Jacques Rutten;     Nr 70     05-02-1681        (RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 60v)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 testament van Henrick Verscharen X Hees Gobbels

 

In den naeme der heylige Drijvuldigheyt amen.
Bij den inhoude van desen openbaeren instrument van testament sij eenen iegelijcken kennelijck dat in den jaere des selffs ons heeren Jesu Christi 1681, den 5 dach des maents february, Henrick Verscharen ende Hees Gobbels sijne huysvrouwe, beyde gesondt ende wel te passe, ter stegen ende straeten gaende ende hunne vuijff sinnen, verstandt ende memoriŽn wel machtich, hebben vuyt vrijer deliberatiŽn ende onbedwongen, te meer omdat sij aenmerckende de brosheyt der menschelijcker nature, datter niet seeckerder en is dan de doot ende niet onseeckerder als d'vuyre der selve, bij dit hun gemeyn testament ofte vuyttersten wille gemackt van hunne gereede, gewonnen ende ongereede veroverde goederen ende penningen in der maniere hier naer volgende, willende dat dit hun gemeyn testament sal volcomen effect sorteeren ende gewinnen, het sij als codicill, levende lijffs gifte, gifte onder de dooden, ofte eenigen anderen vuyttersten wille, schoon dat alle solemniteyten hier toe gerequireert niet en sijn achtervolght, derogeerende ende wederroepende mets desen alle voorgaende makelingen ende handelingen, ende signantelijck het gemeyn testament ofte vuyttersten wille den dertichsten dach vanden maent decembris 1676 tuschen hunne beyde testateuren opgericht ende gemackt. In den eersten dan soo beveelen sij testateuren hunne sielen, als die van hunne lichamen scheyden sullen, Godt almachtich, Maria sijne gebenedijde moeder ende alle den hemelschen geselschappe, ende die lichamen de gewijde aerde, willende dat de selve eerlijck sullen worden begraven. Ten anderen soo geven ende maecken sij beyde testateuren naer hunner beyde doot aen de kinderen bij Jan Gobbels ende Maria Cupers verweckt 200 gulden Ruremunts gelt, welcke penningen sullen betaelt worden vuyt de gereede goederen ende meubelen, blijvende alle de gereede goederen der beyder testateuren naer hunnen doot aen sijde vanden testeur vanden eersten ende tweeden bedde, daer van de kinderen onder hunne gelijckelijck sullen parteeren ende deylen. Ende in vall dat de gemelte kinderen bij Jan Gobbels ende Maria Cupers verweckt, 'tsamen sonder eenige wettige geborte quamen afflievich te worden, sullen de voorss 200 gulden succedeeren op de naeste vrinden ende verwanten van testatrix sijde, sonder dat des testateurs kinderen ofte vrinden daer van verbetert sullen wesen ofte ietwes daer van sullen profiteeren. Aldus gedaen ten overstaen vanden ouden Lenart Smollers ende Lenart Claes, beyde schepenen, ende Jo[ann]es Jorgens secretaris der heerlickheyt Helden. Hebben dit testament ofte vuyttersten wille  van Henrick Verscharen ende Hees Gobbels, beneffens der testateuren onderteeckeninge, op hun gesinnen ende daer toe geroepen op dach ende dato als boven, tot Helden onderschreven.
 
Was ondert[eecke]nt:
 
Henrick Verscharen ende Hees Gobbels testateuren haer  #  merckt,

Lenart Smollers, Lenart Claessen                    

J. Jorgens secretaris