Jacques Rutten;     Nr 162.     14-05-1724     RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 277

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Testament van Wilm Wolters X Eva Zijen
 
In den naeme ons Heeren amen.
Bij den inhoude van desen openbaeren instrument van testament zij condt ende kennelijck een iegelijck hoe dat in den jaere ons Heeren 1724 op den 14 dagh des maents Maio wij onderss gerichtspersoonen ons hebben gecomporteert ten huyse van Wilm Wolters ende Eva Zijen beyde eheluyden, en hebben Wilm Wolters voorgemelt aldaer bevonden, cranck van lichaem versien sijnde met de heylige sacramenten, nochtans sijn vijf sinnen wel machtigh wesende ende gebruyckende, ende Eva Zijen voorss, noch gesont sijnde. Overdenckende datter niet sekerder en is dan de doodt, ende niet onsekerder als de uyre der selver, en hebben niet van dese werelt willen scheyden sonder eerst gedisponeert te hebben van haere tijdelijcke goederen bij maniere van testament, codicille ofte anderen uyttersten wille, niet tegenstaende dat alle solemniteyten hier inne gerequireert niet onderhouden en waeren, de selve derogerende wel expresselijck.
Inden eersten soo bevelen sij testateuren haere sielen als sij van dese werelt scheyden Godt almachtigh, Maria sijne gebenedijde moeder, ende alle dat hemelsch geselschap, en hunne lichaemen der gewijder aerden tot Helden.
Voorders komende tot de dispositie van haere tijdelijcke goederen, soo geven sij testateuren naer doodt van haer beyde, haer peert met alle het geene dat het peerdt volght, te weeten karren, ploigh, eeghde, peertsgetuygh etc, aen haeren soon Frans Wolters voor sijnen getrouwen dienst, die hij aen haer langh herwaerts gedaen heeft ende noch doen sal. En dat Frans voorgemelt sal hebben een koey gelijck sijnen broeder gehadt heeft.
Aldus verclaeren sij testateuren dit te sijn haeren uyttersten wille, het welck sij begeeren dat naer haeren doodt sal onderhouden ende achtervolght worden.
Des ter oirkonde soo hebben sij testateuren dit instrument van testament beneffens ons gerichtspersoonen onderteyckent.
Actum Helden, datum als boven.
Was onderteykent: dit is het merck # van Wilm Wolters, dit ist merck + van Eva Zijen, beyde eygenhandigh gestelt;  Peter Engels;  Peter Gommans;   Peter Jurgens  secretaris.
                                                         T'Accordeert bij mij P. Jurgens           secris