Jacques Rutten;     Nr 319. 26-07-1788    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 30, blz 139

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Geurt Heijnen X Gertrud Smolders
 In de marge: Houwelijkx voorwaerden voor Geurt Heijnen en Gertrud Smolders
 
In den naem der allerheyligste Dryvuldigheyt, Amen
Cond ende kennelijck zie hiermede dat op heden den 26e julii 1788 is beraemt ende gesloten de volgende hilixe voorwaerden tusschen Geurt Heijnen weduwnaer van Eleonora Engels, geassisteert bij sijnen schoon soon Hendrick Wellens en dochter Maria Heijnen ehel. ter eenre, ende d'achtbaere jonge dochter Gertrud Smolders, geassisteert bij haeren zwager Joannes Smits ter andere zijde, in maniere naervolgende:
Eerstelijck is besproken en bevoorwaert dat des bruydegoms dochter Maria Heijnen, of der selver wettige descendenten in houwelijck verweckt met Hendrick Wellens, naer sijnen doot egalijck sullen sijn en verdeelen de alsdan exteerende gereede goederen, actiŽn en crediten, tegens de bruyd of desselfs repraesentanten uyt desen aenstaenden houwelijck te procreŽren, niets daer van uytgesondert, selfs het gewas op den velde en beemden in den jaere waerinne den bruydegom mocht aflijvig worden, 't zie of d'eegde sulx bescharren heeft ofte niet, resilieerende ten dyen de landtrechtelijcke dispositie nopende des erf- of blooten tochtenaers-gebruyck ende successie. Waertegens
2. oock de grondt en personeele lasten in dyen jaere af te dragen off vervallen insgelijks ook half en half sullen wedersijdts bestreden en betaelt moeten worden.
3. in val de bruydt voor den bruydegom quamp te sterven, sonder uyt desen aenstaenden houwelijck kindt ofte kinderen naer te laeten, sullen de voorgeroerde gereede goederen, actiŽn en crediten etc. aen den bruydegom tot verdere dispositie verblijven, sonder eenige recompensatie aen des bruydts famillie behoeven te doen.            Waertegens
4. den bruydegom renuntieert immediat naer 't afsterven van de bruyd op de tochte van 's bruydts alreede op haer gesuc[c]edeerde en devolveerde pa- en matrimonieele erfgoederen, overlaetende de selve dusdanige tegens d'af te dragen lasten, ten behoeve van 's bruydts erfgenaemen.
In waerheyts oirconde hebben wij bruydegom en bruyd dese, benevens de voornoemde assistente kinderen en aenverwandten, eygenhandigh onderteeckent tot Helden, in dato ut supra.
Waeren onderteeckent: Gerdt Hijnneyn (!);  Gertruy Smolders;  H. Wellens;  Maria Heijnen; Joannes Smets.
Legerstond: mij present, sign[atum] H.T. Cuijpers secris
                                                                                  Accordeert bij mij H.T. Cuijpers, secris.
Gecollationeert:  P.H. Cremeren;  P. Engels