten en uij;§^2£*
  N»B* Voor het maalrecht zie inv. nr, 10,
  297 Stukken betreffende de inning der schattingen en andere inkomstenf het aandeel van de gemeente in de lands-kosten en de afdracht van dit aandeel, 1588-1788. 1 pak*

   

  77

   

  298 – 301 "Meet- en schatboeken", 1602 – 1806. 4 delen.

  298 Meet- en schatboek, tevens bevattende lijsten

  van opgenomen kapitalen. 16702-1667. 1 deel.

   

  "Repertorium Heldense offte Landt ende Last=re-
  gisterder heerlijkckheijt Helden inden Lnad van Kessel
  des overquartiers van Gellderlandt".
  Meet- en schatboek, 1663-1806. 1 deel.

  300 Schatboek, 1755-1806. 1 deel.

  301 Schatboek, 1787. 1 deel.

  "Preeparatoir tot Inrichting van ´t NieuwSchatt Re-
  gister D´Helden". Register bevattende de gegevens voor het opmaken van een nieuwschartegister. 1793-1809..
  1 deeltje.
   
  303 "Classficatioinsregister der Extraordinairen Personellen Imposition in de Heerlichkeit Helden pflichtmassig aufgenommen den 26 februatrij 1765". Register houdende indeling van de belastingschuldigen in de "extraordinaire personele impositie" in klassen, 1765 1 katern
  304 Kohieren van de "extraordinaire personele impositie", 1770-1771/´72, 1773/´74, 1782/´83-1784/´85. 1 omslag
  305 "Rekeninge" van de bijenstand. Lijsten houdende opgave van de betaalde belasting voor het plaatsen van bijenkorven, 1711-1712, 1714-1716, 1718, 1720, 1729. 1 omslag
  Andere stukken betreffende de bijenstand, 1697-1787.
  1 omslag
  Lijsten houiden opgave van het aanwezige vee in de gemeente, met bijbehorende correspondentie, 1758-1788.1 omslag
  N.B. Deze lijsten werden opgemaakt voor de heffing van de "beestenbelasting".
  "Edict und reglement wegens des Saltz-wesens im Hertzogthum Geldern". Zoutreglement, 1753 augustu 15. 1 stuk.
  Register bevattende de namen der gezinshoofden, met het totaal door hen afgenomen zout, tevens bevattende lijsten van het zout dat afgehaald moest worden te Gelder en lijst van door de gemeeente betaalde gelden i.v.m. aankoop van zout, 1768-1773 1 band
  Registers houdende opgave van de personen die zout hebben afgenomen met vermelding van de hoeveelheden afgenomen zout, 1743, 1751, 1772/´73, 1784/´85, 1786. 1 omslag.
  N.B. Zie ook inv. Nrs. 165 en 166.

  78

   

