Transcriptie van de beschrijving van de huizen te  Grubbenvorst anno 1735    terug algemeen Grubbenvorst 

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Volgende transcriptie  heeft als bron: RHCL Maastricht: 01.035 Grubbenvorst, inv. nr. 3444-2 en is getranscribeerd door J.Hermans uit Geldrop
 

In gehoorsame voldoeninge aende ordonnantie

van sijn cons. Maitie krieges ende domainen com-

missijon de dato gelder den 13 julij 1735

soo verclaeren de onderss. Regerders der heerlijckheijdt

gribbenvorst als volght

Erstelijck het honnschaff(1) brucker Endt

den hooff hesken gehoordt de anontiate tot venlo

den hooff koppen gehoordt den heere van Roedensteen

den meuser gehoordt den boer stefs michiel gielis

den hooff hambrock gehoordt den heere doeckter van besel

den hooff Endt gehordt de weduwe vermaseren

de steegh gehordt den heere van Rohe heer tot Elmpt

waerbij noch twee verscheijde woonplatse sijn op boven

huijs waer van een bewont wordt van een vroumensch

alleen

den valderen gehoordt de weduwe van jan van den

valderen selfs toe waer:bij noch een kleen huijsken

is dat leedigh is

den halven dick gehoordt onder de lottumse goederen

en wordt  bewondt door den heere rintm. Evers

den bongaerdt gehordt h. Rutten tot mahees

de bosweij gehoordt de geestelijcke dochters selfs toe

die daer in woonen

het haeren gehordt de kinder van den heere Ruijsch selfs

het ostenrick gehordt peer de trou die daer in wondt

het huijsken int sant gehoordt de kinder van goeris

boom

het lovendael gehoordt den schepen Renkens twee

wonplatsen en worden beijde bewondt

de hooghwant gehordt mattheus gribben die selfs

daer in wondt

Rutten huijsken gehoordt aen den heere van Rohe

heere tot Elmpt

het klapvaeren gehoordt aen mattheus van Loon

die selfs daer in wondt         

 

            honnschaff het dorp

 

schonmackers goet gehoordt joffrou blittersweck to venlo

scheper jans goet gehoordt den heere van ooijen schenck

van nijdeggen met sijne consarten

somers huijsken gehordt poulus nelkens die daer

in wondt

het armen huijs sijn drij verscheijde wonplaetsen

waer van maer een wordt bewondt

noch een huijsken geheeten aen graveneers gehordt

de kinder van den heere Ruijsch selfs

noch een kleen huijsken daerbij onbewondt

aen smets gehordt peter smets

aen besouws gehoordt aen linnardus besou

aen schalken gehoordt aen johannes swelfers

aen classen gehordt aen marten op witveldt

aen temmermans gehoordt aen de weduwe antonijus

copmans

Renkens gehordt aen de weduwe swack

het ordt gehordt aen wullem ordt met sijne susters

noch een huijs aent ordt gehoordt aen joffrou vissers

tot weerdt twee platsen bewondt

aen drijskens gehoordt aen henderick lichteveldt

die daer selfs in wondt met een kleen huijsken daer-

bij onbewondt

de hooghweij gehoordt aen vrouw van kempen

het huijs van heer pastoor gehordt aen de susters van

eenen afgestorven pastoor peters van neer selfs

het huijs van kuijpers gehordt aen den schepen Renkens

die daer selfs in wondt

den Eijckelbom gehordt aen den heer Eijckelbom met

sijne susters

faesen goet wordt door den kuster bewondt en wordt

van geenen eijgenaer naer om gesien ende den schat

wordt van den kuster betaldt

den heere kappelaen sijn huijs gehordt aende kappelannij

het kleen huijsken bij de kerck gehordt noote tot venlo

aen berkens gehordt aen de kinder van adam berkens selfs

met een kleen huijsken daerbij ende twee kamers alle bewondt

op de maes gehordt aende kinder van de maes twee wonplatse

aen switten gehordt aen de weduwe geraedt janssen

den hooff op gribben gehordt aen den heere markijs tot hons-

brock     

                    het honnschaff Reurendt

het brockesloet gehordt aen den heere markijs tot hons-

brock met meulen en meulen huijs maer meulen huijs

onbewondt ende kleenraeij aenden selven

baersdonck gehordt onder de lottumse goederen met

cnubbenraeij en sost[en] groetraeij en grusdonck

den hooff sondaert gehordt aen een teodorijs brouwers

wijnverkooper tot keulen

de nuijErfff gehordt aen kerst berkens die selfs daer

in wondt

                        de heijhooven

Erstelijck den saer ende santfort ende oudeberckt ende

veghtes ende kaijweij ende nuijberckt ende oudt

ende nuijwitveldt gehooren te samen onder de lottumse

goederen waer van de kaijweij ende oudtwitveldt ledigh

is waermede alle houser van gribbenvorst sijn op-

geschreven betrouwende hiermeede aende voors. ordon-

nantie te hebben voldaen tot gribbenvorst den 18 julij 1735

 

 


 

(1) Honnschaff:  Een oud begrip voor een soort buurtschap,

 een relatief klein gebied met daarin verspreid liggende

hoven, boerderijen en huizen. 

Link:

http://de.wikipedia.org/wiki/Honnschaft