Jacques Rutten;     Nr 84     25-07-1702    RAL, Schepenbank Helden, inv. nr. 25, folio 255

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 

Accoord van Mercken Crebbers met zoon Dierick, met testament van Dierick

Anno 1702 soo heft Merken Krebbers met haeren soen Dierick Zeelen over eencomen als dat Mercken van sijnen soen gelent heft een somma gelts, het welcke Dierick haer goetwillich gelent heeft ende daer bij verschoten aen den tegenwordigen huisraet als karren, ketel ende haemen ende perts tuich ende ander synts meer als bevonden, dat het te samen impaerteert een somme van een hondert vijftich gulden Ruremonts geldt, bij een getrocken in die tegenwordicheyt van mij Peter Feyen ende Hendrick Janssen ende Lisken Zeelen.
Hier bekent Mercken als boven te sijn 150 gulden ende Dierick bekent hier mede geconsenteert te sijn van die verschoten pennigen te blijven staen, op intresse van het hondert 4 gulden, maeckt des jaers 6 gulden, waer van die eerste pension vervallen sal sijn als men schrijven sal 1703, op den 25 july, den apostel Jacob.
Onderstont: Dit is het # merck van Mercken Krebbers; Peter Feyen, Hendrick Janssen als getuigen, Lisken Selen.
 
Depost: Dierick Zeelen met de contagieuse kranckheyt des buicklops kranck sijnde, heeft mij ondergenomt tot sich beroepen ende verclaert dat hij die boven gespecificerde hondert en viftich gulden gave aen sijne suster Wilhelmina Zeelen, om de getroue diensten die sij aen hem in sijne kranckheyt heeft bewesen. (wel verstaende dat dese gifte sal plaets hebben want hij Dierick quaeme van dese kranckheyt te sterven)
Tot bevestinge van dese gifte heb ick dit ten huisen van den crancken geschreven ende onders[chreven]. Actum Helden den 30 8bris 1702.
Onderstont: Joannes knippenbergh, pastor tot Helden.
 
Depost: Den onders[reven] attesteert als dat desen instrument van testament ende wttersten wille aen mij subst secretaris is behandich van den heer pastor Joannes Knippenbergh voorss den 31 8bris 1702, om den selven te onders[chrijven]. Datum, Helden als voorss. WvKnippenbergh secretaris.