  311 Lijst houdende opgave van het totaal dat de gemeente aan zout moet afnemen, 1766/f67* 1 stuk.
  512 Lijst houdende opgave van de namen van personen waar-aan zout is verstrekt, 1771 * 1 katern*
  Copie van een lijst houdende opgave van de namen van
  personen die zout vervoerd hebben, 1775* 1 stuk*
  Akten van de verpaohting van de distributie van zout,
  1765, 1768/»69, 1769/f70. 1 omslag.
  Correspondentie betreffende de belasting op het zout,
  1741-1792. 1 pak.
  Lijsten houdende opgave van de akten waarbij gestem-
  peld papier werd gebruikt en andere stukken betreffen
  de het gebruik van gestempeld papier bij het opmaken
  van akten, 1768-1780. 1 omslag.
  Lijst houdende opgave van de verklaringen van diverse
  oude inwoners over het betalen van tol voor turf- en
  strovrachten naar loermond, Weert, het land van Cuyck,
  Thorn en het graafschap Horn, 1702 januari 5*
  1 katern*
  318 Stukken betreffende collecten, opgelegd van hogerhand,
  voor diverse doeleinden, 1749-1788. 1 omslag.
  c. Schuld*
  ~~~FlB, Zie ook inv* nrs* 52-55, 172, 298*
  "Het Dorps Rente Boeck Tot Helden"* Register van kapi-
  talen staande ten laste van de gemeente, ca. 1720-
  1797* 1 deal*
  Akte van hypotheoaire geldlening van 376 pattaoons ten
  behoeve van Johan Joseph de Wagener, 1693 mei 25*
  N*B* In dorso verklaring van aflossing, d*d* 25 maart 1718*
  Akte, waarbij Philips V toestemming verleent aan de
  heerlijkheid Helden tot het aangaan van een lening van
  10*000 gulden Brabants, 1702 juni 9. 1 charter.
  Akte van hypothecaire geldlening van 743 pattacons en
  drie en een halve schilling ten behoeve van Johan
  Joseph de Wagener, 1702 juni 9/26. 1 charter.
  H*B* In dorso verklaring van aflossing, d*d* 23 maart 1718.

  77

   

  298 - 301 "Meet- en schatboeken", 16Q2-1806* 4 delen*

   

  298 Meet- en schatboek, tevens bevattende lijsten van opgenomen kapitalen, 1602-1667. 1 deel*
  2^9 "Repertorium Heldense offte Landt ende Last^re-gister der heerlijckheijt Helden inden Lande van Kessel des over<iuartiers van Gellderlandt"* Meet- en schatboek, 1663-1806* 1 deel*
  300 Schatboek, 1755-1806* 1 deel*
  30t Schatboek, 1787* 1 deel*
  302 "Preeparatoir tot Inrichting van §t NieuwSchatt Re
  gister D'Helden". Register bevattende de gegevens voor
  het opmaken van een nieuwschatregister* 1793-1809t
  1 deeltje*
  303 "Classificationsregister der Extraordinairen Personel-
  len Imposition in der Herrlichkeit Helden pflichtmaS-
  sig aufgenommen den 26 februarij 1765ft* Register hou
  dende indeling van, de belastingschuldigen in de "extra
  ordinaire personele Imfjositie" in klassen, 1765*
  1 katern*
  Kohieren van de "extraordinaire personele impositie",
  1770-1771/f72, 1773/f74, 1782/«83-1784/f85* 1 omslag*
  "Rekeninge11 van de bijenstand* Lijsten houdende opgave
  van de betaalde belasting voor het plaatsen van bijen-
  korven, 1711-1712, 1714-1716, 1718, 1720, 1729*
  1 omslag*
  Andere stukken betreffende de bijenstand, 1697-1787*
  1 omslag*
  Lijsten houdende opgave van het aanwezige vee in de
  gemeente, met bijbehorende correspondentie, 1758-
  1788* 1 omslag.
   
  N.B. Deze lijsten werden opgemaakt v^or de heffing van de ffbeestenbelasting".
  308 "Edict und reglement wegens des Saltz-wesens im Hert-
  zogthtam Geldern". Zoutreglement, 1753 augustus 15*
  1 stuk.
  Register bevattende de namen der gezinshoofden, met
  het totaal door hen afgenomen zout, tevens bevattende
  lijsten van het zout dat afgehaald moest worden te Gel«
  der en lijst van door de gemeente betaalde gelden i*v.
  m* aankoop van zout, 1768-1773* 1 band*
  Registers houdende opgave van de personen die zout heb-
  ben afgenomen met vermelding van de hoeveelheden afge
  nomen zout, 1743, 1751, 1772/'73, 1784/f85, 1786*
  1 omslag*
   
  N.B* Zie ook inv. nrs, 165 en 166,

  79

   

  Akte van volmacht verleend door de schepenen en de ge-
  zworenen aan schepen P.Gommans en gezworene G.Verstap-
  pen voor het opnemen van 200 ducaten bij juffrouw
  Swinckels, 1720 juli 15* 1 stuk.
  Akte van overdracht van een kapitaal van 2000 gulden
  Brabants ten laste van de gemeenten Helden en Viersen,
  door J.T.Roosen aan J.van den Bossche, 1729 juni 3*
  Met vroegere schuldbekentenissen, 1642 en 1660.
  1 stuk en 2 charters (getransfigeerd).
  325 Akte van approbatie en ratificatie door Carel Claude
  van Namen, mevrouWvan Marbais, mevrouWde la Osten
  haar dochter en de graaf van Groesbeek, van een akte
  van transport van een rente van 1000 pattacons ten
  laste van de gemeente en van het goed "Den Stert" een
  en ander door kanunnik Mooren aan M.Smollers, 1747
  augustus 12. 1 omslag.
   

  N.B* Naast het origineel in het Frans bevindt zich hierbij ook een Nederlandstalig afschrift*

  326 Akte van hypothecaire geldlening van 700 gulden Luiks
  ten behoeve van J.Smits en zijn echtgenote M.Areths,
  1758 januari 24* 1 stuk,
   

  N.B. Met verklaring van aflossing d,d* 30 december 1829*

  527 Akte van hypothecaire geldlening van 400 gulden Luiks ten behoeve van M.Teuwen, 1758 januari 24* 1 stuk* N.B, Met verklaring van aflossing d*d* 30 december 1829.
  328 Akte van hypothecaire geldlening van 200 gulden Luiks
  ten behoeve van M.Teuwen, 1758 februari 20. 1 stuk*
   

  N.B. Met verklaring van aflossing d.d. 30 december 1829*

  Akte van transport van een kapitaal van 1994 gulden,
  4 stuivers en 3i§" oort oud Roermonds, ten laste van de
  gemeente* door P*van Wis, wed* van wijlen Th*Gominans,
  aan W*van Veehgelt, 1786 april 22* 1 stuk*
  Akte van transport van een kapitaal van 1076 gulden,
  12 stuivers oud Roermonds ten laste van de gemeente
  door J.A.Vaessen en G.Stoffels aan S.C.Conraedts, 1786
  december 7* Met vroegere schuldbekentenis van 1761*
  1 omslag*
   
  N.B* Met verklaring van aflossing, ongedateerd*
  331 Akte van transport van een jaarlijkse rente of interest
  van 24 gulden Kleefs uit 27 gulden* 18 stuivers Roer
  monds, komende van de helft van 1860 gulden Roermonds,
  ten behoeve van M.Gommans en ten laste van de gemeente,
  door A.Gisberts en zijn echtgenote G.Wijnckens, aan
  A.Eermans en zijn echtgenote A.Snellen* 1791 december
  21* 1 stuk*
   

  N.B* Met verklaring dat 2/3 is afgelost d.d. 3 maart 1826*

  80

   

  332 Akte van hypothecaire geldlening van 1000 gulden Kleefs
  ten behoeve van M.Testjens, 1794 mei 27* 1 stuk.
   
  N.B* Met verklaring van aflossing d*d. 1 juni 1797*
  Lijsten houdende opgave van de gedurende de oorlog van
  1756-1763 opgenomen kapitalen ten laste van de gemeente,
  met bijbehorende correspondence, 1762-1771* 1 omslag*
  Overige stukken betreffende schulden ten laste van de
  gemeente, 1655-1797* 1 omslag.
   
  7* BeVolking en Huisvesting*
  N*B* Zie ook inv* nrs, 385-387*
  Lijsten houdende opgave van de namen van inwoners, be-
  nevens stukken betreffende het opmaken van deze lijs-
  ten, 1729-1788* 1 omslag*
  Afschrift van de akte waarbij de schepenen verklaren
  dat Helden 233 mannen in de leeftijd tussen de 15 en
  40 jaren telt en daarenboven 311 huizen, 1701 mei 17*
   
  N.B* De huizen zijn verdeeld per gehucht*
  Stukken betreffende de vestiging in en het vertrek van
  personen uit Helden, 1747-1794* 1 omslag*
  Akten van sauvegarde verleend door de gemeente aan in
  woners voor reizen, 1710, 1735, 1773* 1 omslag*
  "Special Opnaeme der In DfHeerlijckheijt Helden Voor-
  handene Vuhr Plaetsen oft Huijsen"* Lijst houdende
  opgave van de huizen, tevens vermeldend de eigenaars,
  1786* 1 katern*
  Stukken betreffende het indienen van lijsten van het
  aantal huizen in de gemeente, 1735-1760. 1 omslag.
   
  Stukken betreffende lege en afgevallen huisplaatsen,
  1765* 1 omslag*
  Lijst houdende opgave van de personen wiens huis is
  afgebrand, 1745 mei 29* 1 stuk*
   
  8* Openbare Werken*
  Akte van aanneming van het maken van een waterloop,
  1734 mei 12* 1 stuk*
  Condities en voorwaarden betreffende het maken van een
  brug, 1735 augustus 14* 1 stuk*

  81

   

  Brief van de krijgs- en domeinenkamer, waarin opgave
  wordt gevraagd van het aantal bruggen in de gemeente,
  1769 april 18. 1 stuk*
  Condities en voorwaarden voor het beplanten van de
  water- of brandpoel, 1788 October 26. 1 stuk*
  Stukken betreffende de aanleg, verbetering, het onder-
  houd en de visitatie van wegen, dammen en dijken, de
  beplanting en het snoeien van bomen, struiken en heg-
  gen langs wegen, het reinigen van beken en wateraflo*
  pen en de verbetering van de waterafvoer van gronden,
  1749-1789* 1 omslag*
  Brief van het lands administrate college betreffende
  het opleggen van een boets i*v*m* het uitblijven van
  10 pioniers bij de aanleg van het kanaal van Niers
  naar de Maas, 1770 augustus 7* 1 stuk*
   

  9* Openbare Orde, Gezondheid en Veiligheid,

  Stukken betreffende het gebruik van wapens door inge-
  zetenen, 1615, 1726. 1 omsJag*
  Bevelschrift voor de bode om het koninklijk plakkaat
  van 18 augustus 1718, waarbij de herbergiers wordt toe-
  gestaan om zondags na de godsdienstoefening wijn en
  bier te tappen, te publiceren, 1723 mei 15* 1 stuk*
  Copie van een brief van de krijgs- en domeinenkamer
  houdende opdracht tot inspectie van het gezoute en ge-
  rookte rund-, schaaps- en varkensvlees ter voorkoming
  van ziektea, 1724* 1 stuk,
  Stukken betreffende dysenterie, pest, hondsdolheid en
  niet met name genoemde besmettelijke ziekten en de be-
  strijding van deze ziekten, 1734-1794* 1 omslag,
  Stukken betreffende het opmaken van een lijst van medi-
  cinale personen, de uitvoering van de meidicinale ver-
  ordeningen en de bestudering van de algemene vroed-
  vrouwcathechismus, 1753-1788, 1 omslag,
  Afschrift van een verzoekschrift van P*van Oeijen, ge
  richt aan de koning, om het attest van zijn examen te
  accepteren en hem toe te laten als chirurgijn, (1777)«
  1 stuk,
  Akte van sauvegarde, verleend door Frederick Wilhelm,
  koning van Pruissen, aan Jacob Jeucken, ingezetene der
  heerlijkheid Helden, 1700 januari 23, 1 charter.

  82

   

  Stukken betreffende de dorpsnachtpatrouilles, 1751-
  1783* 1 omslag*
  Condities en voorwaarden voor het vervaardigen van een
  brandspuit, 1753* 1 stuk*
  Stukken betreffende de brandweer en de brandveiligheid,
  1766-1788* 1 omslag*
   
  10* LandbouWen Veeteelt*
  359 Lijsten houdende opgave van de hoeveelheden graan, met
  correspondence, 1724-1777* 1 omslag*
   
  N*B* Zie ook inv* nr* 360*
  360 Lijst houdende opgave van het totaal der aanwezige gra-
  nen en beesten, 1758* 1 katern*
   
  N.B. Voor beestenlijsten zie ook inv* nr* 307*
  Stukken betreffande de beschadiging van veldvruchten
  door wind, hagel en bevriezing, 1724-1788, 1 omslag,
  Lijsten houdende opgave van verzamelde mussenkoppen,
  tevens vermeldend de namen der verzamelaars, met cor-
  respondentie, 1731-1787* 1 omslag,
  Stukken betreffende het verbod om schapen te weiden op
  bezaaide gronden, 1747, 1786, 1 omslag*
  fragment van een verzoekschrift van de heer van Helden,
  om de inwoners uit de belastingpenningen middelen te
  mogen verstrekken voor de aankoop van hoornbeesten,
  1746 januari 25* 1 stuk*
  Stukken betreffende het fokken van paarden, 1788.
  1 omslag.
  Lijst houdende opgave van de personen waarvan paarden
  door wolven zijn verscheurd, (tweede helft 18e eeuw)*
  1 stuk*

  Stukken betreffende veeziekten, 1732-1782, 1 omslag,

  N.B. Voor inspectie van vlees, zie inv. »r, 351*

   

  11V Handel*

  Stukken betreffende muntverordeningen, muntsoorten en
  muntkoersen, 1740-1765* 1 omslag,

  Stukken betreffende de windmolen te Helden, 1742-1771*
  1 omslag.

  83

   

  UitVoercertificaten en bijbehorende stukken, samenhan-
  gend met het verbod op de uitvoer van levensmiddelen,
  1768-1776* 1 omslag*

  Stukken betreffende het' verstrekken van rogge ter ver-
  vaardigimg^van brood, 1747-1781* 1 omslag,

  Stukken betreffende het stoken van jenever, 1756, 1772<
  1 omslag,

  Lijsten houdende opgave Van ingewonnen gedroogde hop,
  met correspondentie, 1767-1775* 1 omslag*

  Lijst houdende opgave van de leerverwerkers in de ge
  meente en de hoeveelheid leer die jaarlijks wordt ver-
  werkt, benevens een brief van het lands administratie
  college betreffende de invoer van leer, 1768, 1777*

  1 omslag,

  Brief van het gewestelijk bestuur, gericht aan de
  schout, betreffende de oprichting van een bank te Ber-
  lijn, 1765 februari 20, 1 omslag.

  Stukken betreffende de verpachting van de handel in
  paardehaar en varkensborstels, 1766, 1 omslag,

  Overige stukken betreffende de handel, 1723-1789*
  1 omslag*

   

  12, Toezicht op de armenzorg*

  Rekeningen van inkomsten en uitgaveri der armenmeesters,
  1736, 1745, 1746* 1 omslag*

  Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven
  der armenmeesters, 1716-1768* 1 omslag*

  Afschrift van een akte van geldlening ten laste van het
  armengilde en ten behoeve van M.Janssen en wed*L.Hen-
  drikx, groot 150 gulden Roermonds, 1725 juni 5*

  1 stuk*

  Lijsten houdende opgave van dernsunen der personen waar-
  aan brood is verstrekt, 1729-1743* 1 omslag*

  Stukken betreffende de verstrekking van brood en rogge
  aan de armen, 1790-1791* 1 lias,

  Brief afkomstig van de regeerders van Kessel, gericht
  aan de regeerders der heerlijkheid Helden, betreffende
  de onderhoudskosten van een arme, 1779 October 22*

  1 stuk*

  84

   

  Stukken betreffende het onderhoud door de gemeente van
  J.Laerman, zoon van de overleden Maria Verschuyren,
  1771-1772, 1783* 1 omslag*

  Akte van borgtocht door H.Fusers en A.Katzer i*v.m*
  hun vestiging in Helden, 1736 november 29* 1 stuk*

  Akte van waarborg tot ontlasting van de armen te Hel
  den, afgegeven door de regeerders van de heerlijkheid
  Asten, voor 0*van Hugten, 1782 September 12* 1 stuk.

  Akte van overeenkomst tussen de gemeente en J*te Rijdt,
  dat hij een huis mag bouwen op de door hem aangekochte
  gemeentegrond onder voorwaarde dat hij en zijn kinderen
  nooit meer in het genot kunnen komen van een uitkering
  uit de armenmiddelen, 1791 mei 2* 1 stuk*

   

  13* Toezicht op de kerk*

  388 Extracten uit de kerkrekeningen van de jaren 1653-1663,
  1663* 1 stuk*

  389 Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven
  ' van de kerk, 1759-1778, 1 omslag,
  Lijst houdende opgave van de renten van de kapel,
  (ca, 1780), 1 stuk*
  Akte van obligatie, verleden voor de schepenbank, van
  een kapitaal van 100 ducatons ten laste van de wed,
  S,Dierikx en ten behoeve van het rectoraat, 1791 Octo
  ber 1, 1 stuk,
  Copie van een extract uit het visitatierapport van de
  aartsdiaken van Luik betreffende de parochie Helden d,d,
  1560f 17^veeuw, 1 stuk,
   
  Stukken betreffende de betaling van een achterstallige
  schuld door de pastaor M.Roefs, 1621, 1 omslag,
  Stukken betreffende de aanstelling van een kapelaan,
  1768, 1 omslag,
  Rondschrijven van de heer van Helden, betreffende de
  aanschaf van een orgel en de aanstelling van een orga
  nist met handtekeningen van de mensen die daaraan bij-
  dragen, 1717 September 21, 1 stuk.
  Akte van overeenkomst tussen de gemeente en M.Caris
  inzake het maken van een kruis op de kerktoren, 1726
  december 10, 1 stuk,

  85

   

  Akte van overeenkomst tussen de gemeente en M*Cornelis
  inzake de reparatie van het uurwerk van de kerkklok,
  1741 September 13* 1 omslag*

  Stukken betreffende het hergieten van de kerkklok,
  1760-1774* 1 omslag*

  Stukken betreffende het herstel van de kerktoren, 1771-
  1782* 1 omslag*

   

  N.B. Voor de reparatie der kerk oa* 1660 zie inv* nr* 52*

  400 Stukken betreffende de overdracht van een stuk grond
  voor en de herbouWvan de kapelanie, 1773-1787*

  1 omslag*

  Procesverbaal van de vermissing van zes zilveren kruis-
  jes in de kerk, 1785. 1 stuk.

  Stukken betreffende de benificies van de altaren van
  St*Antonius en St*Anna, 1750-1788. 1 omslag*
  Stukken betreffende het houden van dankstonden voor
  behaalde oorlogsoverwinningen, 1742-1745* 1 omslag*
  Stukken betreffende het verbod om het ambt van priester
  uit te oefenen als men in het Geldexs gebied geboren
  is, 1780. 1 omslag.
  Bevelschrift houdende opdracht tot aankondiging van
  het verbod om aalmoezen te geven aan paters en zusters
  van buitenlandse kloosters, 1782* 1 stuk*
  Stukken betreffende de bezittingen en de heffing van
  tienden door de Karthuizers te Roermond en het klooster
  Keyserbosch, ca* 1737-1783* 1 omslag*
  Overige stukken betreffende kerkelijke aangelegenheden,
  1606-1788, 1 omslag*
   
  14* Onderwijs*
  Stukken betreffende een plaatselijk onderzoek naar het
  onderwijs in de gemeente, 1780, 1 omslag*
  Afschrift van een verklaring, afgegeven door de sche-
  penen, betreffende de VQortgezette studie van J.F.Gom-
  mans in de Latijnse taal, 1780 juni 1* 1 stuk*
  Brief afkomstig van Het lands administrate college,
  gericht aan de regeerders van Helden, betreffende het
  verzoek van de wed*M*van Wis, om een vergoeding voor
  de door haar overladen man gedane onderwijzing van
  P.Houwen in de vroedvrouwkunst, 1784 december 6*
  1 stuk«

  86

   

  15* Landsverdediging*

  Stukken betreffende de werving en inlijving van solda-
  ten, 1730-1785* 1 omslag*

  Stukken betreffende de desearbie van soldaten, 1699-
  1785* 1 omslag*

  Stukken betreffende inlichtingen over de werkzaamheden
  van invalide soldaten, 1?87* 1 omslag*

  Overige stukken betreffende soldaten, 1714-1789*
  1 omslag*

  Akte van sauvegarde, verleend door Frederick Wilfeelm,
  koning van Pruissen, aan Andries Driessen, schutter
  der heerlijkheid Helden, 1726 October 21* 1 charter*

  Akten van sauvegarde, afgegeven door de militaire over-
  heid,verleend aan de heerlijkheid Helden, 1637-1698*

  1 omslag*

  Copie van een bevelschrift van de stadhouder van Gelder,
  gericht aan alle onderdanen van het Land van Kessel,
  houdende verbod om hulp te verlenen aan vreemde troepen,
  1652. 1 stuk.

  Lijst houdende opgave van de schade, onkosten, lasten
  en andere calamiteiten, ontstaan daor het voeren van
  oorlog, 1706 april 9* 1 stuk.

  "Memoriale-Annotitie"* Register van gedane diensten en
  leveranties ten behoeve van de Oostenrijkse- en Franse
  troepen, 1757-1759* 1 deel.

  Lijsten houdende opgave van inkwartiering en militaire
  vorderingen, 1609-1787. 1 pak,

  Correspondentie betreffende de inkwartiering en mili
  taire vorderingen, 1674-1784* 1

  8?

   

  INVENT A RIS

  VAN HET A R C H I E F VAN HET gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris.

  88

  DEEL I.

  STUKKEN EN SERIES YAN ALGEMENE AARD,

   

  1, Notulen van de Raad,

  422 - 426 Registers van notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1858-1941* 4 delen, 1 band,

  1858 april 16-1872 September 3* 1 deel.

  1872 november 6-1915 november 24* 1 deel.

  1916 januari 14-1929 december 28, 1 deel,

  1930 februari 8-1933 december 28, 1 deel,

  1934 februari 3-1941 augustus 30* 1 band.

  2. Notulen van het College van Burgemeester en Wethouders.

  427 - 428 Registers van notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1915-1941, 1945-1948* 2 delen*

  1915 januari 8-1932 december 22, 1 deel,

  1933 janiiari 5-1941 augustus 28, 1945 augustus 10-
  1948 September 27* 1 deel.

  3* Besluiten vande Raad,

  429 - 437 Registers van besluiten van de gemeenteraad, 1807-1826, 1834-1853, 1858-1941* 6 delen, 2 deeltjes, 1 band,

  1807 mei 2-1822 november 26, 1 deel,

  1822 mei 14-1826 november 14* 1 deel,

  N.B, Voorin besluiten van de burgemeester uit de jaren 1801-1816| achterin processen-verbaal van eedsaflegging van maire A,M.Hendrix en adjoint P,van Oijen, d,d, 20 februari 1808,

  89

  1834 September 18-1843 december 29* 1 deeltje,

  1843 april 12-1853 ^'anoad 21, 1 deeltje,

  1858 april 16-1872 September 3, 1 deel,

  1872 november 6-1915 november 12, 1 deel,

  1915 november 12-1929 december 28, 1 deel,

  1930 februari 8-1934 december 7* 1 deel,

  1935 januari 16-1941 augustus 30* 1 band.

  4* Besluiten van het .0allege van Burgemeester en Wethouders*

  438 - 440 Registers van besluiten van het college van burgemeester en wethouders, 1855-1941* 3 delen,

  438 1855 april 28-1915 augustus 5* 1 deel*

  N*B. Bevat ook de gemeenteverslagen van de ja-ren 1854-1856*

  1915 augustus 5-1929 februari 20* 1 deel*

  1929 februari 27-1941 a,ugustus 28* 1 deel*

  5* Besluiten van de Burgemeester*

  441 m 442 Registers van besluiten van de burgemeester, 1867-1881, 1915-1944* 2 delen.

  N.B* Voor de besluiten uit de periode 1801-1816, zie inv* nr* 430.

  1867 januari 6-1881 april 23* 1 deel.

  1915 november 27-1944 Juni 12. 1 deel.

  6. Publioaties*

  443 Register van afkondigingen van de verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd, 1915 mei-1937 juni 1* 1 deel.

  90

  7* Correspondentie*

  444 - 469 Brievenboeken, 1800-1820, 1827-1902* 15 delen, 5 deeltjes, 6 banden*
  N.B* Voor het brievenboek 1821-1826, zie inv* nr* 1*
  An IX vend^miaire 25 (1800 October 17)-an XIY
  brumaire 18 (1805 november 9)* 1 deel*
  1806 maart 8-1807 augustus 13* 1
  1807 augustus 14-1810 januari 26*
  1810 februari 1-1820 december 26*
  1827 januari 5-1830 december 24*
  N.B* Voorin indicateur van ingekomen en ver-zonden stukken, 1808-1813*
  1831 januari 9-1832 december 31* 1 deel.
  1833 januari 3-1834 december 29*
  1835 januari 2-1838 januari 4*
  1838 januari 3-1842 januari 4*
  1842 januari 4-1849 december 18.
  1850 januari 3-1854 december 31*
  1855 januari 1-1861 december 28,
  1862 januari 2-186? januari 6.
  1867 januari 1-1874 december 23*
  1875 januari 2-1883 juni 14* 1 deel.
  1883 juni 15-1894 maart 10* 1 deel.
  1894 maart 15-1903 juli 31* 1 deel.
  1903 augustus 1-1909 maart 30. 1 deel.
  1909 maart 30-1915 mei 24* 1 deel.
  1915 mei 25-1917 december 31*
  1918 januari 3-1918 juni 28.
  1918 juli 2-1918 december 3V
  1919 januari 1-1919 j^i 27*
  1919 juli 1-1919 december 30.
  1920 januari 1-1920 juni 28.
  1920 juli 1-1920 december 31*
  470 - 472 Registers van ingekomen stukken, 1897-1910, 1917-1933* 3 delen.
  N.B. Zie ook inv* nr* 448*
  1897 januari 6-1910 juni 22* 1 deel*
  1917 december 10-1918 december 30* 1 deel*
  1919 januari 3-1933 September 30* 1 deel*
  473 - 481 Registers van uitgegane stukken, 1918-1940. 9 delen,
  1918 januari 3-1918 december 31* 1 deel.
  1919 januari 1-1920 juni 30. 1 deel,
  1920 juli 1-1922 juni 30. 1 deel.
  1922 juli 1-1924 juli 1. 1 deel.
  1924 juli 1-1927 december 31* 1 deel.
  1928 januari 2-1930 december 31* 1 deel.
  1931 januari 2-1933 december 30. 1 deel.
   
  1934 januari 2-1938 januari 3* 1 deel.
  1938 januari 4-1940 december 31* 1 deel.

  91

   

 • 8, Algemene s tat i stieken en gemeenteverslagen,
 • 482 - 485 Algemene statistische opgaven, 1808-1820, 1931-1959. 2 omslagen.
  482 1808-1820. 1 omslag. 485 1931-1959. 1 omslag.
  484 - 557 Verslagen van de toestand der gemeente, 1851 * 1855» 1858-1862, 1864-1950. 74 deeltjes.
   
  N.B, Voor de verslagen van de jaren 1854-1856, zie inv. nr. 438.
  1851. 1 deeltje.
  1853. 1 deeltje.
  1858. 1 deeltje.
  48? 1859. 1 deeltje.
  1860. 1 deeltje.
  1861. 1 deeltje.
  1862. 1 deeltje.
  1864. 1 deeltje.
  1865. 1 deeltje.
  1866. 1 deeltje.
  1867. 1 deeltje.
  1868. 1 deeltje.
  1869. 1-deeltje.
  1870. 1 deeltje.
  1871. 1 deeltje.
  1872. 1 deeltje.
  1873. 1 deeltje.
  1874. 1 deeltje. :
  1875. 1 deeltje.
  1876. 1 deeltje.
  1877. 1 deeltje.
  1878. 1 deeltje.
  1879. 1 deeltje.
  1880. 1 deeltje.
  1881. 1 deeltje.
  1882. 1 deeltje.
  1883. 1 deeltje.
  1884. 1 deeltje.
  1885. 1 deeltje.
  513 1886. 1 deeltje.
  5H 1887. 1 deeltje.
  1888. 1 deeltje.
  1889. 1 deeltje.
  1890. 1 deeltje.
  1891. 1 deeltje.
  1892. 1 deeltje.
  1893. 1 deeltje.
  1894. 1 deeltje.

  92

   

   

  5221895.1 deeltje.
  5231896.1 deeltje.
  5241897.1 deeltje.
  5251898.1 deeltje.
  5261899.1 deeltje.
  5271900.1 deeltje.
  5281901.1 deeltje.
  5291902.1 deeltje.
  5301903.1 deeltje.
  5311904.1 deeltje.
  5321905.1 deeltje.
  5331906.1 deeltje „
  5341907.1 deeltje.
  5351908.1 deeltje.
  5361909.1 deeltje.
  5371910.1 deeltje.
  5381911.1 deeltje
  5391912.1 deeltje.
  5401913.1 deeltje.
  5411914.1 deeltje.
  5421915.1 deeltje.
  5431916.1 deeltje.
  5441917.1 deeltje.
  5451918.1 deeltje.
  5461919.1 deeltje.
  5471920.1 deeltje.
  5481921.1 deeltje.
  5491922.1 deeltje.
  550<923.1 deeltje.
  551*924«1 deeltje.
  5521925.1 deeltje.
  5531926.1 deeltje.
  5541927.1 deeltje.
  5551928.1 deeltje.
  5561929.1 deeltje.
  5571930.1 deeltje.

   

  9* Inven t ari s s en *

  558 - 563 Inventarissen van het gemeente-archief, 1815, 1830-1834f 1852, 1928, (1940)* 4 omslagen, 1 deeltje, * r 1 stuk*

   

  558 "Inventaris der papieren Registers en boeken be-hoorende aen de gemeente Helden overgegeven door den heere hendrix afgaende Borgermeester der voor-seyde gemeente in handen van de heere Engels be-noemden Borgemeester ingevolge Besluit van den heeren Boelling general gouvemements Commissarius in dato den 13 december laestleden", 1815 januari 15* 1 omslag*

  N*B* In duplo, een exemplaar in het Nederlands, het ander in het Duits.

  93

   

  559 "Inventaris der gemeentelijke Archief van Helden11,
  opgemaakt 31 maart 1830 en bijgehouden tot 1835*

  1 deeltje*

  "Inventaris der Gemeente-archieven, zich tot hier-
  aan met toestemrning en goedkeuring van het Gemeen
  te Bestuur van Helden, bevindende, en bewaard ge-
  bleven ten sterfhuize van wijlen den Heer J.M*En-
  gels in leven Burgemeester te Helden11, 1852 au
  gustus 5* 1 stuk*

  "Inventaris van het oud en nieuwarchief der Ge
  meente Helden (Limburg) van 1421 tot 1920", 1928*
  1 omslag*

  Inventaris van het archief der gemeente Helden uit
  de periode 1921-1940, (1940)* 1 omslag*

  "Inventaris van het oud en nieuwarchief der ge
  meente Helden (Limburg) van 1421 tot 1940",
  (1940)* 1 omslag*

  94

   

  DEEL II*
  STUKKM EN SERIM VAg BIJZgNDERE AARD«
  AFDELING I*
  ORGASEB ALSI
  EOOFDSTUK I*
  HET ORGANISMS*
  § I* Installing ontwikkeling, opheffing*
  564 Stukken betreffende de verlening van een wapen aan de
  gemeente, 1866, 186?* 1 omslag*
  N.B. Het wapen zelf is ingelijst,
  Fotocopie van een tekening van het schepenzegel van
  Helden uit 1634, (20e eeuw)* 1 stuk*
  Afschrift van het koninklijk besluit, bepalende dat
  de kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlan-den zijn rood, wit en blauw, 1937 februari 19* 1 stuk,
  56? Afschrift van het d.d* 3 frimaire an X (24 november
  1801) opgemaakte proces-verbaal van de vaststelling der grenzen van de gemeente Helden, (ca*1825)* 1 stuk.
  568 Afschrift van het proces-verbaal van de begrenzing van het grondgebied van de gemeente Helden en afschrift van het proces-verbaal van de verdeling van het grondgebied van de gemeente Helden in secties, 1820 april* 1 bandje*

  95

   

  Kaart van het grondgebied der gemeente, bevattende de
  huizen of woonplaatsen der ingezetenen, beide kerken
  en drie molens, 1822 april 24* 1 stuk*
  Akte, met retroacta en bijlagen, van scheiding en de
  ling tussen de gemeenten Helden en Kessel enerzijds en
  Meijel anderzljds van gemeentegronden, aan voornoemde
  gemeenten in onVerdeeld bezit toebehorend, 1818 juni
  25* 1 omslag*
  Stukken betreffende grens- en eigendomsgeschillen tus
  sen Helden en Maasbree, 1820-1855* 1 omslag*
  Stukken betreffende grens- en eigendomsgeschillen tus
  sen Helden en Kessel, 1830-1839* 1 omslag*
  Stukken betreffende een wijziging van de kadastrale
  grens tussen de gemeenten Helden en Meijel, 1850-1875*
  1 omslag*
   
  § II* Betrekkingen tot andere liohamen*
  Stukken betreffende administratieve bezoeken door de
  commissaris der koningin, 1919-1953* 1 omslag*
  Stukken betreffende de finanaiSle verhouding tussen
  het rijk en de gemeente, 1919-1939* 1 omslag*
   
  § III* Economische en rechtspositie*
  1* Eigendbm en bezit*
   
  N.B* De eigendommen voor de publieke
  dienst bestemd - dus ter vervulling van een bepaalde taak - zijn ge-klasseerd naar de onderwerpen, b*v* grond voor schoolbouWbij onderwijs, grond voor verbetering van wegen bij wegen enz** zie ook inv* nrs. 570-573*
  a* Terkrijging en verlies*
  576 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van een perceel tuin, sectie D 3257t groot 1,20a*, toebehorend aan de erfgenaiaen P.Verlinden, 1916 augustus 11* 1 omslag*

  96

  577 Afschrift van de notulen van de vergadering van de ge
  meenteraad d*d. 19 december 1805, handelend over de
  verkoop van gemeentegronden, an XIV frimaire 28 (1805
  december 19)* 1 stuk,
   
  N.B. Zie voor verkoop van grond ook inv, nr* 58*
  Akten, met bijlagen, van openbare verkoop van gemeente
  gronden, waartoe bij koninklijk besluit van 18 juni
  1819 machtiging werd verleend, 1817-1837* 1 pak.
  Akten, met bijlagen, van openbare verkoop van gemeente
  gronden, waartoe bij koninklijk besluit van 18 decem
  ber 1850 machtiging werd verleend, 1850-1859* 1 pak*
  Akten, met retroacta en bijlagen, van de in 1842 plaats
  gehad hebbende openbare verkoop van gemeentegronden,
  1853, 1856* 1 omslag.
  Akten, met bijlagen, van openbare verkoop van gemeente
  gronden, waartoe bij besluit van gedeputeerde staten
  van 26 juni 1861 machtiging werd verleend, 1860-1911*
  1 pak*
  Akte, met retroacta en bijlagen, van openbare verkoop
  van heidegronden aan S*Kluytmans en A.van den Bosch,
  1913 maart 28* 1 omslag*
  Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot verkoop
  van gemeentegronden, 1927-1937* 1 omslag*
  Raaddbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot
  goedkeuring, tot verkoop van het huis met tuin te Pan-
  ningen, sectie D 3474t groot 7>50a*, aan J*H.H*Joosten,
  1930 februari 8* 1 omslag*
  585 - 590 Registers van de verkoop van turfslijk, 1824-1839* 6 deeltjes*
  1824* 1 deeltje*
  1825* 1 deeltje*
  1826-1829* 1 deeltje.
  1830-1832* 1 deeltje*
  1833-1838. 1 deeltje*
  1839* 1 deeltje*
   
  Akte van openbare verkoop van turfslijk aan Th.de
  Bruyn e,a*, 1865 maart 31* 1 stuk*
  Overige stukken betreffende de verkoop van turfslijk,
  1832-1840. 1 omslag*
  Akten en andere stukken betreffende de verkoop van
  hout, afkomstig uit bossen, 1880-1939* 1 omslag*
  Akte van openbare verkoop van balken, deuren, ramen,
  zinken platen, pannen enz., afkomstig van de afbraai van
  de openbare lagere school te Helden, aan P.J.Hanssen
  e*a«, 1929 October 15* 1 stuk*

  97

   

  b* Andere dan zakelijke rechten*
  Akte, met bijlagen, van verhuur van de woning met tuin,
  gelegen te Panningen, sectie D 3474? groot 7>50a*, aan
  P.Zegers, 1925 april 9. 1 omslag*
  Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot opheffing
  van de onderwijzerswoningen te Grashoek en Helden als
  ambtswoning en tot verhuur er van, 1929-1932,
  1 omslag*
  Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot verhuur
  van de in de gemeente Neer aan het Afwateringskanaal
  van de Noordervaart naar de Maas gelegen sluiswachters-
  woning met bouwland en overlaatwachterswoning met bouw-
  land, 1932-1937* 1 omslag*
  Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot het ver-
  lenen van machtiging aan burgemeester en wethouders tot
  het onderhands verhuren van 4 arbeiderswoningen, gele
  gen te Heide en Grashoek, en besluiten van burgemeester
  en wethouders tot verhuur van deze woningen, 1934-1939*
  1 omslag*
  Register bevattende gegevens over verpachtingen van ge
  meentegronden, strooisel, jacht- en visrecht, 1874-
  1911. 1 deel,
  Akten, met bijlagen, van (openbare) verpachting van ge-
  meenteMgronden, 1873-1941* 1 omslag*
  Akten van openbare verpachting van het jacht- en vis
  recht op de gemeente-eigendommen, 1863-1893«
  1 omslag*,
   
  c* gebruik*

  Raadsbesluit, inhoudende verbod tot het laten weiden
  van schapen op de z.g. Schorfkuylen, an IX floreal 30
  (1801 mei 20), 1 stuk*

  Reglement, met bijbehorende stukken, op het plaatsen
  van vreemde bijenkorven, 1835 juli 15* 1 omslag*

  Reglement, met bijbehorende stukken, op het weiden van
  vee op de gemeentegronden, 1839 maart 16. 1 omslag*

  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
  van een plaatselijke belasting voor het weiden van vee
  en het plaatsen van bijenkorven op de gemeentegronden,
  1811-1839, 1 omslag*

  98

   

  Overige stukken betreffende het weiden van vee op ge
  meentegronden, 1835-1852. 1 omslag*
  Terzoekschrift, met bijbehorende tekening, van de kapi-
  tein, eerstaanwezend-ingenieur der genie te Nijmegen
  om het rijk vergunning te verlenen tot het plaatsen
  van enige merkpalen op aan de gemeente toebehorende
  terreinen, 1937 juni 24* 1 omslag*
   
  d. Beheer van eigendommen,
  Akte, met bijlagen, van publleke aanbesteding van de
  levering van sparrenzaad on 26 ha. gemeentegrond, ge-
  naamd Marisheyde, te bezaaien, gegund aan J*van Oijen,
  1812 december 8, 1 omslag*
  Brief van een lid van gedeputeerde staten betreffende
  de ontginning van woeste gronden, 1852 maart 29
  1 stuk*
  Stukken betreffende de ontginning., in werkverschaffing,
  van woeste gronden, 1932-1938* 1 omslag*
  Stukken betreffende de bebossing, in werkverschaffing,
  van de Marisberg, 1933* 1 omslag.
