Jacques Rutten;     Nr 143.     09-05-1720        RAL, Schepenbank Helden, inv nr 28, blz 211

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Accoord Marten van Loon en neef Maes Wilms
 
Compareerende voor mij onderss subst secretaris Wilm van Knippenbergh, Marten van Loon en heeft verclaert geaccordeert te hebben met sijnen cusin Maes Wilms mede comperant. En heeft verclaert als dat sijnen voornomden cusin sal gebruicken sijne huisinge, weyde ende landerije ende alles wat daer van comen sal, mits betalende de lasten van thins, schattinge, ende daer en boven den intreste van hondert gulden staende tot Neer bij Hermen Geenen.
Waer voor hij comperante Maes Wilms sal geobligeert sijn ende sich verobligeert aen sijnen oom Marten van Loon eersten comperant, hem te norrisseeren en onderhalden van eeten drincken soo hij 't selve in sijnen huisen sal hebben. Ende soo het gebeurde dat hij Marten cranck of bedt legerigh weere ende meer moste hebben als hij Maes in sijnen huise heeft, of wat buitens huise soude moeten gehaeldt worden van bier, win of medecinen, dat moet hij Marten selve betalen.
Ende soo sijn de selve te samen geaccordeert ende overcomen.
Ende soo hij comperante Marten van Loon soude comen te sterven, overliden, naer doodt van hem soo sal hij Maes Wilms ofte sijne erven daer en boven noch hebben ende erfelick behalden de voornomde hondert gulden tot Neer, ende dat geheele gewas wat beseyt ende noch te beseyen is, te verstaen soo hij Marten quame te sterven in augusty, septembris of octobris, soo sal hij het selve goedt noch een geheele jaer mogen beseyen ende de vruchten daer van comende tot sijne profijte, mits oock betalende de voorss gespecificeerde lasten van tins, schat pacht inbegrepen.
Soo Jan Claes quaeme te sterven voor hem Marten van Loon, dat selve goedt sael Maes Wilms gebruicken gelick de voorss goederen van hem Marten van Loon.
Ende verclaerende daer en boven beyde comperante te samen geliquideert te hebben ende malkanderen voldaen te hebben.
In oircondt der waerheyt soo hebben wij beyde, Marten ende Maes voornomt, desen contrackt eygenhandich ondertekent.
Actum Helden, den 9 mey 1720.
            Dit is het hant # merck van Marten van Loon
            Dit is het hant + merck van Maes Wilms
                                                           WvKnippenbergh, subst secris