Jacques Rutten;     Nr 227. 12-11-1742    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27 dl II, blz 124

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Donatie door Wilm Wolters
 
Alsoo Wilm Wolters ende Eva Zijen gewesene eheluyden hun testament gemaeckt hebben in dato den 14 Mey 1724, waer bij gestipuleert is dat sij aen Frans Wolters, soone van Wilm Wolters voorss, gegeven hebben hun peerdt, karren, ploegh ende eeghde, met het geene het peerdt volght, mitsgaders eene koeye, dat Frans Wolters sulx naer haeren doodt soude profiteeren, ende sulx voor getrouwen dienst aen hem Wilm Wolters gedaen, ende alsoo Frans Wolters ende sijne vrouwe nu overleden sijnde, hebbende achtergelaeten kinderen, en Wilm Wolters voorss, nu tot hoogen ouderdom gekomen sijnde, hem selven niet meer en kan behelpen om sijnen kost te gewinnen, hebbende daer en boven noch differente schulden, soo heeft hij gepresenteert aen de kinderen van Frans Wolters of sij hem Wilm Wolters wilden onderhouden ende sijne schulden betaelen, dat sij alsdan het geene hunnen vaeder bij testament gemaeckt is, soo als boven vermelt, konden profiteeren.
Hebben de selve daer op geantwoort dat sij sulx niet en wilden aenvaerden. Oversulx sijn wij ondergess gerichtspersoonen op heden dato onderss gecompareert ten huyse van Wilm Wolters voorss, hebben den selven aldaer bevonden, gesont van lichaem, gaende noch ter straeten ende stegen, sijn verstandt ende memorie wel hebbende ende gebruyckende, welcke heeft uyt sijnen eygen vrijen wille, daer toe onbedwongen ofte verleyt van iemanden soo hij voor ons heeft verklaert, gegunt ende gegeven, gunt ende geeft mits desen van nu aff aen, alle sijne gereede goederen, soo peerdt, karren, ploegh eeghde als andersints, geene gereeden uytgesondert, aen Hendrick Verhaegh ende Jenneke Wolters, beyde eheluyden, daer hij Wilm Wolters beste vaeder van is. Nochtans met dese conditie dat Hendrick Verhaegh ende Jenneke Wolters hunnen beste vaeder Wilm Wolters sijn leven lanck sullen onderhouden in kost en kleederen, den selven in cranckheyt oppassen, mitsgaders sijne schulden betaelen; oock want den selven soude komen te sterven eerlijck ter gewijder aerden te laeten besteden ende de onkosten soo van doodtschulde als andersints betaelen.
Aldus verklaert hij Wilm Wolters dit te sijn sijnen wille ende oprechte meyninge.
Des ter waerer oirkonde heeft hij donateur dit sijn instrument van gifte, beneffens ons gerichtspersoonen, eygenhandigh onderteeckent, tot Helden, den 12 november 1742.
Onderstont:  dit ist merckt  V  van Wilm Wolters, gestelt schrijvens onervaeren;  Derick Smolders;  Jan Gielen.
En was onderteeckent:  P. Jurgens, secris
                                                           T'accordeert bij mij, P. Jurgens, secris