  Polissen, met aanhangsels, van de verzekering van wo«*
  ningen tegen brand, 1923-1954* 1 omslag.
  Staat van de grondeigendommen en erfelijke inkomsten
  van de gemeente, 1806 december. 1 omslag*
   
  N.B. In duplo.
  Staat der aanwezige gemeentegebouwen, 1829 april 19*
  1 stuk*
  Staat, met bijbehorende stukken, van hetgeen, naar
  het burgerlijk recht, eigendom is der gemeente, 1858*
  1 omslag*
  Uittreksel uit de kadastrale legger, bevattende opga
  ve van de eigendommen der gemeente, 1861* 1 deeltje.
   
  2* FinanciSn.
  Stukken betreffende de herziening van de rekeningen
  van 1792 t/m* an XIII (1804/1805) en een vergelijking
  tussen de plaatselijke inkomsten en uitgaven van 1793
  en 1818, 1806, 1818. 1 omslag.
  Stukken betreffende de verzekering van gemeentegelden,
  1938. 1 omslag.

  99

  a. Begrotingen. Rekeningen. 619 - 757 Begrotingen en rekeningen van de inkomsten en uitgaven, met bijbehorende stukken, dienstjaar VIII (1799/ 1815-1939* 118 omslagen, 21 pakken. ook inv. nr. 72.

  619 620An VIII (1799/1800). 1 omslag. N.B. Geen begroting. An IX (1800/'01). 1 omslag. N.B. Geen "begrotjng.
  621An X (1801/«02). 1 omslag. N.B,
  622An XI (1802/«03)» 1 omslag.
  623An XII(1803/«04). 1 omslag.
  624An XIII(1804/'05). 1 omslag.
  625An XIV(1805/1 06^*1 806. 1 omslag.
  6261807.1 omslag.
  6271808.1 omslag.
  6281809.1 omslag.
  6291810.1 omslag.
  6301811.1 cms lag.
  6311812.1 omslag.
  6321813.1 omslag.

  N.B.

  Geen rekening.
  6331815.1 omslag.
  6341816.1 omslag.
  6351817.1 omslag.
  6361818.1 omslag.
  6371819.1 omslag.
  6381820.1 omslag.
  6391821.1 omslag.
  6401822.1 omslag.
  6411823.1 omslag.
  6421824.1 omslag.
  6431825.1 omslag.
  6441826.1 omslag.
  6451827,1 omslag.
  6461828.1 omslsg.
  6471829.1 omslag.
  6481830.1 omslag.
  6491831.1 omslag*
  6501832.1 omslag.
  6511833.1 omslag.
  6521834.1 omslag.
  6531835.1 omslag*
  6541856.1 omslag.
  6551837.1 omslag.
  6561838.1 omslag.
  6571839.1 omslag.
  6581840.1 omslag.
  6591841.1 omslag.
  6601842.1 omslag.

  100

  6611843.

  1

  omslag.
  6621844.

  1

  omslag.
  6631845.

  1

  omslag*
  6641846.

  1

  omslag.
  665 -1847.

  1

  omslag.
  6661848.

  1

  omslag.
  6671849.

  1

  omslag.
  6681850.

  1

  omslag.
  6691851.

  1

  omslag.
  6701852.

  1

  omslag.
  6711853.

  1

  omslag.
  6721854.

  1

  omslag.
  6731855.

  1

  omslag.
  6741856,

  1

  omslag*
  6751857.

  • 1

  omslag.
  6761858.

  1

  omslag.
  6771859.

  1

  omslag.
  6781860.

  1

  omslag.
  6791861.

  1

  omslag.
  6801862.

  1

  omslag.
  681186J.

  1

  omslag.
  6821864.

  1

  omslag.
  6831865.

  1

  omslag.
  6841866.

  1

  omslag.
  6851867.

  1

  omslag.
  6861868.

  1

  omslag.
  6871869.

  1

  omslag.
  6881870.

  1

  omslag.
  6891871.

  1

  omslag.
  6901872.

  1

  omslag.
  6911873.

  1

  omslag.
  6921874.

  1

  omslag.
  6931875.

  1

  omslag.
  6941876.

  1

  omslag.
  6951877.

  1

  omslag.
  6961878.

  1

  omslag.
  6971879.

  1

  omslag.
  6981880.

  1

  omslag.
  6991881.

  1

  omslag.
  7001882.

  1

  omslag.
  7011883.

  1

  omslag.
  7021884.

  1

  omslag.
  7031885.

  1

  omslag.
  7041886.

  1

  omslag.
  7051887.

  1

  omslag.
  7061888.

  1

  omslag.
  7071889.

  1

  omslag.
  7081890.

  1

  omslag.
  7091891.

  1

  omslag.
  7101892.

  1

  omslag.

  101

   

  7111893.1 omslag.
  7121894.1 omslag.
  7131895.1 omslag.
  7141896.1 omslag.
  7151897.1 omslag.
  7161898.1 omslag.
  7171899.1 omslag.
  7181900.1 omslag.
  7191901.1 omslag.
  7201902.1 omslag.
  7211903.1 omslag.
  7221904.1 omslag.
  7231905.1 omslag.
  7241906.1 omslag.
  7251907.1 omslag.
  7261908.1 omslag.
  7271909.1 omslag.
  7281910.1 omslag*
  7291911.1 omslag.
  7301912,1 cmslag.
  7311913.1 omslag.
  7321914.1 omslag.
  7331915.1 omslag.
  7341916.1 pak.
  7351917.1 pak.
  7361918.1 pak.
  7371919.1 pak.
  7381920.1 pak.
  7391921.1 pak.
  7401922,1 pak.
  7411923.1 omslag.
  7421924.1 omslag.
  7431925.1 omslag.
  7441926.1 pak.
  7451927.1 pak.
  7461928.1 pak.
  7471929.1 pak.
  7481930.1 pak.
  7491931.1 pak.
  7501932.1 pak.
  7511933.1 pak.
  7521934.1 pak.
  7531935.1 pak.
  7541936.1 pak.
  7551937.1 pak.
  7561938.1 pak.
  7571939.1 pak.

  102

   

 • b* Financieel beheer.
 • "Renteboek". Register van aan <Je gemeente verschuldig-
  de kapitalen, 1806-1879* 1 deal.
  Akten, met bijlagen, en andere stukken betreffende de
  belegging van geld door de gemeente, 1826-1939*
  1 omslag*
  Raadsbesluiten tot het aangaan van rekening-courant-
  overeenkomsten met de N.V.Bank voor Nederlandse Ge
  meenten, 1930-1939* 1 omslag*
  Verordening, met raadsbesluit tot wijziging, regelende
  de inning van ontvangsten door anderen dan de gemeen-
  te-ontvanger, 1923 januari 9* 1 omslag*
  Stukken betreffende het opnemen van de boeken en de
  kas van de gemeente-ontvanger, 1830, 1937* 1 omslag*
   
  c* Schuld*
  "Renten Boeck inhoudende alle Capitalen, zoo oude als
  nieuwe, staende ten laste der gemeente Helden* Ver-
  nieuwt en getrocken uijt het oudt Renten Boeck begon-
  nen door den Secretaris Jurgens in den Jaeren 1740ff*
  Register van door de gemeente verschuldigde kapitalen,
  (ca*1810)-1832. 1 deel*
  Register van ten laste der gemeente aangegane geldle-
  ningen, met aantekening van daarop afgeloste sommen,
  betaalde ^entebedragen en de ntimmers en data van uit-
  loting, 1911-1935* 1 deel*
  Lijsten van en Correspondentie over gemeenteschulden,
  1800-1833* 1 pak* . '
  Akten, met bijlagen, van geldleningen en schuldbeken
  tenissen ten laste van de gemeente, 1911-1938*
  1 omslag,
  767 Raadsbesluiten en besluiten van gedeputeerde staten
  tot goedkeuring van raadsbesluiten tot het aangaan van
  geldleningen, 1907-1939* 1 omslag*

  103

   

 • 3. Benodigdheden en hulpmiddelen,
 • 768 Stukken betreffende de administrate in het algemeen,
  1800-1924* 1 omslag*
   
  N.B, Hier zijn ook ondergebracht de niet thuis te
  brengen stukken, de particuliere stukken en de stukken, niet tot een dossier behorend, die te onbelangrijk zijn om ze afzonderlijk te be-schrijven*
  Brief van de districts- en militiecommissaris in het
  district Roermond betraffende een verklaring over het
  niet aanwezig zijn van archiefstukken, die van belang
  zijn voor de Nederlandse geschiedschrijving, 1827
  augustus 10, 1 stuk*
  Brief van de districts- en militiecommissaris in het
  district Roermond betreffende een geschil tussen de
  gemeente en de kerk over het eigendom van een archief-
  kast, 1829 September 9* 1 stuk.
  Brief van de rijksarchivaris in Limburg betreffende de
  overname van de rechterlijke archieven door het rijks-
  archief, 1896 april 11* 1 stuk*
  Inventaris van de kerkelijke doop-, trouw- en sterf-
  (begraaf)boeken, de schepentrouwboeken en de tot die
  boeken behorende bijlagen, welke door burgemeester en
  wethouders van Helden naar de rijksarchiefbewaarplaats
  in Limburg, te Maastricht, zijn overgebracht, 1919
  december 15* 1 stuk*
  Stukken betreffende de inspectie van cfle archieven der
  gemeente, 1927-1937* 1 omslag*
  Stukken betreffende de ordening en inventarisatie van
  de archieven der gemeente door A.F*van Beurden, 1928*
  1 omslag*
   
  N,B, Voor de inventaris, zie inv* nr* 561*
  Circulaire van gedeputeerde staten betreffende de in-
  richting van archiefbewaarplaatsen, 1937 februari 26*
  1 stuk*
  MRegistratuurplanft* Alfabetische lijst van de pnder-
  werpen in de dossiers behandeld, ongedateerd* 1 stuk*
  Afschriften van de verordeningen betreffende de afkon-
  diging van plaatselijke verordeningen, 1861, 1915*
  1 omslag.

  104

   

   

  4* Gebouwen*

  Stukken betreffende de restauratie van het raadhuis,
  1888-1893* 1 omslag*

  Akte, met bijlagen, van aankoop van een strook grond,
  sectie B 4260, groot ongeveer 5a., toebehorend aan
  J.Ueberbach, voor de bouWvan een nieuwe gemeentesecre-
  tarie, 1924 juli 4* 1 omslag*

  Akte, met retroacta en bijlagen, van aankoop van een
  huisje en moeshof, sectie D 95 en 96, groot 7t50a*,
  toebehorend aan W,Kessels, als woning voor de vroed-
  vrouw, 1837 *aei 17* 1 omslag.

  Akten van verhuur door A.M.Peeters, vroedvrouw, van
  het aan haar door de gemeente als vrije woning met
  tuin beschikbaar gestelde woonhuis, sectie D 3474§
  1906-1912. 1 omslag.

  § IT. Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwQordi^ende liohamen*

  782 Stukken betreffende de verdeling der geBBente in stem-districten, 1919* 1 omslag. N.B. Zie ook inv. nr. 788.

  § V* Lichamen, organen, instel-lingen en functionarissen.

  783 Lijsten van raadsleden, wethouders, burgemeester, se-cretaris en ontvanger, 1803-1847* 1 omslag.

  105

  1 . Tertegenwoordigende^lichamen^van^staat-

  784 Stukken betreffende verkiezingen van leden van de
  "assemble cantonale", het nationaal congres, de twee-
  de kamer der representanten en de senaat, 1806-1837*

  1 omslag*

  Stukken betreffende verkiezingen van leden van de
  tweede kamer der staten generaal, 1850-1937* 1 omslag.

  Stukken betreffende verkiezingen van leden van de
  provinciale staten, 1826-1939* 1 omslag.

  Reglement van orde voor de vergadering van de raad
  der gemeente, 1855 februari 20. 1 stuk.

  Verordening, regelende de verdeling van de gemeente
  in stemdis trie ten voor de verkiezing van leden van de
  gemeenteraad, 1924 juni 14* 1 stuk*

  Stukken betreffende de benoeming van raadsleden,
  1801, 1830, 1843-1848. 1 omslag.

   

  N.B. Sommige stukken handelen ook over de benoeming van schopenen en ontvanger. Gedurende de Belgische periode, 1800-1839, werden de raadsleden gekozen, zie hiervoor inv. nr. 790*

  Stukken betreffende verkiezingen van leden van de ge
  meenteraad, burgemeester en assessoren gedurende de
  Belgische periode, 1830-1839. 1 omslag*

  Stukken betreffende verkiezingen van leden van de ge
  meenteraad, 1851-1939. 1 pak.

  Processen-verbaal van eedsaflegging en installatie
  van raadsleden, 1808-1863. 1 omslag*

  793 - 794 Presentieregisters voor de vergaderingen van de raad, 1893-1933, 1937-1951* 2 delen.

  793 1893 September 5-1933 januari 14* 1 deel.

  794 . 1957 januari 27-1951 december 14* 1 deel*

  Stukken betreffende het presentiegeld voor de raads
  leden, 1872, 1920. 1 omslag*

  Stukken betreffende het ontslag en de af trading van
  raadsleden, 1807-1937* 1 omslag*

  106

   

  Reglement van orde voor de vergaderingen van burge
  meester en wethouders, 1926 mei 27* 1 stuk*

  Stukken betreffende benoeming, eedsaflegging en jaar-
  wedde van wethouders (adjoints en schepenen)f 1815-
  1923* 1 omslag*

  N.B. Zie ook inv* nrs* 789 en 790*

  799 Presentielijst voor de vergaderingen van burgemeester
  en wethouders, 1937 januari 8-1939 december 29*

  1 deel*

  3* Functionarissen*

  Stukken betreffende leden van het koninklijk huis,
  1934-1939. 1 omslag*

  Stukken betreffende provinciale functionarissen, 1815t
  1822* 1 omslag*

  Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het
  raadsbesluit, inhoudende dat de plaatselijke ontvanger
  een borgtocht meet stellen ter waarde van / 752,--,
  1848 januari 14* 1 stuk.

  803 Afschrift van de verordening op het beheer van het le-
  vensmiddelenbedrijf met besluit van gedeputeerde sta
  ten tot goedkeuring van de verordening, 1917*

  1 omslag*

  804 Akten, met bijlagen, van overeenkomst tussen de gemeente
  en de Maatschappij tot Verkoop van de Electrische
  Stroom der Staatsmijnen in Limburg betreffende het be
  heer. van het electriciteitsbedrijf, 1921, 1928.

  1 omslag*

  805 Stukken betreffende de opheffing van het electriciteits
  bedrijf en de overdracht er van aan de N.V.Maatschappij
  tot Verkoop van de Electrische Stroom der Staatsmijnen
  in Limburg, 1930, 1931* 1 omslag.

  107

   

  § VI. Regaling en vaststelling der be-stuurs- en beheershandelingen.

  806 Afkondigingen van en andere stukken betreffende verordeningen vermeldende de titels der straf verordeningen alsmede de geldende bepalingen van gedeeltelijk afgeschafte strafverordeningen aan welker bepalingen voortdurende kracht is toe te kennen, 1919-1934* 1 omslag.

  108

   

   

  HOOFDSm II. PERSONEEL.

  Ambtenarenreglement, met bijbehorende stukken, 1931
  mei 27* 1 omslag.

  Arbeidsovereenkomstenbesluit, met bijbehorende stuk
  ken, 1938 maart 30* 1 omslag.

  Verordening tot aanwijzing van de ambten en betrek-
  kingen in dienst der gemeente Helden, welke - met uit-
  sluiting van andere gegadigden - slechts kunnen wor-
  den vervuld door militaieren of gewezen militairen,
  die ingevolge een wettelijke regeling aanspraak heb-
  ben op benoeming tot ambtenaar in dienst van een der
  lichamen, genoemd in de artikelen 3 en 4 der pensi-
  oenwet 1922 (staatsblad no 204), 1936 October 29*

  1 stuk*

  Opgaaf betreffende op 1 October 1913 in dienst der
  gemeente zijnde gemeente-ambtenaren, 1913 december
  31* 1 stuk*

  Register van amtenaren in dienst van de gemeente,
  1927-1942. 1 deeltje.

  Staat, houdende nominatieve opgaaf van alle in de ge
  meente vervulde ambten en betrekkingen* 1936 Octo
  ber 29* 1 stuk.

  Lijst, bevattende gegevens omtrent de sociale staat
  op 1 October 1913 van de ambtenaren, die de gemeente
  op die datum in een gemeentelijke betrekking dienden,
  1914 februari 10* 1 stuk.

  Reglement, met bijbehorende stukken, op de rechtstoe-
  stand van de ambtenaren van de burgerlijke stand in
  de gemeente, 1934 april 16. 1 omslag*

  Brief van de oommissaris der koningin betreffende aan*
  stelling van een tweede gemeenteveldwachter in de ge
  meente, 1933 januari 10* 1 stuk.

  109

  Verordeningen, met bijbehorende stukken, regelende de
  eisen van benoembaarheid en de bezoldiging van de veld-
  wachters der gemeente, 1933-1939* 1 omslag.

  Ontwerp-instructie voor de ambtenaren ter secretarie,
  (1934). 1 stuk*

  Instructie voor de secretaris, 1852 mei 19* 1 stuk.

  Imatrotie voor de* gemeente-o&tvanger en brief van

  puteerde staten betreffende egn andere niet meer aanwe-zigff instructie, 1916,1926. 1 omslag*

  Ingta*a0tief met bijbeharende stukken, voor de keurings-
  veearts, hoofd van dienst, in de keuringSK.ra.ng Helden,"
  1922 augustus 12. 1 omslag.

  Instructie voor de hulpkeurmeester in de keuringskring
  Helden, 1922 augustus 12. 1 stuk.

  Instructie voor de ambtenaren, die met de herkeuring
  belast zijn, 1922 augustus 12. 1 stuk.

  Instructie, met bijbehorende stukken, voor de gemeente-
  vroedvrouw, 1916 november 17* 1 omslag.

  Afschrift van de instructie voor de onbezoldigde ge-
  meenteveldwachters in de provincie Limburg, vastgesteld
  door de commissaris der koningin, 1935 juli 16.

  1 stuk.

  Lijst, bevattende de werkdagen en werktijden der kan-
  tonniers, 1938 december 29* 1 stuk.

  Stukken betreffende de jaarwedden van de burgemeester,
  secretaris, ontvanger en ambtenaren van de burgerlijke
  stand, 1870-1930. 1 omslag.

  Stukken betreffende de jaarwedden van de kantonniers,
  1911-1938. 1 omslag.

  Stukken betreffende de bezoldiging van de hulptelegraaf-
  en hulptelefoonkantoorhouders te Helden en Panningen,
  1906-1919* 1 omslag.

  Stukken betreffende de jaarwedde van de geneeskundige,
  belast met de armenverzorging, 1824-1830, 1 omslag.

  Raadsbesluit betreffende de kleding en bewapening van

  de veldwachters der gemeente, 1848 februari 29* 1 stuk.

  831 - 832 Registers van aan het pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren betaalde bijdragen, 1913-1924* 2 deeltjes.
  1913-1919* 1 deeltje.
  1919-1924* 1 deeltje.

  110

  Register van de in de gemeente wonende gepensionneerde
  en op wachtgeld gestelde gemeenteambtenaren, 1915-
  1924* 1 deeltje.

  Staten van plaats gehad hebbende mutatiHn, voor zoveel
  betreft verandering in bezoldiging en pensioensgrond-

  . slag in het ambtenarenpersoneel in dienst van de gemeente, 1929-1939. 1 omslag.

  835 Staten van plaats gehad hebbende mutatiSn in het goabte-
  narenpersoneel in dienst ^ran de gemeente, 1936-1939*

  1 omslag*

  flaadsbesluiten, met bijbehorende stukken, inzake het
  verhaal der pensioensbijdragen voor de gemeente-ambte-
  naren, 1913-1923. 1 omslag*

  Overige stukken betreffende het pensioen der gemeente
  ambtenaren, 1914-1939* 1 omslag.

  838 - 923 Persoonsbmndels, 1802-1968. 60 omslagen, 26 stukken. N.B. Voor het onderwijzend personeel, zie inv* nrs*

  1775-1826*

  838 Adriaans,H*, kantonnier, 1875* 1 omslag*

  N.B* Daze stukken handelen tevens over kantonnier L.Engels*

  Anker,J.F*van den, geneesheer, 1870* 1 stuk*

  Bongaerts,J*I., bouwopzichter, 1918* 1 stuk*

  Brummans,J., kantonnier, 1933-1960. 1 omslag.

  Cann,F.P.M.van, burgemeester, ambtenaar burger-
  lijke stand, 1916-1950* 1 omslag*

  Christiaens,H.M.H., gemeente-opzichter, 1931"*
  1933* 1 omslag.

  Crijns,W.H*, secretaris commissie wering school-
  verzuim, 1§29, 1942. 1 omslag.

  Dirikx, vroedmeester, 1824* 1 stuk.

  N.B. Dit stuk handelt ook over geneesheer en beelmeester van OVen.

  Driessen,H.t veldwachter, 1817-1832* 1 omslag.

  Driessen,J., kantonnier, 1850. 1 omslag.

  Dijck,J.E,van, deurwaarder plaatselijke belastin-
  gent 1916, 1 omslag,

  Engels,J.M,, burgemeester, gemeentesecretaris,
  1814-1843* 1 omslag*

  Engels,L*, gemeentesecretaris, 1819-1833*
  1 omslag,

  Engels,L,, kantonnier, onbezoldigd veldwachter,
  1870, 1920-1923* 1 omslag,

  N,B, Zie ook inv, nr, 838,

  Engels,M*, kantonnier, 1922, 1 omslag,

  Eijndt,Th,van, kantdiinier, onbezoldigd veldwachter,
  1922-1966, 1 omslag.

  Feijen,G*, veldwachter, 1811. 1 stuk*

  Feijen,L., veldwachter, 1874* 1 stuk*

  # Feijen,W*, veldwachter, zie inv* nr. 874*

  111

   

  Frencken,H,Th,, telefoonkantoorhouder, telegram-
  besteller,. 1913-1922, 1 omslag,

  Frencken,M.J., geb.Creemeirs, plaatsvervangend
  hulptelefoonkantoorhoudster, 1913-1916.

  1 omslag.

  Prencken,S., plaatsvervangend telefoonkantoor
  houder, 1910. 1 stuk.
  .Geurtjens,J., plaatsvervangend telefoonkantoor
  houder, 1900,1903. 1 omslag.
  Giebelen,?.!1., kantonnier, 1876. 1 stuk.
  Gielen,A*P.H*, ambtenaar secretarie, 1917-1929.
  1 omslag.
  Gielen,J., kantonnier, onbezoldigd veldwachter,
  1913-1923. 1 omslag.
  Gielen,W., kantonnier, 1911-1921, 1 omslag.
  Hendrioks, burgemeester, 1802, 1 stuk,
  Hendrickx,*W,, veldwaohterj 1824. 1 omslag,
  Heukelom,W,H.J,van,* keuringsveearts, 1925-1956*
  1 omslag,
  Heuvelmans,M.L.H., ambtenaar secretarie, 1917-
  1921, 1- omslag.
  Hoebers,P,J., volontair en ambtenaar secretarie,
  ambtenaar burgerlijke stand, gemeentesecretaris,
  1929-1952. 1 omslag.
  Hoi,A., vroedvrouw, 1930-1963. 1 omslag.
  Horen,P.L.van, plaatsvervangend telefoonkantoor
  houder, 1903. 1 stuk.
  Impelmans,P.H*, kantonnier, onbezoldigd veldwach
  ter, 1923-1958. 1 omslag.
  Jansen,T.F.G., veldwachter, 1936-1943. 1 omslag.
  N.B. Het ontslagbesluit van T.F.G.Jansen, d.d. 24 februari 1943t bevat ook het ontslag van veldwachter G.H.Raijer,
  873 Janssen,G,, veldwacht-er, 1862, 1 stuk,
  N.B* Bit stuk hand-elt ook over de veldwachters P.Janssen en W.Feijen.
  Janssen,J., gemeente-ontvanger, 1846,1847.
  1 omslag,-
  Janssen,J.A., gemeente-ontvanger, 1911-1956.
  1 omslag.
  976 Janssen,J.H., burgemeester, ambtenaar burgerlijke stand, « 1852. 1 stuk.
  877- Janssen,J.W.J., burgemeester, ambtenaar burgerlijke stand, 1914-1932. 1 omslag.
  878 Janssen,M., gemeente-arbeider, onbezoldigd veld
  wachter, 1916-1939. 1 omslag.
  * Janssen,?., veldwachter, zie inv. nr. 874.
  Janssen,P., nachtwacht, 1913-1923. 1 omslag.
  Janssen,W.M., klokkenist, 1922,1928. 1 omslag.
  Jenniskens,L*f keuringsveearts, 1922-1925*
  1 omslag.

  112

   

  Jongen,J,F*, deurwaarder plaatselijke belastin
  gen, 1852. 1 stuk.
  Joosten,J,H*f kassier electriciteitsbedrijf,
  1922-1927. 1 omslag*
  Joosten,J.H.H*, geneesheer, 1901-1937. 1 omslag.
  Joosten,P.J., penningmeester burgerlijk armbe-
  Btuur, 1929-1937* 1 omslag.
  Kluskens,M., vroedvrouw. 1864* 1 stuk.
  Knapen,A.H*f geneesheer, 1830* 1 stuk*

   

  N.B. Bit stuk. har»delt ook over heelmeester P.van Oijen en vroedmeester J.M.Peil.

  888 Knapen,P.J*f controleur werkverschaffing en steun-
  verlening, tijdelijk.gemeentehode, 1938-1945*

  1 omslag.

  Koullen,M.M., vroedvrouw, 1914§ 1916. 1 omslag.
  Leendeys,J., kantonnier, onbezoldigd veldwachter,
  1923-1960* 1 omslag.
  Leenen,P.Th,, hulpkeurmeester, 1928. 1 stuk*
  Limpens,R*, tijdelijk. gemeente-opzichter, 1931 *
  1 omslag*
  Locke,J.J.Te, gemeente-opzichter, gemeentebode,
  onbezoldigd veldwaqhter, 1916-1934* 1 omslag*
  Loo,O.L.P,van de, burgemeester, ambtenaar burger
  lijke stand, 1914-1919* 1 omslag,
  895 .Martens.P.A*, gemeentebode, 1926-1938. 1 omslag.

  Notermans,A.M., geb.. Peters, vroedvrouw, 1895-
  1924. 1 omslag..

  Notermans,P.J., detmraarder plaatselijke belas-
  tingen, 1922.. 1 stuk.

  898. Nijssen,A*, gemeentesecretaris, 1852. 1 stuk.

  899 Oijen,P.van, geneesheer^ heelmeester, 1824-1851*
  1 omslag.

  .N.B. Zie ook inv. nrs. 845 en 887*

  900 .Peeters,H*f veldwachter, 1808* 1 omslag.

  901 Peeters,H., veldwachtert 1913-1937* 1 omslag.
  * Peil,J.M*, vroedmeester, zie inv* nr. 887*

  902 Plaisir,G., tijdelijk kantoorhouder telegraaf- en
  telefoondienst, 1908* 1 stuk.

  903. Pollen,M., deurwaayder plaatselijke belastingen, 1853* 1 omslag.

  904 RaljerfG.H., veldwachter, 1937-1943. 1 omslag.

  N.B. .Zie ook inv* nr* 873*

  Rutten,H.J,, ambtenaar secretarie, deurwaarder
  plaatselijke belastingen, 1917t 1918, 1 omslag,

  Rutten,S,, ambtenaar burgerlijke stand, 1863*
  1 stuk*

  Schreurs,M,W*, deurwaarder plaatselijke belastin
  gen, 1924-1953* 1 omslag*

  Smeets,A,H,J,, geneesheer, 1936-1968. 1 omslag,

  Smets,P.J,, telefponkantoorhouder, 1900* 1 stuk.

  Smets-Engels,J.H., plaatsvervangend telefoonkan-
  toorhoudster, 1904. 1 stuk.

  113

   

  911 Stappea?s,Th,f ambtenaar secretarie, 1915t 1916.
  1 omslag.

  St8dewicb,A,M*f vroedvrouw, 1830* 1 stuk.
  if- StraetenfH*f brandmeester, zie inv. nr. 922*

  feeuwen,M.f kantonnier, 1931, 1938* 1 omslag.

  Tummers,J.A., gemeentesecretaris, 1864. 1 stuk.

  fummers,M.M.F*, opzichter electriciteitsbedrijf,
  1925, 1930, 1 omslag,

  Tummers,P.L.H*, gemeentesecretaris, ambtenaar bur
  gerlijke stand, secretaris commissie wering school-
  verzuim, 1899-1940, 1 omslag.

  Velden, wed.M.P.van der, geb. Snellen, poetsvrouw,
  1929-1946. 1 omslag.

  Verhaegh,G., kantonnier, 1917. 1 stuk.

  Terhaegh,J.J., gemeente-ontvanger, burgemeester,
  ambtenaar burgerlijke stand, 1820-1847. 1 omslag,

  Versleeuwen,J.J., kantonnier, 1926-1958. 1 omslag.

  Versleeuwen,J.J*f veldwachter, 1927* 1 stuk*

  Welten,J*f brandmeester, 1917. 1 stuk*

   

  N.B. Bit stuk handelt ook over brandmeester H.Straeten.

  923 Vijnhoven,P.J., ambtenaar ter secretarie, 1913-
  1917* 1 omslag.

  114

   

  AFBELING II, TAAK VAN BE ORGANEN,

  HOOFDSTUK' III, EIGENBOM, BELASTINGEH.

  § I, Eigemdom*

  924 Brief van de districts- en militiecommissaris in het

   

  district Roermond betreffende het gebruik der goederen, bekend onder de naam van tfHoefslags Beraden", 1826 September 25* 1 stuk*

  § II. Belastingen*

  N.B. Be kohieren der gemeentelijke belastingen bevinden zich, met uit-zondering van die der hand- en spandiensten, bij de bijlagen der rekeningen, inv. nrs. 619*757*

  925 Kohier van de grondbelasting, personele en mobiliaire
  belasting, belasting op deuren en vensters en bedrijfs-belasting, 1815* 1 deel*
  926 - 930 Memoriestaten voor het plaatselijk bestuur, voorname-lijk gegevens voor de belastingen bevattend, 1821, 1822, 1824-1828* 5 deeltjes*
  1821* 1 deeltje.
  1822. 1 deeltje.
  1824. 1 deeltje.
  1825. 1 deeltje.
  1826-1828. 1 deeltje.

  115

   

  1 * Birecte^belastingen*
  931 Stukken betreffende de benoeming van repartiteurs der directe belastingen in de gemeente, 1804-1811. 1 omslag.
  a. Belastingen wegens gebouwde en on-gebouwde eigendommen} kadaster.
  932 - 933 "Livre cadastral divis£ en deux Thomes, contenant la
  Taxe d'apr&s laquelle ohague proprietaire foncier paije les contributions fonci&res, de la commune de Helden11. Meet- en schatboek, 1807-1808* 2 delen.
  Deel 1. 1 deel.
  Deel 2. 1 deel.
  934 "Index van Boenderboek voor 1816fl. Klapper op het meet-en schatboek 1807-1808, 1816. 1 katern.
  935 - 937 "Schat-Zedul*. Schattingsregister voor de grondbelasting, 1801, 1808, 1810. 3 deeltjes.
  1801. 1 deeltje.
  1808* 1 deeltje.
  937. 1810. 1 deeltje.

  959 Register van aangiften tot bekoaiing van tijdelijke

  vrijdom van grondbelasting en verhoging van grondbelasting, 1844-1870* 1 deeltje*
  Afschriften van beschikkingen van gedeputeerde staten,
  met bijbehorende stukken, op aanvragen tot bekoming
  van tijdelijke vrijdom van grondbelasting enz* wegens
  landverbeteringen, 1854-1912* 1 pak*
  Register van aangiften naar art.38 der wet van 26 mei
  1870 bij het gemeentebestuur ingediend (grondbelasting),
  1906-1913* 1 deeltja*
  Register van ftnieuwgebouwde huijzen en andere getim-
  merten", 1838, 1839* 1 deeltje*
  Register van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen,
  1885-1910* 1 deeltje.
  Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom
  der grondbelasting, 1930, 1932. 1 omslag,

  Kohier van de kadastrale belasting, 1825. 1 deel,

  N.B, Voorin "Copie du Tarif d£finitif du produit net",

  945 Andere stukken betreffende de grondbelasting en het ka
  daster, 1804-1873* 1 omslag* .

   

  N.B, Zie ook inv, nr, 925.

  Voor het archief van het kadaster, zie inv, nrs, 2378-2406,

  116

  Verordeningen op de heffing en invordering van een
  straatbelas'ting, 1932-1937* 1 omslag*
  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de hef-
  fing en invordering van een rioolbelasting, 1930,
  1934. 1 omslag*
  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
  en invordering van een trottoirbelasting, 1930-1940*
  1 omslag.
   
  b* Belastingen naar de uiterlijke staat*

  949 - 953 Kohieren van de personele en mobiliaire belasting,

  an XII (1803/1804), 1810, 1816, 1817f 1819. 5 deeltjes, N.B. Zie ook inv. nr. 925.

  an XII (1803/1804)* 1 deeltje*

  1810. 1 deeltje*

  1816. 1 deeltje.

  1817* 1 deeltje.

  1819* 1 deeltje*

   

  Verordening betreffende de classificatie van de ge
  meente voor de heffing der personele belasting, 1930
  maart 24* 1 stuk,

  Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofd-
  som der personele belasting, 1915-1933* 1 omslag,

  Verordening tot het doen vervallen van de heffing der
  personele belasting naar de grondslagen: mobilair,
  dienstboden, paarden en pleziervaartuigen, 1930
  maart 24. 1 stuk,

  Verordening, met aanvulling, tot vervanging van belas-
  tingbedragen, voorkomende in de wet op de personele be
  lasting 1896, door andere belastingbedragen, 1932 au
  gustus 12, 1 omslag,

  Verordening krachtens artikel 31 duodecies, § 2, tweede
  lid der wet op de personele belasting 1896, 1933 de
  cember 28, 1 stuk*

  959 - 961 Kohieren van de belasting op deuren en vensters, 1810, 1816, 1819* 3 deeltjes,

  N.B, Zie ook inv, nr, 925.

  1810, 1 deeltje,

  1816, 1 deeltje,

  1819. 1 deeltje,

  962 Andere stukken betreffende de personele en mobilaire belasting en de belasting op deuren en vensters, 1804-1827* 1 omslag.

  117

  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
  van een belasting op toneelvertoningen en andere ver-
  makelijkheden, 1906-1935, 1 omslag,
  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
  van een belasting op de honden, 1904-1946, 1 omslag*
   
  c* Belastingen naar het inkomen en vermogen,
  Verordening, met wijziging, op de heffing van een hoof*
  d&lijke omslag, 1910 november 11* 1 omslag*
  Verordening op de heffing van een buitengewone hoofde
  li jke omslag, 1917 januari 19* 1 stuk*
  Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing
  van een directe belasting naar het inkomen, 1917 ja
  nuari 19* 1 omslag,
  Verordeningen, met bijbehorende stufcken, op de heffing
  van een plaatselijke inkomstenbelasting, 1922-1927*

  1 omslag*

  Verordeningen op de heffing van opcenten op de divi
  dend- en tanti&mebelasting, 1920-1924* 1 omslag,

  Verordening betreffende de classificatie van de gemeen
  te voor de heffing der gemeentefondsbelasting, 1930
  maart 24* 1 stuk*

  Verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofd-
  som der gemeentefondsbelasting, 1930-1939* 1 omslag*

  Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom
  der vermogensbelasting, 1952 October 4* 1 stuk*

   

  2, Verbruiksbelastingen*

  973 - 974 Kohieren van de belasting op het gemaal, 1827f 1828, 2 delen*

  1827. 1 deel,
  1828* 1 deel,
   
  Kohier van de belasting op het gemaal, het geslacht,
  de turf en steenkolen, 1841. 1 deel,
  Stukken betreffende de turfbelasting, 1819-1823*
  1 omslag.

  118

   

  977 ferordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing van leges ter secretarie en rechten wegens ver-richtingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand, 1915-1935* 1 omslag*
   
  4* Belastingen naar andere grondslagen*
  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
  en invoering van een belasting in natura bestaa&de in
  de verplichting tot het leveren van hand- en span-
  diensten, 1808-1935* 1 omslag.
  Kohieren van de hand- en spandiensten, 1812, 1815t
  1825-1835, 1851-1853, 1861-1867,- 1869-1872, 1874, 1882,
  1886t 1893, 1895, 1900, 1906, 1914, 1915* 1 pak.
  Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing
  van een belasting in geld tot dekking der hand- en
  spandiensten, 1915 november 12. 1 omslag.

  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
  en invordering van vergunningsrecht voor de verkoop
  van sterke drank in het klein, 1881-1935* 1 omslag.

  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
  en invordering van verlofsrecht voor de verkoop van
  zwak alcoholische drank in het klein, 1932 maart 30.

  1 omslag.

  983 Kohier van de bedrijfsbelasting, 1815* 1 deeltje*

  N.B, Zie ook inv. nr* 925.

  119

  HOOFDS'TUK IV. OPENBARE ORDE.

  Plaatselijke politiereglementen, 1802-1810. 1 omslag.

  Algemene politieverd&eningen, met bijbehorende stukken.
  1864-1939* 1 omslag.

  § I* Vereniging*

  986 Brief van de officier van justitie te Reermond betreffende het verzoek tot erkenning als rechtspersoon van de vereniging "Societeit Vriendenkring Nooit Gedachttf te Beringeh, 1934 april 13* 1 stuk.

  § II, Vapenen en munitie*

  987 - 988 Registers bedoeld in artikel 8 der vuurwapenwet, (eerste helft 20e eeuw), 2 deeltjes,

  (eerste kwart 20e eeuw), 1 deeltje,

  (tweede kwart 20e eeuw), 1 deeltje,

   

  Register van door het hoofd der plaatselijke politie
  of, in beroep van zijn beslissing, door de commissaris
  der koningin, verleende machtigingen tot het voorhan-
  den hebben van vuurwapenen (of enkel van munitie), zo-
  mede van schorsing of intrekking van zodanige machti
  gingen, 1933-1937* 1 deeltje,

  Register van in bewaring gegeven vuurwapenen of muni
  tie, 1939-1942. 1 deeltje.

  120

   

  § III. Toezicht op openbare grond en openbaar water, (Straatpolitie.)

  991 Brief van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst
  berichten van de d,d, 9 September 1921 vastgestelde
  verordening op woonwagens, 1921 September 23.
  1 stuk,
  992 Raadsbesluit tot aanwijzing van het perceel grond,
  sectie C no 2607, gelegen aan de Kesselse grens, als
  standplaats voor woonwagens, 1928 September 28,
  1 stuk,
  Verzoekschriften van diverse inwoners om het woonwagen-
  kamp te verplaatsen, ongedateerd, 1938, 1 omslag,
  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
  en invordering van gelden voor het hebben van een
  standplaats met een woonwagen, 1933 mei 26, 1 omslag.
  Brief van de commissaris der koningin betreffende de
  aanvraag van J.Schaefer om vergunning tot het gebrui-
  ken als woning van de woonwagen gekenmerkt "Heerlen
  30", 1938 October 19. 1 stuk,
  Stukken betreffende onlusten te Helden n,a,v, de ver-
  deling der stenen, afkomstig van de afbraak van een
  gedeelte van de kapel, en de verdeling van de pennin-
  gen voor militaire prestaties, 1834, 1835. 1 omslag,
  Bekendmaking van de d,d, 18 april 1925 vastgestelde
  verordening tot wering van de zogenaamde vermomde be-
  delarij en andere stukken betreffende deze verordening,
  1925, 1926, 1 omslag*
   
  § IV, Maatregelen ten bpzichte van Nederlanders en inezetenen,
  998 Stukken betreffende de burgerlijk stand, 1808-1939. 1 omslag,
   
  N.B, Voor het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, zie inv, nrs* 2306-2377.

  121

  999 Bevolkingslijsten, 1805, 1806, 1808, 1810, 1812, 1816, 1821. 1 pak.
  1000 - 1025 Bevolkingsregisters, 1850-1939, 21 delen, 5 ban-den.
   
  1000 - 100J Bevolkingsregister 1850-1861. 4 delen.
  N.B. HuismrmmerGgewijze ingedeeld.
  Deel 1, nr. 1-70. 1 deel.
  Deel 2, nr. 71-340. 1 deel. v
  Deel 3, nr. 341-450g. 1 deel.
  Alfabetische bladwijzer.
  1 deel.
  1004 - 1008 Bevolkingsregister 1860-1869. 5 delen.
  N.B. Alfabetisch ingedeeld.
  Deel 1, A-G. 1 deel.
  Deel 2, H-K. 1 deel.
  Deel 3, L-JJ. 1 deel.
  Deel 4, V-Z. 1 deel.
