Jacques Rutten;     Nr 173.     18-04-1732     RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 392 ev

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Inventaris goederen voor Mathijs Dryssen X Maria Gommans
 
Inventaris ten behoeve van Faes Dryssen ende Hendrick Gommans respe[ctieve] vereede momboiren van het onmundigh kindt van Thijs Dryssen saliger ende Maria Gommans, gewesene eheluyden, wegens de penningen competeerende aen het voorss kindt, ingevolgh voorgaende hylix contract van dato den 23 augusti 1726.
 
Ten eersten een handtteecken ten laste van Derick Roosen doende tweehondert guldens Ruremunts geldt, vervallen den intrest den 2 January.
Item tot laste van de erffgenaemen van Lenardt Slodts vijftigh pattecons, den intrest vervallen den 1 8ber.
Item alnoch tot laste van Peter Gommans ende Derick Jannis eene somme van vijffentwintigh pattecons. Den intrest vervalt den 22 february.
Alnoch tot last van Thonis Kessels en de wede Backers, gewesene schatheffers, hondert guldens Ruremunts geldt.
Alnoch op het dorp Helden eene somme van sevenhondert en sestigh guldens 11 stuyvers alde cours.
Item bij Ruth Gielen tot Neer eene rentbrieff van twee hondert guldens Ruremunts geldt.
Bij Jan Janssen schoenmaecker alhier hondert guldens Ruremunts geldt.
Item bij Engel Janssen vijfftigh guldens Ruremunts geldt.
Bij Henrisken Verscharen vijfftigh guldens Ruremundts geldt.
Item tot laste van Simon Verhagh ende Aldegunda Knippenbergh, beyde eheluyden, twee hondert guldens en vijfftigh Ruremundts geldt.
Noch in het schatboeck van Thijs Dryssen saliger ongeveer de sesensestigh pattecons, welck staet te bereeckenen.
Item wat noch bevonden wordt, het zij gereede of gereet geldt, dat aen het voorss onmundigh kindt soude toehooren, blijfft gereserveert.
 
Aldus gedaen en ge´nventariseert, tot Helden, ten overstaen van de ondergess gerichtspersoonen, den 18 April 1732.
Onderstondt: Peter Gommans; Derick Smolders;.
En was onderteeckent; Peter Jurgens secris.
                                               Concordat, P. Jurgens secretaris
 
 
 
N.B. De huwelijksvoorwaarden voor Mathijs Dryssen X Maria Gommans zijn opgesteld op 23-8-1726. Ze zijn pas in 1732 ingeschreven in het secretarisprotocol, kort nadat Matthijs overleden is. Toen werden enkele bepalingen actueel.
Na de dood van Mathijs wordt ook op 18-4-1732 de inventaris van de gereede goederen opgemaakt, zodat de momboirs hun taak, het waken over de belangen van het (halve) weeskind, goed kunnen behartigen. Over hun beheer hebben ze verantwoording af te leggen bij de schepenen.
Gereede huishoudelijke voorwerpen, vee, boerengereedschap etc worden niet genoemd omdat alle gereede naar Maria Gommans gaat..