Jacques Rutten;     Nr 179.     04-05-1727    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 316

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Encke Janssen (X Geurt Pijpers)           
 
In den naeme des Heeren amen.
Bij den inhoudt van desen openbaeren instrument van testament sij condt ende kennelijck een iegelijck hoe dat wij onderss gerichtspersoonen ons vervoeght hebben ten huyse van Geurt Pijpers ende Encke Janssen beyde eheluyden. Ende hebben de voorgemelte Encken Janssen aldaer bevonden cranck van lichaem, versien sijnde met de heylige sacramenten, nochtans haer vijff sinnen wel maghtigh wesende ende gebruyckende. Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt ende niet onsekerder dan de uyre der selver, willende daeromme disponeeren van hunne tijdelijcke goederen haer bij Godt almachtigh op deser werelt verleent, de wijle Godt haer memorie en verstandt laet gebruycken, bij forme van testament ende voor haeren uyttersten wille,'t geene hier naer volght.
Inden eersten beveelt sij testatrice haere siele soo wanneer die van dese werelt scheyden sal Godt almachtigh, Maria met sijne gebenedijder moeder met alle den hemelschen geselschap, ende haer lichaem der gewijder aerden tot Helden.
Verders komende ter dispositie van haere tijdelijcke goederen haer van Godt almachtigh op deser werelt verleent, soo wilt ende disponeert sij testatrice, met wil ende consent van haeren man Geurt Pijpers voorgemelt, dat de kinderen van den eersten ehestandt met Anthonius van den Buycken, met de kinderen gegenereert ende noch te genereren bij Geurt Pijpers voorss, sullen gelijcke kinderen sijn in de gereede goederen bij het aengaen van het houwelijck gevonden, ende noch komen te samen te winnen ende te werven, uytgenomen dat Geurt Pijpers ofte sijne kinderen voor uyt sullen hebben komen te profiteeren vijff rixdaelders.
Verders dat alle erffgoederen sullen komen op de kinderen van den eersten ende tweeden bedde rechtsgewijse, met alle sijdtvallen alsoo volgens lantrecht behoort, waervan die hergekomen sijn ende noch her sullen komen.
Aldus verclaert sij testatrice met wil ende consent van haeren man voornoemt te sijn haeren uyttersten wille, het welcke sij begeert dat naer haeren doodt sal achtervolgt ende onderhouden worden.
Des ter waerer oirkonde soo hebben sij testatrice met haeren man, beneffens ons gerichtspersoonen, dit instrument van testament eygenhandigh onderteyckent, tot Helden, den vierden Mey 1727.
Onderstondt:
Dit ist hantmerckt III van Geurt Pijpers, schrijvens onervaren;    Dit ist hantmerckt + van Encke Janssen, schrijvens onervaren, beyde selver gestelt;     Peter Gommans; Wilm van Knippenbergh; Peter Jurgens secris.
                                               Accordeert bij mij P. Jurgens secris.