  1008 Dienstbodenregister. 1 deel.
  1009 - 1012 Bevolkingsregister 1869-1889. 4 de
  len.
  N.B. Huisnummersgewijze ingedeeld.
  Deel 1, nr. 1-200. 1 deel.
  Deel 2, nr. 201-400. 1 deel.
  Deel 3, nr. 401-600. 1 deel.

  Deel 4, nr. 601-649. 1 deel.
  1013 - 1016 Bevolkingsregister 1890-1909. 4 delen.

  N.B. Huisnummersgewijze ingedeeld.

  Deel, nr. 1-202. 1 deel.

  Deel 2, nr. 203-419a. 1 deel.

  Deel 3, nr. 420-611, 1 deel.

  Deel 4, nr. 612-776. 1 deel.
  1017 - 1020 Bevolkingsregister 1910-1923. 4 delen.

  N.B. Huisntunmersgewijze ingedeeld.

  Deel 1, nr. 1-200. 1 deel.

  Deel 2, nr. 201-400. 1 deel.

  Deel 3, nr. 401-600. 1 deel.

  Deel 4, nr. 601-776. 1 deel.
  1021 - 1025 Bevolkingsregister 1923-1939. 5 banden.

  N.B. Alfabetisch ingedeeld.

  Band 1, A-G. 1 band.

  Band 2, H-K. 1 band.

  Band 3, L-R. 1 band.

  Band 4, S-Z. 1 band.

  Register van afgevoerde personen,
  A-Z. 1 band.

  122

  1026 - 1035 Registers van ingekomen personen, 1885-1942.

  10 delen.

  1885-1903. 1 deel.

  1904-1917. 1 deel.

  1918. 1 deel.

  1919-1920. 1 deel.

  1921-1923. 1 deel.

  1924-1927. 1 deel.

  1928-1931. 1 deel.

  1931-1935. 1 deel.

  1936-1938. 1 deel.

  1939-1942. 1 deel.

  1036 - 1046 Registers van vertrokken personen, 1880-1942.

  11 delen,

  1880-1895. 1 deel.

  1896-1907. 1 deel.

  1908-1917. 1 deel.

  1918. 1 deel.

  1919-1920. 1 deel.

  1921-1923. 1 deel.

  1924-1927. 1 deel.

  1928-193L 1 deel.

  1931-1935. 1 deel.

  1936-1938. 1 deel.

  1939-1942. 1 deel.

  1047 Verordening op de heffing van een vergoeding voor
  het verstrekken van inlichtingen of opgaven uit het
  bevolkingsregister der gemeente, 1936 juli 10.

  1 omslag.

  Stukken betreffende de vestiging van de religieus
  A.H.Hoemoedt in de gemeente en zijn plaatsing op de
  lijst van inwoners, 1805, 1806. 1 omslag.

  Reglement op de inwoning en verhuizing, d.d. 9 de
  cember 1846, en stukken betreffende oudere, niet
  meer aanwezige, reglementen, 1826, 1827, 1846.

  1 omslag.

  1050 - 1055 Lijsten van verhuizingen binnen de gemeente, 1932-

  1936, 1939-1941. 3 stukken, 3 deeltjes.

  1932. 1 stuk.

  1933. 1 stuk.

  1934. 1 stuk.

  1935. 1 deeltje.

  1936. 1 deeltje.

  ; 1055 1939-1941. 1 deeltje.

  1056 Verslag van het onderzoek, bedoeld in artikel 111

  van het besluit bevolkingsboekhouding over het jaar 1938, 1938 december 29. 1 stuk.

  123

  1057 - 1061 Registers van huisnummering, (ca,1860), 1871, 1876, (ca,1910), 1925-1940, 2 delen, 2 deeltjes, 1 band,
  (ca,1860), 1 deel.
  1871* 1 deeltje,
  1876, 1 deeltje,
  (ca,1910), 1 deel,
  1925-1940, 1 band,

   

  Statistische opgaven inzake de bevolking, 1816,
  1919* 1 omslag,
  Invullingsbiljetten van de eerste algemene tienjaar-
  lijkse volkstelling, 1829* 1 pak,
  Register van huisgezinnen, opgemaakt na de volks
  telling van 1829, 1829 december 31, 1 deel,
  Invullingsbiljetten van de tweede algemene tienjaar
  lijkse volkstelling, 1839* 1 pak,
  Register van huisgezinnen, opgemaakt na de volkstel
  ling van 1839f 1840 januari 1, 1 deel,
  Bevolkingsstaten alsmede inventarissen der afgege-
  ven inschrijvingsbiljetten en hoofdelijke invullings-
  registers van de derde algemene tienjaarlijkse volks
  telling, 1849* 1 pak,
  1068 - 1069 Inschrijvingsbiljetten en inventarissen der inschrij-vingsbiljettfen van de vijfde algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1869, 2 pakken.
  Eeerste gedeelte, 1 pak,
  Tweede gedeelte, 1 pak,
  1070 - 1071 Inschrijvingsbiljetten en inventarissen der inschrijvingsbiljetten van de zesde algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1879* 2 pakken*
  Eeerste gedeelte, 1 pak,
  Tweede gedeelte, 1 pak,
   
  Lijst, bevattende het getal huizen en vermoedelijk
  getal bewoners van elke afdeling, wijk of buurt,
  1879* 1 stuk.
  Lijst, bevattende een overzicht van de in de gemeente
  bij de volkstelling van 31 december 1930 aangetrof-
  fen woningen enz,, 1931* 1 stuk*

  124

  1074 Paspoorten, 1812, 1831, "1 omslag*

   

  1075 - 1076 Registers van aangevraagde nationaliteitsbewijzen, 1891-1938, 2 deeltjes*

  1891-1907* 1 deeltje,

  1907-1938, 1 deeltje,

  1077 Register betreffende de in de gemeente ontvangen

   

  schriftelijke of gedane mondelingen kennisgevingen bedoeld in de wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap, 1903-1938, 1 deeltje.

  § V, Maatrggelen ten op-

  zichte van vreemdelin^en,

  1078 Stukken betreffende de naturalisatie van L.P.Petit,
  F,G.K8mhoff, A.Bttnten en H.J*Wolters, 1836-1936,

  1 omslag,

  Lijst van vreemdelingen, die in de gemeente Helden
  verblijven, 1817 april 7, 1 stuk,

  Register van vreemdelingen in Helden, 1938-1940*
  1 deeltje,

  Verblijfregister, 1933-1950* 1 deeltje.

   

  § VI* Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen,

  1082 Stukken betreffende de benoeming en beSdiging van
  leden van de biosooopcommissie, 1932, 1934*

  1 omslag*

  1083 Afschrift van de vergunning, verleend door burgemees
  ter en wethouders aan <|«H,van der Eop, voor het geven
  van bioscoopvoorstellingen in het openbaar in de con-
  certzaal "V.I.O.S." te Beringen, 1934 maart 1,

  1 stuk,

  Verordeningen op het sluiten der herbergen, 1801-
  1822, 1 omslag,

  Verzoekschrift van de afdeling Helden van de Neder-
  landse r,k,bond van hotel-, caf£-t restauranthouders
  en slijters "St,Joseph11 om de gemeenteverordening
  tot sluiting der cafe's op verkiezingsdagen op te
  heffen en om het sluitingsuur der cafefs gedurende

  de zomertijd op 12 uur te stellenf 1937 februari 28, 1 stuk*

  125

   

  § VII* Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde,

  Reglementen, met bijbehorende stukken, betreffende
  de nachtwacht, 1806-1848, 1 omslag*

  Besluit van gedeputeerde staten tot vaststelling van
  de huishoudelijke regeling voor de dienst der nacht
  wacht te Helden, 1848 October 6, 1 stuk,

  Overige stukken betreffende de nachtwacht, 1816-
  1831* 1 omslag*

  Afschrift van de statuten van de vereniging "De Hel-
  densche Burgerwacht11, met uittreksel uit het konink
  lijk besluit tot goedkeuring der statuten en mits-
  dien tot erkenning der vereniging, 1919* 1 omslag.

  Ledenlijst van de "Heldensche Burgerwacht11, 1932
  October, 1 stuk,

  Overige stukken betreffende de "Heldensche Burger
  wacht11, 1920-1940, 1.omslag.

  126

  HOOFDSTPK V, OPEHBARE ZEDELIJKHEID,
   
  § I* Alcohol en anderever-dovende middelen,
 • Opgaven ingevolge de beschikking van de minister van
  sociale zaken, d,d, 29 april 1935t ten aanzien der
  inrichtingen met een hotelvergunning en der inrich-
  tingen met een verlof A, 1936-1939* 1 omslag,

  Stukken betreffende de inspectie van dranklokalen,
  1906-1936, 1 omslag,

  Afschriften van beschikkingen van de (hoofd)inspec-
  teur van de volksgezondheid, belast met de zaken,
  rakende de drankbestrijding op verzoeken urn onthef-
  fing van de eisen, waaraan een lokaliteit moet vol-
  doen om voor een volledige vergunning, voor een tap-
  vergunning of voor een verlof A in aanmerking te
  kunnen komen, 1935-1939* 1 omslag,

  Register van de door burgemeester en wethouders ver-
  leende vergunningen en verloven inzake de drankwet,
  1924-1935. 1 deeltje,

 • Lijst van vergunningen, 1922 October, 1 stuk,

   

  Lijst aanwijzende de namen van hen op wier verzoek
  om een vergunning afwijzend is beschikt uitsluitend
  op grond, dat het vastgestelde maximum is bereikt,
  1913-1931* 1 katem,

  1098 - 1141 Vergunningen, met bijbehorende stukken, voor de

  verkoop van sterke drank in het klein, 1882-1932* 41 omslagen, 3 stukken,

  Aerdts,J,, Panningen, 1882 januari 31*
  1 omslag*

  Baerts,W,Te, Stogger, 1882 januari 31,
  1 omslag,

  Bollen,M,, Heuvelhoek, 1882 januari 31*
  1 omslag.

  127

   

  Broekmans,H,, Everlo, 1882 januari 31,
  1 omslag*

  Bruijn,J.de, Panningen, 1882 januari 31,
  1 omslag,

  Claessen,L*, Heuv.elh.oek, 1882 januari 31*
  1 omslag*,,

  Corsten,P,J,, Everlo, 1882 januari 31*
  1 omslag*

  Driessen,P*J,f Onder, 1882 januari 31,
  1 omslag,. .

  Engels,S*, Panningen, 1882 januari 31,
  1 omslag*

  Fleuren,H*f Borp, 1882 januari 31, 1 omslag,

  FcenkenfE,, Panningen, 1882 januari 31*
  1 omslag,

  Gielen,L*, Panningen, 1882 januari 31,
  1 omslag,

  GommansfM,,wed,H,Peters, Heide, 1882 janu
  ari 31* 1 omslag*.

  HoebersjP*, Panningen, 1882 januari 31*
  1 omslag,

  Hoeken,A.E,,wed,B,M,van Oijen, Panningen,
  1882 januari 31* 1 omslag,

  HoogersfF*, Panningen, 1882 januari 31*
  1 omslag,

  Horen,P,van, Grashoek, 1082 januari 31*
  1 stuk*

  Houwen,J,f Panningen, 1882 januari 31*
  1 omslag*

  Janssen,A*, Borp, 1882 januari 31* 1 omslag.

  Janssen,G*, Borp, 1882 januari 31* 1 omslag,

  Janssen,J*, Panningen, 1882 januari 31*
  1 stuk,

  Janssen,P,J*f Zandberg, 1882 januari 31*
  1 omslag*

  Joosten,H*f Panningen, 1882f 1885, 1889*
  3 vergunningen in 1 omslag*

  Keren,P.J*, Stogger* 1882 januari 31,
  1 omslag,

  Kessels,L,, Briessen, 1882 januari 31*
  1 omslag,

  Linden,P,van der, Keuperheide, 1882 januari
  31* 1 omslag*

  Msselroij,A,van, Panningen, 1882 januari 31*
  1 omslag,

  Oomen,M;H,, Pa&hingen, 1882 januari 31*
  1 omslag*

  OttenheimjH*, Beringen, 1882 januari 31,
  1 omslag,

  Oijen,P.van, Everlo, 1882 januari 31,
  1 omslag.

  128

   

  Peters,L*f Dorp, 1882 januiri 31, 1 omslag,
  Poell,J,, Panningen, 1882 januari 31*
  1 omslag,
  * Schilte,A.M*, zie inv, nr, 1133*
  Segers,J,f Dorp, 1882 januari 31* 1 omslag,
  Smits,wed,J,f Beringen, 1882 januari 31,
  1 omslag,
  Tummers,L,f Panningen, 1882 januari 31,
  1 omslag*
  Ueberbach,J.W,, -Dorp, 1881-1932* 1 omslag,
  N,B, In 1910 overgeschreven op naain van L,Ueberbach en in 1932 op naam van l.M.Schilte*
  Verlinden,M., -Dorp, 1882 januari 31,
  1 omslag,
  Versondert,J,f tDorp, 1882 januari 31 *
  1 omslag,
  Vossen,P,J,f Dorp, 1882 januari 31* 1 omslag,
  Wilms,P*f Beringen, 1882 januari 31. 1 omslag,
  Wilms,F*, Dorp, 1882 januari 31, 1 omslag*
  Wilms,P*, Zandberg, 1882 januari 31* 1 omslag*
  Willemsen,G,,. Beringen, 1882 januari 31,
  * 1 omslag,
  Wit,J,M,def Panningen, 1890 april 9* 1 stuk,
   
  Afschriften van besluiten van gedeputeerde staten
  tot het verlenen van dispensatie aan A,Janssen en
  G,Willemsen, tolgaarders, van het verbod bedoeld bij
  art,3 no 9 &er wet, houdende wettelijke bepalingen
  tot regeling van de kleinhandel in sterke drank en
  tot beteugeling van openbare £ronkenschap, 1882 ja
  nuari, 1 omslag,
  Afschriften van besluiten-van gedeputeerde staten
  tot het ongegrond verklaren van beroepen ingesteld
  tegen intrekking van vergunningen, 1920, 1922,
  1 omsl ag, • ..;•.'•
  1144 Register van ingekomen Verzoekschriften om verlof,
  als bedoeld Vij art,34 der drankwet, 1909-1923,
  1 deeltje,
  1145 Lijsten van verloven, ^905, 1922, 1 omslag,
   
  1146 - 1196 Verloven, met bijbehorendfe stukken, tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank, 1905-1918. 47 omslagen, 4 stukken,
  Absil,K,J,, Dorp, 1913 november 19* 1 omslag*
  Beuken,wed,U,van denf Stox, 1905 januari 16,
  1 omslag,
  Beuken,J,van den, Beringen, 1913 november 20*
  1 omslag.

  129

   

  Bos,J*, Zandberg, 1905 januari 16, 1 omslag,

  Bos,J,f Heide, 1908 mei 18, 1 omslag,

  Bos,M*, Zandberg, 1914 juni 26, 1 stuk,

  * Brammans,M*,wed,H*Kessels, zie inv* nr, 1173*

  Geurts,G.f Grashoek, 1905 januari 16,
  1 omslag.

  Gielen,J*, Panningen, 1912 October 7,
  1 omslag,

  Gielen,J.H*f Grashoek, 1915-1918* 2 vergun
  ningen in 1 omslag,

  Gielen,Th^, Egchel,. 1905 januari 16.
  1 omslag,

  Gielen,Th*, Grashoek, 1905 januari 16,
  1 omslag,

  Gommans,H., Loo, 1912 januari 27, 1 omslag,

  Gommans,wed,J,, Panningen, 1905 januari 16*
  1 omslag,

  Grijmans,Chr,, Vliegert, 1912 juni 3*
  1 omslag*

  Hendrickx,J.H., Panningen, 1917 juni 14*
  1 omslag, . . .

  Hermans,H,f Zandberg, 1915 april 22,
  1 omslag,

  Hermans,L,, Heide, 1914 november 27,
  1 omslag,

  Heuvelmans,M,, Keup, 1905 januari 16,
  1 omslag,

  Hoebers,P,f Pani^ingen, 1905 januari 16,
  1 omslag*

  Hoebers,P,J»,.Panningen, 1905 januari 16,
  1 omslag,

  Horen,G.van, Grashoek, 1907 januari 16.
  1 omslag,

  H.B, In mei 1907 overgeschreven ten name van A,van Mullekom.

  1167 Jacobs,A,, Beringen, 1913 december 51,
  1 omslag,

  1168 Jacobs,S,, Vosberg, 1913 juni 16, 1 omslag,
  3169 Janssen,J.H*, Dorpf 1914 mei 1, 1 omslag,

  11?b Janssen,S,f Panningen, 1909 april 29, 1 omslag, 1171 Janssen,Th,, Heide, 1905 januari 16. 1 omslag, 117t Joosten,H., Panningen, 1905 januari 16, 1 omslag,

  1173 Kessels,H., Beringen, 1910 februari 14.
  1 omslag.

  N.B, In October 1910 overgeschreven ten name van M.Brummans,wed,H.Kessels,

  Kessels,J,Th,, Beringen, 1915 januari 27,
  1 omslag,

  Kessels,L,, Driessen, 1905 januari 16,
  1 omslag.

  130

   

  K8mhoff,F.G,, Pannirtgdn, 1917 april 12,
  1 omslag,

  Kurvers,J*, Heide, 1914 mei 7. 1 omslag,

  Lambertus," schutterij St,, Dorpf 1908 novem
  ber 16, 1 omslag,

  Leenders,R,f Eijndt, 1905 januari 16,
  1 omslag,

  LemmentW#, Egchel, 1905 januari 16, 1 omslag,

  Leijssen,W,, Everlo, 1909 October 16.
  1 omslag.

  Lier,P,J,van, Keup, 1910 September 5*
  1 omslag*

  Locke,J.J*te, Huishoek, 1916 december 22.
  1 omslag,

  Lormans,J,, Heide, 1905 januari 16*
  1 omslag*

  1185 Manders,H,, Zandberg, 1907 mei 10* 1 omslag*
  * Mullekom,A,van, zie inv, nr* 1166*

  Mullekomfwed,A,vati, Grashoek, 1908 april 8*
  1 omslag,

  Peters,P,, Dorp, 1905 januari 16, 1 omslag,

  Simons,H*f Zelen^ '1905 januari 16, 1 omslag*

  Smets,A*f Heide, 1905 januari 16, 1 omslag*

  TimmermansfP,, Grashoek, 1905 januari 16,
  1 omslag*

  Ueberbach,P.J,f•Panningen, 1916 december 22,
  1 omslag,

  Velden,A,H.van der, Grashoek, 1918 december
  5* 1 stuk,

  1193 -Vercoulen,J,f Zandberg, 1911 September 16,

  1 stuk*

  Verlinden,P.J,^ Straatje, 1905 januari 16,
  1 omslag,

  Verrijt,W,, Panningen, 1909* 2 vergunningen
  in 1 omslag*

  Vossen,P.J,, Dorp, 1905 januari 16,
  1 omslag,

   

  Bekendmaking van de d,d, 14 april 1917 vastgestelde
  verordening betreffende herbergbezoek door jeugdige
  personen, met bijbehorende stukken, 1917* 1 omslag.

  Verordening .betreffende. bestrijding van drankmisbruik
  op dagen van demobilisatie, met brief van gedeputeer
  de staten, waarin zij de, ontvangst berichten van deze
  verordening, 1916 november 17* 1 omslag,

  Verordening betreffende bestrijding van drankmisbruik
  op dagen van verkiezingen, met brief van gedeputeerde
  staten, waarin zij de ontvangst berichten van deze
  verordening, 1918 juli 2, 1 omslag*

  131

   

  Bekendmaking van de d,d, 30 augustus 1937 vastge
  stelde verordening betreffende tapverbod op dagen
  van mobilisatie, met brief van gedeputeerde staten,
  waarin zij de ontvangst berichten van deze verorde**
  ning, 1937* 1 omslag,

  Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende
  het roken door jeugdige personen, 1917 ®ei 24*

  1 omslag*

  § II, Kansspelen, bedelarij, dierenbeschezming,

  Stukken betreffende loterijen, 1922-1935*
  1 omslag,

  Circulaire van de districts- en militiecommissaris
  in het district Roermond betreffende bedelarijf
  1826 april 3* 1 stuk,

  Register van houders van hbndenkarren, 1928-1941*
  1 deeltje.

  132

   

  HOOFDSTUK VI, OPENBARE GEZONDHEID,

  § I, Gezondheidszorg*

  Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven, met me
  mories van toelichting, van de gezondheidscommissie,
  gezeteld te Weert, dienstjaren 1904, 1907, 1912-
  1934* 1 omslag*

  Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven, met me
  mories van toelichting, van de gezondheidsoommissie,
  gezeteld te Weert, dienstjaren 1909-1913f 1915-1932*
  1 omslag,

  Stukken betreffende de benoeming van leden van de
  gezondheidscommissie, gezeteld te Weert, 1903^1933*
  1 omslag*

  § II, Toezicht op produeten,

  Verordening, met bijbehorende stukken, op de keuring
  van waren in de gemeente, 1921 mei 18, 1 omslag,

  Afschrift van de verordening op de keuringsdienst
  voor waren voor het gebied Eindhoven, vastgesteld
  door de gemeenteraad van Eindhoven, 1921 april 4*
  1 stuk,

  Begrotingen, met memories van toelichting, exploi-
  tatierekeningen en balansen van de keuringsdienst
  voor waren voor het gebied Eindhoven, dienstjaren
  1922-1932. 1 omslag,

  Begroting en exploitatxerekeningen en balansen, met
  toelichtingen, van de keuringsdienst van waren in
  het gebied Maastricht, dienstjaren 1937-1939,

  1 omslag*

  1212 Verordening, met bijbehorende stukken, op de keuring
  van vee en vlees in de gemeente, 1920 februari 2?.

  1 omslag,

  133

   

  1213 Verordening, met bijbehorende stukken, op de keurings
  dienst van vee en vlees, 1922 augustus 12,

  1 omslag,

  1214 Gemeenschappelijke regeling, met bijbehorende stukken,
  tussen de gemeenten Helden, Meijel en Kessel tot uit-
  voering der vleeskeuringswet, 1922 november 9*

  1 omslag,

  1215 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de hef
  fing van keurlonen in de gemeente, 1922-1931*

  1 omslag*

  1216 Afschrift van het koninklijk belbluit, met bijbeho
  rende stukken, tot het verlenen van de ontheffing,
  bedoeld in art.6a der vleeskeuringswet (huisslach-
  tingen), 1922 juli 19* 1 omslag*

  121? Stukken betreffende de ontheffing van de verplichting tot het gebruik van een destructor, 1923t 1924* 1 omslag*

  1218 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de N.C,B*
  inzake het opruimen en onbruikbaar maken voor voedsel
  voor mens en dier van alle cadavers en afvaldelen van
  slachtdieren, zomede ondeugdelijke vleeswaren, een en
  ander voor zover afgekeurd door de gemeentelijke keu
  ringsdienst, alsmede het onschadelijk maken van ziek
  en verdacht vee, dat is afge&aakt of gestorven,

  1933 October 26. 1 stuk,

  Verslag van de vleeskeuringsdienst Helden c«a* over
  1933t 1934 augustus 15* 1 stuk,

  Begrotingen, met memories van toelichting, van de
  inkomsten en uitgaven van de vleeskeuringsdienst
  Helden, dienstjaren 1937, 1938. 1 omslag*

  Opgaven van kosten van de vleeskeuringskring Helden,
  dienstjaren 1930-1934f 1936, 1937t 1939* 1 omslag.

  Inventaris van het labaratorium van de keurings
  dienst kring Helden c,a,, (1926)* 1 stuk,

  Overige stukken betreffende de vleeskeuringsdienst
  en de uitvoering der vleeskeuringswet, 1921-19?1*
  1 omslag.

  134

  § III. Besmettelijkefziektenbestrijding*

  Verordeningen op de heffing van besmettelijke ziek-
  tengelden in de gemeente, 1931-1936* 1 omslag.

  Stukken betreffende maatregelen tegen en bestrij
  ding van besmettelijke ziekten, 1806-1929*

  1 omslag*

  1226 Afschrift van de akte van overeenkomst tussen het
  r,k,gasthuis ftSt*Josephrt te Venlo en diverse gemeen
  ten, waaronder Helden, inzake een ziekenbarak te
  Venli, 1934/1935* 1 stuk.

  § IV, Aangelegenheden betreffende lijken,

  Stukken betreffende de aanleg en vergroting van
  dere, r,k,f begraaf plaatsen, 1833-1938* 1 omslag,

  Akte inzake de overbrenging van het lijk van mevrouw
  M,E,Engels van Roermond naar Helden, 1853 augustus
  3* 1 stuk*

  § V, Hygiene van lucht, bodemen water (milieuhygigne)*

 • 1, Schadelijke en gevaarlijke inrichtingen*
 • 1229 Lijst der gebouwen enz., bedoeld bij art,5 der hin-derwet,gelegen in de gemeente, 1916 februari 4* 1 stuk*
  1230 - 1474 Hinderwetsvergunningen, met bijbehorende stukken, 1867-1938, 242 omslagen, 4 stukken* 123© Am£Eit?aA'FBtfoi-euia Company* oprichten-en uit-breiden ondergrondse benzinebewaarplaatsen, sectie B 4116 Huishoek, E 4396 Heuvelhoek, E 4429 Beringen, A 5099 weg Helden-MeVel, B 4213 Markt, D 2593 Heuvelhoek, 1928, 19311 19 331 1935* 1938, 7 vergunningen in 1 omslag,

  1231 Automaat, Mij,De, benzinekluis, ondergrondse

  benzine* en petroleumbewaarplaatsen met aftap-inrichting, sectie B 4064 Zandberg, E 3837 Beringen, B 3553 Dorpstraat, E 4306 Everlo, 1923-1926, 5 vergunningen in 1 omslag.

  135

   

  1232 Bataafsche Import Mij,, benzine-installaties
  met ondergronds reservoir en bovengrondse
  aftapinrichting, benzinetankwagentje, sectie
  B 4089 Markt, E 4289 Huishoek, E 4403 Everlo,
  E 4421 Huishoek, C 3540 provinciale weg, 1926,
  1928, 1935* 5 vergunningen in 1 omslag*

  1233 Berkers,W*, electromotor, sectie A 4212, Heide,
  1931* 1 omslag.

  1234 Beucken,M,van den, electromotor, sectie C
  371t Eijndt, 1926, 1 omslag,

  1235 Beuken,G,van den, electromotor, sectie E
  4234 Beringen, 1930* 1 omslag,

  1236 Beuken,J,van den, electromotor, sectie D
  909 Dorp, 1926, 1 omslag,

  Beuken,L,van den, bakkerij, sectie E 4049
  Heuvelhoek, 1917* 1 omslag.

  Beuken,L,van den, electromotor, sectie E
  .4079 Heuvelhoek, 1926, 1 omslag*

  Beurkens,J,f electromotor, sectie A 2806
  Beringen, 1926., 1 omslag*

  Bongaerts.R.I!,, electromotor, sectie C 4097
  Onder, 1929* 1 omslag,

  Bos,M,, handboogschietinrichting, sectie A
  3974 Koningslust, 1929* 1 omslag.

  Broekmans,B*, uitbreiden timmerwerkplaats,
  sectie E 3942 Everlo, 1909, 1 omslag*

  Brpekmans,J,f bakkerij, sectie A 3911 Berin
  gen, 1910, 1 omslag*

  Broekmans,M*, uitbreiden bakkerij, sectie E
  3752 en 4287 Everlo, 1928, 1931. 2 vergun
  ningen in 1 omslag*

  Brummans,H.f bewaarplaatsen voor petroleum en
  benzine,sectie B 3572 en 3569 Panningen,
  1909* 1 omslag,

  Brummans,J*, electromotor, sectie A 4889
  Beringen, 1930, 1 omslag,

  Bruijn,Th,J*, klompenfabriek, sectie B 4065,
  1933* 1 omslag*

  Bruijnen,H,, uitbreiden bakkerij, sectie E
  4434 Beringen, 1929* 1 omslag,

  Bruijnen,M*f bakkerij, sectie E 4220 Berin-
  .gen, 1924* 1 omslag*

  Burgerwacht, schietbanen, sectie C 2899 en
  2901 provinciale weg, D 2644 en 2645 Dorp,
  1921, 1922* 2 vergunningen in 1 omslag,

  Bussemakers,P,J,, electromotor, sectie C 3790
  Onder. 1926, 1 omslag*

  Continental Petroleum Company, benzinepompin-
  stallatie, sectie D 4012 provinciale weg,
  1926, 1 omslag.

  136

   

  Cox,wed.J,, electromotor, sectie D 4327
  Straatje, 1926, 1 omslag,

  Crommentuijn,H,f electromotor, sectie E
  3964 Beringen, 1926, 1 omslag,

  Departement van Oorlog, mestbak bij Marechaus-
  seekazerne, sectie C 3847 Panningen, 1920,

  1 omslag,

  Dorssers,wed,W*, electromotor, sectie C
  4052 Eijndt, 1926, 1 omslag.

  Driessen,A., electromotor, sectie B 3436
  Stox, 1926, 1 omslag,

  Driessen,J.N.A., oprichten en uitbreiden
  graanmalerij, sectie A 3833 Heide, 1927,
  1931§ 1932* 2 v-ergunningen in 1 omslag.

  Eigen Hulp, cobp*verbruiksvereniging, uitbrei
  den bakkerij, sectie A 2300 Grashoek, 1932,

  1 omslag,

  Engels,A*t electromotor, sectie B 741 Vosberg,
  1928, 1 omslag*

  Engels,J*f electromotor, sectie C 4175 Eijndt,
  1929* 1 .omslag,

  Engels en Co,,L,, oprichten en uitbreiden
  brikkenbakkerij en steenfabriek, sectie B
  737, 3565, 651, 739, 740, 741 en 4007 Huis
  hoek, 1912,- 1913, 1921, 1926. 5 vergunningen
  in 1 omslag,

  Erp,W.F.van.,. oprichten en uitbreiden graanma
  lerij, sectie, C 3250-Onder, 1926, 1928.

  2 vergunningen in 1 omslag,

  1264 Essen,B.van, oprichten en uitbreiden bakkerij,
  sectie C 279 Stogger, 1925f 1927, 1935*

  3 vergunningen in 1 omslag*

  1265 Essen,M,van, bakkerij, sectie C 3535 Stogger,
  1909* 1 omslag*

  1266 . Fleuren,J,, timmerwerkplaats, sectie C 3901

  Molenstraat, 1912* 1 omslag,

  Fleuren,J,t.timmerwerkplaats, sectie C 4122
  Molenstraat, 1933* 1 omslag,

  Gassel,J,M,van,wed.P.J,Joosten, electromotor,
  sectie B 3678 Stox, 1926, 1 omslag,

  Geraeds,L,, electromotor, sectie D 4308
  Egchel, 1926, 1 omslag,

  Gerris,J*, electromotor, sectie C 3821 Dorp,
  1926, 1 omslag,

  Gerris,J, en Janssen,J*, Cornwall-ketel, sec~
  tie C 3150 gemeenteweg, 1917* 1 omslag,

  Gerris,M., electromotor, sectie C 3531 Dorp,
  1926, 1 omslag,

  Ghielen,M*f timmerwerkplaats, sectie E 2103
  Beringen, 1911* 1 omslag*

  137

   

  Ghielen,M, en Litjens,F,, timmerwerkplaats,
  sectie E 3763 Panningen, 1922, 1 omslag,

  Ghielen,R*, uitbreiden smederij, sectie E
  3836 en 3837 Beringen, 1925* 1 omslag,

  1276 .Gielen,F,, electromotor, sectie D 4197 Berin-

  gen, 1931* 1 omslag.

  Gielen,H*f bakkerij, sectie A 4147 Grashoek,
  1917* 1.omslag*

  Gielen,J*f electromotor, aectie B 2143 Vos-
  berg,. 1926.. 1 omslag*

  Gielen.J.H*, electromotor, sectie D 3827
  Dorp, 1926* 1 omslag.

  Gielen,P.J., electromotor, sectie A 4589
  Beringen,. 1929* 1- omslag.

  Giesen,P,, graanmalerij, sectie E 3868 Hevel-
  hoek, 1911, 1912. 1 omslag*

  1282 .Goeden,G,, timmerfabriek, sectie B 1259 Vos-, berg, 1922.,1 omslag,

  GommansfJ,f uitbreiden bierbrouwerij, sectie
  D 3763 Panningen, 1922, 1 omslag.

  Gommans,M*, electromotor, sectie E 4052
  Everlo, 1926* 1 omslag.

  Gommans,gebrs*, electromotor, sectie B 3973
  Vosberg, 1926,. 1 omslag, *

  Gommans,gebrs*,.electromotor, sectie E 4182
  Heuvelhoek, 1926, 1 omslag,

  1287* Gooden,G,, timmerfabriek, sectie B 1259 Vosberg, 1924* 1-omslag,

  Grommen,G*,.electromotor, sectie B 3464
  Everlof 1926, 1 omslag,

  Haffmans,E,M., houtzagerij, sectie D 1823 en
  1436 Dorpstraatf 1907* 1 omslag.

  Haffmans-Gerrits,E.M», houtzagerij en schave-
  rij, sectie E 3402 Beringen, 1911* 1 omslag,

  Handelsvereniging v/h Haffmans-Gerrits,H*V.,
  houtzagerij-met locomobiel, sectie E 4278
  Beringen, 1919* 1 omslag,

  Hanrats,G,, electromotor, sectie A 4896 Be
  ringen, 1929* 1 omslag*

  Hanssen,H*f benzinemotor, sectie D 3620
  Egchelheide, 1928, 1 omslag,

  Hanssen,wed,P*f electromotor, sectie E 4072
  Everlo, 1927, 1928, 1 omslag,

  Heldensche Steenfabriek,N.V*f oprichten en
  uitbreiden steenfabriek, sectie E 3870, 4091
  en 4113 Huishoek, -1909-1911, 1926, 4 ver
  gunningen in 1 omslag,

  Hendricks,J,t oprichten en uitbreiden houtzage*
  rij, sectie B 3531 Panningen, 1925, 1930.

  2 vergunningen in 1 omslag*

  138

   

  Hendricks en Zonen,J.f uitbreiden timmermans-
  winkel en oprichten benzinebewaarplaats, sec-
  tie D 3575 en E 3699 Panningen en Helden,
  1907, '1908,,1 omslag.

  Hendricks,J,W,, uitbreiden timmerwerkplaats,
  sectie D 5575 Panningen, 1922, 1926,

  2 vergunningen in 1 omslag,

  Hendricks,J,W,* timmerwerkplaats, sectie E
  4301 Panningen, 1933. 1 omslag,

  Hendrickx,A,, kopezslagerij, sectie E 5807
  Heuvelhoek, 1907* 1 omslag*

  Hendrix,H,, schietboom, sectie A 4745 Berin
  gen, 1923*- 1 omslag,

  Hendrix,M,,relectromotor, sectie C 3661
  Eijndt, 1929. 1 omslag,

  Hermkes,Th,, smederij, sectie D 3639 en 3640
  Panningen, •1907* 1 omslag,

  Hermkes,erven, smederij, sectie D 4127 Pan
  ningen, 19*13* 1 omslag,

  Hermans,A,, graanmalerij en dorserij, sectie
  E 3751- Everlo, 1909* 1 omslag,

  1306 • Hermans,H., ©prichten en uitbreiden bakkerij,

  sectie B 3021 Zandberg, 1917, 1924. 2 ver-— gunningen in 1 omslag.

  Hermans,P.H.f electromotor, sectie C 4034
  Stogger,i t926. 1 omslag.

  Hermans,gebrs. smederij, sectie D 2593 Heu
  velhoek, 1922. 1 omslag.

  Hesen,J., benzinemotor, sectie C 3994 Zand
  berg, 1929.--1 omslag.

  1310 • Heugten,J,van, electromotor, sectie C 3867

  Onder, 1926. 1 omslag.

  Hoebers,F., oprichten en uitbreiden smederij,
  sectie E 346° Beringen, 1923, 1927* 2 ver
  gunningen in 1 omslag.

  Hoebers,F.H., smederij, sectie A 4976 Gras
  hoek, 1937* 1 omslag*

  Holten,H,, uitbreiden graanmalerij, sectie E
  3518 Beringen, 1911. 1 omslag.

  1314 • Holten,P,f uitbreiden graanmalerij met groen-

  tendrogerij,. sectie E 3518 Beringen, 1916, 1917* 1 omslag..

  1315 Holten,P., zuiggasmotor, sectie A 4019 Berin
  gen, 1925* 1 omslag.

  1316 .Hombergh,P.J,van den, graanmalerij, sectie A

  3194 Koningslust, 1912. 1 omslag.

  Hoop, co5p,verbruiksvereniging De, uitbreiden
  bakkerij, sectie B 5616 en 4230 Huishoek,
  1923, 1934* 2 vergunningen in 1 omslag.

  Horen,J.Th.van, electromotor, sectie B 3465
  Everlo, 1927* 1 omslag.

  139

   

  1319 Horne,A,H,van, electromotor, sectie B 3240

  Beringen, 1931* 1 omslag, 1320- Houtappels,L,, electromotor, sectie D 419

  Egchel, 1926, 1 omslag,

  Houwen,A,, uitbreiden bakkerij, sectie E
  3766 Panningen, 1925* 1 omslag,

  Houwen,J,, steenbakkerij, sectie E 2851
  Panningen, 1871, 1872, 1 omslag,

  N.B, Vergunning geweigerd,

  Hunnekens,L*, electromotor, sectie A 5045
  Grashoek, 1929* 1 omslag*

  Huijs,J,t tijdelijke steenbakkerij, sectie
  B 181 Loo, 1873* 1 stuk,

  Jacobs,G*f benzinemotor, sectie E 4375 Be
  ringen, 1930, 1 omslag,

  1326 Jacobs,P,, electromotor, sectie D 241 Heu-
  - velhoek, 1922, 1 omslag*

  Jacobs,P.J., timmerwerkplaats, sectie B
  3916 Panningen, 1922. 1 omslag.

  Jacobs,(wed,)S*f oprichten en uitbreiden bak
  kerij, sectie D 3717 Heuvelhoek, 1909, 1922,
  1926, 1927* 3*vergunningen in 1 omslag.

  Jacobs,S., electromotor, sectie A 4363 Berin
  gen, 1926* 1 omslag.

  Janssen,G*f electromotor, sectie B 3779 Pan
  ningen, 1§26. 1 omslag,

  Janssen,J*, electromotor, sectie B 2864
  Vosberg, 1926, 1 omslag.

  Janssen,J,, electromotor, sectie C 1662
  Eijndt, 1926. 1 omslag.

  Janssen,J.H*,-uitbreiden bakkerijf sectie A
  4894 Heide, 1931* 1 omslag*

  Janssen,P.B.i uitbreiden timmerwerkplaats,
  sectie C 4058 Dorp, 1936. 1 omslag.

  Janssen,P.J.F., electromotor, sectie A 2923
  Beringen, 1930* 1 omslag*

  Janssen,P.L., uitbreiden bierbrouwerij, sec-
  tie B 2988 Stox, 1921, 1922, 1928, 3 ver-
  gunnimgen in 1 omslag,

  Janssen,S., oprichten en uitbreiden bakkerij,
  sectie D 3915 en 4158 Panningen, 1909, 1922.
  2 vergunningen in 1 omslag.

  Janssen,W., benzinemotor, sectie B 4054 Vos
  berg, 1930* 1 omslag.

  Joosten,A,H,, uitbreiden graanmalerij, sectie
  D 151 Panningen, 1926, 1 omslag.

  Joosten en Co.,H,, twee steenbakkerijen, sec-
  tie D 3106 en 90 Panningen, 1917, 1918.

  1 omslag.

  1341 Joosten,J.F., electromotor, sectie E 3867
  Huishoek, 1§29* 1 omslag.

  140

   

  Joosten,J.H*, electromotor, sectie D 4108
  Egchel, 1926, . 1 omslag,

  Joosten,J*W*, graanmalerij, sectie D 3506
  Panningen, 1912, 1 omslag,

  Joosten,M,, electromotor, sectie D 4320
  Egchel, 1927* 1 omslag*

  Joosten,P.J*f electromotor, sectie B 3485
  Stox, 1926, 1 omslag.

  Joosten,wed.W.f electromotor, sectie D 4253
  Panningen, 19.26. 1 omslag,

  Joseph,missiehuis St., benzinemotor, Pannin-
  genr 1907* 1 omslag.

  Kassteen,L*, oprichten en uitbreiden drukkerij,
  sectie B 3535 en 4048 Panningen, 1920, 1922,
  1927. 3 vergunningen in 1 omslag.

  Kersten,J*, electromotor, sectie D 2773
  Egchel, 1929. 1 omslag.

  Kersten,P.A,., electromotor, sectie D 4368
  Egchel, 1926. 1 omslag.

  Kessels,C*, timmerwerkplaats, sectie A 397
  Beringen, 1930* 1 omslag.

  Kessels,H*, oprichten en uitbreiden timmer
  werkplaats, sectie D 3600 Driessen, 1924,
  1927, 1928, 3 vergunningen in 1 omslag,

  Kessels,H.A*, uitbreiden graanmalerij, sectie
  E 4103 Everlo/ 1927, 1928. 1 omslag.

  Kessels,J,, timmerwerkplaats, sectie E 3888
  Everlo, 1§22, 1 omslag,

  Kessels,J.G., uitbreiden timmerwerkplaats,
  sectie E 4552 Everlo, 1935, 1 omslag,

  Kessels,L«, electromotor, sectie B 3613
  Stox, 1926, 1 omslag,

  Kessels,P.G,, electromotor, sectie B 4080
  Stox, 1927. 1 omslag*

  Kessels,P,J.f oprichten en uitbreiden los- en
  graanreinigingsinrichting, sectie A 3436 Be
  ringen, 1932-1934* 2 vergunningen in 1 omslag,

  Kleuskens,H.A*t benzinemotorpomp, sectie D
  51fcStraatje, 1929. 1 omslag.

  K8mhoff,F., koperslagerijen, sectie B 3531
  Panningen, E 4289 Huishoek, 1909, 1926.

  2 vergunningen in 1 omslag.

  Koningslust, gesticht, benzinemotor, zuiggas-
  motor met generaterinstallatie, sectie A 4146
  en 3959 Koningslust, 1916, 1917. 2 vergun
  ningen in 1 omslag*

  Korsten,!*, electromotor, sectie C 3559 Eijndt,
  1926* 1 omslag.

  Korsten,L., electromotor, sectie C 4128 Eijndt,
  1926* 1 omslag.

  141

   

  Lambertus,co8p*stoomzuivelfabriek St., uit
  breiden zuivelfabriek, sectie C 3940 en 3150
  Onder, 1925, 1926, 1928, 1929. 3 vergunnin
  gen in 1 omslag.

  Landbouwbelang, transportinstallatie, sectie
  A 5139 Beringen, 1938. 1 omslag.

  L0enders,J*, electromotor, sectie B 681
  Everlo, 1926. 1 omslag.

  Leenders,R.., electromotor, sectie C 4130
  Eijndt, 1926. 1 omslag.

  Leisten,L., electromotor, sectie D 4380
  Egchel, 1930. 1 omslag.

  Lemmen^P*, electromotor, sectie C 3182 Onder,
  1926* 1 omslag.

  Lenders,S. en Heessen,A*, brikkenbakkerij,
  sectie E 3887 Huishoek, 1908. 1 omslag.

  Lier,P.van, petrolmotor, sectie D 3517 Keup,
  1936. 1 omslag.

  Lier,wed.W.van, electromotor, sectie C 3164
  Eijndt, 1926, 1 omslag,

  Limburgse Land- en Tuinbouwbond, afd,Helden,
  oprichten en uitbreiden kunstmestmalerij,
  koekenbrekerij en graanzuiveringsinrichting,
  sectie C 4044 en 4162 Dorp, 1922, 1923, 1931-
  1933, 1936, 1938, 5 vergunningen in 1 omslag,

  Limburgse Land- en Tuinbouwbond, afd,Panningen,
  oprichten en uitbreiden graanmalerijen, sectie
  E 4173 en 4514 Everlo, C 912 en A 5131 Gras
  hoek, 1923, 1929, 1937, 1938. 4 vergunnin
  gen in 1 omslag.

  Litjens,F.J., uitbreiden timmerwerkplaats,
  sectie D 3863 Heuvelhoek, 1923. 1 omslag.

  Locke,J.J.te, smederij, sectie E 4263 Huis
  hoek, 1924* 1 omslag.

  Maria,coSp.stocmzuivelfabriek H,f oprichten en
