Jacques Rutten;     Nr 178.     29-03-1727    RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 315

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Mechel Knippenbergh
 
Compareerden voor mij onderss secretaris de persoonen van Peter Engels, Derick Smolders ende Derick van Knippenbergh, en hebben voor de oprechte waerheydt verclaert hoedanigh dat sij hun vervoeght hebben op den 29 Mert lestleden ten huyse van Beatrix Smolders.
En hebben aldaer bevonden Mechel Knippenbergh, sijnde cranck van lichaem, geadministreert sijnde met de heylige sacramenten, nochtans bij goeden verstande ende haer vijff sinnen wel machtigh wesende ende gebruyckende.
Soo heeft de selve Mechel Knippenbergh voor ons voorss comparanten verclaert dat sij geeft uyt haeren vrijen wille, gelijck sij heeft gegeven mits desen aen de Armen alhier vier malder roggen, waer van de twee malder van nu af aen sullen gegeven worden, ende de ander twee malder sullen gegeven worden toekomenden oost eerstvolgende.
Alnoch heeft sij gegeven vier guldens siaerlijckx aen de voorss Armen, ende dat voor den tijdt van thien eerstvolgende jaeren, uyt het stamhuys te betalen. Ende als wanneer de thien jaeren om ofte gedevolveert sijnde soo sal alsdan dese rente wederom komen te cesseren.
Noch heeft sij geordonneert dat naer haeren doodt voor haere siele laeffenisse dry siel missen sullen gedaen worden.
Verders heeft sij voor ons voorss comparanten verclaert dat sij geeft aen haere dochter Gertruy. tegens dat haere andere kinderen voor genoten hebben gehadt, die gereede goederen die sij van haeren heerbroeder den heere deken van Erquelens heeft beŽrfft, te weten die nu tot Helden sijn, met alnoch die bedtstede die in het aldt stamhuys staet.
Alnoch geeft sij aen Gertruy meergemelt de twee schaapen, welcke sijn bij Petronell haere dochter tot Kessel. Item heeft sij alnoch aen de selve gegeven een pellen laken, het welcke is bij hare dochter Joanna tot Baerlo op de Boeckelt. (In de marge staat hier): "des sal Gertruy gehalden sijn uyt te geven aen de dochter van Wilm Engels, met naeme Cornely, dry rixdaelders en een bedtlaken."
Dit is het geene Mechel Knippenbergh voorss voor ons ondergess getuygen heeft verclaert te sijn haeren uyttersten wille, het welcke sij begeert dat achtervolght ende volbracht sal worden.
Des ter waerer oirkonde, soo hebben de comparanten getuygen dit acte van donatie beneffens mij secris eygenhandigh onderss tot Helden, den 5 April 1727.
Dan volgen de echte handtekeningen van:
          Peter Engels;  Derick van Knippenbergh ;  Dierick Smolders     
                                                         Peter Jurgens        secretaris