Jacques Rutten;     Nr 62        30-12-1676          RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 18

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 Testament Henrick Verscharen X Hees Gobbels

 

Bij den  inhoude van desen openbaeren instrumente van testament sij eenen iegelijcken condt ende kennelijck dat inden jaere van der geborte des selffs ons Heeren Jesu Christi duysent seshondert seventigh ses, den 30e dagh vanden maent decembris, Henrick Verschaeren ende Hees Gobbels eheluyden, gesondt, wel te passe, hun verstandt ende vijff sinnen wel machtigh sijnde, met vrijer deliberatiŽn ende wille hebben gemackt, ten overstaen van Marcelis Zeelen ende Willem Jeucken schepenen, hun gemeyn testament ofte vuyttersten wille. Te meer omdat sij aenmerckende de brosheyt der menschelijcke natuere, datter niet seeckerder en is als de doot ende niet onseeckerder als de vuyre der selve; willende daeromme van hunne tijdelijcke gereede goederen ende meubelen bij Godt almachtigh verleent, bij vuyttersten wille verordenen ende geven aen des testateurs kinderen ende testatrice vrinden ende maegen, in maniere hier naer volgende. Ende dat hun gemeyn testament sal effect sorteeren, 't sij als codicil, levendige lijffs gifte ofte eenigen anderen vuyttersten wille, schoon alle solemniteyten hier inne niet en mochten sijn achtervolght. Inden eersten dan soo beveelen sij testateuren hunne zielen Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder ende alle den hemelschen geselschappe, als die van hunne lichaemen scheyden sullen; ende de selve lichaemen de gewijde aerde, willende dat de selve eerlijck sullen begraeven worden. Ten anderen soo geven, maecken ende laeten sij testateuren, naer hunner beyde doot, de gereede goederen ende meubelen die sij tegenwordigh besitten, aen de kinderen bij den testateur in sijnen eersten bedde met Peterken Geven ende tweeden bedde met Jenneken Breyntiens verweckt, onder conditie dat de selve goederen onder de kinderen hooft voor hooft, naer der testateuren doot, sullen geparteert ende gedeylt worden. Ten derden sullen de voorss kinderen vanden eersten ende tweeden bedde naer hunne testateuren doot aende testatrice vrinden vuytreycken eens eene somme van 200 gl Ruremuntsche valuatie. Ende daer mede sullen de testatrice vrinden hun gecontenteert houden ende geen vorder erffdeel aende resteerende gereede goederen genieten. Ten lesten hebben sij testateuren wel vuytterlijcken verordent in val dat de testateur eerst aflievigh wordt, dat de testateuren kinderen de testatrice langhstlevende gelijckelijck haer leven lanck sullen onderhouden, ende bij weygeringe vande selve kinderen dat de testatrice de selve gereede goederen sal moegen aenslaen ende daer van leven naer haer welgevallen. 't Selve sal oock vrijstaen aen den testateur langhstlevende wesende om de selve gereede goederen naer sijn welbehaegen te moegen profiteeren ende genieten. Begeerende sij beyde testateuren hier van instrument van testament in de beste ende stercxste forme gemackt te worden. Tot welcker oirconde sonder argh ofte liste, soo hebben wij voorss schepenen op gesinnen van beyde testateuren dit instrument van vuyttersten wille, beneffens hunne onderteeckeninge, oock onderss[chreven]. Gedaen tot Helden in dagh, jaere ende maent als boven.

 

NB. (dit testament wordt door beide testateurs op 5 februari 1681 ten overstaan van secretaris en schepenen herroepen, zie5-2-1681)