  uitbreiden zuivelfabriek, sectie B 3563 Ever
  lo, 1908, 1909. 2 vergunningen in 1 omslag.

  Maris,J,van, electromotor, sectie C 858 Stog-
  gerf 1926, 1 omslag*

  Martens,G*, electromotorr sectie C 3953 Dorp,
  1926, 1 omslag,

  Mertens,J,W,f electromotor, sectie D 3092
  Stogger, 1926. 1 omslag.

  Mestrom,J., electromotor, sectie E 3709 Egchel,
  1926, 1 omslag,

  Michalak,Th,f uitkreiden smederij, sectie E
  4429 en A 4887 Beringen, 1930, 1931.

  2 vergunningen in 1 omslag.

  1383 Mortel,A.L.van de, windgraanmolen, sectie C
  3154 Scheutelkesweg, 1873* 1 stuk.

  142

   

  Muijsenberg,J*, electromotor, sectie C 3497
  Onder, 1927. 1 omslag.

  Naus,L.f electromotor, sectie D 413 Egchel,
  1932. 1 omslag.

  Neessen,A*, electromotor, sectie E 4404
  Everlo, 1926, 1 omslag,

  Niessen,A.W.t slagerij, sectie C 4169 Onder,
  1935, 1936. 1 omslag.

  Hiessen,M., uitbreiden sigarenfabriek, sectie
  C 4171 Molenstraat, 1936, 1937. 1 omslag.

  Hijssen,B., electromotor, sectie C 3935
  Onder, 1926. 1 omslag,

  Nijssen,Th., electromotor, sectie C 3327
  Onder, 1930, 1 omslag,

  Qttenheijm,J.f electromotor, sectie D 3876
  Staatje, 1926. 1 omslag,

  Peeters,G.f electromotor, sectie A 4588
  Beringen, 1926, 1 omslag.

  Peeters,G., electromotor, sectie D 4571
  Egchel, 1926. 1 omslag.

  Peeters,J.M*, electromotor, sectie D 4373
  Egchel, 1927. 1 omslag.

  Peeters,Th», electromotor, sectie D 4405
  Egchel, 1930, 1 omslag,

  Peters,G,, electromotor, sectie C 4064
  Onder, 1§26, 1 omslag,

  Peters,J*, oprichten en uitbreiden bakkerij,
  sectie D 4265 Dorp, 1919, 1922, 2 vergunnin
  gen in 1 omslag,

  Peters,J,, bakkerij, sectie C 3378 Dorp,
  1931* 1 omslag*

  Peters,L,-, uitbreiden bakkerij, sectie D
  4271 Dorp, 1922, 1 omslag,

  Peters,L., bakkerij, sectie E 4033 Molen
  straat, 1937, 1938* 1 omslag,

  Peters,W.J,J*, uitbreiden bakkerij, sectie
  C 4030 Dorp, 1938, 1 omslag,

  Pubben,J,F,H*, uitbreiden bakkerij, sectie
  B 4187 Beringen, 1928, 1 omslag,

  Pubben,M*, electromotor, sectie E 268 Everlo,
  1929* 1 omslag*

  Ratingen,H,van, stroperserij, sectie E 4275
  Beringen, 1926, 1927* 1 omslag,

  Reinders,A.f benzinemotor, sectie E 4478
  Beringen, 1929* 1 omslag,

  Reuls,G*f electromotor, sectie B 4129 Vos-
  berg, 1§26. 1 omslag,

  Reijnen,A., bakkerij, sectie E 3780 Egchel,
  1928. 1 omslag.

  Reijnen,P,H,, smederij en koperslagerij,
  sectie E 4396 Heuvelhoek, 1926, 1 omslag.

  143

   

  1409 Reijnen,P.H,,, .electromotor, sectie E 4395
  Heuvelhoek,, .1931, 1932. 1 omslag,

  1410 . Rutten,A*f handboogschietinrichting, sectie

  B 4085 Panningen, 1929, 1 omslag,

  1411 Rutten,L,, electromotor, sectie B 2994
  Panningen,, 1922,.1 omslag,

  1412 . Schaareman,G.J,,. meubelmakerij, sectie D

  3664 Straatje,, 1926, 1 omslag,

  Schers,A,, electromotor, sectie D 3883 Dorp,
  1,926* 1 omslag,

  SchersjH,, electromotor, sectie B 3590 Stox,
  1926, 1 omslag*

  Segers,R*, oprichten en uitbreiden bakkerij,
  sectie B 357-0., 3918 en 4215 Panningen, 1908,
  1914, 1922, 1923, 1938. 4 vergunningen in 1
  omslag, ..'•..

  1416 . Segera,F,,, uitbreiden bakkerij, sectie D

  923 Dorp, 1922., 1 omslag.

  .1417 Semmen,J.f. electromotor, sectie C 2937 Onder, . 1926. 1 omslag* .

  1418 . Sinclair Petroleum Company S.A., ondergrondse

  benzinebewaarplaats, sectie E 4365 Laatberg, 1930. 1, omslag.

  1419 Smolders,J.., electromotor, sectie C 3413
  ..Onder, 1926. 1 omslag*

  Sommers,J.f uitbreiden graanmalerij, sectie C
  3619 Dorp, 1925* 1 omslag.

  Specken,J*^ vernisfabriek, sectie D 2611 Pan
  ningen,. 1867. 1 stuk,

  Specken,J,,, pannenbakkerij, sectie A 1318
  Beringen, 1878* 1 omslag,

  1423 . Specken,M,, bierbrouwerij, sectie D 3526

  Panningen, 1910, 1 omslag,

  1424 Specken,M,, oprichten en uitbreiden groenten-
  drogerij, sectie D 4159 Panningen, 1917*

  2 vergunningen in 1 omslag*

  Spee,A*f electromotor, sectie D 4386 Egchel,
  1926, 1 omslag.

  Spoormakers,J*f uitbreiden graanmalerij, sec-
  tie E no.3913 en 4030 Everlo, 1909, 1916.

  2 vergunningen in 1 omslag*

  Spoormakers,M*, windgraanmolen, sectie C
  3155 Scheutelkesweg, 1873. 1 stuk.

  Spoormakers,P,, graanmalerij, sectie C 3619
  en 3448.MoJenstraat, 1912. 1 omslag.

  Spoprmakers,P.M,, smederij, sectie C 3619 Dorp,
  1936, 1 omslag,

  Stammen,G., oprichten en uitbreiden timmerwerk
  plaats, sectie E 3949 Beringen, 1922, 1923,
  1926, 1928, 3 vergunningen in 1 omslag.

  144

   

  Stammen,J.W,, timmerwerkplaats, sectie D
  3949 Beringen, 1934, 1935* 1 omslag*

  Stappers,J*, electromotor, sectie B 3352
  Panningen, 1922, 1 omslag,

  Steeghs,J., electromotor, sectie E 4331 Be
  ringen, 1926, 1 omslag,

  Steeghs,M., electromotor, sectie E 3068 Ever
  lo, 1926, 1 omslag,

  Steeghs,Th, electromotor, sectie B 3291 Vos-
  berg, 1926, 1 omslag.

  Stoomtramweg-Mij. Venlo-Maasbree-Helden, een-
  trale werkplaats, sectie A 483 Beringen,
  1912, 1 omslag*.

  Straeten,H*, uitbreiden smederij, sectie D
  4127 Panningen, 1926, 1 omslag,

  Sijben,B,, electromotor, sectie D 3706
  Egchel,. 1926, .. 1 omslag,

  Sijben,W*, graanmalerij, sectie D 2887
  Egchel, 1932, .1933* 1 omslag.

  1440 Teeuwen,M*f electromotor, sectie C 3957
  . Eijndt, 1930* 1 omslag,

  Thijssen,A.H*, electromotor, sectie A 4159
  Beringen, 1928, 1 omslag,

  TimmermanSfM*, electromotor, sectie D 4409
  Egchel, 1927* 1 omslag,

  1445 Trines^L,,.bakkerij, sectie E 2114 Beringen, 1913* 1 omslag*

  Ueberbach,P.J,§ .uitbreiden bakkerij, sectie
  D 4246 Panningen, 1929, 1 omslag,

  Ueberbach,P,J*t bakkerij, sectie D 4449
  Panningen, 1937* 1 omslag*

  Vaessen,L*t electromotor, sectie D 3857 ifechel,
  1927. 4 omslag.

  Velden,P,van der, timmerwerkplaats, sectie
  D 77 Straatje, 1922. 1 omslag.

  1448. . Velden, gebrs.van der, uitbreiden timmerwerkplaats, sectie D 4413 Straatje, 1932, 1933* 1 omslag.

  Verbugt,H*, smederij, sectie E 3943 Everlo,
  1922. 1 omslag.

  Verbugt en Zonen,H*f smederij, sectie E 3543
  Everlo, 1931, 1932. 1 omslag.

  1451- Verbugt,J*, smederij, sectie C 4152 Dorp, 1926, 1927. 1 omslag.

  Verbugt,gebrs.f uitbreiden smederij, sectie D
  3193 Driessen, 1925* 1 omslag.

  Vereniging tot verbetering der zuivelbereiding,
  zuivelfabriek, sectie C 3150 Dorp, 1917*

  1 omslag*

  145

   

  Verkoelen,J,Th,(gebrs,), oprichten en uit
  breiden stroperserij, sectie A 4901 Beringen,
  1928* 1937* 2 vergunningen in 1 omslag,

  Verlaek,M*, timmerwerkplaats, sectie C 1764
  Dorp, 1922, 1923* 1 omslag,

  Verlaek,M.H*, timmerwerkplaats, sectie C
  2130 Dorpf 1926, 1927. 1 omslag.

  Verlinden,A.W*f electromotor, sectie D 3688
  Dorp, 1930* 1 omslag,

  Verlinden,M,f graanmalerij, sectie D 3688
  Driessen, 1912. 1 omslag,

  Verschaeren,W*, electromotor, sectie C 3364
  Eijndt, 1926, 1 omslag.

  Verstappen,G*f benzinemotor, sectie A 2352
  Beringen, 1930* 1 omslag.

  Verstappen,M., electromotor, sectie A 4915
  Beringen, 1926. 1 omslag.

  ?erstappen,M,, electromotor, sectie A 4964
  Beringen, 1926,. 1 omslag,

  1463 —Vestjens,J.H.i-electromotor, sectie E 3779

  Egchel j 1926,.: 1 omslag,

  Welten,P,, smederij, sectie D 4012 Dorp,
  1929* 1 omslag,

  Willem Tell, schietvereniging, schietboom,
  sectie E 4024 Heuvelhoek, 1927, 1938.

  1 omslag.

  Willems,P;J*, benzinemotor, sectie C 3868
  Stogger, 1929* 1 omslag.

  Wilms,A,, electromotor, sectie E 4109 Everlo,
  1927* 1 ; omslag*i',

  Wilms,P., electromotor, pectie E 4416 Everlo,
  1926. 1 omslag.
  .

  Wilms,P,J., electromotor, sectie A 4772
  Beringen, 1926. 1 omslag.

  Wilms,wed.P.J., electromotor, sectie E 3595
  Everlo, 1926. 1 omslag,

  Winkelmolen,J.H,H., benzinemotor, sectie A
  3611 Grashoek, 1930* 1 omslag.

  Wit,M,de, electromotor, sectie E 3760 en 3759
  Huishoek, 1926, 1 omslag,

  Wit,P.J,de, electromotor, sectie B 3676 Pan
  ningen, 1926, 1 omalag,

  ZegersfJ,H*, electromotor, sectie A 4944
  Beringen, 1930* 1 omslag,

  Zelen,H,, electromotor, sectie D 3261 Stogger,
  1926, 1 omslag.

  146

   

   

  2. Verontreiniging van lucht,

 • bodem en water,
 • 1476 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing van reinigingsrechten, 1934 juni 2, 1 omslag*

   

  tot" bebouwde en te bebouwen plaatsen,

  Stukken betreffende het uitbreidingsplan, 1936-
  1938* 1 omslag.

  Stukken betreffende het streekplan voor Noord-Lim-
  burg, 1934-1940, 1 omslag,

  Stukken betreffende de vaststelling van rooilijnen,
  1919-1930. 1 omslag.

  I*VI. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid*

  1. Watervoorziening.

  Stukken betreffende de watervoorziening, 1927-1939*
  1 omslag.

  Stukken betreffende het plan tot oprichting van een
  bad- en zweminrichting, 1937, 1938. 1 omslag.

  2 * Volkshuisvesting.

  Stukken betreffende bouw- en woningtoezicht, 1930,
  1932. 1 omslag.

  Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering
  der volkshuisvesting in de gemeente is verricht over
  het tijdvak 1 augustus 1902-31 december 1903,
  (1904). 1 deeltje.

  Bouwverordeningen, met bijbehorende stukken,
  1904-1938. 1 omslag.

  147

   

  Verordening betreffende het beroep, bedoeld in ar-
  tikel 7 der woningwet, voor de gemeente vastgesteld
  door gedeputeerde staten, 1932 mei 9* 1 stuk.

  Raadsbesluit tot vastelling van de termijn, waarbin-
  nen door verhuurders %van woningen met drie of minder
  ter bewoning bestemde vertrekken de in art.9 der
  woningwet bedoelcle aangifte moeten worden gedaan,
  1904 juni 9* 1 stuk.

  Verzoekschrift van de r.k.werkliedenbond om arbeiders-
  woningen te bouwen van gemeentewege en stukken betref
  fende de bouWvan 4 woningen door de gemeente, 2 te
  Koningslust en 2 te Grashoek, 1927, 1934* 1 omslag*

  Afschrift van het koninklijk besluit tot toelating
  van de woningvereniging "Helden" als vereniging, uit-
  sluitend in het belang van verbetering der volkshuis-
  vesting werkzaam, 1919 februari 14* 1 stuk.

  Stukken betreffende steun uit fs rijks kas voor de
  bouWvan particuliere woningen, 1921-1937* 1 omslag.

  § VII*Hygigne der dieren. Vee-artsenijkundig toezioht.

  Bekendmaking van de d.d. 6 October 1865 vastgestelde
  verordening, regelende het toezicht op de in- of
  doorvoer van rundvee enz. en het verkopen van vlees
  enz. in de gemeente, 1865 -October 6* 1 stuk.

  Afschriften van de beschikkingen van de minister van
  landbouw, nijverheid en handel, inhoudende verbod tot
  het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende die
  ren en varkena uit, naar of binnen een kring, omvat-
  tende de gemeentb Helden, en inhoudende intrekking
  van dit verbod, 1914, 1915. 1 omslag.

  Afschriften van vergunningen, verleend door de com-
  missaris der koningin aan diverse personen, voor in-
  en uitvoer van vee in en uit Limburg, 1911-1931*

  1 omslag*

  148

   

  HOOFDSTPK VII.' OPENBARE VEILIGHEID.

  Luchtbeschermingsplan, met bijbehorende stukken,
  voor de gemeente, 1938. 1 omslag.

  Instructie voor het hoofd van de luchtbeschermings-
  dienst, 1935 October 10. 1 stuk.

  Instructie voor het hoofd van de brandweer, 1938
  november. 1 stuk.

  Overige stukken betreffende luchtbescherming,
  1929-1939* 1 omslag*

  "Brandreglement", 1822 mei 14. 1 stuk.

  Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot
  goedkeuring, inhoudende verbod om fs avonds en met
  name op St.Maartensavond in de velden of andere
  plaatsen buiten vuur te stoken, 1839 October 29*

  1 omslag.

  Reglement ter voldoening aan artikel 25 van het pro-
  vinciaal brandreglement, m.et brief van de districts-
  commissaris, waarin deze meedeelt dat er geen beden-
  kingen bestaan tegen voornaemd reglement, 1847
  november, 1 omslag,

  Afschrift van het besluit van burgemeester en wethou
  ders tot vaststelling van een voorschrift ter voor-
  koming van gevaar voor bos- en heidebranden, 1938
  maart 17* 1 stuk,

  Staat van brandblusmiddelen en klad van condities
  voor de te maken "brandsptiitendarm11, 1827, 1831*
  1 omslag*

  149

   

  Akte, met bijlagen, van ruil van de percelen grond,
  sectie B 724, 725 en 2744, te samen groot 5,60a.,
  tegen een perceel tuin, sectie B 4117, grnot onge-
  veer 1,20a,, toebehorend aan L.H,H,Engels, voor de
  bouWvan een brandspuithuds op kosten van voomoemde
  Engels, 1930 mei 12, 1 omslag.

  Lijst, bevattende een opgave van de niet in orde
  zijnde schouwen, 1829* 1 stuk.

  150

   

  HOQFDSTUK VIII, WATERSTAAT,

  Stukken betreffende het plan tot oprichting van een
  waterschap vaor het zijkanaal van de Noordervaart
  naar de Maas, 1932* 1 omslag*

  Stukken betreffende het Waterschap der Noord-Lim-
  burgsche beken ten Westen der Maas, 1932-1939*

  1 omslag,

  Stukken betreffende het Waterschap Midden^Limburg,
  1932-1940, 1 omslag,

  Stukken betreffende het Waterschap van de Kwist-,
  Spring- en Everlosche beek, alle met zijtakken,
  1934, 1935* 1 omslag.

  § I. Zorg voor de wateren.

  1508 Stukken betreffende de overbrenging van het bij het
  rijk in beheer en onderhoud zijnde Afwateringskanaal
  van de Noordervaart naar de Maas in beheer en onder
  houd bij de gemeente Helden, 1925-1933* 1 omslag.

  N.B. Voor de aanleg van voornoemd kanaal en de sluiting er van voor de scheepvaart, zie ifcv. nrs. 1598 en 1604.

  1509 Stukken betreffende de verbetering van de afwatering
  van de bovenmond van de Everloschebeek en het riole-
  ren van een gedeelte van deze beek, 1915-1930.

  1 omslag,

  1510 Stukken betreffende de verbetering van de Kwistbeek,
  1921-1927* 1 omslag*

  151

   

  Stukken betreffende de verkoop van grond voor en de
  verbetering van de Groote Molenbeek met haar zijtak-
  ken, de Kabroeksche beek, de Lollebeek en de Bodden-
  broeker Loop, alsmede van de Oostrumsche beek en de
  Loobeek, 1928-1940, 1 pak,

  Akte, met bijlagen, van aankoop van diverse stroken
  grond voor en stukken betreffende de verbreding en
  verlegging van de Panninger beek, 1930, 1932, 1 om
  slag,

  Stukken betreffende de verbetering, in werkverschaf
  fing, van Kwistbeek, Springbeek en Everlosche beek
  met hun zijtakken, 1933-1939, 1 pak,

  Stukken betreffende de Verontreiniging en reiniging
  van de waterlossingen, 1889-1921, 1 omslag,

  Stukken betreffende de afwatering van gronden in de
  gemeente, o.a. langs het Afwateringskanaal, 1846-
  1939* 1 omslag.

  Verzoekschrift van diverse inwoners om vergunning
  voor het dempen van de Beringerbeek, ongedateerd.
  1 stuk.

  Afschriften van vergunningen, verleend door gedepu
  teerde staten, voor werken en voorwerpen van derden
  of ten behoeve van derden in waterlossingen, 1910-

  J930. 1 omslag.

  1518 Afschrift van de vergunning, met bijbehorende stukken,
  verleend door burgemeester en wethouders aan N.V.
  ^aldamar11 voor het doen leggen van een brug, ge-
  schikt voor vervoer per as, over het Afwateringska
  naal van de Noordervaart naar de Maas, 1939 juli 6.

  1 omslag.

  § II, Toezicht op de wateren,

  Tabel der bestaande waterleidingen binnen de gemeente,
  (ca.1854). 1 deeltje,

  Stukken betreffende het opmaken van de leggers der
  waterlossingen, 1888i 1889, 1 omslag.

  152

  1521 * 1522 Leggers der waterlossingen, 1889, 2 omslagen,

  1521 Ltgier. A der waterlossingen, bevattendes

  de Heuvelhoekerbeek,

  de Panningerbeek,

  de Eggelhoekerbeek,

  de Hoekspeelbeek,

  de Kattesterterbeek,

  de Hubbeek,

  de Schorfkoelerbeek,

  de Beringschebeek,

  de Loobeek,

  de Schnaberskoelerbeek,

  de Remersbeek,

  In den Vliegert,

  de Halmeskoulerbeek,

  de Kesselserpeelbeek,

  vastgesteld door gedeputeerde staten d,d, 7 juni 1889, 1 omslag.

  1522 Legger B der waterlossingen, bevattende:

  de Kwistbeek,

  de Everloschebeek,

  de Dekeshorsterbeek,

  vastgesteld door gedeputeerde staten d,d, 7 juni 1889* 1 omslag,

  1523 - 1529 Kaarten, behorende bij de leggers der waterlossingen, 1889 juni 7* 7 stukken,

  Verzamelingskaart der gemeente Helden, beho
  rende bij de leggers A en B der waterlossin
  gen, 1889 juni 7. 1 stuk,

  Kaart van de Heuvelhoekerbeek met zijtakken
  van legger A, 1889 juni 7. 1 stuk.

  Kaart van de Eggelhoekerbeek, de Hoekspeel
  Beek, de Kattesterterbeek en de Hubbeek met
  zijtak van legger A, 1889 juni 7* 1 stuk.

  Kaart van de Beringsche Beek, de Schorfkoe
  lerbeek met zijtak en de Snepheiderbeek van
  legger A, 1889 juni 7, 1 stuk,

  Kaart van het eerste gedeelte van de Ever-
  loosche Beek met zijtak van legger B,
  1889 juni 7* 1 stuk,

  N,B. Voor het tweede gedeelte, zie inv.

  nr. 1528*

  1520 Kaart van het tweede gedeelte van de Ever-loosche Beek van legger B en van de Remersbeek en de Loobeek van legger A, 1889 jtini 7* 1 stuk.

  N.B. Voor het eerste gedeelte van de Ever-

  loosche Beek, zie inv, nr, 1527

  1529 Kaart van de Dekeshorster Beek van legger B, 1889 jtmi 7* 1 stuk.

  153

   

  HOOFDSTUK IX, VERKEER EN VERVOER,

  § I, Verkeer en vervoer te land*

  a, Zorg voor wegen,

  Stukken betreffende de verpachting van de tollen op
  de provinciale wegen, 1863, 1883* 1 omslag,

  Stukken betreffende een geschil tussen de gemeenten
  Helden en Maasbree over de,verkoop door de gemeente
  Helden van de "Maasbreesche peelweg" tot uitturving,
  1861, 1 omslag,

  Akte, met bijlagen, waarbij burgemeester F*P.M.van
  Cann verklaart, dat ca,85 ca, grond van perceel sec-
  tie B no 4008, dat ten hypotheekkantore te Roermond
  ten name van J.Bos en conoorten staat, sinds meer dan
  30 jaar bij de gemeente Helden in gebruik is als open-
  bare weg, en verzoekt dat perceelsgedeelte ten name
  van de gemeente te willen stellen, 1936 juli 28.

  1 omslag.

  1533 Raadsbesluit, met bijbehorende stukkeh, bij wijze van
  dading vast te stellen, dat de grensscheiding tussen
  de percelen sectie A nos.1315, 1314 en 5225 enerzijds
  en de tussen deze percelen gelegen gemeenteweg ander-
  zijds wordt aangegeven door de ter plaatse aanwezige
  betonnen palen zeals die vanwege het kadaster zullen
  worden opgemeten, 1938 december 28, 1 omslag.

  154

   

  a. a* Aanleg.

  Stukken betreffende de aanleg van de steenweg van
  Roermond naar Weert, 1836* 1 omslag,

  Afschriften van Verzoekschriften van fabrikanten,
  kooplieden en grondeigenaars te Asten, gericht aan

  de koning en provinciale staten, betreffende de rich-ting van de aan te leggen weg tussen Eindhoven en Roermond, 1842. 1 omslag.

  1536 Stukken betreffende de aanleg en verbetering van de
  provinciale weg van de Maas te Kessel over Helden en
  Meijel naar de Noord-Brabantsche grens, 1854-1861,

  1 omslag,

  Stukken betreffende het plan tot aanleg van een weg
  van Horst over Sevenum, Maasbree, Helden, Neer en Bug-
  genum naar Roermond, 1855* 1 omslag,

  Brief van gedeputeerde staten betreffende de aanleg
  van rijkswege van een weg lopend van de linker Maas-
  oever tegenover het rijksveer te Well over Wanssum,
  Meerlo, Horst, Sevenum, Maasbree en Helden naar de
  rijksweg van Maastricht naar Venlo onder de gemeente
  Neer, 1864 juni 23* 1 stuk,

  Brief van burgemeester en wethouders van Maasbree
  betreffende de aanleg van een kiezelweg vanaf de
  grens Maasbree-Helden naar de grens Maasbree^Sevenum,
  1866 augustus 27* 1 stuk,

  Brief van gedeputeerde staten betreffende de aanleg
  van een weg vanaf het groot veer op de Maas te Kes
  sel naar de grote weg der 1e klasse Maastricht-Nij-
  megen en de staatsspoorweghalte te Riuver, 1867 Sep
  tember 11, 1 stuk*

  Akte, met bijlagen, van aankoop van diverse stroken
  grond voor de aanleg van een weg te Grashoek, ter
  plaatse genaamd "Kewitsheide", 1930 juli, 1 omslag,

  Akte, met bijlagen, van aankoop en gratis aanvaarding
  van diverse stroken grond voor de aanleg van een ver-
  bindingsweg tussen de Ninnesweg en de weg "Onder het
  Zand", 1936 mei 13, 1 omslag.

  Akte, met bijlagen, van gratis aanvaarding van diver
  se stroken grond voor de aanleg van een grintweg van
  Grashoek naar Helenaveen, 1937 november 12,

  1 omslag,

  1544 Akte, met bijlagen, van aankoop van een huis met
  schuur en diverse stroken grond voor de aanleg en ver-
  breding van wegen in de kom van Panningen, 1939
  maart 3* 1 omslag.

  155

  a,b. Verbetering,

  N,B, Zie ook inv, nr§s1536, 1544.

  1545 Akten van aankoop van diverse stroken grond voor en
  stukken betreffende verbeteringen van de wegen van
  Helden en Panningen naar Maasbree, 1866-1935*

  1 pak,

  Stukken betreffende verbeteringen van de weg vanaf de
  grens van Maasbree (komend van Baarlo) door Eindt en
  Onder naar en aansiuitend aan de kunstweg Helden-Maas-
  bree bij Helden, 1867-1892, 1 omslag,

  Akte, met bijlage, van aankoop van een stronk grond,
  sectie D 144tg^oor 21,20a,, toebehorend aan M,Janssen,
  voor de verbreding van de wig Panningen-Heuvelhoek
  f

  : alsmede begroting van de kosteh voor een verbetering . van die weg, 1885, 1933* 1 omslag,

  Akte, met bijlagen, van aankpop en ruil van diverse
  stroken grond voor de verbetering van verschillende
  wegen in den Schorf, 1922 janttari, 1 omslag,

  Akte, met bijlagen, van ruil van diverse stroken grond
  voor de verbreding van de Ninnesweg, 1922 januari,

  1 omslag,

  1550 Akten, met bijlagen, van aankoop en ruil van diverse
  stroken grond Voor de verbreding van de Eggelscheweg,

  . 1922, 1 omslag,

  Akten, met bijlagen, van aankoop en gratis aanvaarding
  van diverse stroken grond voor de verbreding van de
  Molenweg, 1922, 1930, 1 omslag,

  Akten, met bijlagen, van aankoop en ruil van diverse
  stroken grond voor de verbreding van de Marisweg en
  de Lorbaan, 1923* 1 omslag*

  Akten, met bijlagen, van aankoop en ruil van diverse
  stroken 'grond voor de verbetering en verbreding van
  de Spiesbergerweg, 1924t 1928, 1 omslag*

  Akten, met bijlagen, van aankoop van diverse stroken
  grond voor en stukken betreffende de verbetering van
  de weg Helden-Borp-Potd£, 1924-1936* 1 omslag,

  Akte, met bijlagen, van verkoop van twee stroken grond
  aan de provincie voor en stukken betreffende de ver
  betering van de provinciale weg Eeuver-Meijel te Hel
  den, •1931-1939* 1 omslag.

  Stukken betreffende de verharding, in werkverschaffing,
  van de Yliegendijk, 1933* 1 omslag.

  156

  1557 Stukken betreffende de verbetering, in werkverschaf
  fing, van verschillende zandwegen en het plein te
  Helden, 1933-1941* 1 omslag.

  1558 Akte, met bijlagen, van aankoop van een strook grond,
  . sectie B 4418 en 4419t groot 1,32a,f toebehorend aan

   

  de familie Segers, voor en stukken betreffende de verbetering van de weg, leidende uit de provinciale weg naar de school, alsmede langs het raadhuis, 1934-1936. 1 omslag,

  Akte, met bijlagen, van aankoop van diverse stroken
  grond voor de verbreding van de Heuvelhoekerstraat,
  1936 januari 14* 1 omslag,

  Raadsbesluit, met'bijbehorende stukken, tot aankoop
  van diverse stroken grond voor de verbreding van de
  weg van^Helden-Borp naar Egchel, 1938 januari 21.

  1 omslag,

  1561 Overige stukken betreffende herstel en verbetering
  van wegen, 1808-1939, 1 omslag.

  a.c» Instandhouding,

  Regelingen van de karitonniersdienst op de wegen van
  provinciaal belang, 1883-1930, 1 omslag,

  Stukken betreffende de splitting en de van provinci
  aal belang verklaring van wegen, 1868-1933*

  1 omslag,

  1564 - 1569 Opgaven der kosten van het onderhoud van wegen, 1910-1929* 6 omslagen,

  1564 Van de weg no 6 der tabel, voor wat betreft
  het gedeelte leidende van het dorp Helden
  tot de grens van Maasbree, 1910-1921,

  1 omslag,

  Van de weg no 44 der tabel, voor wat betreft
  het gedeelte leidende van de provinciale weg
  Helden-Meijel te Panningen naar de weg no 6
  der tabel bij h.et huis genaamd Potjes Jan,
  1910-1921, 1 omslag,

  Van de weg no 1-34 der tabel, voor wat betreft
  het gedeelte leidende vanuit de kunstweg Hel-
  den-Maasbree, no 6 der tabel, bij Helden door
  het gehucht Eijnd en Onder naar de grens van
  Maasbree in de richting van Baarlo, 1910-
  1921, 1. omslag.

  157

 • Van de weg A9 der tabel, voor wat betreft het
  gedeelte leidende van de provinciale weg Reu-
  ver-Meijel bij Panningen door Zandberg naar
  de grens van Maasbree, 1922-1929* 1 omslag*

  Van de weg B23 der tabel, .voor wat betreft
  het gedeelte leidende van de grens van Maas
  bree over de gehuchten Bind en Onder naar de
  weg B24, 1922-1929* 1 omslag*

  Van de weg B24 der tabel, voor wat betreft het
  gedeelte leidende van de provinciale weg Reu-
  ver-Meijel te Helden (Borp) naar de weg A9 bij
  het gehucht Zandberg, 1922-1929* 1 omslag.

 • 1570 - 1572 Begrotingen van kosten voor het onderhoud van wegen, 1930-1933, 1936-1939* 3 omslagen.
 • Van de weg A36, 1930-1933, 1 omslag,
 • Van de weg B16, 1930-1933* 1 omslag*
 • Van de weg Panningen-grens Maasbree, 1936-1939*
  1 omslag,

 • 1573 Overige stukken betreffende onderhoud van wegen, 1847, 1924-1936. 1 omslag.
 • a.d, Waterafvoer,

 • 1574 Stukken betreffende het leggen, o,a. in werkverschaffing, van rioleringen, 1917-1939* 1 omslag*
 • a,e, Bestemming voor of onttrekking aan de openbare dienst e.g., het epenbaar ver-voer,

 • Stukken betreffende de verlegging van wegen, 1920,
  1929* 1 omslag,

  Stukken betreffende de onttrekking van wegen aan de
  openbare dienst, 1920-1938. 1 omslag.

   

  a.f, Overige onderwerpen betreffende de zorg voor wegen,

  1577 Afschriften van vergunningen, verleend door gedeputeerde staten, voor werken en voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in en langs provinciale wegen, -1866-1921, 1 omslag.

  158

   

  b, Zorg voor waterovergangen*

  1578 Proces-verbaal van de opname der kosten voor het her-
  ..stel van bruggen en bruggetjes in buurtwegen, 1808

  mei 12, 1 stuk,

  1579 Extract uit het register van besluiten van de commis
  sar is des konings, inhoudende afwijzende beschikking
  op het verzoek van de gemeente Helden om vervanging
  van;het bestaande voetvper op de Maas in de gemeente
  Neer, genaamd het Hansutoerveer, door een groot- of
  pontveer, 1869 maart 11, 1 stuk.

  a, Toezicht op; wegen en waterovergangen,

  Staten van buurtwegen in de gemeente, 1808, 1810,
  1849* 1 omslag.

  Kadastrale schetsen der voetpaden, ongedateerd,
  1 omslag, -

  Kaarten der buurtwegen, voetpaden en waterleidingen
  in de gemeente, ongedateerd, 1 omslag,

  Staat der openbare wegen en voetpaden in de gemeente,
  vastgesteld d,d, 19 april 1894. 1 deel,

  Kaarten, behprende bij de staat der openbare wegen en
  voetpaden in de gemeente, 1894* 1 omslag,

  Stukken betreffende de schouWvan wegen, 1830, 1860,
  1863* 1 omslag.

  b, Verkeersmaatregelen en -voorschrif-ten voor wegen en waterovergangen,

  Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststel-
  ling van de bebouwde kom en tot aanwijzing van alle
  wegen in de bebouwde kom als openbare wegen, waarop
  het verboden is met grotere snelheid dan 30 km, per
  uur te rijden, 1937 november 9* 1 stuk,

  Besluit van gedaputeerde staten, met bijbehorend
  kaartje, tot vaststelling van de bebouwde kom der ge
  meente Helden, 1938 februari 25* 1 omslag.

  159

   

  Bekendmaking van het besluit van burgemeester en wet
  houders, d,d, 6 juli 1939t tot het gesloten verklaren
  van de verbindingsweg tussen de provinciale wegen Pan-
  ningen-Borp en Panningen-Maasbree voor het verkeer met
  alle motorrijtuigen, .rijwielen en andere rij- of voer-
  tuigen, welke komen van de weg Panningen-Maasbree en
  gaan'in de richting van de weg Panningen-Borp, 1939
  juli, 1 stuk,

  Verordening, met bijbehorende stukken, op het rijden
  van motorrijtuigen en motorrijwielen, 1923 januari 9*
  1 omslag, .*,
  ;

  Afschriften van vergunningen, verleend door gedeputeer
  de staten aan de firma L.Engels en R.Ghielen, voor het
  rijden over wegen in de provincie, geen wegen in be
  heer en onderhoud bij het rijk zijnde, met een motor-
  rijtuig op meer dan drie wielen. door middel waarvan
  een rij- of voertuig (volgwagen; wordt voortbewogen,
  1924-1926. 1 omslag,

  Stukken betreffende het plaatsen, verplaatsen en ver-
  vangen van plaatsnaamborden, wegwijzers en richtings-
  borden, 1926-1938, 1 omslag.

  c, Toezicht op middelen van vervoer,

  Bekendmaking van de verordening, d,d, 26 april 1924t
  houdende bepalingen betreffende de veiligheid der van
  motorrijtuigen voor personenvervoer gebruik makende
  reizigers, met,brief van gedeputeerde staten, waarin
  zij de ontvangst van deze verordening berichten,
  1924* 1 omslag,

  Stukken betreffende autobusdiensten, 1927-1935,
  1 omslag,

  Register van vergunningen voor de exploitatie van
  huurauto^, 1938. 1 deeltje,

  160

   

  § II, Verkeer en vervoer langs rail of kabel,

  Stukken betreffende plannen voor de aanleg van tramwe-
  gen van Venlo naar Maaseik en van Venlo naar Beurne,
  1885-1911* 1 omslag*,

  Stukken betreffende de tramweg Venlo-Maasbree-Helden,
  1901-1934* 1 pak,

  Stukken betreffende het plan voor de aanleg van een
  stoomtramweg van Beringen naar Meijel, 1924t 1927*
  1 omslag*

  § III. Verkeer en vervoer te water,

  Stukken betreffende de aanleg van het Afwateringska
  naal (mede bestemd voor de kleine scheepvaart) vanaf
  de Noordervaart naar de Maas, 1854* 1 omslag,

  Akte, met bijlagen, van verkoop van twee stroken grond
  aan het rijk voor de verbreding van de Noordervaart en
  stukken betreffende de bevaarbaarmaking, verlenging en
  verbreding van die vaart, 1862-1914* 1 omslag,

  N.B, Be stukken van 1862 handelen ook over de aanleg van een los- en keerplaats,

  1600* Stukken betreffende het plan voor de aanleg van een

  kanaal vanuit het postelijk gedeelte van de Peel onder Horst door Sevenum uaar de Noordervaart,, 1864* 1 oms.iag*

  Stukken betreffende het plan voor de aanleg van een
  scheepvaartkanaal tussen de Zuid-Willemsvaart te Ne-
  derweert en de Maas te Venlo, 1873* -1 omslag*

  Stukken betreffende de verbreding van het Afwaterings
  kanaal en de verlegging van het waterpeil van dit ka
  naal, 1884, 1886, 1 omslag*

  Brief van de burgemeester van Maasbree betreffende de
  totstandkoming van een zijkanaal vanaf Helden-Beringen
  tot Maasbree, 1896 augustus 29* 1 stuk,

  Brief van de ingenieur van de rijkswaterstaat te Roer
  mond betreffende de sluiting van het Afwateringskanaal
  voor de scheepvaart, 1932 april 28, 1 omslag,

  Stukken betreffende de aanleg van een leg-, los- en
  keerplaats aan het uiteinde der voor de kleine scheep
  vaart doorgetrokken Noordervaart aan de provinciale
  grindweg bij Beringen, 1863* 1 omslag,

  N.B, Zie ook inv, nr, 1599*

  161

   

  Stukken betreffende het beheer en de inspectie van
  de losplaats, 1889, 1890, 1 omslag,

  Akte van huur van het oostelijk gedeelte van de los-
  wal langs de rechteroever van de Noordervaart, toebe*
  horend aan de staat, 1937 juni 1/2, 1 stuk.

  § IV. Po s t e r i j en,.Te 1 e c ommuni c at i e.

  Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verhuur van
  het gebouWmet tuin, sectie D 4423, aan H.H.J.Martens,
  kantoorhouder der posterijen, 1936 mei 25* 1 omslag.

  Akten, met bijlagen, van verhuur van een huis met erf,
  sectie B 3490 en 3491> groot 6a., aan de staat voor
  post- en telegraafkantoor, 1908-1927* 1 omslag,

  Akte, met bijlagen, van ruil twee huizen met erven, sec-
  tie B 3639 e& 3640, groot 9t90a,, tegen twee huizen met
  smederij, stal en erf, sectie B 2201, 2203 en 3490,
  groot 8a,, toebehorend aan fh,Hermkes, voor en stukken
  betreffende.de bouWvan een postkantoor, 1906, 1907*

  1 omslag,

  1611 Stukken betreffende de vestiging en openstelling van
  hulptelegraaf- en telefoonkantoren te Helden en te Pan
  ningen en de opneming van het kantoor te Panningen in
  het internationaal telefoonverkeer, 1901-1919*

  1 omslag,

  Stukken betreffende de telegram-bezorging, 1902-1911*
  1 omslag,

  Afschrift van de besehikking van de minister van water-
  staat tot opheffing van het hulptelegraaf- en hulptele-
  foonkantoor te Panningen en tot vestiging aldaar, in
  vereniging met het ter plaatse bestaande postkantoor,
  van een rijkstelegraaf- en telefoonkantoor, 1913 au
  gustus 12, 1 stuk,

  Stukken betreffende het leggen van telefoonkabels en

  de aanduiding van. perceel sectie C 3847 als plaats voor de bouWvan een telefoongebouWvoor de automatisering van de rijkstelefoon, 1926-1939* 1 omslag,

  1615 Stukken betreffende radiodistributie in de gemeente,
  1927-1940. 1 omslag.

  162

   

  HOOEDSTUK X.

  ECONOMISCHE AANGE-LEGENHEDEN.

  § I, Bodemproductie» Dierenteelt«

  1616 Lijsten houdende opgave van de telling betreffende het grondgebruik en de veestapel, 1921, 1930. 1 onislag.

  161? - 1653 Landbouwverslagen, 1867-1878, 1886-1888, 1892, 1919-1939. 37 deeltjes.

  16171867.1 deeltje.
  16181868.1 deeltje.
  16191869.1 deeltje.
  16201870.1 deeltje.
  16211871.1 deeltje.
  16221872.1 deeltje.
  16231873.1 deeltje.
  16241874.1 deeltje.
  16251875.1 deeltje.
  16261876.1 deeltjie.
  16271877..1 deeltje.
  16281878.1 deeltje.
  16291886.1 deeltje.
  16301887.1 deeltje.
  16311888.1 deeltje.
  16321892.1 deeltje.
  16331919.1 deeltje.,
  16341920.1 deeltje.
  16351921.1 deeltje.
  16361922.1 deeltje.
  16371923.1 deeltje.
  16381924.1 deeltje.
  16391925.1 deeltje.
  16401926.1 deeltje.
