Jacques Rutten;     Nr 85 01-02-1703     RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 256

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijkscontract van Gerard Brummans X Wilmken Zeelen,
 
In den name ons Heeren amen.
Alle den geenen die desen tegenwordigen sullen sien off hooren leesen sij condt ende kennelicken dat in den jaere desselfs ons heeren Jesu Christy 1703 op den eersten dach des maents feb[ruari] sijn vergadert,in de presentie van de getuighen naer genomt, Gerart Brumans jonghgeselle als bruidegom, geassisteert met sijn broeder Jan Brummans ende Hendrick Janssen ter eener, ende Wilmken Zeelen jonge dochter als toecomende bruidt, geassisteert met haere swaegers namentlijck Dris Engels, Marten Engels, This Drissen, Hendrick Nissen ter ander sijden. Hebben tsamen ende elck van hen beyden begeert te concipieeren ende onderlingh te sluiten, in den name ende ter eeren Godts, [e]en  toecomende houwelijck tussen de voorss bruidegom ende bruit; dat naer 't gebodt des heeren te sollemniseeren.
Ende omme te verheuden alle questiŽn ende geschillen, die hier naermaels tusschen de vrinden van den eersten aflivigen ende de lancstlevende van hen beyden souden mogen oprisen ende wtspruiten, soo hebben sij met goeder voorsinniger deliberatie wt haer lider vrijen wille, daer toe onbedwongen ofte verleyt van jemande, (soo sij seyde ende verclaerde) gemackt geordoneert, maken ende ordoneeren, ende sluiten mits desen contrackt ende houwelijckse voorwaerde inder veugen ende onder de condittie hier naer volgende.
Ten eersten als dat den bruidegom tot onderstant in desen houwelick is mede brengende sijn patremoniael goedt, het welcke sij sullen de erveneue (=revenuen) daer van comende alleen trecken. Ende de bruidt bringht in desen houelick tot onderstandt het welcke haere moeder is gevende, mits
condittie dat sij bruidegom ende bruidt voorss sullen hebben de halve gerede goederen, soo mobyliŽn, bestiale, peert, als de vruchten op de velde, in de scheure, nergens van wtgescheyden.
Ende des soo sullen den toecomende bruidegom ende toecomende bruidt wtgeven hondert gulden aen haer moeder, ende als dan soo sal haeren gepasseerden arbeitsloon als ook gene wtsetsel meer hebben, soo dat de selve sijn inbesloten in de gereyde. Ende den bruidegom ende de bruidt voorss sullen met des bruidts moeder te samen even diep sijn in de gereede goederen ende labeurasy.
Ende sij bruidegom ende bruidt sullen haer moeder eerlijck onderhalden. Ende de labeurasy sal haer bruidegom ende bruidt met haere moeder te samen aengaen, gelijck de voorss gespecificeerde gerede goederen.
Ende sij sullen de lasten diewelcke jaerlix loopen ende staen tot lasten van het goedt, soo van schat, thins als intrest [draegen] ende sullen alles te samen wat deselve cunnen prospereeren, ofte ook verteren, ende schade die sij te samen mochten comen te lijden, ieder de rechte helfte verliesen, ofte proffiteeren.
Ende alsoo is gecondittioneert als dat den bruidegom de hondert gulden voorss sal betaelen aen sijn toecomende swaeger This Drissen. Ende alsoo den selve niet aenstonts en betaelt, soo sal den selve den intrest daervan betaelen, te weeten den pattacon gerekent dry guld 2 st.
Ende de andere gelde die noch staen tot laste van de moeder van de voorss bruidt, die staen tot laste van het eerfgoedt, ende niet op de gerede goederen, te weeten de gelden daer intrest van wordt gegeven.
Aldus soo is dese hillixse voorwaerde met rijpen voorbedochten raedt besprocken ende geaccordeert als voorss is. In oircondt van waerheyt soo hebben wij voorss bruidegom ende bruidt, beneffens de voorss attestenten ende getuigen, eygenhandich ondertekent.
Actum Helden, datum als boven.
Onderstont:
dit is het hant # merck van Gerart Brumans, bruidegom
dit is het hant @ merck van Wilmken Zeelen, bruidt
dit is het hant ## merck Dries Engels
van Jan Brummans *,      dit is het hant ++ merck van Marten Engels
Hendrick Janssen            dit is het hant !! merck van This Drissen
                                      dit is het hant $ merck van Henrick Nijssen
                                               WvKnippenbergh subst Secris            
                                                                                                  
ďervenueĒ = revenu = inkomsten