Jacques Rutten;     Nr 282.  27-08-1774    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 29, blz 416

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Maria van Maris alias Oeters                            (Onder stempel 6 strs)
 
Op heden den 27e aug. 1774 hebben wij, Theodor Gommans en Peter Korsten, schepenen der heerlijckheyt Helden, secris present, ons vervoegt bij Maria van Maris alias Oeters, inwoonderse alhier, de selve kranck naer 't lichaem, maer in sinnen en verstandt volcommen machtigh bevonden hebbende, overdenckende haere broosheyt der natuyre, sekerheyt des doots ende d'onsekere uyre der selve. Willende daeromme van haere tijdelijcke gereede goederen disponeeren, derhalven verclaerende bij forma van haeren uyttersten wille haere begeirte te wesen als volght:
Eerstens beveelt sij haere ziele wanneer die van haer lichaem comt te scheyden, aen Godt almachtigh, haeren schepper en salighmaker, en haer lichaem ter gewijder aerde en christelijcke begraeffenis.
Tweedens geeft de testatrice aen de semptelijcke kinderen van Steven Dircx den camp, voor soo veel sij daerinne berechtigt, liggende omtrent Maris, voortijdts door Wilm Philipsen aengegraven, wie mede derthien pattacons, ses schill., 4 guld. den pattacon, staende bij Francis Milius wegens een aengecogte koey alvoorens den uytroep van Steven Dircx selfs aengecogt. Voorts het geene bij rekeninge naer aftreck van ontfanck op den uytroep van de gereede goederen van geseyden Steven Dircx bij den secretaris Cuijpers noch ten achteren is.
Derdens wilt en begeirt de testatrice dat aen de vier kinderen van Marten van Maris alias Oeters, namentlijck Francisca, Cornelia, Anna ende Maria van Maris, naer haer testatrice doot sal uytgekeert worden ieder vijfentwintigh guldens Cleefs. Laetende boven dyen het voorschot voor de selve kinderen door de testatrice tot uytcoopinge van t' erf op de Huyb aen Peter en Godefridus van Maris, dessens broeders, sonder eenige recompensatie tot erffelijcken eygendom der eerstgenoemde vier kinderen van Marten van Maris. Boven dyen aen Anna een bed met twee kussens en aen Maria een kist.
Vierdens wilt de testatrice dat naer haere doot sal devolveeren aen Maria, dochter van Hendrick van Maris tot Ruremunde, vijffthien pattacons gereede penningen staende bij Dries Verlinden in den Heuvelhoeck.
Vijffdens begeirt de testatrice dat naer haere doot sal uytgetelt worden aen Maria Cnops, wede Jan Slots, de somme van een hondert gulden Cleefs tot haere subsistentie van onderhandt hebbende blindtheyt.
Sesdens wilt de testatrice dat naer haere doot sal uytgekeert worden aen de kinderen waer van sij meter is, te weten Arnoldus Meerts, Cornelia Wilms en Henrina Heijnen voor respective doopgifte jeder eene Seeuwse pattacon.
Sevendens heeft de testatrice begeirt dat instantelijck naer haere doot sullen besteedt worden vijftigh guldens Cleefs tot haere ziele laeffenisse resp[ectivelijck] aen ziel missen.
Achdens wilt de testatrice dat aen Hendrick Wilms, man van Francisca van Maris, naer haere doot sullen afvolgen alsulcke partte van de bijen als dan tot de generale hutte specteerende.
Negendens institueert de testatrice tot perpetuele erfgenaemen van haere verdere naer te laetene gereede goederen, actin en crediten, de twee dochters van Peter van Hoghten ende Petronella van den Buyken, gewesene ehel. slgr.           Waertegens
Thiendens de selve dochters sullen gehouden wesen af te dragen de costen van begraeffenisse, uytvaert in alle eere en faetsoen; boven dyen opt' jaergetijdt de misse met orgel soo wel als op den begraefdach en uytvaertdagh.           Tegens alwelcke
Elfdens de testatrice renuncieert op alle het geen haer uyt cragte der conventie ante ofte post nuptias met Peter van Hoghten ingegaen (soo voor haer als haere wettige erfgenaemen) mochte competeeren, laetende de selve sonder recompensatie ten behoeve van de voorseyde twee dochters van Peter van Hoghten.
Twaelfdens en ten lesten begeirt de voorss. testatrice dat desen haeren uyttersten wille, het zie bij forma van testament, codicille, donatio inter vivos, causa mortis ofte andersints, effect sal sorteeren, alhoewel de solemniteyten hier toe gerequireert niet waeren geobserveert, derogeerende de selve wel expresselijck, nochtans bij de testrice haer reserveerende te veranderen, vermeerderen ofte verminderen soo dickwils haer dat gelieven sal.
Des t'oirconde heeft de testatrice desen haeren uyttersten wille, verclaerende in t' schrijven onervaeren, beneffens ons voornoemde gerichts persoonen met eygen handt bemerckt, tot Helden, op dach, maendt en jaere als boven.
Onderstondt en was onderteeckent:  dit + is 't handtmerckt van Maria van Maris, eygenhandigh gestelt; Theodor Gommans;  Peter Korsten;  H.T. Cuijpers,  secris.

                                                           Accordeert bij mij H.T. Cuijpers, secris.