  16411927.1 deeltje.
  16421928.1 deeltje.

  163

  16431929.1 deeltje.
  16441930.1 deeltje.
  16451931.1 deeltje.
  16461932.1 deeltje.
  16471933.1 deeltje.
  16481934.1 deeltje.
  16491935.1 deeltje.
  16501936.1 deeltje.
  16511937.1 deeltje.
  16521938.1 deeltje.
  16531939.1 deeltje.

  $654 Opgaven betreffende de uitgestrektheid bezet met onderscheiden landbouwgewassen, 1919-1938. 1 omslag.

  Stukken betreffende de organisatie van een grote
  land- en tuinbouwtentoonstelling in het najaar van
  1937, 1936, 1937* 1 omslag,

  Stiikken betreffende de ruilverkaveling van de "Broek-
  bemden", 1933-1938, 1 pak, '

  Afschriften van de beschikking va«n de minister van
  landbouw, nijverheid en handel tot opheffing van het
  kapverbod op de dennenbossen op de gronden gelegen
  onder de gemeenten Meerlo, Broekhuizen, Grubbenvorst,
  Horst, Sevenum, Maasbree, Helden, Kessel, Neer, Rog-
  gel, Heythuizen, Hunhem, Grathem, Haelen en Horn,
  1921 juni 20, 1 stuk,

  Brief van gedeputeerde staten betreffende de publica-
  tie van de door O.M.F.Haffmans te Helden, P.J.L.Smul-
  ders te Tegelen, J.A.Poels te Venray en P.J.M.E.Wint-

  gens te Heerlen gedane aanvra&g om concessie tot ont-ginning van steenkolen in de gemeenten Maasniel, Swal-men, Beesel, Feer, Kessel, Helden en Meijel, 1923 augustus -10.. 1 stuk,

  1659 Lijst van eigenaren van ^paarden in de gemeente,
  1812. 1 stuk*

  1660 - 1661 Registers van aangiften van springstieren, 1933-1946. 2 deeltjes, '

  1933-1938, 1 deeltje,

  1938-1946, 1 deeltje.

  164

  § II. Industrie. Dienstverlening« Handel.

  Raadsbesluit toe te treden tot de op te richten N.V,
  Industriebank in Limburg en in het aandelenkapitaal
  van die vennootschap voor een bedrag van / 1000,—
  deel te nemen, 1934 juli 20, 1 stuk,

  Stukken betreffende de gasvoorziening, 1931t 1932.
  1 omslag,

  Afschrift van het besluit van gedeputeerde staten,
  met bijbehorende stukken, tot het verlenen van vergun
  ning aan de Maatschappij tot Verkoop van de Electri-*
  sche Stroom der Staatsmijnen in Limburg te Maastricht
  voor de uitoefening van een bedrijf tot levering van
  electrische stroom in de gemeenten Kessel, Helden,
  Maasbree, Meijel, Berg en Terblijt, Bunde, Bingelrade,
  Nieuwstadt, Munstergeleen «en Jabeek, alsmede voor de
  aanleg van de. daarvoor nodige werken, .1922 februari
  24* 1 omslag,

  Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende
  stukken, tot het verlenen van vergunning aan de ge~
  meente tot het maken van bovengrondse electrische
  geleidingen op de. provinciale weg Reuver*»Meijel al~
  daar voor wat betreft het in. de gemeente gelegen ge~
  deelte van die weg, 1921 december 2, 1 omslag,

  1666s Beschikking van,de minister van waterstaat, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van vergunning aan de gemeente tot het aanleggen en gebruiken van bovengrondse electrische geleidingen voor verliohting .of tot het overbrengen van kracht binnen de gemeente, op minder dan zes meter in horizontale projectie geme-ten afstand van bovengrondse geleidingen behorende tot het voor het openbaar verkeer bestemde telegrafen en telefonen, 1922 januari 6, 1 omslag,

   

  Akten, met bijlagen, van overeenkomst tussen de ge
  meente en de Maatschappij tot Verkoop van de Elec
  trische Stroom der Staatsmijnen in Limburg betreffende
  de levering van electrische stroom, 1921, 1928, 1931»
  1 omslag,

  Akte van overeenkomst tussen de Landbouwbond Panningen
  en de gemeente omtrent de levering van de electrische
  stroom, 1922 november 27* 1 stuk,

  Akten van overeenkomst tussen de gemeente en diverse
  inwoners betreffende de aansluiting van de panden van
  die inwoners aan het electriciteitsnet, 1924-1929*

  1 omslag*

   

  165

   

  Akten, met bijlagen, van aankoop en gratis aanvaar
  ding van percelen grond voor de bouWvan transforma-*
  torhuisjes te Beringen, Everlo, Onder, Koningslust
  en Zandberg, 1926-1936* 1 omslag*

  Overige stukken betreffende de electrificatie van
  de gemeente, 1909f 1918-1939* 1 pak*

  N.B. Zie ook inv. nrs* 804 en 805*

  Voor het archief van het electriciteitsbe-drijf, zie inv. nrs* 2169-2185

  1672 Afsnhiift van de verordening, met bijbehorende stuk
  ken, tot vaststelling van het tarief en de voorwaarden,
  waarteg$$ d&~ elactrisbh© stroom voor licht en huis-
  houdelijke doeleinden over een enkeltariefmeter gele-
  verd zal worden in de gemeente, 1925 januari 17*

  1 omslag*

  1673 Verordeningen tot vaststelling der tarieven waartegen
  de electrische stroom geleverd zal worden in de ge-
  ^meente, 1924-1929* 1 omslag*

  2* Handel,

  Verordening, met bijbehorende stukken, op de veemark-
  ten in de gemeente, 1922 november 9* 1 omslag*

  Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing
  van staangeld op de markten, 1808 augustus 18*

  1 omslag.

  Verordening, met bijbehorende stukken,op de heffing
  van staangeld op de aarkt en andere openbare pleinen
  en plaatsen, 1915 november 12* 1 omslag*

  Overige stukken betreffende markten en stukken be
  treffende kermissen, 1807-1939. 1 omslag*

  N.B. Zie ook inv* nr* 1858.

  Verordeningen, met bijbehorende stukken, omtrent het
  malen en vervoeren van rogge, 1915t 1916* 1 omslag*

  Stukken betreffende de verordeningen op het broodge-
  wicht, 1915^1920» 1 omslag*

  Regeling inzake de levering van bruinbrood en grof
  roggebrood buiten de gemeente, 1917 &©i 24* 1 omslag.

  Plaatselijke distributieregeling van rogge, tarwe,
  gerst, haver, bonen en het daaruit vervaardigde meel,
  1917 mei 24* 1 stuk.

  N.B. Zie ook inv* nr* 803*

  166

   

  § III. Bankwezen*

  1682 Raadsbesluit deel te nemen in het kapitaal van de

  Stichting "Borgstellingsfonds voor Noordelijk Limburg11 ^oor een bedrag van f 682,20 en voorts een jaarlijkse bijdrage te verstrekken van 2 cent per inwoner, 1936 September 3» 1 stuk. N.B. Zie ook inv* nr, 1662*

  § IV* Jacht en Visserij*

  1683 Register van aanvragen ter bekbming van jacht- en vis-
  akten, 1905-1922* 1 deel*

  N.B. Zie ook inv* nr* 1900*

  1684 Beschikking van de minister van justitie, inhoudende
  vernietiging van de beschikking van het hoofd van de
  plaatselijke politie te Helden, d*d* 25 juli 1939t
  waarbij aan J.H.Janssen v^or het seizoen 1939/1940 een
  grote jachtakte tot alle geoorloofd jachtgebruik met
  uitzondering van de valkenjacht is geweigerd, en be-
  palend dat aan voorneomde Janssen alsnog een jacht
  akte behoort te worden uitgereiktf 1939 October 6*

  1 stuk*

  16?

   

  HOOgPSTUK XI. ARBEID*

  § I. Werkverschaffing*

  1685 Besluit van de raden der gemeenten Helden, Meijel

  en Kessel, met bijbehorende stukken, tot vaststelling van een gemeenschappelijke regeling voor de contra-leur voor de.steunverlening en werkverschaffing in de-gemeenten Helden, Meijel en Kessel, 1937 ^ei/ juni* 1 omslag.

  1686 Brief van de minister van sociale zaken, betreffen
  de de verlenging van werkverschaffing,v 1939 decem
  ber 4* 1 stuk*

   

  N.B* Voor 4e objeoten van werkverschaffing, zie

  inv. nrs* 810, 811, 1513f 1556, 1557 en 1574.

  Stukken betreffende de ontginning, in werkverschaf
  fing, van diverse terreinen, toebehorend aan parti-
  culieren, 1935, 1936. 1 omslag*

  Stukken betreffende werkverschaffing in eigen be-
  drijf, 1937.1 omslag**

  § II; Ve rkri j ffin^ van onr o e rend goed (jlo^y, landaybeiders*

  1689 Brief van gedeputeerde staten betreffende ae toelating als vereniging uitsluitend werkzaam ter verkrij-ging van enroerend goed- door landarbeiders van de te Horst gevestigde vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders in de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst, Helden, Horst, Meerle, Sevenup, Venray en Wansstim, 1919 augustus 8, 1 stuk.

  168

  1690 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verkrijging
  van onroerend goed door landarbeiders in de gemeente
  is verricht, 1929, 1930, 1932T1934» 1936-1939.

  1 omslag.

  1691 Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot ver
  koop van grond, bestemd tot plaatsjes ingevalge de
  landarbeiderswet, 1925-1929* 1 omslag*

  1692 - 1727 Akten, en/of bijlagen, van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van de gemeente wegens ter leen verstrekte gelden ter uitvoering van de landarbei-derswet, 1922-1940. 36 ©mslagen*

   

  Berkers,A*, / 3600f —, 1926 december 8.
  1 omslag*

  Bos,M*, / 3600,--, 1926 december 8. 1 omslag.

   

  Cuijpers,P.J,, / 2650, —, 1925 September 19.
  1 omslag*

  Driessen,A*, f 3000,—, 19>29. 1 omslag.

   

  N.B. Geen akte.

  Engelen,H*, / 3000, —, 1940 augustus 2.
  1 omslag*

  Geurts,P*, / 2385,•**, 1925 juli 29. 1 omslag.

   

  Gommans,P.J.f f 1900,--, 1924 januari 27.
  1 omslag*

  Hendriks,H."f / 3400, —, 1922 October 9.
  1 omslag,

  Hombergh,C.van den, / 3105t**~, 1932. 1 omslag.

   

  N.B. Geen akte*

  HunaefcensjH*, / 3240,—, 1926 december 8*
  1 omslag.

  Hunnekens,J.H*f / 2000,— 1935. 1 omslag.

   

  N.B. Geen akte*

  Janssen,J*, f 1600, —, 1936 September 10.
  1 omslag.

  Janssen,P., f 2425t~f 1934 november 5.
  1 omslag.

  Janssen,P.W*, / 1740,—, 1936, 1 omslag.

   

  If .Be* Geen akte.
  Joosten,J*, ^f 1800, —, 1936 September 10*
  1 omslag.
  Kempen,L*, / 3100f —, 1928 januari 2*
  1 omslag*
  Kessels,J*, / 2300, —, 1927, 1940* 1 omslag.

   

  N.B. Geen akte,
  1709 Leijssen,A,f / 3350, —, 1926 december 8.
  1 dmslag.
  1710 -Lormans,J*f / 3500,—*, 1927 September 1*

   

  1 omslag*
  1711 Maessen,P.J.L., / 2700,*-, 1929, 1940*
  1 omslag*
  N.B. Geen akte*

  169

   

  NooVen,J.W.H*, f 2020, —, 1939 maart 3.
  1 omslag.

  Nijssen,G*, / 3250,*-, 1928 juli 27.
  1 omslag*

  Oijen,Th*J*van, / 1900,--, 1939* 1 omslag.

  N.B. Geen akte*

  Peeters,H.J*, / 2408, —, 1940 juli 24.
  1 omslag*

  Peeters,M.f / 3240, —, 1925 juli 29*
  1 omslag.

  SmeetSiB*, / 2395, 1939 September 29*
  1 omslag.

  Steeghs,F*f / 3240, —, 1923 juli 1*
  1 omslag*

  Strijbos,J*, / 2675, —t 1926, 1940*
  1 omslag,

  N.B. Geen akte*.

  Swinkels,W*f / 1828,65, 1929 november 6.
  1 omslag,

  fillemans,M*, / 1600,—, 1936, 1940.
  1 omslag.

  N.B. Geen akte,

  Vercoulen,L.F.f f 2300, —, 1939 juni 22.
  1 omslag.

  Verhaegh,M., / 3100, —, 1926 november 23.
  1 omslag,

  Vullings,G.H., / 3240, —, 1926 augustus 22,
  1 omslag,

  Wassenberg,F.A*, / 2300, —, 1938,
  1 omslag,

  N.B. Geen akte.

  Wilms,J*, / 2182,50, 1925 november 3.
  1 omslag,

  Wilms,W.N*, f 3000, —, 1927 October 2.
  1 omslag*

  § III. Andere arbeids aangele genhe deyi »

  1728 Verordening, met bijbehorende stukken, op de winkel-sluiting en stukken betreffende een y;poegere, niet meer aanwezige, verordening, 1 932-1 935 • 1 ppslag.

  1729 Verslag omtrent het correspondentschap der
  middeling over het jaar 1929, 1930 japuari 26*
  1 sttik*

  1730 * Verslag van de toestand en de verrichtingen van het

  agent schap der arbeidsbemiddeling gedurende het jaar 1933f 1934 maart 15. 1 stuk*

  170

   

  HQOBDSTUg XII. MAATSCHAPPELIJKE ZORG*

  § I. Maatschappelijkezorg in het algemeen.

  Verzoekschrift, met momorie van toelichting, van
  de r*k.vereniging tfHet Limburgsche Groene Kruis"
  om een jaarlijkse subsidie van / 500,**-, 1920
  januari 31. 1 omslag*

  Verzoekschrift van de afdeling Panningen van het
  Limburgse Groene Kruis om de subsidie voor 1938
  te willen verhogen van tf 150,-* tot f 400, —,
  (1937). 1 stuk*

   

  § II, Maatschappelijke zorg ten behoeve van vers chill ende groepen*
  Lijsten der op 1 januari in de gemeente aanweaige
  instellingen van weldadigheid, 1911, 1913, 1927,
  1530, 1932. 1 omslag*
  Lijst van krankzinnigen in de gemeente, 1835.
  1 stuk|
  Lijst van armlastige idioten, welke voor rekening
  der gemeente i verpleegd worden in het St.Annagesticht
  te Heel, rf!930 november 20. 1 stxik,
  Lijsten van ki?ankzinnigen in particuliere woningen
  verpleegd, 1^I5^1939» 1 omslag*
  Besluiten van gedeput^<Scd>f staten tot het verlenen
  subsidie in de kosten Van verpleging van armlastige krankzinnigen enz* aan de geipeente, 1904-1939. 1 omslag*, . '.:

  171

   

  Opgaven van de vergoedingen door de gemeente ont-
  vangen ter bestrijding van de kosten van verpleging
  van behoeftige krankzinnigen of idioten buiten de
  bijdragen van het rijk en van de .provincie, 1919-
  1939* 1 omslag*

  Brief van gedeputeerde staten, waarin zij de ont
  vangst berichten van de d.d* 27 februari 1920 vast
  gestelde verordening regelende de geneeskundige
  armenverzorging en de instructies voor de geneesheer
  en de vroedvrouw, belast met de armenpraktijk,

  1920 maart 31. 1 stuk*

  Extract uit het register van besluiten van de pre
  fect van het departement van de Roer betreffende de
  oprichting van bureau's van weldadigheld in de ge-
  neenten,.an 9 pluviSse 5 (1801 januari 25)* 1 stuk*

  Stukken betreffende de Maatschappij van Weldadigheid
  en de subcommissie van deze Maatschappij van het kan*
  ton Horst*. 1823-1830* 1 omslag*

  Concepten van een reglement voor het burgerlijk arm-
  be stutir, 1839. 1 "omslag*

  N.B. Voor het archief van het burgerlijk armbe-sxuur, zie inv* nrs* 2188-2305*

  Reglement, met bijbehorende stukken, voor het bur
  gerlijk armbestuur, 1913 augustus 14* 1 omslag.

  Stukken betreffende de aankoop van een bouwhoeve
  en de ruiling van grond door het burgerlijk armbe
  stuur, 1905, 1907. 1 omslag*

  Stukken betreffende renten en goederen ten behoeve
  van en de aanvaarding van legaten en de belegging
  van geld door het burgerlijk armbestuur, 1818-
  1934* 1 omslag*

  Verzpekschriften van het burgerlijk armbestuur om
  buitengewone en aanfullende subsidies, 1929-1937.
  1 omslag*

  Staat van het personeel van het burgerlijk armbe
  stuur, 1838 januari 10* 1 stuk*

  Stukken betreffende de benoeming en aftreding van
  leden van het burgerlijk armbestuur, 1801-1927.

  1 omslag*

  1749 Stukken betreffende de oprichting van een r.k.arm
  bestuur in de parochie Helden en de aanvaarding van
  een legaat door dit armbestuur, 1879, 1880, 1934.

  1 omslag.

  172

   

  1750 Stukken betreffende de oprichting van een r.k.arm
  bestuur in de parochie fsaaingen en de aanvaarding
  van een legaat door dit armbestuur, 1880, 1922.

  1 omslag.

  1751 Overige stukken betreffende de zorg voor behoefti-
  gen en hun onderstandsdomicilie, 1802-1929.

  1 omslag*

  Statistische opgaven inzake het armwezen, 1818-1838.
  1 omslag*

  Stukken betreffende de voogdij, 1819-1923. 1 omslag,

  1754" Stukken betreffende de zorg voor getroffenen van • Dampen, 1821-1836* 1 omslag*

  1755 Stukken betreffende de zorg voor en de contr81e op werklozen, 1929-1937. 1 omslag*

  § III. Maatsch4ppelijk£ voorzorg door ri-s i coverdeling* Verz eke ringswe z en *

  V

  Li^jst, bevattende de personen, aan wie anders dan
  voorlopig een rente ingevolge de ongevallenwet 1901
  is toegekend, 1909-1935. 1 stuk*

  Naamlijst van hen aan wie anders dan voorlopig een
  rente ingevolge de ongevallenwet 1901 is toegekend,
  benevens van hen, van wier in leven zijn het recht op
  of het bedrag van een rente ingevolge die wet afhan-
  kelijk is, een en ander voor zoveel die personen
  binnen de gemeente woonachtig zijn, 1929-1945.

  1 deeltje.

  Lijst van personen, aan wie een rents*, als bedoeld
  in artikel 369 of artikel 370 der invaliditeitswet
  is toegekend, 1915-19.20. 1 deeltje,

  Register van de personen, in de gemeente metterwoon
  gevestigd, aan wie attestatiSn de vita werden afge-
  geven, (ca*1900)-1927* 1 deeltje*

  173

   

 • HOOFBSTUK XIII*

  VOLKSONTWIKKELING EU -OFVoEDING* RELIGIB.

  § I»'Onderwijs*

 • 1760 Stukken betreffende een onderzoek naar de ontwikke-ling der jeugdige personen? 1915. 1 omslag*
 • 1. Lager onderwijs*

  a. Leerkrachten,

 • Nominatieve opgaven van het aan de openbare lagere
  scholen op 15 januari in functie zijnde onderwijzend
  personeel, 1910, 1914-1920* 1 omslag*

  Stukken betreffende de benoeming van onderwijzend ~
  personeel, 1882-1922• 1 omslag*

  Raadsbesluit, inhoudende dat de beide onderwijzers
  van, plaats zullen verwisselen, zodat J.Coenders,
  one:erwijzer wordt in het Dorp en B*van Oijen aan de
  Kapel, '1840 mei 11* 1 stuk*

  Stukken betreffende de aanstelling van en toelagen
  aan de godsdienstleraren aan de openbare lagere scho
  len, 1928-1930* 1 omslag*

  Stukken betreffende Het ongeVraagd eervol ontslag,
  verleend aan het onderwijzend.personeel te Grashoek,
  1927, 1928* 1 omilag* '

  1766* Verordeningen, met bijbehorende stiakken, regelende

  de jaarwedden van de,hoofden en het verder onderwijzend. personeel der openbare lagere scholen in de gemeente, 1908-1949. 1 omslag.

  174

   

  Verordening tot regeling van de wijze van uitbeta-
  ling der jaarwedden van de onderwijzers aan de open-
  bare lagere scholen en tot regeling van de inhouding
  dier jaarwedden bij verlof tot afwezigheid, 1919
  September 27* 1 stuk.
  Overige stukken betreffende de jaarwedden van het
  onderwijzend personeel en stukken betreffende de
  huurwaarde van de onderwijzerswoningen, 1870-1932*
  1 omslag*
  N.B. Zie ook inv* nr. 596*
  1769 - 1770 Registers van de veranderingen in het personeel en de jaarwedden der onderwijzers, 1917-1928*
  2 deeltjes*
  1917-1921* 1 deeltje*
  1921-1928* 1 deeltje*
   
  Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwij
  zend personeel aan de openbare lagere school te Hel-
  den-Borp, 1929~1932* 1 omslag.
  Lijsten der van de onderwijzers en onderwijzeressen
  aan de openbare lagere scholen gelnde bijdragen voor
  eigen en weduwen- en wezenpensioen, 1923? 1924.
  1 omslag* . . . .. .'....
  1773 Opgaven van verhaalde pensioensbijdragen op de on
  derwijzers, wier jaarwedden door het rijk worden
  vergoed aan de gemeente, 1925-1932* 1 omslag*
   
  1774
   
  Crijns,W.%H*, 1917-Daelen,E.M.M.H*van,
  Daelen,E.M.M.H,van, 1922* 1 omslag*
  Fila,J.J*, 1914-1931. 1 omslag*
  Frencken,S.G.H.A*, 1929t 1930* 1 omslag*
  Gooden,H*, 1908, 1931. 1 omslag*
  Govaarts,J.H«, 1914, 1915. 1 omslag*

  4 **i f*\ t*. f^ «»••*» «4 f\.r* ~9 Ji r\ f\ * «i __^_

  Hermans, J.A.W*f 1923t 1924. 1 omslag.

  Hermans,J.H*t 1883* 1 omslag*

  Hermans, J *Th* J..H*, 1908* 1 omslag.

  Heuvelmans,C.M*B.f 1882-1931. 1 omslag*

  Heuvelmans,L.C.H*, 1918-1930* 1 omslag*

  175

   

  HohenwaldjL.H., 1919. 1 stuk,
  Hulsmans,A.M.M., 1915-1917. 1 omslag,
  Jacobs,G.L., 1917-1930, 1 omslag.
  Janssen,P.J.H., 1905. 1 omslag,
  Joosten,,!,, 1808, 1824. 1 omslag.
  Koster,L.J., 1899* 1 stuk.
  Kuypers,P.H,, 1919, 1921, 1 omslag.
  Liboth,H., 1840-1879. 1 omslag.
  Locko,H.C.M.te, 1917. 1 omslag.
  180J Manakker,A,M,van de, 1921, 1922. 1 omslag.
  OijenjB.M.van, 1820-1859. 1 omslag.
  Peeters,J.H., 1931, 1 stuk.
  Peters,J., 1824, 1825, 1 omslag,
  Peters,J.H.G., 1893. 1 stuk,
  Peters,iHi.C.M.P.M,, 1916, 1918. 1 omslag.
  Reijmersdael,J.van, 1871. 1 stuk.
  Roncken,C,, 1893. 1 stuk.
  Ronoken^W,, 1893. 1 stuk.
  Sobers,M.P., 1913-1930. 1 omslag.
  Sevens,P.H.M., 1928, 1930. 1 omslag.
  Soest,G.M.J., 1927. 1 omslag.
  Straeten, 1879. 1 stuk.
  Timmermans,D.H., 1923, 1931. 1 omslag.
  ToDben,M.O.C., 1923-1927. 1 omslag,
  TummersjJI.H., 1879-1882. 1 omslag,
  Utens.Th.J., I924t 1927. 1 omslag.
  Veling,J.A.M., 1921-1930. 1 omslag.
  Vossen,J.H,, 19U-1917. 1 omslag.
  Vossen,J.H., 1906-1918. 1 omslag.
  Vossen,P.F.t 1879-1918. 1 omslag.
  1824 <Wilms,J., 1881-1923. 1 omslag.
  1825 . Wilms,J.H., 1919-1930. 1 omslag.
  1826 Zeelen,L., 1807. 1 stuk.

   

  b. Organisatie van het onderwijs en'van de school.'

  Verordeningen en besluiten, met bijbehorende stukken,
  op het lager onderwijs, de organisatie van het lager
  onderwijs en de scholen, 1806-1840. 1 omslag,

  Opgave betreffende huisonderwijs aan O.A.M.F.Haff-
  mans, 1926 januarjj. 13, 1 stuk.

  176

   

  1829 Afschrift van de kennisgeving van de minister van
  onderwijs, kunsten en wetenschappen, dat bij K.B* van
  15 april 1932 voor het tijdvak van 1 april 1932 tot
  en met 31 maart 1937 voor de gemeente Helden afwij-
  king is toegelaten van het bepaalde in het eerste lid
  van artikel 19 der lager onderwijswet 1920, onder
  *voorbehoud*dat, indien binnen dat tijdvak de ouders, voogden of verzorgers van twaalf of meer leerplich-tige kinderen blijk gevem, dat zij openbaas* onder* wijs voor deze kinderen in de gemeente verlangen, die afwijking niet langer wordt toegelaten, 1932 april 25. 1 stuk*
  Brief van gedeputeerde staten betreffende oprichting
  van een bizonde£e lagers school ie Panningen, 1879
  juli*11* 1.stuk*
  Stukken betreffende verzoekschriften van diverse in
  woners uit gehuchten van Helden om openbare lagere
  scholen te stichten voor deze gehuchtenf 1886-1913*
  1 omslag. .
  Stukken betreffende de dVefdtfadht van het bestuur'
  van de r,.k,bizondere lagere school te Koxiingslust
  door het r*k,$arochiaal ^fmbestuur van Helden aan het
  bisdom Hoermond en de ovetfdradht van het bestuur van
  de r.k.bizon'dere lagere meisjesschool te Panningen
  door het r,lc,parochiaal armtSestuur van Panningen aan
  het r*k*ke£kbestuur te'Panningen, 1920* 1. omslag*
  Stukken betreffende de stichting van een bizondere
  lagere school voor jongens te Panningen, de ophef-
  fing van de openbare lagere .school aldaart de over-
  dracht van he\ schoolgebouWaan het r*k*kerkbestuur
  te Panninge%n en de Verkoop van de ondeirwijzerswoning
  bij de school aan voornoemd kerkbestuur, 1922*
   
  1 omslag*
  1834 Stukken betreffende de stichting van ©n bizondere la
  gere school te Beringen, de opheffing van de openbare
  lagere scHool aldaar en het in bruikleen afstaan
  van het schoolgebouWaan het r.k*kerkbestuur te Panningen en later (-1929) aan het r,k*kerkbestuur te Beringen, 1925, 1929* 1 omslag*
  Stukken betreffende de stichting van een bizondere,
  Tagere school te Grashoek, de opheffing van de open-
  bare lagere Isch^ol aldaar en de overdrstcht van het
  schoolgebouWaan het r.k*kerkbestuur te Grashoek,
  1927t 1928. 1 omslag*
  Stukken betreffende de stichting van een bizondere
  lagere school te Helden, de opheffing van de openbare
  lagere school aldaar en de overdracht van het school
  gebouWaan het r.k.kerkbestuur te Helden, 1931 §
  1932. 1 omslag.

  177

   

  Gemeenschappelijke regeling, met bijbehorende stukken,
  tussen de gemeenten Beurne en Helden inzake de toelating
  van kinderen uit Helden op de openbare lagere school te
  Helenaveen, 1887 mei 2/20, 1 omslag.
  Gemeenschappelijke regeling, met bijbehorende stukken,
  tussen de gemeenten Maasbree en Helden inzake de toela
  ting van kinderen uit Maasbree op de openbare lagere
  school te Grashoek, 1925 februari 20/april 18,
  1 omslag,
  -:•• ': '
  Gemeenschappelijke regelingen, met bijbehorende stukken,
  tussen de gemeenten Venlo en Helden inzake de toelating
  van kindereft uit Helden op de openbare scholen voor ge-
  woon en uitgebreid-lager onderwijs te Venlo, 1931-1949*
  1 omslag,
  Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing
  van schoolgeld, 1899*1938, 1 omslag,
   
  N.B. Be kohieren vgn schoolgeld bevinden zich bij de bijlagen der rekeningen, inv. nrs. 619-757.
  Afschriften van de beschikkingen van de hoge raad der
  Bederlanden, waarbij deze de uitspraken van de raad van
  beroep voor de directe belastingen te Roermond van 15
  September 1934 betreffende de aanslagen van P.M.Joosten
  en M.H,Steeghs in de schoolgeldbelasting der gemeente
  Helden voor het jaar 1933/!34 Vernietigt^ 1935 janu
  ari 16, 1 omslag,
  Brief van de schoolopziener in het district Roermond
  betreffende de vermindering van het aantal vrije dagen,
  1920 februari 3. 1 stuk.
  1843 Uittreksels uit de leerplannen van de bizondere lagere, scholen te Helden, Panningen en Koningslust, 1919t
  1920, 1 omslag,
  1844 Besluiten van gedeputeerde staten tot het verlenen van
  tijdelijke vrijstelling van de verplichting tot het
  geven van onderwijs in lichamelijke oefening aan de
  openbare lagere scholen in de gemeente, 1905-1930,
  1 omslag,
  Stukken betreffende de commissie van toezicht op het
  lager onderwijs, 1926-1931. 1 omslag,
  Statistische opgaven inzake het onderwijs, 1815t 1841.
  1 omslag,
  Verslagen over de toestand van het onderwijs in de
  gemeente, 1865-1876, 1879-1881, 1883* 1 omslag.

  178

   

   

  c, Bevordering van de studie*
  1848 Stukken betreffende het huishoudelijk reglement voor
  de commissie tot wering van schoolverzuim, 1930,
  193L 1 omslag.
   
  N.B. Voor het archief van de commissie tot wering van schoolverzuim te Panningen, zie inv. nrs. 2186 en 2187.
  Jaarverslagen van de commissie tot wering van school
  verzuim over 1915t 1916 februari 7. 1 stuk*
  Stukken betreffende de benoeming en aftreding van
  leden en bestuursleden van de commissie tot wering van
  schoolverzuim, 1910-1928. 1 omslag*

  d. Schoolgebouwen en terreinen* Benodigdhe-den en hulpmiddelen voor het onderwijs*

  Stukken betreffende de belegging van de waarborgsom-
  men der bizondere scholen, 1933-1959. 1 omslag*
  Cirdtilaire van de tijdelijke jury van het middelbaar
  en lager onderwijs "omtrent het aanschaffen of verbe-
  teren der schoollokalen en woningen voor de onderwij
  zers11, 1817 december 5* 1 stuk*
  Stukken betreffende het onderhoud, de verbetering en
  inrichting van de school te Helden, 1821-1824.
   
  1 omslag.
  Stukken betreffende de bouWen inrichting van een
  nieuwschoollokaal te Panningen en de bouWvan twee
  nieuwe onderwijzerswoningen te Helden en Panningen,
  1825-1832* 1 omslag*
  Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de
  bouWvan een nieuwe school en onderwijzerswoning te Hel
  den, 1862, 1863. 1 omslag. "' v -
   
  .-•-••.
  Akte van aankoop van een strook bouwland, sectie E
  146, 147 en 1816,groot 32 roeden, toebehorend aan
  J.H.Janssen, voor de bouWvan een nieuwe school en
  onderwijzerswoning te Panningen, 1865 december 13*
  1 stuk*
  Akte van aankoop van een strook bouwland, sectie B
  1878, groot 6 roeden en 60 ellen, toebehorend aan de
  erfgenamen van wijlen A.Verlinden en J.A.Wilms, voor
  de vergroting van de tuin van de onderwijzerswoning
  te Helden, 1867 September 19* 1 stuk*

  179

   

  1858 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van
  het raadsbesluit tot aankoop van twee stroken grond,
  sectie D 926 en C 3533t te samen groot 4,05a., voor
  de vergroting van de tuin van de onderwijzerswoning
  te Eelden en het marktplein, 1886 October 29*
   
  1 stuk*
  Stukken betreffende het verbouwen en restaureren van
  de school en onderwijzerswoning te Helden, 1888,
  1889, 1 omslag*
  Akte.van aankoop van een perceel dennenbos, sectie A
  2295, groot 90,50a*, toebehorend aan W.Theeuwen en
  C.Gielen, weduwe van S.fheeuwen, voor de bouWvan
  een school te Grashoek, 1914 februari 20. 1 stuk*
  Akte, met bijlagen, van aankapp1van grond voor en
  stukken betreffende de bouWvan een'school te Beringen,
  benevens stukken betreffende de verbouwing van de
  school te Helden, 1920, 1921. 1 omslag*
  Begrbting van kosten voor bij- en verbouWvan de
  school te Beringen, ongedateerd* 1 stuk*
  Stukken betreffende de uitbreiding van de bizondere
  jongensschool te Panningen en de betegeling en ge-
  deeltelijke overkapping van de speelplaats, 1923-
  1937* 1 omslag*
  Stukken betreffende de schatting van het bouwterrein
  voor en de uitbreiding van de bizondere meisjesschool
  te Panningen, 1929. 1 omslag*
  Akte, met bijlage, van ruil van een gedeelte van de
  Kerkebosweg, groot 4,80a*, tegen een strook grond,
  sectie C 494 en 2036, groot 1,70a., toebehorend aan
  het r.k.parochiaal armbestuur te Helden, i.v.m. de
  bouWvan een bizondere lagere school te Helden door
  voornoemd armbestuur en verzoekschrift van het arm
  bestuur om een voorschot voor deze bouw, 1929,
   
  1 omslag,
  Stukken betreffende de uitbreiding van de bizondere
  school te Grashoek en het aanbrengen van een pannen-
  dak boven de schoolgang ter vervanging van het plat-
  dak, 1929-1938* 1 omslag*
  Stukken betreffende het maken van een afrastering rond
  en het gedeeltelijk bestraten en bekiezelen van de
  speelplaats der bizondere school te Koningslust,
  1931-1937* 1 omslag*
  Akten van taxatie, met bijbehorende stukken, van de
  bizondere lagere schoolgebouwen en schoolmeubelen,
  1921-1932* 1 omslag*

  180

   

  1869 Verklaringen van de besturen der bizondere scholen, dat de schoollokalen overeenkdmstig him bestemming worden gebruikt, 1922-1928. 1 omslag.
   
  e. Subsidies, vergoedingen.
  1870 Stukken betreffende het beroep van M.Peeters tegen het
  raadsbesluit, d»d* 16 October 1930, houdende afwijzing
  van zijn aanvraag om overeenkomstig art.13 der lager-
  onderwijswet 1920 steun*uit de gemeentekas te ontvan-
  gen ter tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het
  bezoeken door zijn twee kinderen Andreas en Peter van
  , .. de openbare lagere school voor gewoon lager onderwijs te Helden, welke school meer dan vier kilometer is verwijderd van de woning van die kinderen, 193L 1 omslag.
  Stukken betreffende de rijksbijdragen ingevolge arti
  kel 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs,
  1$04, 1905J 1 omslag.
  Stukken betreffende de rijksbijdragen ingevolge arti
  kel 48 der wet tot regeling van het lager onderwijs,
  1909-1922* 1 omslag*

  1873 Stukken betreffende de rijksvergoedingen overeenkomstig
  ; axtikel 56 der lager-onderwijswet 1920, 1921-1933*

  1 omslag*
  1874 Stukken betreffende de rijksvergoedingen, bedoeld in
  artikel 97 der lager onderwijswet 1920," 1921-1940*
  1 omslag.
  1875 Stukken betreffende gemeentelijke vergoedingen voor
  het bizonder lager onderwijs, 1927-1939* 1 omslag.
   
  f• Aangelegenheden betreffende de leerlingen*
  Stukken betreffende de aanstelling van een schoolarts,
  1928, 1929. 1 omslag,
  Verslagen van de werkzaamheden en bevindingen van de
  schoolarts, schooljaar 1929/1930-1933/1934. 1 omslag.

  181

   

  Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van
  de beloning van / 1,«*- per lesuur voor het geven van
  herhalingsonderwijs, 1918 maart 8, 1 stuk.
  Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing
  van schoolgeld voor het herhalingsonderwijs, 1905
  augustus 10, 1 omslag,
  Stukken betreffende de rijksvergoedingen vnor het her-
  halings- en vervolgonderwijs, 1904-1925* 1 omslag.
  Overige stukken betreffende het herhalings- en vervolg
  onderwijs, 1911-1926. 1 omslag,
  Brief van de inspecteur van liet lager onderwijs in de
  inspectie Venlo betreffende de stichting van een
  U.L.O.school, 1936 October 12. 1 stuk,
  Verzoekschrift van diverse .ambachtslieden in de ge
  meente om een tekenschool op te richten, ongedateerd.
  1 stuk,
  Rekeningen en verantwoordingen van de patronaatsteken
  school, 1921, 1922, 1924t 1929t 1930* 1 omslag*
  Lijsten van leerlingen van de patronaatstekenschool,
  1922-1935* 1 omslag*
  Stukken betreffende rijks, provinciale en gemeente-
  lijke subsidies voor de patronaatstekenschpol,
  1914-1934. 1 omslag.
  Akte, met bijlagen, van aankoop van grond voor en
  stukken betreffende destichting en bouWvan een lagere
  landbouwschool te Helden, 1930* 1 omslag*
  Ontwerp raming van kosten van de lagere landbouwschool
  "StcLambertustf voor zover deze ten laste van de gemeen
  te "blijven, dienstjaar 1939. 1 stuk*
  188*9 Stukken betreffende het eventueel verbinden van een parallelklas aan de lagere landbouwschool, 1938* 1 omslag*
   
  189® Lijsten van leerlingen van de lagere landbouwschool, 1931.1940* 1 omslag*
  Stukken betreffende de stichting en bouWvan een land-
  bouwhuishoudschool te Helden, 1937-1939. 1 omslag*
  Afschrift van het besluit van de prefect van het de-
  partement van de Roer inzake de "Ecole de maternit£
  1 Cologneff, 1811 januari 20* 1 stuk*

  182

   

  Brief, met "Statuta Seminarii St~ Vincentii a Paule
  in Zundert", van de superieur van het St.Vicentius
  seminarie te Wernhout, waarin deze meedeelt, dat te
  Panningen een bizondere school voor hoger onderwijs
  zal worden geopend, " 1903 September 14* 1 omslag,
  Verslagen van de bizondere school van hoger onder
  wijs "Het Missiehuis Sint Jpzef" te Panningen, 1904/
  1905, 1906/1907, 1916/1917-1930/1931 r 1937/1938,
  1938/1939* 1 omslag,
  Afschriften van koninklijke besluiten, met bijbeho-
  Tende stukken, waarbij aan buitenlanders vergunning
  wordt verleend voor het geven van hoger onderwijs
  aan de bizondere school ?!Het Missiehuis Sint Jozef"
  te Panningen, 1903-1911* 1 omslag.

  § II, Overige aangelegenheden betreffende vdlksontwikkeling en -opvoeding*

  Stukken betreffende het behoud van molens en een
  vondst van urnen, 1930, 1937. 1 omslag*
  Afschriften van besluiten van gedeputeerde staten
  tot het verlenen van vrijstelling aan diverse person-
  nen van het verbod van artikel 1 der provinciale
  "Verordening tot het weren van inbreuken op natuur-
  schoon" ten aanzien van reclameborden, 1928, 1933.
  1 omslag*
  Stukken betreffende de fanfares "St.Cecilia" en
  "Concordia" en de zangvereniging "Koningslust",
  1912-1920. 1 omslag*
  Stukken betreffende de toekenning van onderscheidin-
  gon voor menslievend hulpbetnon en koninklijke onder-
