Jacques Rutten;     Nr 172.     23-08-1726     RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 392

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Huwelijksvoorwaarden voor Matthijs Driessen X Maria Gommans,                    23 augustus 1726
 
Inden naeme ons Heeren amen.  Allen den geenen die desen tegenwoordigen sullen sien ofte hooren lesen saluyt sij condt ende kennelijck dat in den jaere des selfs ons heeren Jesu Christi 1726, op den 23 dagh des maents Augusti, sijn gecompareert in propre persoonen Matthijs Dryssen als toekomende bruydegom, geassisteert met sijnen soone Drys Dryssen, Servatius Dryssen en den schoon soone Jacob Jeucken, en sijn broeder Peter Dryssen ter eenre, ende Maria Gommans als toekomende bruyt, geassisteert bij haeren vaeder Hendrick Gommans ende haeren overoom Jan Janssen ter andere sijden; hebben te samen ende elck van hen lieden begeert te concipiŽren ende onderlinge te sluyten, inden naeme ende ter eeren godts, een toekomende houwelijck tusschen den voorss Matthijs ende Maria, dat naer het gebodt des heeren te solemniseeren.
Ende om te verhoeden alle questiŽn ende geschillen, die hier naemaels tusschen de vrienden van den eersten aflijvigen ende den langhstlevenden van hun beyde soude mogen oprijsen ende uytspruyten, soo hebben sij met goeder voorsieniger deliberatiŽn met haer lieder vrijen wille gemaeckt, geordonneert ende gesloten mits dese, seeckere contract ofte houwelijckxse voorwaerde, in der voegen ende maniere hier naer volgende.
Inden eersten soo is geconditioneert ende merckelijck ondersproecken als dat de bruyt bij den bruydegom sal intrecken, ende dat den bruydegom sal eens voor al uytgeven aen sijne kinderen, verweckt bij Petronella Zeelen inden eersten ehestandt, ieder vijffenseventigh pattecons, halff uyt de gereede en halff uyt de patrimoniale goederen, ende aen de twee leste ongetroude kinderen een uytsetsel, gelijck aen de twee getroude kinderen.
Ende soo het gebeurde dat in desen toekomenden ehestandt geene lijffs erven en quaemen, ende dat den toekomenden bruydegom het eerste quaeme aflijvigh te worden, soo sal de toecomende bruyt profiteeren, mits quitteerende alle de gereede goederen wie sij naemen mochten hebben ende wat mobyl genoemt wordt, mits dat sij alsdan sal hebben alles wat haeren lijve toebestaet, met haer bedde en toebehoor en de kyste, ende soo daer noch eenigh geldt in de kyste of kaste waere, ontrent twintigh ofte vijffentwintigh pattecons, sal sij met mogen behalden, ende daer en boven sullen als dan de voorkinderen aen haer moeten uytgeven seshondert guldens loopens, de welcke geen retour onderworpen sullen sijn. Ende soo sullen de selve kinderen noch aen haer bewijsen ofte selfs aen haer geven den intrest soo lange sij leeft van seshondert guldens.
Ende soo het gebeurde dat den bruydegom het eerste aflijvigh worde ende dat daer lijfs erven waeren, soo sal de toekomende bruyt genieten ende profiteeren voor haer kinderen alle de gereede goederen, de welcke sij niet en sal mogen verbrengen, maer laetende voor haere kinderen de welcke sij inden toekomenden ehestandt sal procreŽren, maer sij sal de selve gebruycken soo langh sij levende sal wesen.
Ende soo daer geene lijfs erven en quamen, soo sal de toekomende bruydt als dan, boven tgeene voor is gespecificeert, hebben een verdel speck, een malder rogh, een malder boeckweydt.
Alwelcke voorss puncten ende articulen hebben sij bruydegom ende bruyt te samen ende elck besonder gelooft ende belooven te onderhouden.
Aldus gedaen en gepasseert. Ende in teecken der waerheydt soo hebben sij bruydegom en bruyt, beneffens haer attestenten voornoemt, dese onderteeckent op dagh en datum als boven.
Onderstondt:  dit is het handt # merckt van Matthijs Dryssen;  dit ist handt X merckt van Maria Gommans;  dit ist handt @ merckt van Hendrick Gommans;  Drys Dryssen;  Faes Dryssen;  Jacob Jeucken;  Peter Dryssen;  dit is het hantmerckt van Jan Janssen +;  Wilm van Knippenbergh als getuygen.
                                   Concordat, Peter Jurgens secris
(RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 392)

 

 
 
 
 Er komt een lijfserve, zie de volgende  ďinventarisĒ.