Jacques Rutten;     Nr 49.    22-05-1669    (RAL; Schepenbank Helden, inv. nr. 26, folio 70v)

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Accoord Vaes Schroers met zijn kinderen.
Op huiden den 22 mayus is een vrindelyck ackoert geschyet anno 1669 tusschen Vaes Schrors ende syne tegewordyghe kinderen Itten ende Frans synen echte man ende Peetten ende Dryes synen echte man. Soo is versproecken ende gecondyttyonyrt tusschen dese voorss parttyen ten overstaen Wilm Jaecken ende Marcylis Seelen schepen des gerychs Kessell ende Helden, soo is versproecken ende geackordirt dat Dryes Peter Mennen soeen ende Peetten eheluiden sullen wtter hant geven aen haren swager Frans Gaerts ende Itten eheluiden dye somma eelff hondert gulden ende een syvereyn rormontscher wirrongh. Ende dese voorss pennyngen aen stoent te tellen. Ende noch vyer hondert gulden te tellen naer doet van haren vader Vaes Schroers voorss. Ende noch vijfftych gulden staende aen Geert Utters. Ende noch is versproecken by aldyen datter verderff quaem, daer ons Godt voor beheuden wyll, ende met syn guet niet tu en kunde koemen soo sall Frans ende Itten eheluiden gehalden syn by heulp te doen. Ende des sall Dryes ende Petten eheluiden behalden naer doet haren vader Vaes voorss alle syne guederen, gereyt ende ongereyt, met syne appondentie ende depindentie, gerechtycheyt ende toe behoer. Ende die vs pennyngen sullen Ittens voor kinderen ende syne nae kinderen die sy inde die twede ehe met haren man Fransen vs verweckt heeft gelycke kynderen in syn ende bliven. Ende des heeft Frans voorss betaelt vyer hondert gulden op die voor kinderen guet noch waren staende die welcke Fransen nader handt, offte syne kinderen, moeten goet comen, offte aen voorss pennyngen moegen gekort worden. Noch is Vaes Schroers voorss noch gelovende ende gevende Ittens voor kyndtghen hondert gulden naer doet van hem, die welcke staende aen Geert Utters. Ende by aldien Ien die vs hondert gulden nyet en can crygen, soo beloefft Vaes voorss even weell te maecken dat Ien sall hebben voorss hondert gulden in het affsterven van hem selven. In warder orkunde hebben wy voorss scheepen hyer over ende aen gewest ende hebben desen met eygener handt onderschreven op daech ende datum voorss.
       
Welm Juecken; 
Marsieles Selen
                                                                                
 
N.B. op dezelfde dag koopt Vaes Schroers een wei van Dries, Peter Mennen zoon. (folio 70)