  scheidingen, 1919-1939* 1 omslag*
   
  § III. Religie*
  Bekendmaking inzake de zondagrust en de verpachting
  van het visrecht in het kanaal, ongedateerd* 1 stuk*
  Stukken betreffende de oprichting van het dekenaat
  Helden, 1930* 1 omslag*
  Brief van pastoor'N.L.Hoemoet te Helden betreffende
  de visitatie van de parochie door de bisschop van
  Luik, 1836 juli 28* 1 stuk.

   

  183

   

  Lijsten van de op 13 januari 1817 te Straelen gevorm-
  de jongens en meisjes, 1817* -1 omslag.
  Verzoekschrift van de gemeenteraad, gericht aan de pre
  fect van het separtement van de Roer, om de twee ker-
  ken in de gemeente bij het nieuwe plan van omschrij-
  ving der hulpkerken te handhaven, an XII thermidor 18
  (1804 augustus 6). 1 stuk.
  Stukken betreffende de verheffing van kapel te Pan
  ningen tot auxiliaire kapel, de afscheiding van de
  kapel van de kerk van Helden en de verheffing er van
  tot sucursale kerk, benevens diverse geschillen tussen
  de kapel te Panningen en de kerk te Helden, 1807-
  1837. 1 omslag. '' • .
  Stukken betreffende de oprichting van een nieuwe pa-
  rochie te Grashoek, 1918*,1 omslag*

  Stukken betreffende de oprichting van een nieuwe parochie te Beringen, 1929* 1 omslag. i ' '

  1908 Stukken betreffende de aanstelling van geestelijken
  bij de kapel te Panningen en het celebreren van een 2e
  mis op zon- en feestdagen in die kapel, 1822-1830,
   
  1 omslag.
  1909 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van de kerk
  fabriek te Helden, dienstjaren 1804/1805, 1812, 1815*

  , 1 omslag.

  1910 Rekeningen van de ontvangen en uitgaven van de kerkfa
  briek te Helden, dienstjaren 1822-1837, 1853-1861.
   
  1 omslag.
  Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van de ka
  pel (kerkfabriek) te Panningen, dienstjaren 1838,
  1850. 1 omslag.
  Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de ka
  pel (kerkfabriek) te Panningen, dienstjaren 1798-
  1801, 1822, 1834, 1835, 1837, 1856, 1857, 1860, 1861.
  1 omslag.
  Bijlagen bij rekeningen en Correspondentie betreffende
  begrotingen en rekeningen van de ontvangsten en uitga
  ven van de kerkfabrieken te Helden en Panningen,
  1812-1841. 1 omslag. ' ;?"''
  Stukken betreffende inkomsten, gpetleren, legaten en
  stichtingen ten behoeve van en de* belegging van geld
  door de kerkfabrieken te Helden,.Panningen en Gras
  hoek, 1802-1927. 1 omslag. ' '
  Stukken betreffende de schenking van een orgel aan de
  kapel te Panningen en het verzet van het kerkbestuur
  te Helden tegen deze schenking, 1826-1828. 1 omslag.

  184

   

  Stukken betreffende de bezoldiging van de geestelijk-
  heid in de gemeente en de toelage voor de koster,
  1807-1932. 1 omslag.
  Stukken betreffende benoeming, installatief ontslag
  en aftrading van kerkmeesters en leden van de kerk-
  fabriekraden van Helden en Panningen, 1803-1856.
   
  1 omslag.
  Verzoekschriften om subsidie voor kerkelijke zaken
  en aangelegenheden, (ca.1830)-1920. 1 omslag.
  Bekendmaking, inhoudende verbod om kerk en kerkhof
  te bevuilen, 1821 juni 2. 1 stuk.
  Stukken betreffende de huur van de rectoraatswoning
  te Panningen door de desservant en de, aankoop van die
  woning en de kapelanie te Helden door de gemeente,
  180'6-1817. 1 omslag*'
  Stukken betreffende herstellingswerkzaamheden aan de
  kerk en kerktoren te Helden, 1807-1827* 1 omslag.
  Stukken betreffende herstellingswerkzaamheden aan de
  kapelanie te Helden en de pastories te Helden en
  Panningen, 1824-1836. 1 omslag.
  Stukken betreffende de uitbreiding van de kerk te
  Panningen, 1833-1835*., 1 omslag.
  Akte van overeenkomst tussen burgemeester Engels en
  diverse inwoners inzake de bouWvan een portaal en
  tweede sacristie aan de kapel te Panningen en stuk
  ken betreffende herstellingswerkzaamheden aan het
  dak der kapelf 1840-1842. 1 omslag.
  Akte, met bijlagen, van aankoop van grond door de
  kerkfabriek voor en stukken betreffende de bouWvan
  een nieuwe pastorie te Panningen, 1841-1843*
   
  1 omslag.
  Stoldcen betreffende het herstel en de vergroting van
  "de kerk te Panningen, 1847-1851^. <;1 omslag.
  Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, bepalend dat
  de thans geheel herstelde kapelaanswoning te Helden,
  eigendom van de gemeente, in gebruik zal worden ge-
  geven aan de desservant waartegen de aan de kerkfa
  briek toebehorende pastorale woning, nadat deze is
  hersteld, zal dienen tot woning van de kapelaan,
  1855 mei 22. 1 omslag.
  Stukken betreffende herstellingswerkzaamheden aan de
  kerk en kerktoren te Helden, 1859-1868. 1 omslag.
  Stukken betreffende het leggen van goten rondom het
  dak van de, kerk te ..Panningen, 1863* 1 omslag*

  185

   

  193° Bestek en voorwaarden voor de gedeeltelijke vernieu-wing van de pastorie te Helden, 1865. 1 stuk.

  Stukken betreffende de restauratie van de kerktoren
  te Helden, 1876, 1877* 1 omslag.

  Afschrift van de akte, met bijlagen, van overdracht
  in eigendom van de kapelanie, sectie C 24599 groot
  1,60a., door de gemeente aan het r.k.kerkbestuur van
  Helden, 1886 november 13* 1 omslag.

  Stukken betreffende de bouWvan een nieuwe pastorie
  te Panningen,' 1889-1891. 1 omslag.

  Stukken betreffende de vernieuwing van de bijgebouwen
  der pastorie te Helden, 1908, 1909* 1 omslag.

  Stukken betreffende de bouWvan een nieuwe kerk
  te Panningen, 1925-1937* 1 omslag.

  Stukken betreffende de bouWvan een kerk en pasto
  rie te Beringen,. 1927-1936. 1 omslag.

  Stukken betreffende het herstel van de torenspits
  van de kerk te Heldenf 1936. 1 omslag.

  Stukken betreffende de bouWvan een nieuwe kerk te
  Grashoek, de aanleg van een nieuwkerkhof en de in
  richting van de bestaande nopdkerk tot parochiehuis,
  1938, 1939* 1 omslag.

  Overige stukken betreffende kerkelijke aangelegen-
  heden, 1802-1841. 1 omslag.

  186

  HOQFD3TUK XIW. . LANDSVERDKDIGIMG.

  § I. Gqnsoriptie* 1940 - 1951 Lijsten van conscriptiepliciitigen, an IX (1800/'01)-

  1811.8 omslagen, 3 deeltjes, 1 stuk.
  1940an IX. (1800/»01).1. omslag*
  1941an X (1801/'02). 1omslag.
  1942an XI (1802/»03).1 omslag*
  •1943an Xll (1803/'04).1 stuk.
  1944an XIII (1804/'05).1 omslag.
  1945an XIV (1805/»06).1 omslag.
  19461806. t deeltje.
  19471807. 1 om-slag.

  •.

  19481808. 1 deeltje.
  19491809. 1 omslag.
  19501810'. 1 deeltje.
  19511811. 1 omslag.
  1952 - 1954 Journaux du maire pour servir a I1inscription des conscrits, 1812-1814. 3 deeltjes.
  1812. 1 deeltje.
  1813. 1 deeltje.
  1814. 1 deeltje.

  18?

   

  § II. Nationale militie.

  1955 - 2047 Militieregisters* inschrijvihgsregisters, alfabetische naamlijsten der ingeschrevenen en lotings-registers (sinds 1863) voor de hationale militie, 1815-1861, 1863-191D* 2 delen, 91 omslagen.

  1955

  1815.

  1 deel.

  N.

  B. Geen alfabetische naamlijst
  1956

  1816.

  1 omslag.
  1957

  1817.

  1 omslag.
  1958

  1818.

  181 9-. 1 gmslag.
  1959

  1820.

  1 omslag.
  1960

  1821.

  1 omslag.
  1961

  1822.

  1 omslag. *
  1962

  1823.

  1 omslag. .-
  1963

  1824.

  1 omslag.
  1964

  1825.

  1 omslag.
  1965

  1826.

  1 omslag.
  1966

  1827.

  1 omslag. « :
  1967

  1828.

  1 omslag.
  1968

  1829.

  1 omslag.
  1969

  1830.

  1 omslag.
  1970

  1831.

  1 omslag.
  1971

  1832.

  1 omslag.
  1972

  1833.

  1 omslag.
  1973

  1834.

  1 omslag.
  1974

  1835.

  1 omslag.
  1975

  1836.

  1 omslag.
  1976

  1837.

  1 omslag.
  1977

  1838.

  1 omslag.
  1978

  1839.

  1 omslag.
  1979

  1840.

  1 omslag.
  1980

  1841.

  1 omslag.
  1981

  1842.

  1 ems lag.
  1982

  1843.

  1 omslag.
  1983

  1844.

  1 deel.

  N.

  B. Geen inschrijvingsregister.
  1984

  1845.

  1 omslag.
  1985

  1846.

  1 omslag.
  1986

  1847.

  1 omslag.
  1987

  1848.

  1 omslag.
  1988

  1849.

  1 omslag.
  1989

  1850.

  1 omslag.
  1990

  1851.

  1 omslag.
  1991

  1852.

  1 omslag.
  19921853.»1854v*t 1 omslag.
  1993

  1855.

  1 omslag.
  1994

  1856.

  1 omslag.
  1995

  1857.

  1 omslag.
  1996

  1858.

  1 omslag.

  CD 00

   

  189

   

  2048 «• 2051 Nominatieve staten van manschappen, die voor de

  dienst zijn aangewezen, lichting 1817-1821, 1823-1837, 1839-1842, 1845-1857, 1861. 4 omslagen.

  1817-1821, 1823-1830. 1 omslag.

  1813-1837* 1 omslag.

  1839-1842, 1845-1849* 1 omslag.

  1850-1857, 1861. 1 omslag.

   

  Extracten uit de nominatieve staten der manschappen,
  die op 1 januari aan de korpsen der nationale mili-
  tie ontbreken en die door anderen moeten worden ver-
  vangen boven het gewoon kontigent der lichting,
  lichting 1830, 1845, 1849, 1856, 1857* 1 omslag.

  Verlofpassen van militieplichtigen, 1827-1832.
  1 omslag.

  Lijsten van militieplichtigen, die met groot of on-
  bepaald verlof naar de gemeente zijn gezonden,
  1817-1830. 1 omslag.

  Verlofgangersregisters der nationale militie,
  lichting 1904-1908. 1 omslag.

  Nominatieve staat van 17 militieplichtigen, die met
  verlof zijn en op 11 September 1817 aan de gouver-
  neur der provincie worden gepresenteerd, 1817
  September 9* 1 stuk*

  Nominatieve lijsten der verlofgangers van de natio
  nale militie, die de najaars-exercitien moeten bij-
  wonen of daarvan zijn vrijgesteld, 1819-1830.

  1 omslag.

  2058 Nominatieve staten van personen >faan welken bij de
  loting van vorige ligtingen een nummdr was te beurt
  gevalien dat hen tot de dienst verpligtte, en voor
  &&n jaar vrijgesteld zijnde, aan het einde der alpha-
  betische lijst Litt.J., moeten worden gebragt11,
  lichting 1820, 1821, 1823-1829, 1832-1835, 1837,
  1841, 1842, 1845, 1846, 1848, 1849, 1851, 1854-1857*

  1 omslag.

  Nominatieve staten der personen, die door de militie*
  raad voor een jaar of voor altijd van de dienst der
  militie zijn vrijgesteld, lichting 1817-1821, 1823-
  1833, 1835-1837, 1846, 1848-1851, 1853, 1854, 1856,
  1857, 1861. 1 omslag.

  Overige stukken betreffende de nationale militie,
  1816-1855, 1911-1921. 1 pak.

  190

   

  § III. Bienstplicht.

  2061 Uittreksels uit de alfabetische registers van dienst-
  plichtigen, .lichting 1929, 1930, 1932, 1933, 1937*

  1 omslag.

  Lijst bevattende gegevens betreffende ingeschrevenen
  voor de lichting 1939, 1938 april 13* 1 stuk.

  Lijsten van uitspraken van de keuringsraad omtrent de
  geschiktheid-voor.de dienstplicht, 1929-1939.

  1 omslag.

  Opgaven van personen omtrent wie de algemene keurings
  raad uitspraak heeft gedaan betreffende hun gesdhikt-
  heid voor de dienstplicht, 1933-1935* 1 omslag.

  Stukken betreffende vrijstelling van de dienstplicht,
  1927-1939. 1 omslag*

  Lijsten van de dienatplichtigen, die bestemd zijn om
  het volgend jaar te worden ingelijfd met vermelding
  van de dienst of van het korps en het garnizoen, zo-
  mede van Mt tijdvak Van inlijving, voor elke man,
  aangewezen, 1927, 19.28. 1 omslag*

  Lijsten als bedoeld in artikel 58, punt 3 van het
  dienstplichtbesluit, lichting 1939* . 1 omslag.

  Nominatieve staten van dienstplichtigen herkomstig
  uit de gemeente, die zich met grnot verlof bevinden
  en opgeroepen worden om ond'er de wapenen te komen,

  ~1928, 1938, 1939* 1 omslag.

  2069 Afschrift van het concept van de verbandakte van
  J.H.Houwen als vrijwilliger bij de koninklijke land-
  macht, (1937)* 1 stuk.

  § IY» Rustende schutterij.

  2070 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij,

  1828, 1829. 1 omslag.

  2071 Lotingsregisters voor de rustende schutterij, 1828,

  1829. 1 omslag.

  Algemene rol van de manschappen, die geen redenen
  tot vrijstelling of uitsluiting hebbend, in de termen
  vallen om opgeroepen te kunnen worden tot inlijving
  bij de rustende schutterij, 1828. 1 deeltje.

  Bizondere rol van de manschappen, die van de algemene
  rol zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de
  rustende schutterij, 1828. 1 deeltje.

  191

  2074 Naamlijst der dienstplichtigen bij de rustende schutterij, houdende samenstelling der reserve, 1828. 1 deeltje.

  2075 2076 2077 2078

  2079 2080

   

  § V. Garde Civique,

  Inschrijvingsregister vbor de Garde Civique, 1 deel.

  Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen voor de Garde Civique, 1831-1839. 1 omslag.

  Lijst van alle ingeschrevenen voor de Garde Civique, deel uitmakend van de eerste ban in 1831. 1 deeltje,

  Alfabetische lijst van de ingeschrevenen voor de Garde Civique van de eerste ban, tijdelijk vrijgesteld in 1831, en van de ingeschrevenen, geboren in 1810, 1831. 1 deeltje. .

  ContrSlelijsten van het,3e bataillon, 5e,6e en 7e compagnie, van de Garde Civique, 1831. 1 omslag.

  Overige stukken betreffende de Garde Civique, 1830-1839. 1 omslag.

  2081 - 2094

   

  § VI. Landweer. .

  Inschrijvingsregisters voor de landweer, 1903(1895)-

  1913(1905), 19l6a (1906)-1916C (1908). 14 delen. N.B. De jaartallen tussen haakjes geven de lich-tingsjaren.bij de militie aan van de ingeschrevenen voor de landweer.

  19031895). 1 deel.
  19041896)

  1 deel.

  19051897)

  1 deel.

  19061898)

  1 deel.

  19071899). 1 deel.
  19081900

  1 deel.

  19091901. 1 deel .
  19101902

  1 deel.

  19111903, 1 deel.
  19121904

  1 deel.

  19131905)

  1 deel.

  1916«1(1906). 1 deel.
  19161H1907}. 1 deel.
  1916cs(1908). 1 deel.

  2081

  2082

  2083

  2084

  2085

  2086.

  2087

  2088.

  2089

  2090

  2091

  2092.

  2093

  2094

  192

  Lijsten der namen en stamboeknummers van de verlof-
  gangers, die in de gemeente gevestigd zijn en naar
  de landweer moeten overgaan, met vermelding der ge
  meente voor welke die verlofgangers bij de militie
  zijn ingelijfd, 1905-1910, 1912, 19Uf 1916, 1918,
  1920, 1921. 1 omslagt

  Opgaven van het personeel dat op 1 augustus naar de
  landweer overgaat, 1905-19Hf 1916, 1918-1921*

  1 omslag.

  2097 - 2123

  § VII. Landstorm.

  Landstormregisterss inschrijvingsregisters, vermel-dende de tot de landstorm behorende dienstplichtigen van wie geen andere dan ongewapende dienst kan worden gevorderd (model 1), inschrijvingsregisters, vermel-dende de tot de landstorm behorende dienstplichtigen van wie zowel gewapende als ongewapende dienst kan worden gevorderd (model 2) en keuringsregisters voor

  de landstorm,

  jaarklasse 1896-1922. 27 omslageng

  2097

  1896. 1

  N.B. '

  2098

  1897. 1

  N.B, •

  2099

  1898. 1

  2100

  1899. 1

  2101

  1900. 1

  2102

  1901. 1

  2103

  1902. 1

  2104

  1903. 1

  2105

  1904. 1

  2106

  1905. 1

  2107

  1906. 1

  2103

  1907. 1

  2109

  1908. 1

  N.B. .

  2110

  1909, 1

  N.B,.

  2111

  1910. 1

  N.B.

  2112

  1911. 1

  N.B.

  2113

  1912. 1

  N.B.

  2114

  1913. 1

  N.B.

  2115

  1914. 1

  N.B.

  omslag. Geen model 1*

  omslag. Geen model 1.

  omslag.

  omslag.

  omslag.

  omslag.

  omslag.

  omslag.

  omslag.

  omslag.

  omslag.

  omslag.

  omslag. Geen model 1*

  omslag. . Geen keuringsregister.

  omslag. Geen keuringsregister.

  omslag. Geen keuringsregister.

  omslag. . Geen keuxingsregister,

  omslag,, Geen keuringsregister.

  omslag. Geen keuringsregister.

  193

   

  1915. 1 omslag.

  1916. 1 omslag.

  1917* 1 omslag.

  1918. 1 omslag.

  N.B. Geen keuringsregister.

  2120 1919* 1 omslag.

  N.B. Geen keuringsregister.

  2121 1920. 1 omslag.

  N.B. Geen keuringsregister.

  2122 1921. 1 omslag*

  N.B. Geen keuringsregister.

  2123 1922. 1 omslag.

  N.B. Geen keuringsregister.

  Opgaven der uitspraken van de keuringsraad in het
  2de militiedistrict van Limburg betreffende de inge
  schrevenen voor de landstorm der gemeente Helden,
  jaarklasse 1897-1907,.1?09-1914f 1917* 1 omslag.

  Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de
  landstormregisters, jaarklasse 1908-1917* 1 omslag*

  § VIII. Militaire vordering en inkwartiering»

  Stukken betreffende militaire vorderingen door
  Pranse troepen, 1806, 1809. 1 omslag.

  Stukken betreffende militaire vorderingen door en
  inkwartieringen van Pruissische troepen, 1814-
  1817* 1 pak.

  Stukken betreffende militaire vorderingen door en
  inkwartieringen van Belgische troepen, 1831-1834*
  1 omslag.

  Stukken betreffende militaire vorderingen door en
  inkwartieringen van Hollandse troepen, 1839§ 1840.
  1 omslag.

  Lijst van inkwartiering, 1927-1933* 1 deeltje.

  Lijst van eventueel te vorderen rij- en trekpaarden,
  (1939)* 1 stuk.

  Akte van eedsaflegging van W.Hermans als schatter-
  deskundige van rijksmotorrijtuigen, 1939 april 15*
  1 stuk.

  194

  HOOJDSTUK. XV. JUSTITIE*

  2133 - 2134 Registers bestemd tot het aantekenen van alle ge-

  pleegde of beproefde misdaden en buitengewone voor-vallen in de,gemeente,. 1825-1848. 2 deeltjes.

  1825-1830. 1 deeltje.

  1831-1848. 1 deeltje.

   

  Stukken betreffende de verscheuring van een kind
  door een wolf te Beringen, 1810. 1 omslag.

  Processen-verbaal en politierapporten, 1803-1939*
  1 pak.

  Staten van vonnissen wegens overtredingen der jacht-
  wet, 1910-1931. 1 omslag.

  Lijsten van personen, die de vereiste kwaliteiten be-
  zitten om zitting te nemen in een jury, 1833-1838.

  1 omslag.

  Stukken betreffende de vestiging en huisvesting van
  een brigade van de koninklijke marechaussee te Pan
  ningen, 1889, 1890. 1 omslag.,

  Stukken betreffende de toestand en inrichting der
  arrestantenlokalen, 1922-1939* 1 omslag.

  Overige stukken betreffende de justitie, 1799-1933*
  1 pak.

  195

   

  INVENTARIS VAN HET A R C E I E P GEMEENTE-ONTV A N G E 1.

  N.B. De gemeente-ontvanger kan men be-schouwen als een hoofd van dienst, dat een eigen archief vormt. In dit archief is alleen de boekhou-ding van de ontvanger onderge-bracht, dus de neerslag van zijn functie. De andere stukken, zoals b.v. de gemeenterekeningen, vindt men in het archief van het gemeen-tebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris*

  196

  2142 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienst-jaar 1808, 1809, 1813f 1819-1821, 1840-1844f 1846-1850, 1852. 1 omslag.

   

  N.B. Dit zijn dubbelen van de begrotingen, resp* opgenomen in de inv. nrs. 627t 628, 632, 637-639, 658-662, 664-668 en 670.

  Grootboeken vaninkomsten,
  1929-1939. 3 omslagen, 11
  21431924.1omslag.
  21441925.1omslag.
  21451926.1omslag.
  21461929.1-deeli
  21471930.1deel.
  21481931.1deel.
  21491932.1deel.
  21501933.1deel.
  21511934.1deel.
  21521935.1deel*
  21531936.1deel.
  21541937.1deel.
  21551938.1deel*-
  21561939.1deel.

  2143 - 2156 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar 1924-1926,

  •4 nor* «! f\if\ f __..i _ —.~— ^ «f j ^.t **.-*

  2157 - 2168 Grootboeken van uitgaven, dienstjaar 1871-1918, 1927, 1931-1939. 11 delen, 1 omslag.

  21571871-1894. 1 d«
  21581895-1918. 1 d<
  21591927. 1 omslag,
  21601931. 1 deel.
  21611932. 1 deel.
  21621933. 1 deel.
  21631934. 1 deel.
  21641935. 1 deel.
  21651936. 1 deel.
  21661937. 1 deel.
  21671938. 1 deel.
  21681939. 1 deel.

  197

   

  INV E.N TAR I S Y A N HET ARCHIE F VAN H E T •• ELECTRICITEITSBEDRIJF.

  N.B. Zie ook inv. nrs. 804, 805, 1664-1673.

  198

  2169 - 2176 Verslagen, met bijlagen, van het electriciteitsbe-drijf, 1922-1924, 1927-1930. 7 omslagen.

  2169 2170

  2171 2172

  1922. 1923. 1924. 1927.

  1 1 1 1

  omslag. omslag. omslag. omslag.

  2173 2174 2175

  1928. 1929. 1930.

  1 1 1

  omslag. omslag. omslag.
  2176 - 2185 Ramingen, met bijbehorende stukken, van het bedrijfs-saldo en verlies- en winstrekeningen van het electri-citeitsbedrijfr diens.tj.aar 1922-1931. 9 omslagen, 1 stuk.
  2176 1922. 1 omslag.
  N.B. Geen raming.
  2177 1923* 1 stuk* «.... *
  N.B. Geen raming, met bijbehorende stukken,
  1924* 1 omslag.
  1925* 1 omslag.
  1926. 1 omslag.
  1927. T omslag.
  1928. 1 omslag.
  1929* 1 omslag.
  1930. 1 omslag.
  1931* 1 omslag.
  N.B. Geen verlies- en winstrekening.

  199

   

  INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN D E SCHOOLVERZUIM TE PANNINGEN.

  N.B. Zie ook inv. nrs. 1848-1850,

  200

   

  2186 Register van notulen van de vergaderingen van de
  commissie tot wering van schoolverzuim, 1901 april
  18-1930 September 6. 1 deel.

  N.B. V*or in dit register bevindt zich een lijst der leden van de commissie met datum van aftreding.

  2187 Brievenboek van verzonden Correspondentie, 1901
  april 18-1938 december 3* 1 deel.

   

   

   

   

  201

   

  INVENTARIS VAN H'E T A R C H I E P VAN H,E T BURGERLIJK ARMBESTUUR,

  N.B. De burgerlijke armenzorg was toe*-

   

  vertrouwd aan een aparte instelling van de gemeente en heeft een eigen archief gevormd. • Zie ook inv. nrs. 1742-1748.

  202

  Afschrift van de "Inventaris der stukken toebehoorende
  aan den armen van Helden11, 1838 juni 6. 1 stuk*
  Akte, met bijlage, van aankoop van een perceel bouw
  land, sectie D 2622, groot I2,20a., toebehorende aan
  de familie Engels, 1910 april 1, 1 omslag.
  Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van
  machtiging aan het burgerlijk armbestuur tot openbare
  verkoop van twee huiaen, tuin en bouwland, sectie C
  3966 en D1 en 2207, te samen groot 10,45a,, 1910 fe
  bruari 4. 1 stuk,
  Akte van verkoop van een strook grond, sectie D 4203,
  groot ongeveer 2,11 a,, aan de provincie Limburg,
  1939 juni 16. 1 stuk.
  Akte van ruil van een stuk tuin, sectie C 3063, groot
  4,75a., tegen een stuk tuin, sectie C 2131, groot
  6,70a., toebehorend aan het r.k.armbestuur van Helden,
  1907 juni 16. 1 stuk.
  Akte, met bijlage, van ruil van een stuk tuin, sectie
  C 2131t groot 6,70a., tegen een strook bouwland, sec-
  tie C 4115, groot 15t30a., toebehorend aan M.H.lTer-
  laek, 1927 maart 7. 1 omslag.
  Uittreksel, met bijlagen, uit de akte van testament
  van M.van Knippenberg, weduwe van P.Janssen, waarbij
  deze haar aandeel in een perceel land, gelegen"achter
  dan huishoek", vermaakt aan het burgerlijk armbestuur,
  1849 februari 9* 1 omslag*
  Akte van openbare verpachting van diverse percelen
  bouwland aan A.J.Reijnen, A.M.van Ekkendonk, P.Huijs,
  L.Steeghs, J.G.Absil, P.G.Pubben en P.M.Engels,
  1938 juli 7. 1 stuk.
  2196 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van
  machtiging aan het burgerlijk armbestuur tot het bou-
  wen van een nieuwe armenwoning op perceel sectie B
  2622, 1910 februari 25. 1 stuk.
  2197 - 2288 Begrotingen en rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar 1824, 1825, 1827-1832, 1834-1845, 1851-1865, 1882-1905, 1907-1939* 73 omslagen, 19 stukken.
  N.B. Ynor de bijlagen bij de rekeningen, zie inv. nr. 2289.
  1824. 1 omslag.
  1825. 1 stuk.
  N.B. Geen begroting.

  2199 1827. 1 stuk.

  N.B, Geen begroting.

  1828. 1 omslag.

  1829. 1 omslag.

  1830. 1 stuk.

  N.B. Geen rekening. *•;

  2203 1831. 1 stuk. ', : ' •

  N.B. Geen rekening,,

  2204 1832. 1 stuk,

  N.B. Geen begroting.

  1834. 1 omslag.

  1835. 1 stuk.

  N.B. Geen rekening,

  2207 1836.. 1 stuk.

  N.B. Geen rekening.,

  2208 1857. 1 stuk.

  N.B. Geen rekening.

  1838. 1 omslag.

  1839. 1 omslag.

  1840. 1 stuk.

  N.B. Geen rekening..

  1841. 1 omslag.

  1842. 1 stuk.

  N.B. Geen rekeniiig..

  1843. 1 omslag.

  1844. 1 omslag.

  N.B. Geen rekeningj, begroting in duplo.

  2216 1845. 1 stuk.

  N.B. Geen rekening..

  1851. 1 omslag.

  1852. 1 omslag.

  1853. 1 omslag* . .

  1854. 1 omslag,

  1855. 1 omslag.

  1856. 1 omslag.

  1857. 1 stuk.

  N.B. Geen rekening..

  1858. 1 omslag.

  1859. 1 stuk.

  N.B. Geen begroting.

  1860, 1 omslag.

  1861. 1 omslag.

  1862. 1 omslag.

  1863. 1 omslag,

  1864. 1 stuk,

  E.B. Geen rekening.

  2231 1865. 1 stuk.

  N.B. Geen rekening.

  1882. 1 omslag.

  1883. 1 omslag,

  1884, 1 omslag.

  1885. 1 omslag.

  1886. 1 omslag.

  204

   

   

  22371887.1 omslag.
  22381888.1 omslag.
  22391889.1 omslag*
  22401890.-.1 omslag.
  22411891.1 omslag.
  22421892,1 omslag.
  22431893.1 omslag.
  22441894.1 omslag.
  22451895*1 omslag.
  22461896.1 omslag.
  22471897..1 stuk.

  N.B

  . Geen rekening.
  22481898.,.1 omslag.
  22491899.1 omslag.
  22501900...1 omslag.
  22511901.1 omslag.
  22521902.1 omslag.
  22531903.1 omslag.
  22541904..1 omslag.
  22551905.1 omslag.
  22561907.1 omslag.
  22571908.. 1 omslag.
  22581909.1 omslag.
  22591910.1 omslag.
  22601911.1 stuk.

  N.B

  . Geen begroting.
  22611912..1 omslag.
  22621913.1 stuk.

  N.B

  . Geen begroting.
  22631914.1 omslag.
  22641915.1 omslag.
  22651916.1 omslag. .
  22661917.1 omslag.
  22671918.1 omslag. I
  22681919-1 omslag.
  22691920.1 omslag.
  22701921.1 omslag.
  22711922.1 omslag.
  22721923.1 omslag*
  22731924.1 omslag*
  22741925.1 omslag.
  22751926.1 omslag.
  22761927.1 stuk.

  N.B

  . Geen begroting.
  22771928.1 omslag.
  22781929... 1 omslag.
  22791930.1 omslag.
  22801931.1 omslag.
  22811932.1 omslag.
  22821933.1 omslag.

  205

  1934. 1 omslag.

  1935* 1 omslag.

  N.B. Met memorie van toelichting op begroting*

  1936. 1 omslag.

  1937. 1 omslag.

  1938. 1 omslag.

  1939. 1 omslag.

  N.B. Met memorie van toelichting op begroting.

  Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven,
  dienstjaar 1823, 1824, 1826-1828, 1830, 1834, 1838,
  1845. 1 omslag.

  Staat van de personen, die rente verschuldigd zijn aan
  het burgerlijk armbestuur, (le helft 19e eeuw).

  1 deeltje.

  "Register der kapitalen en renten van den Algemeenen
  Armen te Helden", 1882-1939. 1 deel.

  Akte, met bijlagen, van schuldbekentenis ten behoeve
  van het burgerlijk armbestuur en ten laste van G.Hebben,
  groot f 1500,--, 1907 januari 23. 1 omslag.

  Uittreksel uit de akte van testament van H.Beijnders,
  weduwe van F.J.Bruijnen, waarbij deze / 100,— ver-
  maakt aan het burgerlijk armbestuur, 1928 juli 27.

  1 stuk.

  2294 Overige stukken betreffende de belegging van geld door
  en renten ten behoeve van het burgerlijk armbestuur,
  1834-1930, 1 omslag.

  2295 - 2296 Registers van inkomsten aan erfpachten en geldrenten, 1803-1821, 1838-1882, 2 deeltjes,

  1803-1821, 1 deeltje,

  1838-1882, 1 deeltje,

  2297 Journaal der ontvangsten, 1828-1834, 1 deeltje,

  2298 - 2302 Journalen der ontvangsten en uitgaven, 1839-1884, 1894-1945. 5 delen,

  1839-1858, 1 deel.

  1859-1869. 1 deel.

  N.B. De eerste helft van dit register bevat een lijst van de pachters der landerij-en uit 1838 en lijsten van de bedeelden gedurende de jaren 1839-1865.

  1870-1884. 1 deel.

  1894-1912. 1 deel.

  1913-1945. 1 deel.

   

  Grootboek van uitgaven, 1934-1944. 1 deel.

  "Armen Aanbestedingen". Register van uitgaven voor de
  ondersteuning van uitbesteedde armlastigen,
  1869-1872. 1 deeltje.

  Register van uitgaven aan bedeelde armlastigen, 1923-
  1933. 1 deel.

  207

   

  I N Ve N T A R I S V A N DS BURGERLIJKE STAND.

  N.B. Het archief van de ambteuaar van

  de burgerlijke stand is ten gemeen-tehuize gedeponeerd rijksarchief. Zie ook inv. nrs. 814, 826, 977 en 998.

  208

  2306 Stukken betreffende de erkenning van kinderen en het aangaan van huwelijken, 1807-1923. 1 omslag.

  2307 - 2310 Registers van huwelijksafkondigingen, an VIl(1798/'99) an X(1801/'02). 4 deeltjes.

  an VH(1798/'99.). 1 deeltje.

  an VIII(1799/1800). 1 deeltje.

  an IX(1800/'01). 1 deeltje.

  an X(1801/'02). 1 deeltje.

  2311 - 2318 overlijdtsverklaringen, 1927-1931, 1937-1939. 8 omslagen.

  23111927.1omslag.
  23121928.1omslag."" "
  23131929.1omslag.
  23141930.1omslag*
  23151931.1omslag.
  23161937.1omslag.
  23171938.1omslag.
  23181939.1omslag.

  2319 Stukken betreffende het onderzoek van de registers en akten van de burgerlijke stand en de opzending der registers naar de griffie, 1806-1921 * 1 omslag.

  2320 - 2361 Registers van de burgerlijke stand, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijdt, an VII(1798)-1940. 42 banden.

   

  2320 - 2332 Registers, bevattende de akten van geboorte, an VIl(l798)~1815f 1843-1940. 13 banden.

   

  N.B. Voor de akten van geboorte uit de periode 1816-1842, zie inv. nrs. 2356-2361.

  2320an VII (1798)-an XIV
  2321an XIV(1805)-1815.
  23221843-1852.1band.
  23231853-1862.1band.
  23241863-1872.1band.
  23251873-1882.1band.
  23261883-1892.1band.
  23271893-1902.1band.
  23281903-1912.1band.
  23291913-1919.1band.
  23301920-1926.1band.
  23311927-1932,1band.
  23321933-1940.1band.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • [1805). 1 band* 1 band.
 • 209

  2333 - 2343 Registers, bevattende de akten van huwe-lijk, an4VII(1798)-1815» 1843-1940. 11 banden.:

   

  H.B. Voor de akten van huwelijk uit de periode 1816-1842, zie inv. nrs. 2356-2361*.

  1 band.

  2333an VII(1798)-1815.
  ,2334

  1843-1852.

  1band.
  2335

  1853-1862.

  1band.
  2336

  1863-1872.

  1band.
  23371873-1882..1band.
  2338

  1883*1892,.

  1band.
  ,2339

  1893-1902.

  1band.
  2340

  1903-1912.

  1band.
  ,2341

  •1913-1922.

  1band.
  2342

  1923-1932.

  1band.
  ]2343

  1933-1940..

  1band.

  2344 - 2355

   

   

  Registers, bevattende de akten van over-
  lijden,an VII(1798)-1815, 1843-1940.
  \2 banden.

  N.B.

  Voor de akten van overlijdt uit
  de periode 1816-1842, zie inv.
  *nrs. 2356-2361.
  2344an,T7Tl(1798)-an XIV(1805). 1 band.
  2345an XIV(1 805)-1815. 1 band.
  23461843-1852. 1 band.
  23471853-1862. 1 band.
  23481863-1872. 1 band.
  23491873-1882. 1 band.
  23501883-1892. 1 band.
  23511893-1902. 1 band.
  23521903-1912. 1 band.
  23531913-1922. 1 band.
  23541923-1932. 1 band.
  23551933-1940, 1 band.

  2356 - 2361 Registers, bevattende zowel de akten van geboorte, als huwelijk en overlijdt, 1816-1842. 6 banden,

  23561816-1817.1band.
  23571818-1822.1band.
  23581823-1827.1band.
  23591828-1832,1band.
  23601833-1837.1band.
  23611838-1842.1band.

  210

  2362 - 2374 Registers., bevattende de tienjaarlijkse alfabetische klappers op de akten van de burgerlijke stand, 1813-1940. 13 bandjes,

  23621813-1822.1 bandje.
  23631823-1832.1 bandje.
  23641833-1842.1 bandje.
  23651843-1852.1 bandje.
  23661853-1862.1 bandje.
  23671863-1872.1 bandje.
  23681873-1882.1 bandje.
  23691883-1892.1 bandje.
  23701893-1902.1 bandje.
  23711903-1912.1 bandje.
  23721913-1922.1 baridje.
  23731923-1932.1 bandje.
  23741933-1940.-1 bandje.

   

  N.B. Achtjaarlijkse klapper.

  2375 Alfabetisch register *op de akten van geboorte uit de
  periode 1711-1945.* 1 band.

  2376, Alfa.betisch register op de akten van huwelijk uit de

   

  periqde 1798-1945. 1 band.

  2377 Alfabetisch register op de akten van overlijdt uit de
  periode 1711-1944. 1 band.

  211

   

  I N V E N I A R IS  VAN-, H E T ARCHIEF VAN H E 0? K A D A S 9? E R,

  NiB. Het*archief van het kadaster is i ten gemeentehuize gedeponeerd rijksarchief.

  Zie ook inv. nrs. 298, 299, 932-934, 944 en 945.

  212

  2378 - 2585 Perceelsgewijze kadastrale leggers, begonnen in 1843 en bijgehouden tot 1879. 8 delen.
   
  N.B. De leggers zijn verdeeld in twee delen, waarvan het eerste deel de eigenaars bevat, die bij de oorspronkelijke opmaking van het kadaster bekend waren en he4 tweede deel de eigenaars die daarna bekend zijn geworden of rechten van eigendom hebben verkregen.
  2378 Eerste deel, artikel 1-268. 1 deel.
   
  N.B. Voorin alfabetische lijst der eigenaars, vruchtgebruikers enz..
  Eerste deel-,, artikel.269-701. 1 deel.
  Tweede deel, artikel 702-1323. 1 deel.
  Tweede deel, artikel 1324-1801. 1 deel.
  Tweede deel, artikel 1802-2171. 1 deel.
  Tweede deel, artikel 2172-2514* 1 deel.
  Tweede deer, artikel 2515-2799* 1 deel.
  Tweede deel, artikel 2800-2952. 1 deel.
  2386 - 2387 "Alphabetische lijsten der eigenaren, vruchtgebruikers, enz. met verwijzing naar het cijfer der artikelen, waar-onder hunne namen'en hunhe eigendommen in de lijst voor-komen", aangelegd in 1857 en (ca.1875)* 2 delen.
  1857. 1 deel.
  (ca.1875)* 1 deel.
   
  "Register houdende verwijzing van de artikelen voorko-
  mende in den perceelsgewijzen legger, naar de nommers
  der kadastrale plans", 1850-1892* 1 deel.
  "Oorspronkelijk aanwijzende tafel der grondeigenaren
  en der ongebouw.de en gebouwde vaste eigendommen, bene-
  vens van derzelver inhouds-grootte, klassering en be-
  lastbaar inkomen, volgens het kadaster", 1843* 1 deel.
  2390 - 2391 "Suppletoire aanwijzende tafels der grondeigenaren, en van de gebouwde en ongebouwde eigendommen, benevens van derzelver inhouds-grootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster", 1844-1863* 2 delen.
  Secties A,B en C, 1844-1863* 1 deel.
  Secties,D en E, 1844-1863. 1 deel.

  213

  2392 - 2406 Kadastrale kaarten, (ca.1850), (ca.1875), 1895, 1904* 15 stukken. 2392 - 2396 Kadastrale kaarten van sectie A, genaamd
   
  Maria, (ca.1850), 1895, (1904)* 5 stukken.
  2392 Sectie A, blad 1, bevattende de
  plaatselijke benamingens Be Denne
  Kemp, In den Reemer, Konings Lust
  en Jacobs Schensken, schaal 1s2500
  ellen, (ca.1850). 1 stuk.
  N.B. Vernieuwd in 1915*
  2393 Sectie A, blad 2, bevattende de
  plaatselijke benamingens Op den Kou-
  wen Berg, Den Brunck Peel, Den Vlie-
  ,. . gert, Snaalers Kuilen, Beringer, -Zand, Duivels Ven, Winken Venf Onder het Zand, De Dennen Kemp, Hak Broek., .... . Rug Ven en Kulsinger Ven, schaal !- '1*5000, (ca.1895)* 1 stuk.
  Sectie A, blad 4, bevattende de
  plaatselijke benamingens Marisbosch,
  Klein Maris, Maris, Mariskamp, Klein
  Marisbosch, Klein Mariskamp, Op den
  Bosch, Maris Heide en De Ylissersche
  Kamp, schaal 1s2500, 1895. 1 stuk.
  Sectie A, blad 5, bevattende de
  plaatselijke benamingens Kleijne
  Kewit, Op de Scherliet, De Kewit,
  Kewits Heijde, Kesselsen Peel,
  Marishoek Koulen, Maris Heide, Leeg
  Heide, Meijelse Heide, Halmes Kou-
  len, Neulkensbergs Koulen, Scheurke
  en De Snep Heide, schaal 1s5000 ellen,
  (ca.1850). 1 stuk*
  N.B. Vernieuwd in 1904*
  2396 Sectie A, blad 5, bevattende de
  plaatselijke benamingens Snep Heide
  en Leeg Heide, Neulkensbergs Koulen,
  Maris Hoek Koulen, Maris Heide, Op
  de Scherliet en Kewits Heijde,
  schaal 1§5000, (1904), 1 stuk.
  2397 - 2398 Kadaatrale kaarten van sectie B, genaamd
   
  Vosberg,, Loo en Panningen, (ca*1850), * 1904. 2 stukken.

  2397 Sectie B, blad 5, bevattende de
  plaatselijke benamingens Huis Hoek,
  Kapel Veld, Vosberg Gehucht, Stockx,
  Loo Gehucht, Leems Kamp, Loer Kamp
  en Sandberg, schaal 1s2500 ellen,
  (ca.1850). 1 stuk.

  N.B. Vernieuwd in 1904.

  214

   

   

  2398, - Sectie-B, blad 5, bevattende de

  plaatselijkf benamingens Kapel Held, .Panningen Geh~, Vosberg, Vosberg, Gehi, Loer Kemp en Zand Berg, schaal 1s2500, 1904* 1 stukt

  2399 Kadastrale kaart van sectie C, genaamd Dorp, On
  der en Eindt, blad 1, bevattende de plaatselijke
  benamingens Stoute Kamp, De Veegtesch, Houben

  : *, Slag, Broek Bemden, Schramershoek, Stogger Gehucht, Dorp en Kerke Bosch, schaal 1s2500 ellen (ca.1850). .• 1 stuk.

   

  N.B. Vernieuwd in 1904.

  2400 - 2402 Kadastrale kaarten van sectie D, genaamd
  t Groot Veld, (ca.1850). 3 stukken.

  2400 Sectie D, blad 1, bevattende de
  jplaatselijke benamingens Panninge,Gehucht, Straatje Gehucht, Capel

  ,, :Veld, Heuvelhoek, Groot Veld, Eg

 • gelssehoek, Eggel Gehucht,Gielenhof, Keuper Veld en Eggelsse Kemp,
 • .-. '. schaal 1s2500 ellen, (ca.1850).

  1 stuk.

  N.B. Vernieuwd in 1904.

  2401 Sectie D, blad 2, bevattende de
  plaatselijke benamingens Straatje
  Gehucht, Groot Veld, Stogger Gehucht,
  Dorp, In de Pas, Molen Driessen,

  , Op de Lundert, Knespers Kemp, Den

  Knespert, Keup en Boschskens Veld, schaal 1s2500 ellen, (ca.1850). 1 stuk.

  . > 2402 Sectie D, blad 3, bevattende de,, plaatselijke benamingens De Katte

  Stert, Rong Ven, Gruizen Epper Ven, Hoeks Peel, Gruizen Epper, Heldissen Hoek, Keuper Heide en In de Berg, schaal 1s2500 ellen, (ca.1850). 1 stuk.

  2403 - 2405 Kadastrale kaarten van sectie E, genaamd Kapel, Hub en Beringe, (ca.1850)« 3 stukken.

  N.B. Zie ook inv. nr. 2406., 2403 Sectie E, blad 1, bevattende de

   

  plaatselijke benamingens De Huls, Kickheuvels Veld, Start Ven, Kick-heuvels, Aan lappen Bemd, Op den Falser, Aan den hoge Weg, Start, Koumes Hoek, Steegs Veld, Haag Weldf Heijne Veld, De Schans, Everlo Geh*f Hof, Heijne en hof Veld, Huishoek en Laatberg. schaal 1s2500 ellen, (ca.1850;« 1 stuk.

  N.B. Vernieuwd in 1915*

  215

   

  Sectie E, blad 3, bevattende de
  plaatselijke benamingens Bonds
  heuvel, Stard Veld, Nieuwe Kamp,
  Honds heuvels Veld, Huber Bemden,
  Kloot Pelken, Zeelen Veld, Zeelen,
  HubJ>er Veld, De Hub, De Dries sen,
  Herst Bemden, Boskes Veld, Kusters
  Kempen en Claesen Veld, schaal
  1s2500 ellen, (ca.1850). 1 stuk.

  Sectie E, blad 4, bevattende de
  plaatselijke benamingens Kesselsche
  Kuilen, Eggelse heide, Bork Ven en
  RouWDenk, schaal 1s2500 ellen,
  (ca.1850). 1 stuk.

  2406 Ontwikkeld blad, bevattende de plaatselijke benamingens RouWDenk en De Groesen, schaal 1s2500 ellen, (ca.1875)* 1 stuk.

  N.B. Vervallen in dienstjaar 1912 en overge-bracht op E 4© en 5© blad.

  217

  |_l jyyyyi o^^

  N.B, De eijfers verwijzen naar de nummers van de inVentai?ia. In deze klapper zijn niet opgenomen de benamingen op jle kadastrale kaarten, inv. nrs. 2392-2406 en de namen uit de al-fabetisch geordende series, zijndes

  de persoonsbundels, inv. nrs. 838-923 en 1775-1826}

  de vergunningen verkoop sterke drank, J.nv. nrs. 1098-1141?

   

  de verloven verkoop alcoholhoudende drank, andere dan
  sterke drank, inv. nrs. 1146-119^1, <

  de hinderwetsvergunningen, inv. nrs* 1230-1475 (ook de
  straatnamen in deze serie zijn niet opgenomen in de
  klapper) | * -•«,

  de akten van hypothecaire schuldbekentenissen tter uit-
  voering van de landarbeiderswet, inv. nrs. 1692-1727*

  Absil,J.G.-f 2195*

  Afwateringskanaal, 1508,1515,1518y1598,1602,1604.

  Albert, aartshertog van Oostenrijk, 52* -v

  Anna, St.-, 402.

  Annagesticht, St.-, 1735*

  Antonius, St.-, 402.

  Areths, 326.

  Asten, 386,1535*

  Baarlo, 1546,1566.

  Bank voor Nederlandse Gemeenten, N.V*, 760.

  Berg en Terblijt, 1664.

  Beringen, 986,1083,1597,1603,1605,1658,1670,1834,1861,1862,1907,

  1936,2135*

  Beringerbeek, 1516* Beringschebeek, 1521,1526. BeurdenjA^F.van-, 774* Bingelrade, 1664* Boddebroeker loop, 1511* Boelling, 558.

  Borgstellingsfonds voor Noordelijk Limburg, 1682.
  Bos,J.-, 1532., * *, . •,

  Bosch,A*van den-t 582.

  218

  Bossche, Jivan den-, 324*

  Bouwens van der Boije, J.R.-, 8.

  Broekbemden, 1656.

  Broekhuizen, 1 657, 1689.

  Bruyn, Th.de-, 591.

  Bruijnen,P.J.-, 2293.

  Buggenum, 1537*

  Bunde, 1664*

  Bflnten,A«-, 1078.

  Cann,F.P.M.van-, 1532*

  Carel, aartshertog van Oostenrijk, 54*

  Car el Claude van Namen, 325*

  Caris,M«-, 396*

  Cecilia, St.-f 1898*

  Ceub, 56.

  Coenders,J.-, 1763*

  Concordia, 1898.

  Conraedts,S.C«-, 330*

  Cornelis,M.-, 397*

  Cuijpers,H*Th.~, 15*

  Dekeshorsterbeek, 1522,1529*

  Deurne, 1595,1837*

  DierkXf wed.S*-, 391*

  Egchel, 1560.

  Eggelhoekerbeek,,1 521 r 1 525 *

  Eggelscheweg, 1550^

  Eindhoven, 1 209, 1 21 0, 1 535*

  Ekkendonk, A,M« van-, 2195*

  Engels, 1924*

  -,J.M*~f 558,560.

  -,L,-f 1590.

  1502 -,M.E.-, 1228. -,P.M.-, 2195* -,familie-, 2189 Everlo, 1670.

  Everlo, 1670.

  Everlo (o)schebeek, 1509,1513,1522,1527,1528

  Eijnd(t), 1546,1566,1568.

  Priedrich Wilhelm, 9,55,355,415* *

  Pusers,H.-, 385*

  -,p.-, 523. -,Th.-, 329.

  Graaf van Groesbeek, 325»

  Grashoek, 596,598,1487,1541t1543,1765,1835,1838,1860,1866,1906, 1914,1938.

  219

  Grathem, 1657*

  Groote Molenbeek, 1511*

  Grubbenvorst, 1657,1689*

  Haelen, 1657*

  Haffmans,0.A.M.F*-, 1828.

  -,0*M.F.~f 1658.

  Halmeskoulesbeek, 1521«

  Hanssen,P.J.-, 594*

  Hansusunerveer, 1579*

  Hebben,G.-, 2292..

  Heel, 1735*

  —— — — —- f * | ^ ^ w

  Heerlen, 1658. Heide, 598

  Heide, 598.

  Helden, woningvereniging-, 1488.

  Heldensche Burgerwacht, 1089-1091*

  Helenaveen, 1543,1837.

  Hendri(k)xt 558.

  -, wed.L.-, 380.

  Hermans,A*-, 331*

  -,w.-, 2132.

  Hermkes,Th.-t 1610. Heuvelhoek, 1547* Heuvelhoekerbeek, 1521,1524* Heuvelhoekerstraat, 1559 * Heijthuizen, 1657* Hoefslags Bemden, 924*

  «pt __ ^ i .__.«* ^ _n, 4 r" r\ A

  - — ~ f - ^ *• t f *r +r - f

  Houwen,J.L.-, 2069.

  -,P.-, 410.

  Hubbeek, 1521,1525*

  Hugten.P.van-, 386.

  Huijs,P.~, 2195*

  In den Vliegert,, 1521*

  Industriebank in Limburg, N.V., 1662.

  Isabelle, aarsthertogin van Oostenrijk, 52^

  Jabeek, 1664*

  Janssen,A.*, 1142*

  -,J*-, 10.

  -,J.H*«»f 1684,1856.

  -,M.-, 380,1547*

  -,P.-f 2194.

  -,T*-, 19*

  Jeucken,J.-f 355*

  Joosten,J.H.H.-, 584*

  ~.P.M^~. 18A1.

  220

  Jozef (Joseph), St.-, missiehuis, 1894,1895.

  -,St.-, Nederlandse r.k.bond van hotel-, caf£~ en restauranthouders

  en slijters, 1085. -fSt.-f r.k.gasthuis, 1226. Jurgens, 763. Kabroeksche beek, 1511* Kapel, 1763. Karthuizers, 406. Kattesterterbeek, 1521,1525. Katzer,A.-f 385* Kerkebosweg, 1865.

  Kessel, 383,417,570,572,1214,1540,1657,1658,1664,1685* Kessels,V*r, 780. Kesselserpeelbeek, 1521* Kewitsheide, 1541. Keijserbosch, 7,406. Kluijtmans,S.-, 582.

  Knippenberg,M*van-, 2194. ^ *

  K8mhoff,F.G.-, 1078. . .

  Koningslust, 1487,1670,1832,1843,1867,1898. . .

  Kop,G.H*van der-, 1083* .-• -,

  Krijgs- en domeinenkamer, 345,351* Kwistbeek, 1510,1513,1522.

  Kwist-, Spring- en Everlosche beek, waterschap-, 1507* Laerman,J.-, 384*

  Lambertus, St.-, 1888* * .,

  Land van Cuyck, 317*

  Lands administratie college, 348,374,410. Limburg, 1492,2191* Limburgsche Groene Kruis, 1731,1732* Lollebeekf 1511.

  Loobeek, 1511,1521,1528., ? .

  Lorbaan, 1552. Luik, 1902.

  Msartensavond, St.-, 1498*

  Maas, 348,597,1504,1508,1518,1536,1579,1598,1601.,,,, Maasbree, 571,1531,1537,1538,1539,1545,1546,1564,1566,1567,1568,1572,

  1588,1596,1603,1657,1664,1838* Maasbreesche peelweg, 1531* Maaseik, 1595* Maasniel, 1658.

  Maastricht, 1211,1538,1540,1664* Maatschappij tot verkoop van Electrische Stroom der Staatsmijnen dn, s

  Limburg, 804,805,1664,1667. Marbais, van-, 325* Marisberg, 611.

  Marisheyde, 608. «

  Marisweg, 1552.

  Martens,H.H.J *-, 1608. * > .

  Meerlo, 1538,1657,1689* Meijel, 10,570,573,1214,1536,1555,1565,1567,1569,1597,1657,1664,

  1665,1685*

  221

  Midden-Limburg, waterschap, 1506.

  Molenweg, 1551*

  Mooren, 325*

  Munstergeleen, 1664*

  Namen, 325*

  N.C.B*, 1218.

  Nederweert, 1601*

  Neer, 597,1537,1538,1579,1657,1658*

  Niers, 348.

  Nieuwstadt, 1664*

  Ninnesweg, 1542,1549*

  Noord-»Limburg, 1478*

  Noord-Limburgsche beken ten westen der Maasf waterschap, 1505*

  Noordervaart, 597,1504,1508,1518,1598,1599,1600,1605,1607,1664*

  Nunhem, 1657*

  Nijmegen, 1540*

  Onder, 1546,1566,1568,1670.

  Onder het Zandf 1542*

  Oostenrijk, 52,54*,

  Oostrumsche beek, 1511 * * • * - *,•.-

  Osten, de la-, 325. * » .-r

  Oijen,B*van~, 1763. t, ;

  -,J*van-, 608., ., :

  -,P.van-f 354*

  Panningen, 584,595,828,1544,1545,1547,1565,1572,1583,1611,J613,1750.-. 1830,1831,1833,1834,1843,1845,1854,185.6,1863,1864,1893-1895f 1905, 1908,1911-1915,1917,1920,1922-1926,1929,1933,1935,2139*

  Panningerbeek, 1512,1521. 4,

  Peel, 1600. . ., t

  Peeters,A.M*-, 781* .'»-*•-,

  -,M*-f 1870* . ', .

  Petit,L.F*-, 1078*

  Philips IV, 53.

  Philips V, 321*

  Poels,J.A.-, 1658.

  Potd^, 1554.

  Potjes Jan, 1565*

  Prui s s en, 9,5 5,415.

  Pubben,P.G.-, 2195.

  Remersbeek, 1521,1528.

  Reuver, 1540,1555,1569,1665*

  Reijnders,H*-, 2293*, . :

  Reijnen,A.J*-f 2195.

  Roefs,M.-, 393*

  Roermond, 317,406,924,986,1203,1228,1534,1535,1537,1604,1832,1841,1842,

  Roggel, 1657.

  Roosen,J.T.-, 324* t. .

  Rijdt,J.te-, 387* i

  Schaefer,J.-, 995.

  Schnaberskoelerbeek, 1521» .,,

  Schorf, 1548

  Schorf koelerbeek, 1521,1526.

  222

  Segersf familie-, 1558*

  Sevenum, 1537,1538,1539,1600,1657,1689*

  Simons,J*-, 56*

  Smits,J.-, 326.

  Smollers,M.-, 325*

  Smulders,P.J.L*-f 1658*

  Snellen,A*-f 331*

  Snepheiderbeek, 1526*

  SociSteit Vriendenkring Nooit Gedacht, 986*

  Spanje, 8.

  Spiesbergerweg, 1553*

  Springbeek, 1513*

  Steeghs,L.-, 2195*

  -fM.H.-, 1841*

  Stoffels,G.-, 330*

  Straelen, 1903*

  Swalmen, 1658.

  Swinckels, 323*

  Tegelen, 1658*

  Teuwen,M.-f 327,328*

  Theeuwen,W*-f I860*

  Thorn, 317.

  TJeberbach,J*-, 779*

  Vaessen,J.A.-, 330*

  Veehgelt,W* van-, 322*

  Venlor 1226,1538,1595,1596,1601,1839,1882*

  Venray, 1658,1689*

  Verlaek,M.H.-f 2193*

  Verlinden,A*-, 1857*

  -, erfgenamen P*«, 576*

  Verschuyren,M*-, 384*

  Verstappen,G.~, 323*

  Vestjens,M.-, 332.

  Vincentius, St.-, 1893*

  V.I.O.S*, 1083*

  Vliegendijk, 1556.

  Wagener,J.J*de-, 320,322*

  Waldamar,N.V*, 1518*

  Wanssum, 1538,1689*

  Weert, 317,1205-1207,1534*

  Well, 1538.

  Werkliedenbond,R.K*, 1487*

  Wernhout, 1893*

  Willemsen,G*-, 1142 *

  Wilms,J.A.-, 1857*

  Wintjens,P*J.M.E*~f 1658*

  Wis,J*van-f 15*

  -,P.van-, 329*

  -, wed.M.van-, 410.

  Wolters,H.J*-f 1078.

  223

  Wijnckens,G*-, 331* -,Th.-f 15. Zandberg, 1569,1670. Zegers,P.-f 595* Zuid-Willemsvaart, 1601. Zundert, 1893*

  225

  K=LJljyPJEJl=J3=P^^

  i jLi^ jypyyLi^ *

  N.B. De cijfers verwijzen naar de nummers van de inventaris*

  Aalmoezen, 405*
  Aanleg wegen, 1534-1544*
  Aanstelling tweede gemeenteveldwachter, 815*
  Adjoints, 798*
  Administratie, 768,
  Administratieve bezoeken, 574.
  Afbraak school, 594*
  Afwatering, 1509,1515*
  Agentschap arbeidsbemiddeling, 1730.
  Alcohol, 1092-1200*
  Alfabetische klappers burgerlijke stand, 2362-2377. ~
  Algemene politieverordeningen, 985.
  Altaren, 402,
  Ambtenaar burgerlijke stand, archief-, 2306-2377*
  Ambtenarenreglement, 807.
  Arbeid, 1685-1730*
  Arbeiderswoningen, 598,1487*
  Arbeidsbemiddeling, 1729,1730.
  Arbeidsovereenkomstenbesluit, 808*
  Archiefbewaarplaatsen, 775*
  Archiefkast, 770.
  Archiefstukken, 769*
  Archieven, 771,773,774*
  Armbestuur, burgerlijk-, 1742-1748,2188-2305.
  -,Helden r.k.-, 1749.
  -,Panningen r.k.-, 1750.
  Armengilde, 380.
  Armenmeesters, 378*
  Armenwoning, 2196.
  Armenzorg, toezicht op-, 378-387*
  Arrestantenlokalen, 2140.
  Assembl^e cantonale, 784*
  Attestati§n de vita, 1759.
  Autobusdiensten, 1593*
  Automatisering rijkstelefoon, 1614.

  226

  Bad- en zweminrichting, 1481*
  Bank, 375.
  Bebossing, 611.
  Bebouwde kom, 1586, 1587*
  Bedelarij, 997,1203.
  Bedrijfsbelasting, 925,983*
  Beestenbelasting, 307.
  Begraafplaatsen, 1227.
  Beheer electriciteitsbedrijf, 804*
  Beken, 347*
  Belasting deuren,en vensters, 925,959-962.
  -geld dekking hand- en spandiensten, 980.
  -gemaal, 973-975*
  -gemaal, geslacht, turf en steenkolen, 975.
  -inkomen, directe-, 967*
  -natura, 978*
  -plaatsen bijenkorven, 305*
  -toneelvertoningen en andere vermakelijkheden, 963*
  -weiden vee en plaatsen bijenkorven, 605.
  Belegging geld, 758,759*
  Belegging waarborgsommen bizondere scholen, 1851*
  Beneficies, 402.
  Benodigdheden en hulpmiddelen, 768-777*
  Benoeming raadsleden, 789*
  Beroep art.7 woningwet, 1485*
  Besluiten burgemeester, 441-442*
  -B* en W., 438-440.,
  -Raad, 429-437*
  Besmettelijke ziekten, 352,1225*
  -ziektengelden, 1224.
  Bestrijding drankmisbruik, 1198-1200.
  Bevolking en huisvesting, 335-342*
  Bevolkingslijsten, 999*
  Bevolkingsregisters, 1000-1025*
  Bevriezing, 361*
  Bewapening veldwachters, 830.
  Bier tappen, 350,
  Bioscoopcommissie, 1082.
  Bioscoopvoorstellingen, 1083.
  Boekweit, 62.
  Bomen, 59,68*
  Bonen, 1681*
  Borgtocht ontvanger, 802*
  Bos- en heidebranden, 1500.
  Bossen, 593*
  BouWparticuliere woningen, 1489*
  Bouw- en woningtoezicht, 1482.
  Bouwverordeningen, 1484*
  Brandblusmiddelen, 1501.
  Brandpoel, 346*
  Brandreglement, 1497,1499.
  Brandspuit, 357*

  227

  Brandspuitendarm, 1501 * Brandspuitenhuis, 1502. * Brandveiligheid, 358. Brandverzekering, 612, Brandweer, 358,1495. Brood, 371,381,382. Broodgewicht, 1679. Brug(gen), 344,345,1578*

  Bijenkorven, 603,605*
  Bijenstand, 305,306.
  Bijlagen dorpsrekeningen,* 175-25
  -kerkrekeningen, 389*
  -nieuwe ervenrekeningen, 34-50*
  -rekeningen armbestuur, 2289*
  -rekeningen armenmeesters, 379*
  Chirurgijn, 354*
  Gollecten, 318*
  Commissie toezicht lager onderwijs, 1845*
  -wering schoolverzuim, 1848-1850,2186,2187*
  Conscriptie, 1940-1954*
  Correspondentie, 444-481.
  Correspondentschap arbeidsbemiddeling, 1729-
  Dam, 347.
  Dankstonden, 403*
  Dienstplicht, 2061-2069*
  Distributieregeling, plaatselijke^, 1681,
  Dividend- en tanti&mebelasting, 969*
  Dorpsnachtpatrouilles, 356*
  Dorpsrekeningen, 70-174*
  Dijken, 347.
  Dysenterie, 352.
   

  228

  Exploitatie huurautofs, 1594* Extra ordinaire personele impositie, 303,-304* Fanfares, 1898. Financiale verhouding, 575* Financi§n, 70-334,617-767*

  Fokken paarden, 365* •,

  Garde Civique, 2075-2080*

  Gasvoorziening, 1663. *, *

  Gegrffde Prothocol, 1. Gebouwen, 778-781.

  Gemeenschappelijke regeling controleur steunverlening en werkverschaffing, 1685*

  -regeling toelating kinderen op -scholen, 18-37-1839* * -regeling uitvoe-ring vleeskeuringswet, 1214* Gemeentebegrotingen, 619-757. Gemeentefondsbelasting, 970,971, Gemeentehuis, 69*

  Gemeente-ontvanger, archief-, .2142-2168*
  Gemeenteraadsleden, 789-792,795,796*
  Gemeenterekeningen, 619-757*
  Gemeentesecretarie, 779* *

  Gemeenteverslagen, 484-557*
  Gemeentewapen, 564*
  Geneeskundige armenverzorging, 1739*
  Gerichtsboden, 18.,

  Gerst, 1681.

  Gesloten verklaren weg, 1588. Gestempeld papier, 316* Getroffenen rampen, 1754* Gezondheid, openbare-, 351-354,1205-1492* Gezondsheidscommissie, 1205-1207* Godsdienstleraren, 1764* Graan, 359,360.

  Grensgeschillen, 10-13,571,572. Grenspalen, 14* Grenzen, 10-14,567-573* Grondbelasting, 925,938?-943,945* Grondgebied gemeente, 568,569* Grondgebruik, telling-, 1616. Grootboeken inkomsten, 2143-2156. -uitgaven, 2157-2168. Hagel, 361*

  Hand- en spandiensten, 978-980. Handel, 368-377,1674-1681* Haver, 64,1681.

  Herbergbezoek jeugdige personen, 1197*
  Herbergiers, 350,
  Herhalingsonderwijs, 1878-1881.
  Hinderwetsvergunningen, 1229-1475*
  Hoger onderwijs, 1893-1695* «
  Hondenbelasting, 964* •* •

  229

  Hondenkarren, 1204.
  Hondsdolheid, 352*
  Hoofdelijke omslag, 965.
  Hoornbeesten, 364*
  Hop, 373*
  Hotelvergunning, 1092*
  Houders hondenkarren, 1204.
  Hout, 59,593*
  Huisgezinnen, register-, 1064,1066.,.-*.-.
  Huishoudelijk reglement commissie wering schoolverzuim,
  Huishoudelijke regeling dienst nachtwacht, 1087*
  Huisnummering, 1057-1061* » • .
  Huisonderwijs, 1828*
  Huisplaatsen,* 341*
  Huisvesting, bevolking en-, 335-342*
  Huizen, 569*, • • ' --,,.- \
  Hulpkerken, 1904*
  Hulptelegraaf- en telefoonkantoren, 1611,1613*
  Huurautof s, 1594 *
  1768*
   
  1848,
   
  Inspectie archieven, 773*
  -dranklokalen, 1093.
  Instandhouding wegen, 1562-1573.
  Instructie ambtenaren belast-met herkeuring,
  -ambtenaren secretarie, 817*
  -gemeente-ontvanger, 819*
  -gemeentevroedvrouw, 82J.
  rgeneesheer armenpraktijk, 1739*
  -hoofd brandweer, 1495.
  -hoofd luchtbeschermingsdienst, 1494*
  -hulpkeurmeester, 821.
  -keuringsveearts, 820.
  -onbezoldigde gemeenteveldwachters, 824*
  -secretaris, 818.
  -vroedvrouWarmenpraktijk, 1739*
  Invalide soldaten, 413*
  Inventarisatie archieven, 774*
  Inventarissen, 558-563*
  Inwoning, 1049* •
  Jaarwedden, 826-829*, . ;.•:.,
  Jacht-(en vis)akten, 1683,1684* *V-
  Jacht- en visrecht, 66,599,601, * .-
  Jenever, 372* « :;
  Jury, 2138. . - -
  Justitie, 2133-2141*
  Kaarten waterlossingen, 1523-1529*
  -wegen en voetpaden, 1581,1582,1584*
   
  822.
  230
  Kadaster, archief-, 2378-2406.
  Kadastrale belasting, 944,945.,
  -grens, 573. -kaartenj 2392-2406. -leggers, 2378-2385* Kanaal, 348,1598-1607.
  Kansspelen, 1202. * ?
  Kantonniers, 825,827* Kantonniersdienst, regelingen-, *1562* Kapel,, 390,996,1905,1908,1911*1912,1915,1924* Kapelaan, 394*
  Kapelanie, 400,1920,1922,1927,1932. Kapverbod dennenbossen, opheffing-*, 1657*
  Kerk(en), 569,1904,1905,1919,1921,1923,1926,1928,1929,1935-1938, Kerk, toezicht op-, 388-407* Kerkelijke doop-, trouw- en sterfboeken, 772* Kerkfabriek(en), 1909-1914* Kerkfabriekraden, 1917*
  Kerkhof, 1919*,
  Kerkklok, 397,398.
  Kerkmeesters, 1917*
  Kerkrekeningen, extracten uit-, 388.
  Kerktoren, 369,399,1921,1928,1931,1937* •,
  Kermissen, 1677* *W<
  Keuring dienstplicht, 2063,2064. -vee en vlees, 1212-1223. -waren, 1208-1211. Keurlonen, 1215*
  Keuringsdienst vee<en vlees, 1213,1219-1223. -waren, 1209-1211. Kleding veldwachters, 830.
  Kleinhandel sterke drank, 1142* » -,
  Klooster(s), 405,406* *
  Kom, bebouwde-, 1586,1587* Koninklijk huis, 800* Koninklijke marechaussee, 2139* -onderscheidingen, 1899* Koster, 1916.
  Krankzinnigen, 1734,1736-1738* Kruis kerktoren, 396* Kruisjes, zilveren-, 401* Labaratorium vleeskeuringsdienst, 1222* Lager onderwijs, 1761-1877* Lagere landbouwschool, 1887-1890. Land- en tuinbouwtentoonstelling, 1655*
  Landarbeiders, 1689-1727. * «
  LandbouWen veeteelt, 359-367*,
  Landbouwhuishoudschool, 1891*
  Landbouwschool, lagere-, 1887-1890. »•-..'
  Landbouwverslagen, 1617-1653* * '
  Landskosten, 297* * ? •-
  231
  Landstorm, 2097-2125*
  Landsverdediging, 411-421,1940-2132*
  Landverbeteringen, 939*
  Landweer, 2081-2096.
  Leer, 374.
  Leerplannen scholen, 1843*
  Leerverwerkers, 374*
  Leg-, los- en keerplaats, 1605*
  Leges secretarie, 977*
  Leggers waterlossingen, 1520-1529*
  Levensmiddelen, 370*
  Levensmiddelenbedrijf, 803*
  Leveranties troepen, 419*
  Losplaats, 1605-1607.
  Loswal, 1607.
  Loterijen, 1202.
  Luchtbescherming, 1493-1496.
  Luchtbeschermingsdienst, 1494*
  Luchtbeschermingsplan, 1493*
  Lijk, 1228.
  Lijst huizen, 339*
  Lijsten instellingen weldadigheijl, 1733*
  -inwoners, 335.
  Maatschappelijke zorg, 1731-1759*
  Maatschappij van weldadigheid, 1741*
  Maien granen, 10*
  Marechaussee, koninklijke-, 2139*
  Markt(en), 1675-1677*
  Medicinale personen, 353.
  -verordeningen, 353.
  Meel, 1681.
  Meet- en schatboeken, 298-301,932-934.
  Merkpalen, 607.
  Militaire prestaties, 996.
  -vorderring en inkwartiering, 419-421,2126-2132,
  Militie, 1955-2060.
  Militieregisters, 1955-2047*
  Misdaden, 2133-2134*
  Mobilair, 956.
  Molens, 569,1896*
  Motorrijtuig(en)f 1589,1590,1592.
  Motorrijwielen, 1589*
  Munitie, 989,990.
  Muntkoersen, 368.
  Muntsoorten, 368. «
  Muntverordeningen, 368.
  Mussenkoppen, 362.
  Nachtwacht, 1086-1088.
  Najaars-exercitign, 2057*
  Nationaal congres, 784*
  232
  Bationale militie, 1955-2060.
  Nationaliteitsbewijzen, 1075-1076.
  Naturalisatie, 1078.
  Nederlanderschap, 1077*
  Nieuwe erven, 22-50.
  -ervenrekeningen, 23-33*
  Noodkerk, 1938.
  Notulen B. en W*, 427-428*
  -Raad, 422-426.
  Onderhoud wegen, 1562-1573*
  Onderhoudskosten arme, 383*
  Onderscheidingen, 1899*
  Onderstandsdomicilie, 1751 *
  Onderwijs, 408-410,1760-1895*
  -lichamelijke oefening, 1844*
  Onderwijzerswoningen, 596*
  Ontginning steenkolen, 1658.
  *woeste gronden, 609,610*
  Ontheffing art.6a vleeskeuringswet, 121<
  -verplichting gebruik destructor, 1217*
  Onttrekking wegen aan openbare dienst,
  Ontwikkeling jeugdige personen, 1760.
  Openbare werken, 343-348.
  Opnemen boeken en kas gemeente-ontvanger, 762*
  Oorlog, 418.
  Oorlogsoverwinningen, 403.
  Orde, openbare-, 349,350,984-1091*
  Ordening archieven, 774*
  Organisme, 564-806.
  Organist, 395* -
  Orgel, 395,1915*
  Overlaatwachterswoning, 597*
  overlijdtsverklaringen, 2311-2318*
  Overtrading jachtwet, 2137*
  Paardehaar, 376* *
  Paarden, 61,365,366,956,1695*
  Parochie, 392,1902,1906,1907*
  Parobhiehuis, 1938*
  Paspoorten. 1074*
  Pastorie(s), 1922,1925,1927,1930,1933,1934,1936*
  Paters, 405*
  Patronaatstekenschool, 1884-1886*
  Pensioen gemeente-ambtenaren, 831-837*
  -onderwijzend personeel, 1771-1774*
  Personele en mobilaire belasting, 925*949-958,962.
  -impositie, 303,3°4*
  Pest, 352.
  Plaatselijke distributieregeling, 1681.
  -inkomstenbelasting, 968*
  Plaatsnaa-mborden, 1591*

  233

  Pleziervaartuigen, 956*
  Politierapporten, 2136.
  Politiereglementen, plaatselijke-, 984*
  Politieverordeningen, algemene*, 985*
  Pontveer, 1579*
  Post, 17* -
  Post- en telegraafkantoor, 1609*
  Posterijen, 1608.
  Postkantoor, 1610,1613*
  Presentiegeld, 795*
  Priester, 404*
  Processen-verbaal, 2136*
  Provinciale functionarissen, 801*
  -staten, 786.
  Publicaties, 443.
  Raadhuis, 778. • t
  Radiodistributie, 1615*
  Rampen, getroffenen-, 1754*
  Rechten burgerlijke stand, 977*
  Rechterlijke archieven, 771*
  Rechtspersoon, 986«,
  Rechtstoestand ambtenaren burgerlijke stand, 814*
  Reclameborden, 1897*
  Rectoraat, 391*
  Rectoraatswoning, 1920.
  Regeling controleur steunverlening en werkverschaffing, gemeen-

   

  schappelijke-, 1685*
  -dienst nachtwacht, huishoudelijke-, 1087* -kantonniersdienst, 1562. -levering brood, 1680.
  -toelating kinderen op scholen, gemeenschappelijke, 1837-1839* -uitvoering vleeskeuringswet, geme ens chappelijke-,, 1214* . Registers burgerlijke stand, 2320-2361. Registratuurplan, 776. Registrum Heldense, 10* Reglement, ambtenaren-, 807* -,brand^, 1497,1499. -burgerlijk armbestuur, 1742,1743*
  -commissie wering schoolverzuim, huishoudelijk*-, 1848, -inwoning en verhuizing, 1049* -nachtwacht, 1086* -orde vergaderingen B. en W*f 797* -orde vergadering raad, 787* -plaatsen vreemde bijenkorven, 603* -,politie-f 984*
  -rechtstoestand ambtenaren burgerlijke stand, 814* -ter voldoening aan art,25 provinciaal brandreglement, 1499* -weiden vee, 604* -,zout-? 308,
  Reiniging waterlossingen, 1514* Reinigingsrechten, 1476*

  234

  Rekening-courant-overeenkomsten, 760*
  Rekeningen armbestuur, 2197-2288*
  -armenmeesters, 378*
  -bijenstand, 305.
  Religie, 1900-1939*
  Rente invaliditeitswet, 1758*
  -ongevallenwet, 1756, 1757*
  Renten kapel, 390*
  Repartiteurs directe belastingen, 931*
  Richtingsborden, 1591 *
  Rioleren, 1509*
  Rioleringen, 1574*
  Rioolbelasting, 947*
  Rogge, 371,382,1678,1681.
  Roggebrood, 1680.
  Roken jeugdige personen, 1201.
  Rooilijnen, 1479.
  Ruilverkaveling, 1656.
  Rundvlees, 351*
  Rustende schutterij, 2070-2074.
  Rijkstelefoon, 1614.
  Rijkstelegraaf- en, telefoonkantoor, 1613*
  Sauvegarde, 338,355,415,416.
  Schaapsvlees, 351.
  Schaepskoeije, 10.
  Schapen, weiden-, 363,602*
  Schatregister, 300-302*
  Schattingen, 297*
  Schattingsregisters, 935-937*
  Scheepvaart, 1598,1601,1604*
  Scheepvaartkanaal, 1601 *
  Schepenen, ., 16,798^
  Schepenzegel, 565*
  Schoolarts, 1876,1877.
  Schoolgebouwen en terreinen, 1851-1869*
  Schoolgeld, 1840, 1841,1879*
  Schoolverzuim, wering-, 1848-1850,2186,2187.
  Schouwwegen, 1585*
  Schouwen, 15*0 3*
  Schuld, 52-55,319-334,763-767*
  Schutter, 415*
  Schutterij, rustende-, 2070-2074*
  Senaat, 784*
  Sluiswachterswoning, 597*
  Sluiten herbergen, 1084*
  Sluiting kanaal voor sqjieepvaart, 1604.
  Sluitingsuur caf£fs, 1085*
  Snoeien bomen etc*, 347*
  Soldaten, 411-414*
  Sparrenzaad, 608*
  Springstieren, 1660-1661 *

  235

  Staangeld markten, 1675,1676.
  Standplaats woonwagen(s), 992,994*
  Staten wegen, 1580,1583.
  Statistische opgaven, algemene-, 482-483*
  -opgaven armwezen, 1752,
  -opgaven bevolking, 1062,
  -opgaven heerlijkheid, 5*
  -opgaven onderwijs, 1846.
  Statuten trDe Heldensche Burgerwacht" f 108$
  Steenkolen, 1658*
  Stemdistricten, 782,788*
  Steun bouWparticuliere woningen, 1489*
  Steunverlening, 1685.
  Stoken jenever, 372,
  -vuur, verbod-, 1498,
  Stoomtramweg, 1597*
  Straatbelasting, 946,
  Streekplan, 1478,

  f% J X' -»

  Stro, 63* Strovrachten, tol-, 317

  Studie Latijn, 409* - *, * ' .-,. :
  Subsidie onderwijs, 1870-1875*
  Tabel waterleidingen,,1519*
  Tapverbod, 1200.
  Tarief electrische stroom* 1672*1673r - :
  Tairwe, 1681* . .
  Tekenschool^ 1883-1886, . ...
  Telef oongebouw, 1614* --
  Telefoonverkeer, 1611,
  Telegrambezorging, 1612,
  Tienden, 406,
  Tienjaarlijkse alfabetische klappers burgerlijke stand, 2362*2374*
  -volkstelling, 1063-1073*
  Tol(len), 317,1530*
  Torenspits kerk, 1937*
  Tramweg(en), 1595-1597*
  Transformatorhuisjes, 1670*
  l?rottoirbelasting, 948*
  Turf, 60,67*
  Turfbelasting, 976.
  Turfslijk, 585-592*
  Turfvrachten, tol-, 317*
  Tweede kamer representanten, 784*
  -kamer sta%tfi generaal, 785.
  Uitbreidingsplan, 1477*
  Uitvoer levetismiddelen, 370*
  UfL.O.school, 1882*
  Urnen, 1896*
  Uurwerk kerkklok, 397*
  Vacatiegslden, 19*
  ITarkensborstels, 376*

  236

  Varkensvlees, 351* - r
  Vee, lijsten-, 307* *• ' ",•,>
  Veemarkten, 1674*
  Veer, 1579* *' v
  Veestapel, telling-, 1616*
  Veeteelt, landbouWen-, 359-367*
  Veeziekten, 367*
  Veiligheid, openbare-, 355-358,1493-1503. *
  Veldschutters, 18*
  Veldvruchten, 361*
  V^fcetering wegen, 1545-1561*
  Verblijfregister, 1081*
  Verbod doen vervoeren herkauwende dieren en varkens, 1491»
  -stoken vuur, 1498*
  Vergoeding onderwijs, 1870-1875*
  Vergunningen in- en uitvoer vee, 1492*
  -verkoop sterke drank, 1094-1143«
  Vergunningsrecht sterke drank, 981* *,
  Verhuizing(en), 1049-1055.
  Verkeer en vervoer, 1530-1615*
  Verkiezingen, 784-786,790,791*
  Verkoop heerlijkheid, 8. * • ',
  Verkrijging onroerend goed door landarbeiders, 1689-1727*
  Verlegging wegen, 1575*
  Verlof militieplichtigen, 2054-2057%
  Verlofpassen militieplichtigen, 2053.
  Verlofsrecht zwak alcoholische drank, 982.
  Verloven verkoop zwak-alcoholische drank, 1092,1094,1095,1144-1196,
  Vermogensbelasting, 972*
  Vermomde bedelarij, 997*
  Verontreiniging waterlossingen, 15^4*
  Verordening aanwijzing ambten alleen te vervullen door (gewezen)
  militairen, 809.
  -afkondiging plaatselijke verordeningen, 777* -,algemene politie-, 985* -art.31 personele belasting, 958. -beheer levensmiddelenbedrijf, 803* -beroep art.7 woningwet, 1485*
  -bestrijding drankmisbruik op dagen van demobilisatie, 1198, t -bestrijding drankmisbruik op dagen van verkiezingen, 1199* -,bouw-f 1484* -broodgewicht, 1679*
  -classificatie gemeente gemeentefondsbelasting, 970* -classificatie gemeente personele belasting, 945* -eisen benoembaarheid en bezoldiging veldwachters, 816, -heffing belasting honden, 964* -heffing belasting in natura, 978, -heffing belasting toneelvertoningen en andere vermakelijkheden,
  963. -heffing belasting weiden vee en plaatsen bijenkorven, 605.

  237

  Verordening heffing besmettelijke ziektengelden, 1224*
  -heffing buitengewone hoofdelijke omslag, 966*
  -heffing directe belasting inkomen, 967.
  -heffing geld dekking hand- en spandiensten, 980,
  -heffing gelden standplaats woonwagen,, 994*
  -heffing hoofdelijke omslag, 965*
  -heffing keurlonen, 1215.
  -heffing leges secretarie en rechten burgerlijke stand, 977*
  -heffing opcenten dividend- en tantifemebelasting, 969*
  -heffing opcenten hoofdsom gemeenteforjdsbelasting, 971*
  -heffing opcenten hoofdsom grondbelasting, 943*
  -heffing opcenten hoofdsom personele belasting, 955.
  -heffing opcenten hoofdsom vermogensbelasting, 972.
  -heffing plaatselijke inkomstenbelasting, 968*
  -heffing reinigingsrechten, 1476*
  -heffing rioolbelasting, 947* .
  -heffing schoolgeld, 1840,1879,
  -heffing staangeld markten, 1675*
  -heffing straatbelasting, 946,
  -heffing trottoirbelasting, 948,
  -heffing vergoeding voor inlichtingen uit bevolkingsregister,
  1047* ',.
  -heffinfe vergunningsrecht sterke drank, 981. -heffing verlofsrecht zwak-alcoholische dranj£, 982* -herbergbezoek jeugdige personen, 1197,*
  -inning ontvangsten door anderen dan gemeente-ontvanger, 761 • -keuring vee en vlees, 1212, -keuring waren, 1208, -keuringsdienst vee en vlees, 1213* -lager onderwijs, 1827* -malen en vervoeren rogge, 1678, -,medicinale-, 353* -,munt-, 368*
  -regelende geneeskundige armenverzorging, 1739* -regelende jaarwedden onderwijzend personeel,,1766, -regelende wijze uitbetaling jaarwedden onderwijzend personeel en
  inhouding daarvan bij verlof, 1767* -roken jeugdige pwrsonen, 1201, -rijden motorrijtuigen en motorrijwielen, 1589* -sluiten herbergen, 1084*
  -staangeld markt en andere openbare pleinen en plaatsen, 1676, -strefverordeningen, 806,
  -tapverbod op dagen van mobilisatie, 1200. -tarief en voorwaarden levering electrische stroom, 1672* -toezicht in- of doorvoer van rundvee en verkoop van vlees etc*,

   

  1490.
  -veemarkten, 1674*
  -veiligheid reizigers per motorvoertuig, 1592* -verdeling gemeente in stemdistricten, 788. -vervallen grondslagen personele belasting, 956* -vervanging bedragen personele belasting, 957* -weren inbreuken op natuurschoon, 1897*

  238

  Verordening wering vermomde bedelarij, 997*
  -winkelsluiting, 1728.
  -woonwagens, 991*
  Verpachting distributie zout, 314*
  Verslag volkshuisvesting, 1483*
  Verslagen toestand onderwijs, 1847.
  Verscheuring kind door wolf, 2135*
  Vertrek, * 337.
  Vervolgonderwijs, 1880,1881.
  Verzekering gemeentegelden, 618.
  Vestiging, 337*
  Visakten, 1683.
  Visrecht, 66,599,601,1900.
  Vlag, 566.
  Vleeskeuring, 1212-1223.
  Vleeskeuringsdienst* 1213,1219-1223*
  Voetveer, 1579*
  Volkshuisvesting, 1482-1489*
  Volksontwikkeling- en opvoeding, 1760-1899*
  Volkstelling, 1063-1073*
  Vonnissen?, 2137*
  Voogdij, 1753*
  Vreemde troepen, 417*
  Vreemdelingen, 1078-108*1*
  Vroedvrouwencathechismus, 355*
  Vroedvrouwkuns^fc, 410*
  Vroedvrouwwoning, 780,781 *
  Vrije dagen school, 1842*
  Vrijstelling dienstplicht, 2065.
  -militie, 2058,2059*
  Vrijwilliger koninklijke landmacht, 2069*
  Vuur stoken, verbod-, 1498.
  Vuurwapenen, 989,990*
  Wachtgeld, 833*
  Wapen, gemeente-, 564*
  Wapens, 349*
  Warenkeuring, 1208-1211*
  Wateraflopen, 347*
  Waterafvoer, 347*
  Waterafloop, 343*
  Waterpoel. 346*
  Waterschapf 1504-1507-
  Waterstaat, 1504-1529*
  Watervoorziening, 1480,
  Wegen*- 347*
  Wegwijzers, 1591*
  Weiden vee, 604-606,
  Wering schoolverzuim, -1848-1850,2186,2187*
  Werken, openbare-, 343-348*
  Werklozen, 1755*
  239
  Werkverschaffing, 610,611,1513,1574,1685-1688,
  Wethouders, 798,
  Wind, 361,
  Windmolen, 369*
  Winkelsluiting, 1728,
  Woeste gronden, 609,610,
  Wolf, 2135*
  Wolven, 366,
  Woning vroedvrouw, 780,781,
  Woningvereniging, 1488,
  Woonplaatsen, 569*
  Woonwagen(s), 991,992,994,995*
  Woonwagenkamp, 993.
  Wijn tappen, 350,
  Zangvereniging, 1898*
  Zedelijkheid, openbare-, 1092-1204.
  Ziekenbarak, 1226*
  Ziekten, besmettelijke, 1225*
  Ziektengelden, besmettelijke-, 1224.
  Zondagsrust, 1900*
  Zout, 308-315*
  Zoutreglement, 308.
  Zusters, 405*
  Zweminrichting, 1481 *